1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Những phương hướng khắc phục

Những phương hướng khắc phục

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tìm hiểu quá trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề môi trườngmột số chất độc hại khác. Điều này cho phép giảm lượng nhiên nguyên liệu do vậy tăng

hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm giá thành. Thực tiễn này cũng đem lại cho xã hội

sự lựa chọn cho việc quản lý chất thải có hiệu quả kinh tế và thân thiện với môi trường

so với việc chôn lấp, xử lý hay đốt khác.

Cùng với việc tăng hiệu quả tài nguyên, việc tận dụng phế thải sẽ làm giảm lượng

phế thải đưa chôn lấp và cho phép giảm phát thải khí CO 2, cũng như giảm nhu cầu khai

thác tài nguyên thiên nhiên. Đây là cách tiếp cận của cơng nghiệp sinh thái, trong đó phế

thải của ngành này là nguyên, nhiên liệu của ngành công nghiệp khác.

Ngành cơng nghiệp ximăng có nhiều cơ hội thay thế một phần nguyên liệu tự nhiên

nguyên sinh băng phế thải của ngành khác. Đó có thể là sử dụng như nhiên, nguyên liệu

hay như cấu tử của ximăng.48Tìm hiểu quá trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề mơi trườngKẾT LUẬN

Trên bình diện tồn cầu, ngành cơng nghiệp sản xuất ximăng là một ngành sản xuất

lớn, sản phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của phát triển. Ngành công nghiệp này vẫn

đang phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng. Vì vậy, nhiều tổ chức, cá nhân vẫn tiếp

tục đầu tư vào ngành sản xuất ximăng cả ở lĩnh vực chế tạo thiết bị công nghệ và lĩnh

vực sử dụng công nghệ sản xuất ximăng.

Ngành công nghiệp ximăng Việt Nam đang trong thời kì phát triển mạnh, mặc dù có

những đặc trưng riêng, nhất là đặc trưng về thời điểm phát triển, nhưng những vấn đề

lớn, chung nhất chắc cũng khơng vượt ra ngồi quy luật chung của thế giới. Những vấn

đề thế giới gặp phải, thế giới bàn luận tìm cách giải quyết cũng là những vấn đề ngành

công nghiệp ximăng Việt Nam cần phải quan tâm trong quá trình đầu tư phát triển.

Sau một thời gian thực hiện đề tài, mặc dù đã cố gắng nhưng khơng thể tránh khỏi

những sai sót về nội dung cũng như hình thức. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp

chân thành từ thầy và các bạn.

Hy vọng đề tài này sễ hỗ trợ phần nào cho quá trình học tập, tìm hiểu về ximăng của

các bạn sinh viên.

Xin chân thành cảm ơn!49Tìm hiểu quá trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề mơi trườngTài liệu tham khảo

1.Giáo trình Hóa kỹ thuật cơng nghiệp - Th.S Lê Thanh, ĐHSP Huế.2.Giáo trình Hóa học mơi trường - T.S Võ Văn Tân, NXB ĐH Huế (2008).3.Hóa học cơng nghệ và mơi trường - Trần Thị Bính, Phùng Tiến Đạt, Lê ViếtPhùng, Phạm Văn Thưởng, NXB Giáo dục,1999.

4.Bài giảng mơn Hóa kỹ thuật – Trần Thị Ngọc Bích, ĐHSP Đà Nẵng.5.http://google.com.vn/6.http://ximang.vn/Home/Default.aspx?portalid→337.http://www.ximanghoangmai.vn/8.http://www.xaydungvietnam.vn/news/Xi-mang-xanh/18048.ibuild9.http://luanvan.co/luan-van/de-tai-thiet-ke-day-chuyen-cong-nghe-xu-ly-khi-thai-tu-lo-nung-clinker-cua-nha-may-xi-mang-hoang-thach-122/

cùng một số trang web khác.50Tìm hiểu quá trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề môi trườngMỤC LỤC

MỞ ĐẦU........................................................................................................................... 1

NỘI DUNG....................................................................................................................... 2

Chương I: SƠ LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT

XIMĂNG........................................................................................................................... 2

I. Lịch sử sản xuất ximăng..................................................................................................2

II. Tình hình sản xuất..........................................................................................................2

1. Trong nước...................................................................................................................... 2

2. Thế giới.......................................................................................................................... 3

III. Sơ lược các cơng nghệ sản xuất ximăng.......................................................................4

1. Lò quay nung clinker theo phương pháp ướt..................................................................6

2. Lò quay nung clinker ximăng theo phương pháp khơ....................................................7

3. Lò đứng nung clinker ximăng........................................................................................7

Chương II: QUY TRÌNH SẢN XUẤT XIMĂNG..............................................................8

I. Thành phần hóa học của clinker......................................................................................8

II. Các hệ số đặc trưng của clinker xi măng.......................................................................9

1. Biểu diễn quan hệ giữa các oxit bằng các hệ số..............................................................9

1.1. Hệ số bão hồ vơi........................................................................................................9

