1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

c. Xác định chi phí xây dựng cống và chi phí xây dựng ban đâu Koxd cống, Ko

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.02 MB, 110 trang )


TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHPhương án I

Phương án II11.1

11.189.81

46.4222.2

22.211.1

33.30

22.265,795,153

82,756,787Bảng VIII.6 :Tổng chi phí xây dựng ban đầu

Hạng mục

Phương án I

Phương án II

Xây dựng nền (đồng)

512,898,007

655,416,287

Xây dựng cống (đồng)

65,795,153

82,756,787

Xây dựng mặt đường (đồng)

8,508,557,024

8,249,154,128

Tổ chức giao thơng (đồng)

42,122,974

40,518,793

Tổng (đồng)

9,129,373,158

9,027,845,995

VIII.3.1.2. Xác định chi phí trung tu, đại tu

Theo qui trình thiết kế áo đường mềm 22TCN 211-93 Bảng 5.1

Với mặt đường BTN thời gian đại tu là 15 năm, thời gian trung tu là 5 năm

0

5

10

15

K0

KTrt

KTrt

Với tỷ lệ chi phí so với vốn ban đầu là:

Chi phí đại tu :

Kđt = 42%KoXD

Chi phí trung tu: Ktrt = 5.1%KoXD

Như vậy : Có 2 lần trung tu vào năm thứ 5 và năm thứ 10, khơng có đại tu.

Bảng VIII.7 : Tổng hợp chi phí trung tu, đại tu, cải tạo chưa quy đổi

Chi phí

Chi phí

Chi phí

Phương án

trung tu (đồng)

đại tu (đồng)

cải tạo (đồng)

Phương án I

465,598,031

0

0

Phương án II

460,420,146

0

0

Bảng VIII.8 : Tổng chi phí trung tu, đại tu, cải tạo quy đổi về năm gốc

Chi phí

Chi phí

Chi phí

Phương án

trung tu (đồng)

đại tu (đồng)

cải tạo (đồng)

Phương án I

532,540,173

0

0

Phương án II

526,617,828

0

0

(h)

VIII.3.1.3. Xác định tổng vốn lưu động K 0 do khối lượng hàng hố thường xun nằm

trong q trình vận chuyển trên đường (đồng) ở năm đầu tiên

Thời gian hàng hóa nằm lại trên đường sẽ làm tăng thời gian chu kỳ quay vòng vốn nên

gây nên tổn thất cho chủ hàng. Tổng vốn lưu động được xác định theo công thức sau :

(đồng).

Trong đó:

- “giá trị trung bình 1 tấn hàng” chuyên chở trên đường (= 2 triệu/tấn)

Qo- lưu lượng hàng vận chuyển ứng với năm đầu đưa cơng trình vào khai thác (tấn), tính theo

cơng thức sau:

(tấn)

Qt- lượng hàng vận chuyển ở năm thứ t (tấn)

p - mức tăng trưởng hàng hoá hàng năm (trong đồ án lấy bằng mức tăng trưởng lưu lượng

xe hàng năm ), lấy p=0.06

Qtss- lượng hàng vận chuyển ở năm thứ tss= 15 năm (tấn)

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5352TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHQtss= 365...G.Ntss

Ntss= N15xe tải = 16000.65= 1040 (xe/ngđ) (Do không xét tới xe con trong vận chuyển hàng

hố).

Trong đó:

G là sức chở trung bình của các ôtô tham gia vận chuyển

G == 5.77 (Tấn)

= 0.9 : hệ số sử dụng trọng tải

= 0.65 : hệ số sử dụng hành trình

T - tổng thời gian hàng hố nằm trong q trình vận chuyển (ngày đêm) trong năm, được

tính theo cơng thức :

L - chiều dài phương án tuyến, Km

Vlt- tốc độ xe chạy lý thuyết (xác định theo biểu đồ vận tốc xe chạy lý thuyết ứng với mỗi

phương án tuyến). Đối với mỗi phương án tuyến, thì V lt là trị số trung bình cho cả 2 chiều đi và

về)

Vlt PA I = 58.72 (Km/h)

Vlt PA II = 58.91 (Km/h)

= thời gian xe chạy thực tế trên mỗi phương án tuyến (giờ).

