1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Dự báo tốc độ tăng g, r và lạm phát :

Dự báo tốc độ tăng g, r và lạm phát :

Tải bản đầy đủ - 0trang

GDP

9.00%

8.48%8.00%7.62%

6.78%7.00%

6.00%

5.00%6.10%6.18%

5.32%5.09%6.32%6.67%7.56%7.45%6.83%5.42%

5.03%4.00%

3.00%

2.00%

1.00%

0.00%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020Biểu đồ : Dự báo GDP trong tương laiGDP70.00%

62%60.00%57%55%50.00%

42%40.00%

30.00%

20.00%32%GDP

ROE ngành

roe cty30%22%22%

16%10.00%8.48%16%

13%6.18%

8%9%

5.09%5.32%

6.78%0.00%

200720082009201020115.03%

5%20125.42%2013Biểu đồ : GDP và ROE giai đoạn 2007 -2013

Do giai đoạn 2014 2020 kinh tế phục hồi nhưng GDP 6%-6.5.Cho nên sự phục hồi

kinh tế chưa cao nên ROE giai đoạn này tăng khoảng 3% .

=> roe 2014- 2020 : 35% + 3% = 38%

=> g = 38% x 62% = 23,56% ( tỷ lệ giữ lại 62%)

Do giai đoạn 2020 trở đi nên kinh tế có GDP ổn định khoảng 4.8%

=>ROE tăng khoảng 1% . ROE: 36%

=> g = 36% x 62% = 22.32% ( tỷ lệ giữ lại 82%)KẾT QUẢ CỦA DỰ BÁO

Theo dự báo thì lạm phát của Việt Nam giai đoạn này : 6.77 (theo

kịch bản thấp) đến 7.03 (theo kịch bản cao) vậy trung bình

7%/năm.

Giai đoạn 2020 – 2050 nên kinh tế tương đối ổn định GDP 5% (so

với 2014- 2020 là 6%-6.5%) ,cho nên dư báo lạm phát tăng khoảng

7%/năm cho 2014 trở đi.+ Từ 2014 – 2020 : r = 38% , g = 23,56%, lạm phát 7%

+ Từ 2020 trở đi : r = 36% , g = 22,32% , lạm phát 7%Định giá chứng khốn :

• Cổ tức năm 2013 : D0 = 7.459 x 48% = 3580.32 (đồng)

• + LSdn = (1+ 38%) x (1+7%) - 1 = 47,66% ( 2013 – 2020)

• + LSdn = (1+ 36%) x (1+7%) -1 = 45,52% (2020 trở đi )

Năm201320142015201620172018201920202021 trở điCổ tức3580,324423,8435466,1008956753,9142668345,13610311,2512740,5815742,2619255,935142995,9662506,986042097,8138641755,4241468,9161229,171028,5545422,962245Giá hiện tạiTổng13082,83021Giá cuối năm18505,795422,96224527327,540354,5247559591,5267Giá cổ phiếu VIC ngày 04/06/2014 là : 65.000 đồng cao hơn

nhiều giá dự báo => quyết định đầu tư.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dự báo tốc độ tăng g, r và lạm phát :

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×