1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 3.6: Khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết

Bảng 3.6: Khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhV =0,5.1,1.0,64.0,3.2= 0,21 m3Hình 3.9:Tường đầu phía thượng lưu cống số 1Hình 3.10 : Tường đầu phía hạ lưu cống số 1SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang35Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhHình 3.11 : Tường cánh thượng lưu

Tường cánh hạ lưu

Bảng 3.7: Bảng thống kê thể tích tường đầu, tường cánh (m3) cống số 1

SSTVị tríThượng lưuHạ lưu1Tường đầu0,640,64Tổng

1,282Tường cánh0,240,210,45

1,73 Cống số 2Hình 3.12 : Tường đầu phía thượng lưu cống số 2SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang36Đồ án môn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhHình 3.13:Tường đầu phía hạ lưu cống số 2Hình 3.14:Tường cánh phía thương lưu Tường cánh phía hạ lưu

 Thể tích tường đầu thượng lưu :

V = 0,2.5,26.0,3 + 0,5.(0,3+0,74).2,15.0,5.(5,26+6,11)– 2.3,14.1.1.0,5.(0,3+0,74) =

3,41 m3

 Thể tích tường đầu hạ lưu :

V= 0,2.5,26.0,3+0,5.(0,3+0,72).2,5.0,5.(5,26+6,06)– 2.3,14.1.1.0,5.(0,3+0,72) =

4,33 m3

 Thể tích tường cánh thượng lưu :

V = 2.3,03.0,5.[(0,35+0,3).0,5.0,3 +(0,74+0,3).0,5.2,15] = 3,68 m3

 Thể tích tường cánh hạ lưu :

V =2.3,27.0,5.[(0,3+0,36).0,5.0,3 +(0,72+0,3).0,5.2,5] = 4,49 m3

Bảng 3.7: Bảng thống kê thể tích tường đầu, tường cánh (m3) cống số 2SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang37Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhSSTVị tríThượng lưuHạ lưu1Tường đầu3,413,68Tổng

7,092Tường cánh3,684,698,3715,46

+ Tra định mức 1776 bê tông tường mã hiệu AF 121.10 Tường có chiều dày ≤ 45

cm và chiều cao ≤ 4 m có thành phần hao phí cho 1m3:

 Vữa : 1,025 m3

 Nhân công bậc 3,5/7 : 3,56 (công)

 Máy trộn 250l : 0,095 (ca)

 Máy đầm dùi 1,5KW : 0,18 (ca)

+ Tra định mức C223.2cứ 1m 3 BTM 15,Dmax40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, xi măng PC30 có

thành phần hao phí VL là:

 Xi măng : 281(kg)

 Cát vàng : 0,478 (m3)

 Đá dăm Dmax40: 0,882 (m3)

 Nước : 185 (l)

+ Lượng vật liệu cần thiết cho 1 m3 bê tông là:

 Xi măng : 281 . 1,025 = 288,03 (kg )

 Cát vàng : 0,478 . 1,025 = 0,49 (m3)

 Đá dăm Dmax40 : 0,882 . 1,025 = 0,90 (m3)

 Nước : 185 . 1,025 = 189,63 (l)

Bảng 3.8: Khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết:

Đường

STT

kínhVật liệu cần thiếtNhân

cơng

(cơng)MT

(ca)

(ca)Xi măng

Cát vàng

Đá dăm

Nước

3

3

(kg)

(m )

(m )

(l)

1

Ф75

498,29

0,84

1,56

328,06

6,16

0,16 0,31

2 2Ф200 4452,94

7,58

13,91

2931,68

55,04

1,47 2,78

3.2.6. Lớp đệm gia cố thượng, hạ lưu, sân cống:

+ Sử dụng cấp phối đá dăm đầm chặt loại II Dmax =37,5, chiều dày 10cm

 Thể tích:

 Cống số 1: : V = 0,1.[(9,3.2+10,2.5,305+1,7.0,5.(5,4+10,2)]= 8,6 m3SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang38Đồ án môn học: THI CÔNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường LinhCống số 2 : V = 0,1.[3,25.8,93+9,16.5,27+1,72.0,5.(5,72+9,16)]= 9 m3Hình 3.15: Thượng lưu

Hạ lưu

+ Tra định mức 1776. Làm móng cấp phối đá dăm tính cho 100m3

+ Mã hiệu AD.112.12 có thành phần hao phí VL là:

 Cấp phối đá dăm 0,075-50mm : 142 (m3 )

 Nhân công bậc 4.0/7 : 3,9 (công)

 Máy lu rung 25T :

0,21 (ca)

 Máy lu bánh lốp 16T :0,34 (ca)

 Máy lu 10T :

0,21 (ca)SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang39Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGGVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh=>Thay máy lu bằng máy đầm tay: Chọn máy đầm là máy đầm cóc BOMAG mã

hiệu BP 25/48D có cơng suất là 22,2yd3/h, đổi về đơn vị m3 /ca ta có: 120m3/ca.