Tính tốn xem phụ lục bảng 1.8.5

Bảng VIII.9 Tổng vốn lưu động

Phương án I

Phương án II

Ko(h) (đồng)

3,508,550,406

3,390,613,202

VIII.3.1.4. Xác định tổng vốn lưu động tăng lên hàng năm cho đến năm 15 do sức sản xuất

tiêu thụ tăng dẫn đến lượng xe tăng :

(đồng)

Trong đó:

No- lưu lượng xe tải khi bắt đầu đưa đường vào khai thác

Nt và Nt-1- lưu lượng xe tải ở năm thứ t và năm trước đó

Kết quả tính tốn được để hiện trong bảng 1.8.6 phụ lục

Quy đổi về năm gốc theo công thức: (đồng)

Bảng VIII.10 : Tổng vốn lưu động tăng lên hàng năm quy về năm gốc

Phương án I

Phương án II

(đồng)

3,911,308,002

3,779,832,413

VIII.3.1.5. Kết quả tổng chi phí tập trung quy đổi về năm gốc của hai phương án

Bảng VIII.11 : Tổng chi phí tập trung quy đổi

Phương án I

Phương án II

Tổng chi phí tập

trung quy đổi Kqđ (đồng)

17,081,771,739

16,724,909,439

VIII.3.2. Xác định chi phí thường xuyên quy đổi của phương án tuyến (đồng)

Cơng thức tính :

Ctxt= Ctdt + Ctvc + Cttn + Cttx + Cttg (đồng)

Trong đó:THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5353TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHCtdt- chi phí cho duy tu sửa chữa bảo dưỡng hàng năm các cơng trình nền mặt đường, cầu

cống, các cơng khác tính cho tồn bộ chiều dài tuyến L của mỗi phương án. Xác định theo tỷ lệ %

so với Ko

Ctvc- chi phí vận chuyển hàng năm

Cttn - tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do tai nạn giao thơng ở năm thứ t

Cttg- chi phí cho tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách bị mất thời gian trên

đường hàng năm

Cttx- tổn thất do tắc xe hàng năm

VIII.3.2.1. Xác định chi phí duy tu sửa chữa hàng năm : Ctdt (đồng)

Việc tiến hành duy tu sửa chữa được tiến hành quanh năm trên toàn bộ mạng lưới đường

nhằm ngăn ngừa những phát sinh hư hỏng, ngăn ngừa tai hạn giao thơng, duy trì tình trạng đường

như vừa mới xây dựng. Gồm một số công việc như: chăm sóc cỏ taluy, nạo vét cống rãnh, vá ổ gà,

vệ sinh đường, bảo dưỡng các cơng trình phòng hộ…

Chi phí duy tu được xác định:

Ctdt = 0.55%  (KoXDnềnđường + KoXDáođường + KoXDcầucống+ KoTổchứcgt)

Bảng 8.12 : Tổng chi phí duy tu sửa chữa hàng năm quy về năm gốc

Ctdt quy đổi (đồng)Phương án tuyến IPhương án tuyến II50,211,552

49,653,153

vc

VIII.3.2.2.Chi phí dành cho vận chuyển: Ct (đồng)

Khi vận chuyển hàng hóa trên đường cần một chi phí bao gồm các khoản chi cho việc quản

lý phương tiện ở các xí nghiệp, các khoản khấu hao vào xe máy, lương lái xe, chi phí về nhiên

liệu, dầu mỡ…

Cơng thức tính :

Ctvc = QtSL (đồng)

Trong đó:

Qt- Lượng vận chuyển hàng hố trên đường năm thứ t

Qt= 365...G.Nt (tấn)

L -cự ly vận chuyển trung bình (Km)

= 0.65 là hệ số sử dụng hành trình

- hệ số lợi dụng trọng tải. Chọn = 0.9

S - giá trị vận tải 1 tấn.Km hàng hoá xác định theo công thức:

(đ/T.Km)

Nhưng trị số tốc độ Vtb = 0.7Vlt (ở mẫu số của cơng thức tính S, với V lt xác định theo trị số trung

bình trên cả chiều đi và về ứng với mỗi phương án tuyến. Như đã tính :

Phương án I :

Vlt PA I = 58.72 (Km/h)  Vtb = 41.104Km/h

Phương án II:

Vlt PA II = 58.91 (Km/h)  Vtb = 41.237Km/h

Pbđ - chi phí biến đổi trung bình cho 1 Km hành trình ôtô (đ/xe.Km). P bđ phụ thuộc vào:

hành trình, điều kiện chạy xe (loại mặt đường, địa hình), tính năng của xe. P bđ bao gồm các chi phí

về: nhiên liệu, dầu mỡ, hao mòn săm lốp, sửa chữa định kỳ xe cộ, khấu hao sửa chữa lớn. P bđ được

xác định theo định mức ở các xí nghiệp vận tải ô tô. Trong phạm vi đồ án, Pbđ được xác định như

sau :

