1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c.Đơn giá áp dụng.

c.Đơn giá áp dụng.

Tải bản đầy đủ - 0trang

4Định mức chi phí trực tiếp khác (TT)5Định mức chi phí chung :(C)6Định mức thu nhập chịu thuế tính trước (TL)6%7Thuế suất thuế giá trị gia tăng (TGTGT-XD)10%8Tỷ lệ chi phí XD nhà tạm hiện trường để ở và điều hành thi cơng1%9Chi phí khảo sát5%II

I2%

5,5%CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG

Mức lương tối thiểu chung (LTTC)1.150.0

00đ2Mức lương tối thiểu vùng (LTTV)2.400.00

3Phụ cấp lưu động (%LTTC)20%4Lương phụ (%LCB)12%5Chi phí khốn trực tiếp (%LCB)4%1IVGIÁ NHIÊN LIỆU, NĂNG LƯỢNG (TRƯỚC VAT)

Giá nhiên liệu trong bảng giá ca máy1Xăng (đồng/lít)8.800đ2Dầu Diezel (đồng/lít)6.820đ3Điện (đồng/Kw)4Dầu hỏa (đồng/lít)

Giá nhiên liệu trong thời điểm tính giá ca máy và bù giá nhiên liệu890đ1Xăng (đồng/lít)24.690đ2Dầu Diezel (đồng/lít)22.510đ3Điện (đồng/Kw)1.509đ4Dầu hỏa (đồng/lít)22.350CHƯƠNG 3:THIẾT KẾ TỔ CHỨC THI CÔNG

3.1. Thiết kế tổ chức thi công tổng thể:

3.1.1 Các căn cứ lập thiết kế tổ chức thi công tổng thể.

- Để lập TCTC tổng thể ta cần căn cứ vào các yếu tố sau:

+ Thời gian thi cơng các hạng mục cơng trình

+ Khối lượng thi cơng từng hạng mục cơng trình

+ Số cơng,ca máy cần thiết để thi cơng hạng mục cơng trình

+ Quy mơ,cấp hạng tuyến và các hạng mục cơng trình trên tuyến.

+ Điều kiện tự nhiên,các điều kiện cung cấp vật liệu xây dựng

+ Cấu tạo cơ bản các hạng mục cơng trình.

3.1.2. Chọn phương pháp TCTC.

- Thi cơng nền đường và cơng trình thốt nước theo phương pháp tuần tự kết hợp song

song.

Thi công mặt đường theo phương pháp dây chuyền

3.1.3. Chọn hướng thi cơng.

Theo phương hướng chung của tồn cơng trình,trên cơ sở hồn thành cân đối các

hạng mục cơng trình,giữa khối lượng cơng tác tập trung và khối lượng rải đều theotuyến,dễ ràng cho việc điều máy vào công trường ta tiến hành thi công từ đầu tuyến đến

cuối tuyến.(km 83 + 933-km 84 + 938)

3.1.4. Dự kiến thời gian thi công cho từng hạng mục.

- Thời gian thi công:từ ngày 1/07/2014 đến 30/11/2014.

- Lịch thi công trong tháng:

Thời gian thi công trong tháng 7:

+ Ngày làm việc 23 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 4 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 4 ngày

Thời gian thi công trong tháng 8:

+ Ngày làm việc 22 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 4 ngày

Thời gian thi công trong tháng 9:

+ Ngày làm việc 24 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 1 ngày

Thời gian thi công trong tháng 10:

+ Ngày làm việc 26 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 4 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 1 ngày

Thời gian thi công trong tháng 11:

+ Ngày làm việc 25 ngày

+ Ngày nghỉ chủ nhật,ngày lễ 5 ngày

+ Ngày nghỉ do thời tiết 0 ngày

Thđ = Min(Tl-Tn,Tl-Tx)

Tl – số ngày tính theo lịch trong thời gian thi cơng.

Tn – số ngày nghỉ lễ và chủ nhật.Tx – số ngày nghỉ do thời tiết mưa.

Khởi cơng:1/7/2014Hồn thành:30/11/2014Bảng tính số ngày làm việc của cơng trình

NămTháng

7/2014

8/2014

9/2014

10/2014

11/2014201431

31

30

31

30

153Tổng4

5

5

4

5

234

4

1

1

0

1023

22

24

26

25

120Trong đó:

+ Thời gian chuẩn bị: 3 ngày (từ 1/7/2014 – 3/7/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác thi công nền là: 75 ngày (từ ngày 4/7/2014 đến

10/10/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác thi công đỉnh đê là: 20 ngày (từ ngày 11/10/2014

đến 4/11/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác thi công cơ hạ lưu đê là: 20 ngày (từ ngày

5/11/2014 đến 27/11/2014)

+ Thời gian dự kiến cho công tác làm rãnh là: 33 ngày (từ ngày 16/10/2014 đến

24/11/2014

+ Thời gian hoàn thiện: 5 ngày (từ ngày 25/11/2014 - 30/11/2014

3.1.5. Lập bảng tính vật liệu, nhân cơng, ca máy cho từng hạng mục.

 Nền đê.

