1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tìm hiểu quá trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề môi trườngMỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 1

NỘI DUNG....................................................................................................................... 2

Chương I: SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH VÀ CÁC CƠNG NGHỆ SẢN XUẤT

XIMĂNG........................................................................................................................... 2

I. Lịch sử sản xuất ximăng..................................................................................................2

II. Tình hình sản xuất..........................................................................................................2

1. Trong nước...................................................................................................................... 2

2. Thế giới.......................................................................................................................... 3

III. Sơ lược các cơng nghệ sản xuất ximăng.......................................................................4

1. Lò quay nung clinker theo phương pháp ướt..................................................................6

2. Lò quay nung clinker ximăng theo phương pháp khơ....................................................7

3. Lò đứng nung clinker ximăng........................................................................................7

Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT XIMĂNG..............................................................8

I. Thành phần hóa học của clinker......................................................................................8

II. Các hệ số đặc trưng của clinker xi măng.......................................................................9

1. Biểu diễn quan hệ giữa các oxit bằng các hệ số..............................................................9

1.1. Hệ số bão hồ vơi........................................................................................................9

1.2. Mơ đun Silic (SR).....................................................................................................10

1.3. Mơ đun Aluminat (AR).............................................................................................10

2. Hình dáng cấu trúc của các khống clinker..................................................................10

III. Quá trình sản xuất ximăng..........................................................................................11

1. Nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng dùng cho sản xuất ximăng..................................11

1.1. Nguyên liệu...............................................................................................................11

1.2. Nhiên liệu.................................................................................................................. 12

1.3. Năng lượng................................................................................................................ 13

2. Q trình hóa lý xảy ra khi nung clinker......................................................................13

2.1. Giai đoạn nung nóng và sấy khơ phối liệu.................................................................13

2.2. Giai đoạn phân hủy các khoáng sét...........................................................................14

2.3. Giai đoạn phân hủy cacbonat.....................................................................................15

51Tìm hiểu quá trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề môi trường2.4. Giai đoạn phản ứng ở pha rắn....................................................................................15

2.5. Giai đoạn phản ứng tạo khoáng C3S khi xuất hiện pha lỏng......................................16

2.6. Giai đoạn làm nguội clinker......................................................................................17

3. Quy trình sản xuất ximăng...........................................................................................17

3.1. Cơng đoạn khai thác vận tải, đập nhỏ và đồng nhất sơ bộ các nguyên liệu...............17

3.2. Công đoạn nghiền và đồng nhất bột sống..................................................................19

3.3. Cơng đoạn nung luyện lò clinker ximăng..................................................................19

3.4. Cơng đoạn làm nguội clinker.....................................................................................22

3.5. Cơng đoạn nghiền, đồng nhất và đóng bao ximăng...................................................23

4. Những ưu điểm, nhược điểm của công nghệ................................................................26

4.1. Ưu điểm..................................................................................................................... 26

4.2. Nhược điểm............................................................................................................... 26

Chương III: SẢN PHẨM XIMĂNG VÀ CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT......................27

I. Các tính chất cơ lý của ximăng.....................................................................................27

1. Độ mịn ximăng............................................................................................................. 27

2. Tính ổn định thể tích....................................................................................................27

3. Khối lượng riêng và khối lượng thể tích.......................................................................28

3.1. Khối lượng riêng.......................................................................................................28

3.2. Khối lượng thể tích....................................................................................................28

4. Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết..............................................................29

4.1. Lượng nước tiêu chuẩn..............................................................................................29

4.2. Thời gian đơng kết.....................................................................................................29

5. Cường độ ximăng.........................................................................................................30

6. Nhiệt thủy hóa của ximăng...........................................................................................31

7. Sự co nở thể tích của đá ximăng...................................................................................32

8. Độ bền ăn mòn của đá ximăng.....................................................................................32

II. Các tính chất hố học...................................................................................................33

1. Q trình hydrat hố của các khống clinker và ximăng..............................................33

1.1. Sự hydrat hố của C3S và Alít...................................................................................33

1.2. Sự hydrat hố của C2S và Belit..................................................................................34

52Tìm hiểu q trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề môi trường1.3. Sự hydrat hoá các canxi aluminat..............................................................................34

1.4. Sự hydrat hoá canxi alumoferit..................................................................................35

1.5. Sự hydrat hố các pha còn lại của clinker..................................................................36

2. Sự hydrat hố của ximăng pooclăng.............................................................................36

Chương IV: Ơ NHIỄM MƠI TRƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG XỬ LÝ.............38

I. Các nguồn gây ô nhiễm.................................................................................................38

1. Nguồn ô nhiễm tiêng ồn và rung động.........................................................................40

2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước...........................................................................40

3. Nguồn chất thải rắn......................................................................................................41

4. Nguồn gây ơ nhiễm khơng khí.....................................................................................41

II. Các phương án giải quyết............................................................................................43

1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động..................................................43

2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước..........................................................43

3. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn.....................................................................44

4. Giảm ơ nhiễm khơng khí..............................................................................................45

4.1. Trong trong q trình vận chuyển..............................................................................45

4.2. Trong quá trình sản xuất............................................................................................45

III. Những ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên............................................................46

1. Những tác động đến thiên nhiên...................................................................................46

2. Những phương hướng khắc phục.................................................................................47

KẾT LUẬN..................................................................................................................... 49

Tài liệu tham khảo.......................................................................................................... 5053Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×