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5354TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHPbđ = .a.r (đ/xe.Km)

a - lượng tiêu hao nhiên liệu tính tốn cho 1Km (lít/xe.Km) tính trung bình cho cả

hai chiều đi và về

r - giá nhiên liệu: r = 23,150 (đ/lít);

- hệ số xét đến các chi phí khác (săm lốp, dầu nhờn...) nằm trong chi phí biến đổi,

lấy  = 3.1

Phương án I: a = 0.4704 (lít/xe.Km)

Phương án II: a = 0.4765 (lít/xe.Km)

Pcđ - chi phí cố định trung bình trong 1 giờ cho ôtô (đ/xe.h)

Pcđ =

i

Giá trị Pcđ tương ứng với mỗi loại xe được thu thập ở các xí nghiệp vận tải ơ tơ

Bảng VIII.13 :Tổng chi phí cố định trung bình trong 1 giờ

Lưu lượng năm tssLoại xe(xe/ng.đ)Xe tải nhẹ

Xe tải trung

Xe tải nặng 1 trục sau

Xe tải nặng 2 trục sau330

528

198

66Pcđ

(đ/xe.giờ)

51517

55426

68248

74579(đ/xe.giờ)

57666G - tải trọng trung bình G = 5.77 Tấn

Phương án I:

a = 0.4704 (lít/xe.Km)

Pbđ= 3.1  0.4704 23150 = 33762 (đ/xe.Km)

(đồng/tấn.Km)

Phương án II:

a = 0.4765 (lít/xe.Km)

Pbđ= 3.1 0.4765 23150 = 34197 (đ/xe.Km)

(đồng/tấn.Km)

Kết quả tính tốn chi tiết cho trong bảng so sánh luận chứng phương án tuyến (bảng 1.8.7 phần

phụ lục).Bảng VIII.14 :Tổng chi phí vận chuyển quy đổi về năm gốc

L (m)Cvc quy đổi (đồng)Phương án tuyến I4.67211345,023,746,990Phương án tuyến II4.52967338,861,425,087VIII.3.2.3. Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách mất thời gian đi lại trên

đường (đồng)

Khi đi lại trên đường hành khách mất một khoảng thời gian nhất định. Nếu không mất thời

gian đi lại trên đường hành khách sẽ đóng góp cho nền kinh tế quốc dân nhiều hơn. Chi phí này

được tính với cơng thức :

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5355TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHCtTG = (đồng)

Trong đó:

Ntc- lưu lượng xe con ở năm thứ t, xe/ngđ;

Hc- số hành khách trên một xe con (4 người);

L - chiều dài hành trình chở khách lấy bằng chiều dài tuyến, Km;

C - tổn thất cho nền kinh tế quốc dân của hành khách trong một giờ (trong đồ án lấy C=

5000đ/người.giờ);

tcch- thời gian chờ đợi của hành khách để được đi một chuyến (trong đồ án lấy tch = 0 giờ);

V- vận tốc khai thác của xe con, V = 65 Km/h

Các kết quả tính tốn chi tiết được thể hiện trong bảng bảng 1.8.7 phần phụ lục.

Bảng VIII.15 : Tổng chi phí tổn thất cho nền kinh tế do hành khách mất thời gian đi lại quy đổi

Ctg quy đổi (đồng)Phương án tuyến IPhương án tuyến II523,798,597565,878,476VIII.3.2.4. Kết quả tổng chi phí thường xuyên quy đổi về năm gốc

Bảng VIII.16: Tổng chi phí thường xuyên quy đổi về năm gốc

Tổng chi phí thường

xuyên quy đổi CtxPhương án 1Phương án 2349,071,856,715342,803,514,176VIII.3.3. Kết quả tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi

Bảng VIII.17 :Tổng chi phí xây dựng và khai thác quy đổi

Chi phíPhương án IPhương án IICP tập trung quy đổi (đồng)17,081,771,73916,724,909,439CP thường xuyên quy đổi (đồng)349,071,856,715342,803,514,176Tổng Pqđ (đồng)366,153,628,454359,528,423,615Tổng hợp bảng so sánh luận chứng lựa chọn phương án tuyến theo 3 nhóm chỉ tiêu (Thể hiện

trong bản vẽ CS-01)

Kiến nghị: Chọn phương án I vì phương án I là phương án chiếm ưu thế hơn.THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5356TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHCHƯƠNG IX

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

IX.1. Căn cứ lập tổng mức đầu tư.

Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính Phủ về quản lý Dự án đầu tư xây

dựng cơng trình.

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ quy định mức lương tối

thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang

trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.

Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2005 của Chính phủ về quản lý chất lượng

cơng trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 sửa đổi, bổ sung một số

điều của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP.

Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 và nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày

8/12/2008 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế GTGT

Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn và

thi hành luật thuế GTGT.

Thông tư số 11/2005/TTLT - BNV - BLĐTBXH - BTC - UBDT ngày 05tháng 1 năm 2005

của Liên Bộ Nội vụ, Bộ Lao động thương binh xã hội, Bộ Tài chính và Uỷ ban dân tộc miền núi

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Thông tư liên tịch số 05/2005/TT-BNV ngày 5/1/2005 hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp

lưu động.

Thông tư số 05/2007/TT-BXD của Bộ xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự tốn xây dựng

cơng trình.

Thơng tư 09/2008/TT-BXD ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn điều

chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Định mức dự toán XDCT số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.

Định mức dự tốn cơng tác sửa chữa số 1778/BXD-VP ngày 16/8/2007.

Bảng giá dự toán ca máy và thiết bị xây dựng số 271/UBND-XDCB ngày 31/01/2010 của

Uỷ ban nhân dân Tỉnh Nghệ An.

Công văn số 410/QĐ-BXD ngày 31/03/2010 của Bộ xây dựng về việc công bố chỉ số giá

xây dựng quí IV năm 2009.

Bảng phân loại đường bộ (các quốc lộ) năm 2008 ban hành kèm theo quyết định số

25/2008/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2008 của Bộ Giao thông vận tải.

Cước vận tải số 718/QĐ-UBND ngày 31/03/2010 của UBND Tỉnh Nghệ An

Các văn bản hiện hành khác của Nhà nước và Bộ GTVT…

IX.2. Cấu thành của tổng mức đầu tư.

IX.2.1. Chi phí xây dựng:

 Chi phí vật liệu:

Vật liệu xây dựng theo công bố giá số 107/CBLS TC-XD ngày 03/06/2010 của Liên sở Tài

chính – Xây dựng Tỉnh Nghệ An

Các loại vật liệu lấy tại trung tâm thị trấn Hòa Bình như xi măng, sắt thép, gỗ

Vật liệu

đá vận chuyển từ mỏ trên địa bàn, cự ly vận chuyển đến gói thầu là 30 KmTHẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5357TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHCác loại vật liệu khơng có trong thơng báo giá áp dụng giá của nhà cung cấp hoặc tính theo

giá trong đơn giá XDCB của Tỉnh.

Bê tơng nhựa tạm tính vận chuyển 5Km.

 Chi phí nhân cơng :

Chi phí nhân cơng được tính với mức lương tối thiểu 730,000đồng/tháng.

Các phụ cấp kèm theo bao gồm :

- Lương phụ 12% ; lương khốn 4% theo lương cấp bậc

- Phụ cấp khơng ổn định sản xuất 0% theo lương cấp bậc

- Phụ cấp lưu động 40% theo lương tối thiểu

- Phụ cấp khu vực 30% lương tối thiểu

 Chi phí máy thi cơng:

Áp dụng theo bảng giá ca máy của Tỉnh, có tính chênh lệch nhiên liệu và lương thợ lái máy

đến thời điểm hiện tại.

IX.2.2. Chi phí khác: Bao gồm khảo sát, chi phí quản lý, chi phí đo vẽ trắc ngang,...

IX.2.3. Chi phí dự phòng

Chi phí dự phòng là 10%.

