1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
+ Tra định mức 1776 Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3

+ Tra định mức 1776 Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh Thể tích

 Cống số 1:

1300THƯNG

LƯU

12001200112

00

1420

2887000

1000

12509509000

145105

0HẠ

LƯU345

07050800Hình 3.3:Móng tường đầu ,tường cánh cống số 1

V1 =

1,2.1,42.5,7+0,5.(1+1,3).2,88.0,5.(1,2+1,12)+0,9.1,45.7,05+0,5.(1,25+

0,8).3,45.0,5(0,95+1,05) = 32,39 m3

Cống số 2:

V1 =

0,8.1,5.5,99+0,5.(1,4+1,695).2,085.0,5.(0,85+0,795)+0,7.1,5.6,09+0,5.

(1,35+

1,72).2,45.0,5(0,7+0,73) = 18,93 m3

0

150599085080079516951400

135024507307007000

15020856090

1720Hình 3.4:Móng tường đầu ,tường cánh cống số 2

+ Tra định mức 1776 bê tông móng :

+ Mã hiệu AF112.20 ứng với móng có chiều rộng >250 cm có thành phần hao phí

cho 1m3 :SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang31Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh Vữa : 1,025 m3

 Nhân công bậc 3.0/7 : 1,97 (công)

 Máy trộn 250l : 0,095 (ca)

 Máy đầm dùi 1,5KW : 0,089 (ca)

+ Tra định mức C223.2 cứ 1m 3 BT M15, Dmax40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, xi măng PC30

có thành phần hao phí VL là :

 Xi măng : 281(kg )

 Cát vàng : 0,478 (m3)

 Đá dăm Dmax 40 : 0,882 (m3)

 Nước : 185 (l)

+ Lượng vật liêu cần thiết cho 1 m3 bê tông là :

 Xi măng : 281.1,025 = 288,03 (kg )

 Cát vàng : 0,478.1,025 = 0,49 (m3)

 Đá dăm Dmax 40 : 0,882.1,025 = 0,90(m3)

 Nước : 185.1,025 = 189,63 (l)

Bảng 3.4: khối lượng vật liệu và nhân cơng cần thiết:STT1

2Đường

kính

1Ф75

2Ф150Vật liệu cần thiết

Xi măng

(kg)

9329,29

5452,41Cát vàng

(m3)

15,871

8,28Đá dăm

(m3)

29,15

17,04Nước (l)

6142,12

3502,05Nhân

cơng

(cơng)Máy

Trộn

(ca)Máy

Đầm

(ca)63,81

37,293,08

1,802,88

1,692.3.Móng thân cống:

+ Sử dụng cấp phối đá dăm đầm chặt loại I, Dmax 37,5, chiều dày 30cmHình 3.5:Móng thân cống số 13065830Hình 3.6:Móng thân cống số 2SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang32Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh Thể tích :

 Cống số 1: V= 0,3.(1,16+1,32).0,5.11,04 = 4,1 m3

 Cống số 2: V= 0,3.(6,58+7,18).0,5.13,02 = 26,87m3

+ Tra định mức 1776. Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3

+ Mã hiệu AD.112.12 có thành phần hao phí VL là:

 Cấp phối đá dăm 0,075-50mm : 142 (m3 )

 Nhân công bậc 4.0/7 : 3,9 (công)

 Máy lu rung 25T :

0,21 (ca)

 Máy lu bánh lốp 16T :0,34 (ca)

 Máy lu 10T :

0,21 (ca)

=>Thay máy lu bằng máy đầm tay: Chọn máy đầm là máy đầm cóc BOMAG mã

hiệu BP 25/48D có cơng suất là 22,2 yd3/h, đổi về đơn vị m3 /ca ta có: 120m3/ca.

Bảng 3.5: Khối lượng vật liệu và nhân cơng cần thiết:

STTĐường kínhĐá dăm (m3)Nhân công (ca)Ca máy (ca)1

21Ф75

2Ф2005,82

38,160,16

1,040,03

0,223.2.4.Bê tông cố định ống cống:

+ Sử dụng BTXM M15, Dmax 40, độ sụt 6 ÷ 8 cm dùng xi măng PC30

 Thể tích :

 Cống số 1: V =2.0,5.(0,07+1,3).0,19.11,04= 2,87 m3

 Cống số 2:

V=13,02.[0,66.0,5.(0,2+2,33)+0,66.0,5.(0,2+2,19)+0,58.0,5.(0,61+2,66)]

= 33,49 m3Hình 3.7:Bê tơng cố định ống cống số 123326620

5866616620219Hình 3.8:Bê tơng cố định ống cống số 2SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang33Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh+ Tra định mức 1776 bê tơng móng mã hiệu AF 112.20 móng có chiều rộng >250

cm có thành phần hao phí cho 1m3:

 Vữa : 1,025 m3

 Nhân công bậc 3,0/7 : 1,97 (công)

 Máy trộn 250 l : 0,095 (ca)

 Máy đầm dùi 1,5KW : 0,089 (ca)