Bảng 3.9 : khối lượng vật liệu và nhân cơng cần thiết:

STTĐường kínhĐá dăm (m3)Nhân cơng

(cơng)Ca máy (ca)1

21Ф75

2Ф15011,75

12,780,32

0,350,073

0,083.2.7. Gia cố thượng, hạ lưu, sân cống, chân khay:

+ Sử dụng bê tông xi măng M150 ,Dmax 40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, dùng xi măng PC30

 Thể tích :

 Cống số 1:Hình 3.16 : Bê tơng gia cố thượng ,hạ lưa,sân cống,chân khay cống số 1

 V=0,41.0,2.3,83+0,66.0,15.0,5.(3,14+3,83)+0,15.0,66.0,83+0,2.0,96.0,5.

(3,41+2,85)+0,06.0,2.0,5.(2,7+2,85)+0,06.0,2.0,5.(2,75+2,86)+1,09.0,2.0,5.

(2,86+

3,66)+0,15.0,66.3,68+0,15.0,6.0,5.

(3,66+3,68)+2,25.0,2.3,68+0,2.0,41.0,5. (3,68+2,88) = 5,05m3

Cống số 2:

 V=0,2.0,5.(6,51+6,77).0,3+0,5.0,5.(6,77+8,71).2,23+1,18.0,25.0,5.

(8,71+8,93)+1,18.0,25.8,93+0,5.2,5.8,93+0,95.0,5.8,93+0,46.0,5.

(5,72+9,16).1,72+0,5.5,27.9,16+0,9.0,25.9,16+0,9.0,25.0,5.

(9,16+8,94)+0,5.2,43.0,5.(8,94+6,74)+0,2.0,3.0,5.(6,74+6,46) = 73,71m3SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang4020GVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh951265052750243302738949161723255286464667450665250871677651278505722238933011850209050Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNGHình 3.17 : Bê tông gia cố thượng ,hạ lưa,sân cống,chân khay cống số 2

+ Tra định mức 1776 bê tơng móng mã hiệu AF 112 móng có chiều rộng >250 cm

có thành phần hao phí cho 1m3:

 Vữa : 1,025 m3

 Nhân công bậc 3,0/7 : 1,97 (công)

 Máy trộn 250 l : 0,095 (ca)

 Máy đầm dùi 1,5KW : 0,089 (ca)

+ Tra định mức C223.2 cứ 1m3 BT M150, Dmax 40, độ sụt 6 ÷ 8 cm, xi măng PC30

có thànhphần hao phí VL là:

 Xi măng : 281(kg )

 Cát vàng : 0,478 (m3)

 Đá dăm Dmax 40 : 0,882(m3)

 Nước : 185 (l)

+ Lượng vật liêu cần thiết cho 1 m3 bê tông là:

 Xi măng : 281 . 1,025 = 288,03 (kg )

 Cát vàng : 0,478 . 1,025 = 0,49 (m3)

 Đá dăm Dmax 40 : 0,882 . 1,025 = 0,90(m3)

 Nước : 185 . 1,025 = 189, 63 (l)

Bảng 3.10: khối lượng vật liệu và nhân cơng cần thiết

Đường

STT

kínhVật liệu cần thiết

Xi măng

(kg)Cát vàng

(m3)Đá dăm

(m3)Nước (l)SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ANhân

công

(công)MT

(ca)

(ca)Trang41Đồ án mơn học: THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG

1

21Ф75

2Ф2001454,55

21230,692,47

36,12GVHD: PGS.TS. Châu Tr ường Linh4,55

66,34957,63

9,95 0,48 0,45

7 6,56

13977,63 145,213.2.8.Làm tường đá hộc chống xói phía hạ lưu:

+ Dùng đá hộc khan M50 khơng có chít mạch

 Thể tích :

 Cống số 1: V=0,4.0,4.3,68-0,4.0,4.0,4= 0,52 m3Hình 3.18: Tường đá hộc hố chống xói cống số 1

 Cống số 2: V= 1,72.1,72.9,16 – 1,72.1,72.1,72 = 22,01 m3344572916Hình 3.19: Tường đá hộc hố chống xói cống số 2

+ Tra định mức mã hiệu: AE.121.20 xếp đá hộc khan khơng có chít mạch,mái dốc

thẳng cho 1m3

 Đá hộc : 1,2 (m3)

 Nhân công 3,5/7 : 1,4 (công)

Bảng 3.11: Bảng thống kê hao phí tường chống xói

STTĐá hộc (m3)Nhân cơng (cơng)Cống 10,620,73Cống 226,4130,813.2.9.Làm mối nối, lớp phòng nước đất sét, cát đổ trong khoảng hở giữa hai cống:

3.2.9.1. Số lượng mối nối cống:SVTH: Lê Thạc Cường & Từ Ngọc Hiếu – Lớp 14X3ATrang42Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 3.6: Khối lượng vật liệu và nhân công cần thiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×