IX.3. Kết quả tính :

Kết quả tính thể hiện ở bảng 1.9.1 phụ lục

Bảng IX.1 : Tổng hợp tính tốn tổng mức đầu tư

Chi phí xây dựng (đồng)Chi phí khác (đồng)11,720,751,773GĐ chuẩn bị đầu tư (đồng)137,751,208GĐ thực hiện đầu tư (đồng)7,487,044,592GĐ kết thúc đầu tư (đồng)227,382,584Tổng chi phí khác (đồng)7,852,178,384Dự phòng phí (đồng)1,957,293,016Tổng mức đầu tư (đồng)21,530,223,173Tổng mức đầu tư là: 21,530,223,173 đồng làm tròn 21,530,223,000 đồng

( Hai mươi mốt tỷnăm trăm ba mươi triệu hai trăm hai ba nghìn đồng).THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5358TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHCHƯƠNG X

PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA PHƯƠNG ÁN

TUYẾN ĐƯỢC CHỌN

Phân tích hiệu quả kinh tế của phương án tuyến chọn theo các chỉ tiêu sau:

- Tổng lợi ích quy đổi NPV

- Suất lợi nhuận BCR

- Suất thu lợi nội tại IRR

- Thời gian hoàn vốn Thv

X.1. Giả thiết phương án gốc

+ Phương án gốc là tuyến đường có mặt là mặt đường đá dăm trộn nhựa. Có thời gian

trung tu là 4 năm, đại tu là 12 năm.

+ Chiều dài tuyến gốc là 4.7Km

+ CGdt = 30 triệu đồng

+ CGtrt = 400 triệu đồng

+ CGđt = 3 tỷ đồng

+ Chi phí dành cho vận chuyển của phương án gốc:

CtGvc= QtSL

Trong đó :

S là giá trị vận tải 1 tấn.Km hàng hoá SG = 1100 đồng/ tấn.Km

Qt là lượng vận chuyển hàng hoá trên đường năm thứ t

L là cự ly vận chuyển trung bình (Km), L= 4.7Km

+ Chi phí tổn thất cho nền kinh tế quốc dân do hành khách mất thời gian đi lại trên đường

của phương án gốc :

CtGTG =

Trong đó :

Ntc - lưu lượng xe con ở năm thứ t, xe/ngđ

Hc - số hành khách trên một xe con (4 người)

LG - chiều dài hành trình chở khách lấy bằng chiều dài tuyến gốc, Km

C - tổn thất cho nền kinh tế quốc dân của hành khách trong một giờ (trong đồ án

lấy C= 5000đ/người.giờ);

tcch - thời gian chờ đợi của hành khách để được đi một chuyến (trong đồ án lấy t ch 0 giờ);

VG - vận tốc khai thác của xe con chạy trên tuyến gốc, VG = 50 Km/h

Kết quả tính tốn được thể hiện ở bảng phân tích hiệu quả kinh tế của phương án chọn

(bảng 1.10.1 phần phụ lục)

X.2. Xác định chỉ tiêu hiệu số thu chi NPV

Công thức: NPV = B - C = - (đồng)

Trong đó :

B - tổng lợi ích (hiệu quả) do bỏ vốn đầu tư mang lại trong thời gian tính toán (trong n

năm) đã quy đổi về năm gốcTHẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5359TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHC - tổng chi phí vốn đầu tư phải bỏ ra trong thời gian tính tốn so với phương án đường cũ

đã quy đổi về năm gốc

Bt- lợi ích của dự án thu được ở năm thứ t của phương án đường mới so với phương án đường cũ chưa quy đổi về năm gốc

Ct- chi phí cho dự án ở năm thứ t của phương án đường mới so với phương án đường cũ

chưa quy đổi về năm gốc

r= 0.12 suất thu lợi hay lợi nhuận quy đổi tiêu chuẩn.

X.2.1. Xác định tổng lợi ích (hiệu quả) do dự án đường trong thời gian tính tốn (n) quy về

năm gốc: B

Khi tuyến đường mới được xây dựng sẽ đem lại hiệu quả chủ yếu do tiết kiệm được chi phí

vận chuyển hàng hóa và chi phí do giảm thời gian xe di chuyển trên đường của hành khách.

Kết quả tính tốn được thể hiện ở bảng phân tích hiệu quả kinh tế của phương án chọn (bảng

1.10.1 phần phụ lục)

Bảng X.1 :Chi phí vận chuyển, chi phí tổn thất thời gian của hành khách,chi phí tai nạn,chi phí tắc

xe quy đổi

Cvc quy đổi

Ctg quy đổi

Ctn quy đổi

Ctx quy đổi

Phương án

(đồng)

(đồng)

(đồng)

(đồng)

PA tuyến mới

266,352,374,855

404,363,472

1,648,623,738

965,987,574

PA tuyến gốc

278,158,353,924

528,810,498

1,810,057,453

1,836,372,953

Phương án chọn có B = 12,962,245,188 đồng

X.2.2. Tính chi phí vốn đầu tư phải bỏ ra trong thời gian tính tốn so với phương án đường

cũ quy về năm gốc C

Trong thời gian tính tốn (15 năm) việc xây dựng, duy tu, trung tu, đại tu tuyến mới phải

đầu tư một chi phí cao hơn so với chi phí để duy trì hoạt động của tuyến đường cũ.