+ Tra định mức C222.2 cứ 1m3 BT M15,Dmax 20, độ sụt 6 ÷ 8 cm, xi măng PC30 có

thành phần hao phí VL là:

 Xi măng : 296 (kg )

 Cát vàng : 0,475 (m3)

 Đá dăm : 0,881(m3)

 Nước : 195 (l)+ Lượng vật liệu cần thiết cho 1 m3 bê tông là:

 Xi măng : 296.1,025 = 303,4 (kg )

 Cát vàng : 0,475.1,025 = 0,487 (m3)

 Đá dăm : 0,881.1,025 = 0,903(m3)

 Nước : 195.1,025 = 199,88(l)

Bảng 3.6: Khối lượng vật liệu và nhân cơng cần thiết

STTĐường

kínhVật liệu cần thiếtNhân

cơng

(cơng)Máy

Trộn

(ca)Máy

Đầm

(ca)Xi măng Cát vàng

Đá dăm

Nước (l)

3

(kg)

(m )

(m3)

0,27

0,26

1

Ф75

870,75

1,4

2,58

573,65

5,65

3,18

2,98

2

2Ф200 10160,87

16,31

30,24

6693,98

65,97

3.2.5.Tường đầu, tường cánh:

 Cống 1:

 Thể tích tường đầu thượng lưu :

V = 0,09.1,35.0,3+0,5(0,3+0,57).1,12.0,5.(1,35+1,9)-3,14.0,375.0,375.0,5.(0,3+0,57)

= 0,64m3

 Thể tích tường đầu hạ lưu :

V = 0,09.1,35.0,3+0,5(0,3+0,57).1,1.0,5.(1,35+1,9)-3,14.0,375.0,375.0,5.(0,3+0,57)

= 0,64 m3

 Thể tích tường cánh thượng lưu :

V = 0,5.1,12.0,72.0,3.2= 0,24 m3

 Thể tích tường cánh hạ lưu :SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang34Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhV =0,5.1,1.0,64.0,3.2= 0,21 m3Hình 3.9:Tường đầu phía thượng lưu cống số 1Hình 3.10 : Tường đầu phía hạ lưu cống số 1SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang35Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhHình 3.11 : Tường cánh thượng lưu

Tường cánh hạ lưu

Bảng 3.7: Bảng thống kê thể tích tường đầu, tường cánh (m3) cống số 1

SSTVị tríThượng lưuHạ lưu1Tường đầu0,640,64Tổng

1,282Tường cánh0,240,210,45

1,73 Cống số 2Hình 3.12 : Tường đầu phía thượng lưu cống số 2SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang36Đồ án môn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhHình 3.13:Tường đầu phía hạ lưu cống số 2Hình 3.14:Tường cánh phía thương lưu Tường cánh phía hạ lưu

 Thể tích tường đầu thượng lưu :

V = 0,2.5,26.0,3 + 0,5.(0,3+0,74).2,15.0,5.(5,26+6,11)– 2.3,14.1.1.0,5.(0,3+0,74) =

3,41 m3

 Thể tích tường đầu hạ lưu :

V= 0,2.5,26.0,3+0,5.(0,3+0,72).2,5.0,5.(5,26+6,06)– 2.3,14.1.1.0,5.(0,3+0,72) =

4,33 m3

 Thể tích tường cánh thượng lưu :

V = 2.3,03.0,5.[(0,35+0,3).0,5.0,3 +(0,74+0,3).0,5.2,15] = 3,68 m3

 Thể tích tường cánh hạ lưu :

V =2.3,27.0,5.[(0,3+0,36).0,5.0,3 +(0,72+0,3).0,5.2,5] = 4,49 m3

Bảng 3.7: Bảng thống kê thể tích tường đầu, tường cánh (m3) cống số 2SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang37Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhSSTVị tríThượng lưuHạ lưu1Tường đầu3,413,68Tổng

7,092Tường cánh3,684,698,3715,46

+ Tra định mức 1776 bê tơng tường mã hiệu AF 121.10 Tường có chiều dày ≤ 45

cm và chiều cao ≤ 4 m có thành phần hao phí cho 1m3:

 Vữa : 1,025 m3

 Nhân công bậc 3,5/7 : 3,56 (công)

 Máy trộn 250l : 0,095 (ca)

 Máy đầm dùi 1,5KW : 0,18 (ca)

+ Tra định mức C223.2cứ 1m 3 BTM 15,Dmax40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, xi măng PC30 có

thành phần hao phí VL là:

 Xi măng : 281(kg)

 Cát vàng : 0,478 (m3)

 Đá dăm Dmax40: 0,882 (m3)

 Nước : 185 (l)

+ Lượng vật liệu cần thiết cho 1 m3 bê tông là:

 Xi măng : 281 . 1,025 = 288,03 (kg )

 Cát vàng : 0,478 . 1,025 = 0,49 (m3)

 Đá dăm Dmax40 : 0,882 . 1,025 = 0,90 (m3)

 Nước : 185 . 1,025 = 189,63 (l)

