1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis

LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle

Sustainability Analysis3. LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle

Sustainability AnalysisLCSA đưa ra :

Mô hình kỷ luật

Hướng dẫn cụ thể

Gồm những câu hỏi bền vững

Từ đó đưa ra những thách thức3. LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle

Sustainability Analysis

• Khn khổ hội nhập liên ngành cho phân

tích tính bền vững của vòng đời3. LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle

Sustainability Analysis4. Discussion

• LCA sẽ được xây dựng theo nhiều hướng trong

thập kỷ tới. Các cơ sở dữ liệu theo vùng sẽ được

xây dựng, các phương pháp đánh giá tác động

mới sẽ được thiết kế, và các phương pháp phân

tích độ khơng chắc chắn sẽ được cải thiện.

• Xây dựng khung LCSA là một thách thức lớn đối

với cộng đồng khoa học toàn cầu cùng với các cơ

quan quốc tế

• Xây dựng khung LCSA là một thách thức lớn đối

với cộng đồng khoa học toàn cầu cùng với các cơ

quan quốc tế:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LCA Future (2010-2020): Decade of Life Cycle Sustainability Analysis

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×