1.2. Mơ đun Silic (SR).....................................................................................................10

1.3. Mơ đun Aluminat (AR).............................................................................................10

2. Hình dáng cấu trúc của các khống clinker..................................................................10

III. Q trình sản xuất ximăng..........................................................................................11

1. Ngun liệu, nhiên liệu, năng lượng dùng cho sản xuất ximăng..................................11

1.1. Nguyên liệu...............................................................................................................11

1.2. Nhiên liệu.................................................................................................................. 12

1.3. Năng lượng................................................................................................................ 13

2. Q trình hóa lý xảy ra khi nung clinker......................................................................13

2.1. Giai đoạn nung nóng và sấy khô phối liệu.................................................................13

2.2. Giai đoạn phân hủy các khống sét...........................................................................14

2.3. Giai đoạn phân hủy cacbonat.....................................................................................15

51Tìm hiểu q trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề môi trường2.4. Giai đoạn phản ứng ở pha rắn....................................................................................15

2.5. Giai đoạn phản ứng tạo khoáng C3S khi xuất hiện pha lỏng......................................16

2.6. Giai đoạn làm nguội clinker......................................................................................17

3. Quy trình sản xuất ximăng...........................................................................................17

3.1. Cơng đoạn khai thác vận tải, đập nhỏ và đồng nhất sơ bộ các nguyên liệu...............17

3.2. Công đoạn nghiền và đồng nhất bột sống..................................................................19

3.3. Cơng đoạn nung luyện lò clinker ximăng..................................................................19

3.4. Công đoạn làm nguội clinker.....................................................................................22

3.5. Công đoạn nghiền, đồng nhất và đóng bao ximăng...................................................23

4. Những ưu điểm, nhược điểm của công nghệ................................................................26

4.1. Ưu điểm..................................................................................................................... 26

4.2. Nhược điểm............................................................................................................... 26

Chương III: SẢN PHẨM XIMĂNG VÀ CÁC TÍNH CHẤT KỸ THUẬT......................27

I. Các tính chất cơ lý của ximăng.....................................................................................27

1. Độ mịn ximăng............................................................................................................. 27

2. Tính ổn định thể tích....................................................................................................27

3. Khối lượng riêng và khối lượng thể tích.......................................................................28

3.1. Khối lượng riêng.......................................................................................................28

3.2. Khối lượng thể tích....................................................................................................28

4. Lượng nước tiêu chuẩn và thời gian đông kết..............................................................29

4.1. Lượng nước tiêu chuẩn..............................................................................................29

4.2. Thời gian đông kết.....................................................................................................29

5. Cường độ ximăng.........................................................................................................30

6. Nhiệt thủy hóa của ximăng...........................................................................................31

7. Sự co nở thể tích của đá ximăng...................................................................................32

8. Độ bền ăn mòn của đá ximăng.....................................................................................32

II. Các tính chất hố học...................................................................................................33

1. Q trình hydrat hố của các khoáng clinker và ximăng..............................................33

1.1. Sự hydrat hoá của C3S và Alít...................................................................................33

1.2. Sự hydrat hố của C2S và Belit..................................................................................34

52Tìm hiểu q trình sản xuất ximăng pooclăng và các vấn đề mơi trường1.3. Sự hydrat hoá các canxi aluminat..............................................................................34

1.4. Sự hydrat hoá canxi alumoferit..................................................................................35

1.5. Sự hydrat hố các pha còn lại của clinker..................................................................36

2. Sự hydrat hố của ximăng pooclăng.............................................................................36

Chương IV: Ơ NHIỄM MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC PHƯƠNG HƯỚNG XỬ LÝ.............38

I. Các nguồn gây ô nhiễm.................................................................................................38

1. Nguồn ô nhiễm tiêng ồn và rung động.........................................................................40

2. Nguồn gây ô nhiễm môi trường nước...........................................................................40

3. Nguồn chất thải rắn......................................................................................................41

4. Nguồn gây ơ nhiễm khơng khí.....................................................................................41

II. Các phương án giải quyết............................................................................................43

1. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động..................................................43

2. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước..........................................................43

3. Biện pháp thu gom và xử lý chất thải rắn.....................................................................44

4. Giảm ơ nhiễm khơng khí..............................................................................................45

4.1. Trong trong quá trình vận chuyển..............................................................................45

4.2. Trong quá trình sản xuất............................................................................................45

III. Những ảnh hưởng đến tài nguyên thiên nhiên............................................................46

1. Những tác động đến thiên nhiên...................................................................................46

2. Những phương hướng khắc phục.................................................................................47

KẾT LUẬN..................................................................................................................... 49

Tài liệu tham khảo.......................................................................................................... 5053Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Những phương hướng khắc phục

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×