Bảng 3.8: Khối lượng vật liệu và nhân cơng cần thiết:

Đường

STT

kínhVật liệu cần thiếtNhân

công

(công)MT

(ca)

(ca)Xi măng

Cát vàng

Đá dăm

Nước

3

3

(kg)

(m )

(m )

(l)

1

Ф75

498,29

0,84

1,56

328,06

6,16

0,16 0,31

2 2Ф200 4452,94

7,58

13,91

2931,68

55,04

1,47 2,78

3.2.6. Lớp đệm gia cố thượng, hạ lưu, sân cống:

+ Sử dụng cấp phối đá dăm đầm chặt loại II Dmax =37,5, chiều dày 10cm

 Thể tích:

 Cống số 1: : V = 0,1.[(9,3.2+10,2.5,305+1,7.0,5.(5,4+10,2)]= 8,6 m3SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang38Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhCống số 2 : V = 0,1.[3,25.8,93+9,16.5,27+1,72.0,5.(5,72+9,16)]= 9 m3Hình 3.15: Thượng lưu

Hạ lưu

+ Tra định mức 1776. Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3

+ Mã hiệu AD.112.12 có thành phần hao phí VL là:

 Cấp phối đá dăm 0,075-50mm : 142 (m3 )

 Nhân công bậc 4.0/7 : 3,9 (công)

 Máy lu rung 25T :

0,21 (ca)

 Máy lu bánh lốp 16T :0,34 (ca)

 Máy lu 10T :

0,21 (ca)SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang39Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh=>Thay máy lu bằng máy đầm tay: Chọn máy đầm là máy đầm cóc BOMAG mã

hiệu BP 25/48D có cơng suất là 22,2yd3/h, đổi về đơn vị m3 /ca ta có: 120m3/ca.

Bảng 3.9 : khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết:

STTĐường kínhĐá dăm (m3)Nhân cơng

(cơng)Ca máy (ca)1

21Ф75

2Ф15011,75

12,780,32

0,350,073

0,083.2.7. Gia cố thượng, hạ lưu, sân cống, chân khay:

+ Sử dụng bê tơng xi măng M150 ,Dmax 40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, dùng xi măng PC30

 Thể tích :

 Cống số 1:Hình 3.16 : Bê tơng gia cố thượng ,hạ lưa,sân cống,chân khay cống số 1

 V=0,41.0,2.3,83+0,66.0,15.0,5.(3,14+3,83)+0,15.0,66.0,83+0,2.0,96.0,5.

(3,41+2,85)+0,06.0,2.0,5.(2,7+2,85)+0,06.0,2.0,5.(2,75+2,86)+1,09.0,2.0,5.

(2,86+

3,66)+0,15.0,66.3,68+0,15.0,6.0,5.

(3,66+3,68)+2,25.0,2.3,68+0,2.0,41.0,5. (3,68+2,88) = 5,05m3

Cống số 2:

 V=0,2.0,5.(6,51+6,77).0,3+0,5.0,5.(6,77+8,71).2,23+1,18.0,25.0,5.

(8,71+8,93)+1,18.0,25.8,93+0,5.2,5.8,93+0,95.0,5.8,93+0,46.0,5.

(5,72+9,16).1,72+0,5.5,27.9,16+0,9.0,25.9,16+0,9.0,25.0,5.

(9,16+8,94)+0,5.2,43.0,5.(8,94+6,74)+0,2.0,3.0,5.(6,74+6,46) = 73,71m3SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang4020GVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh951265052750243302738949161723255286464667450665250871677651278505722238933011850209050Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGHình 3.17 : Bê tông gia cố thượng ,hạ lưa,sân cống,chân khay cống số 2

+ Tra định mức 1776 bê tơng móng mã hiệu AF 112 móng có chiều rộng >250 cm

có thành phần hao phí cho 1m3:

 Vữa : 1,025 m3

 Nhân cơng bậc 3,0/7 : 1,97 (công)

 Máy trộn 250 l : 0,095 (ca)

 Máy đầm dùi 1,5KW : 0,089 (ca)

+ Tra định mức C223.2 cứ 1m3 BT M150, Dmax 40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, xi măng PC30

có thànhphần hao phí VL là:

 Xi măng : 281(kg )

 Cát vàng : 0,478 (m3)

 Đá dăm Dmax 40 : 0,882(m3)

 Nước : 185 (l)

+ Lượng vật liêu cần thiết cho 1 m3 bê tông là:

 Xi măng : 281 . 1,025 = 288,03 (kg )

 Cát vàng : 0,478 . 1,025 = 0,49 (m3)

 Đá dăm Dmax 40 : 0,882 . 1,025 = 0,90(m3)

 Nước : 185 . 1,025 = 189, 63 (l)

Bảng 3.10: khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết

Đường

STT

kínhVật liệu cần thiết

Xi măng

(kg)Cát vàng

(m3)Đá dăm

(m3)Nước (l)SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ANhân

công

(công)MT

(ca)

(ca)Trang41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

+ Tra định mức 1776 Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×