Cơng thức tính tốn C được thể hiện ở bảng phân tích hiệu quả kinh tế của phương án chọn (bảng

1.10.1 phần phụ lục). Từ bảng có : C= 9,325,374,195 đồng.

X.2.3. Kết quả :

NPV = B – C = 3,636,870,993 đồng > 0

Kết luận:

Phương án xây dựng mới được chọn là phương án đáng giá (dự án có tính khả thi).

X.3. Xác định chỉ tiêu tỷ số thu chi (hệ số sinh lời BCR)

Công thức: BCR=

Từ bảng có :

BCR = > 1

Kết luận:

Suất lợi nhuận của phương án tuyến BCR > 1. Chứng tỏ phương án xây dựng mới được chọn là

đáng giá và việc bỏ vốn vào xây dựng đường mới có hiệu quả.

X.4. Xác định chỉ tiêu suất thu lợi nội tại (tỷ lệ nội hồn) IRR.

Cơng thức:

NPV =

Với : Pt =

Trong đó

IRR - Tỷ lệ nội hoàn (suất thu hồi nội tại)

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5360TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHCác kí hiệu khác như phần trên

Việc xác định IRR theo phương pháp nội suy gần đúng :

Lần lượt cho IRR= IRRI và IRR= IRRII xác định NPV tương ứng được NPV I và NPVII sao

cho ứng với IRR= IRRI cho NPVI> 0 còn ứng với IRR= IRR II cho NPVII < 0. Do đường NPV=

f(IRR) khơng phải là tuyến tính, nên để giá trị IRR tính theo phương pháp nội suy gần đúng hội tụ

giá trị chính xác thì cần giả thiết nhiều giá trị IRR khác nhau và chọn các giá trị IRR I và IRRII sao

cho NPV tiệm cận giá trị 0.

Bảng X.2 : Bảng giá trị NPV theo IRR

IRRNPV0.123,636,870,9930.132,887,021,7530.142,205,635,5240.151,585,260,4480.161,019,354,7190.17502,165,3750.1828,624,4100.19-405,740,411NPV

4,000,000,000

3,500,000,000

f(x) = 261135815773.81x^2 - 138412320412.5x + 16475424488.07

3,000,000,000

2,500,000,000

NPV

2,000,000,000

Polynomial (NPV)

1,500,000,000

1,000,000,000

500,000,000

0

-500,000,000 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

-1,000,000,000Hình 1:Đồ thị mối liên hệ giữa NPV và IRR

Từ bảng 10.2 ta thấy NPV chuyển từ (+) sang (-) khi IRR thay đổi trong khoảng giá trị từ

0.18 ÷ 0.19. Từ đó, tiếp tục cho IRR thay đổi từ 0.15 đến 0.16 với gia số 0.001 ta có 2 cặp giá trị

IRR mà cho NPV tiệm cận giá trị 0 nhất :

IRRI = 0.180 có NPVI = 28,624,410đồng

IRRII = 0.181 có NPVII = -16,505,936đồng

 IRR= IRR1 + (IRR2-IRR1) = 0.1806> 0.12

Kết luận :

IRR > Etc= 0.12. Vậy phương án xây dựng mới tuyến đường có hiệu quả kinh tế

THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5361TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNGBỘ MÔN ĐƯỜNG Ô TÔ VÀ ĐƯỜNG ĐÔ THỊKHOA CẦU ĐƯỜNGĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP – PHẦN THUYẾT MINHX.5. Xác định thời gian hoàn vốn của phương án.

Cơng thức : Thv= (năm)

Trong đó:

Thv - thời gian hoàn vốn của phương án tuyến

IRR - suất thu hồi nội tại

+ Phương án chọn:

Thv = năm

X.6. Kết luận chung

Qua phân tích hiệu quả kinh tế ta thấy phương án đầu tư xây dựng mới có hiệu quả kinh tế

hơn so với phương án đường gốc (tuyến hiện trạng). Và việc đầu tư là đáng giá.THẦY HƯỚNG DẪN: THS.PHẠM QUỐC VIỆTSINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN VĂN CHIẾN - MSV: 3372.5362Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (110 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×