ĐỊNH MỨC

ST

THẠNG MỤC

CƠNG VIỆC1

2Chuẩn bị

Bóc phong hóa

mái đê t C1

Nhân công

3/7

Máy thi côngKHI

LN

GN

VMHMMYS

NHN S CA

CễNG

CễNG

1255.8225100m3

cụngAB.31121

3.89217.15Máy đào

0,8m3

Máy ủi

110CV

Vn chuyn đất

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ụ

tụ t trong c

ly7km

Búc d ng

c (t C1)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ủi

110CV

340.316.803ca0.052.7911

82.89616.349caAB.414310.68538.238caAB.423310.2344.658100m3AB.31121CụngVn chuyn t

bng ụ tụ t

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ơ

tơ tự đổ trong cự

ly≤7km

Bóc phong húa

chõn, c ờ(t

C1)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3ca3.8963.598ca0.34.921ca0.050.8175

24.27836.5295caAB.414310.68511.199caAB.423310.2313.079100m3AB.31121Cụng

ca3.89

0.3142.1

10.995Máy ủi

110CVcaVn chuyn đất

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ụ

tụ t trong c

ly7km

t o (t

C1)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đào

0,8m3

Máy ủi

110CV

51.8265

54.24699.8886caAB.414310.68525.023caAB.423310.2329.224m3AB.31121cụng3.89Vn chuyn t

4km tip bng ụ

tụ t trong c

ly7km

o git cp

(t C1)

Nhân công

3/7

Vn chuyn t

bng ụ tụ t đổ

5km : 10 tấn388.57ca0.330.066ca0.054.9944Vận chuyển đất

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn148.33Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m60.05186.79caAB.414310.68568.424caAB.423310.2379.911m3AB.11711công/m

30.56104.6

2.7738Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m789Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Cày xới lu lốn

nn c dy

30cm k=0,95( lu

nốn c ờ)

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm

16T

Máy ủi 110CV

t p ờ k=

0,95 t C3

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy đầm

16T

Máy ủi 110CV15.0278caAB.414310.691.2795caAB.423310.21.4943100m3AB.641231.74cụng121.485Vn chuyn t

137.278

bng ụ tụ t

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự đổ trong cự

ly≤7km

Đất p ờ k=

35.1103

0,98 t C4

Nhân công

3/7

Máy thi công26.148ca0.345.0343ca0.172.5096100m3AB.63123

1.48cụng179.8ca0.2935.109ca0.1517.615100m3247.1caAB.414330.84115.31caAB.423330.24131.79100m3AB.63124cụng1.4851.963Máy đầm

16T

Máy ủi 110CV

Vận chuyển đất

40.7279

bằng ô tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m10Vận chuyển đất

4km tip bng ụ

tụ t trong c

ly7km

Trng c

Nhân công

2,5/7164.374ca0.3311.446ca0.165.6528100m384.714caAB.414340.9237.47caAB.423340.2947.244100m2AL.171cụng91479.4Mt cơ hạ lưu đê.

ST

THẠNG MỤC

CƠNG VIỆC1Đắp đất lề k=0,9

(đất C2)

Nh©n công

4/7

Máy thi công

Máy đầm cocNH MCKHI

LN

GN

V6.2685100m3MHMMYS

CễNGAB.6513cụng

caNHN

CễNGS CA8.84

4.4255.41

27.70723Vn chuyn t

bng ụ tô tự đổ

5km : 10 tấn

Vận chuyển bằng

ô tô tự đổ trong

phạm vi ≤1000m

Vận chuyển đất

4km tiếp bằng ô

tô tự trong c

ly7km

Cp phi ỏ

dm loi II dy

15cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san

110CV

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Cp phi ỏ

dm loi II dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san

110CV

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m36.895412.092ca11.377caAB.414320.775.3094caAB.423320.226.0679100m3AD.11211

4.2cụng

0.5

0.10

56.0459ca0.253.023ca0.374.474ca0.253.023ca0.253.023ca

ca8.061250.79100m31.2696AD.11211

4.2cụng33.860.5

0.10

54.0306ca0.252.0153ca0.372.9826ca0.252.0153ca0.252.0153ca

ca0.8464456Cp phi ỏ

dm loi II dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy ủi 110CV

Máy san

110CV

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Bờ tụng cc cn

bỏnh

Cục chắn

bánh M200#

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Cần cẩu 10T

Bê tông lót

cục chắn

bánh M100#

Nhân công

3/7

Máy thi công

Máy trộn 250l

Máy đầm

bàn 1KW

Cp phi ỏ

dm loi I dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy rải 5060m3/h8.0612100m3AD.11211

4.2cụng33.860.5

0.10

54.0306ca0.252.0153ca0.372.9826ca0.252.0153ca0.252.0153ca

ca0.8464m3

907cỏiAG.41541cụng/cỏ

i0.27ca

14.510.05244.8945.35m3

AF.1111

cụng/m

38.06121.4220.6ca0.0951.3785ca0.0891.2914100m3AD.11221

4.6cụng

ca0.2537.08

2.015378Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Cp phi ỏ

dm loi I dy

10cm

Nhân công

4,0/7

Máy thi công

Máy rải 5060m3/h

Máy lu rung

25T

Máy lu bánh

lốp 16T

Máy lu 10T

ô tô ti nc

5m3

Bờ tụng nha

ht trung dy

7cm

Nha thm bỏm

1.0kg/m2

Nhân công

3,5/7

Máy thi công

Máy ti nhựa

7T

Máy nén khí

600m3/h

Nhân công

4,0 /7

Máy thi công

Máy rải 130140CV

Máy lu 10T

Máy đầm

bánh lốp 16T8.0612ca0.252.0153ca0.54.0306ca0.252.0153ca0.252.0153100m3AD.11221

4.6công80.61237.08ca0.252.0153ca0.252.0153ca0.54.0306ca0.252.0153ca0.252.0153100m2

AD.2322580.612100m2AD.24223công0.2721.77ca0.0685.4816ca0.0342.7408

2.55côngca

ca

ca0.06

1

0.12

0.06

4205.64.9012

9.6734

5.1592Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c.Đơn giá áp dụng.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×