1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Phân tích, đánh giá

1 Phân tích, đánh giá

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.b sơ đồ ngun cơng trong excel44Hình 4.c thơng số tính tốn đồ gá454.2 Tính tốn giá thành sản phẩmHình 4.d bảng tính toan chi phi sản xuất

4.3 Kết luậnBằng việc sử dụng các phần mềm thiết kế: SolidWorks, AutoCad, phần mềm

quản lý và mã hóa số liệu: Microsoft Excel. Chúng ta đã xây dựng được một quy

trình cơng nghệ cho một nhóm chi tiết gối đỡ ổ bi. Trong đó các chi tiết trong

nhóm được mã hóa số liệu và quản lý bằng máy tính. Qua đó tạo điều kiện thuận

lợi, đáp ứng nhanh cho công việc sản xuất theo sản lượng yêu cầu và mã sản phẩm.

Giảm được thời gian thiết kế quy trình cơng nghệ, đáp ứng nhanh và lịnh hoạt công

tác sản xuất.

46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Phân tích, đánh giá

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×