1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Quản lý >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
4 Ý tưởng xây dựng thương hiệu

4 Ý tưởng xây dựng thương hiệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

• Bước 4: Xây dựng sứ mệnh và tầm nhìn thương hiệu (Bước 1 trong Brand Diamond)

Sứ mệnh thương hiệu cần trả lời các câu hỏi quan trọng:

1. Thương hiệu đại diện cho điều gì?

2. Lợi ích lý tính/ cảm tính nào thương hiệu sẽ đem lại cho khách hàng?

3. Điểm khác biệt của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh là gì?

4. Điểm duy nhất mà thương hiệu sở hữu so với đối thủ là gì?

Tầm nhìn của thương hiệu mơ tả Đích đến mà thương hiệu mong muốn trong tương lai dài hạn 10-20 năm. Tầm nhìn bao gồm hình

dung về tương lai và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của thương hiệu.• Bước 5: Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi

Hệ thống niềm tin trong tổ chức và là cơ sở quyết định văn hóa thương hiệu/ văn hóa tổ chức.• Bước 6: Cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu

Hãy cá biệt hóa/ cá nhân hóa thương hiệu bằng các hệ thống giá trị cảm tính, tính cách và hình mẫu cho thương hiệu. Xây dựng

hình ảnh nhận diện cho thương hiệu (Logo, hệ thống nhận diện, hình ảnh nhận diện...)• Bước 7: Xây dựng cấu trúc thương hiệu và xác định mô hình kinh doanh cạnh tranh cho thương hiệu

Cấu trúc thương hiệu giúp Doanh nghiệp sử dụng đồng thời chiến lược tập trung và đa dạng hóa một cách hiệu quả. Các

thương hiệu cần được tập trung để tạo nên sự khác biệt và định vị mạnh mẽ trong tâm trí khác hàng. Ngược lại đa dạng

hóa sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp giải quyết bài tốn bất lợi/ hưởng lợi vì quy mơ.• Bước 8: Văn hóa thương hiệu (nền tản từ đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp)

• Nếu như tính cách thương hiệu là nội hàm và phong cách (đặc điểm cảm tính và nhận diện) là sự thể hiện ra bên ngoài các giá

trị nội hàm của thương hiệu; thì Giá trị cốt lõi và Văn hóa thương hiệu cũng có vai trò/ vị trí tương tự.• Trong khi giá trị cốt lõi đem lại sức mạnh tiềm ẩn cho thương hiệu thì văn hóa giúp thương hiệu tạo nên hình ảnh đặc trưng và

khác biệt mạnh mẽ cho tổ chức. Văn hóa của thương hiệu được cấu thành bởi 2 yếu tố: Giá trị cốt lõi và Mơ hình kinh doanh.• Bước 9: Lịch sử hóa thương hiệu và tài sản thương hiệu.

• Thương hiệu khơng cần chờ đến 10-20 năm mới có lịch sử. Lịch sử được tạo dựng bởi những giá trị mới mẻ và đột phá so với

tiến trình cũ. Giống như Neil Armstrong khi bước những bước đầu tiên lên mặt trăng, bước đi đó ngay lập tức đã đi vào lịch

sử như "một bước tiến dài của nhân loại".• Hãy là người đầu tiên, bạn sẽ làm nên Lịch sử. Có thể khơng chỉ là của thương hiệu, mà còn là của cả một xã hội.

• Bước 10: Xây dựng lời hứa thương hiệu

• Là cam kết của thương hiệu đối với khách hàng. Lời hứa bao gồm 2 phần: Tuyên bố và Thực thi.• Các giá trị đạt đến khi xây dựng 10 bước

• Brand Equity - Tài sản thương hiệu: Được định nghĩa là tất cả những đặc tính hay chất lượng nổi bật nhất của một thươnghiệu, có được từ sự tương tác giữa các nhóm có lợi ích với thương hiệu, qua đó tạo ra được sự cam kết từ các cá nhân và tạo

ra nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm mang thương hiệu này của doanh nghiệp. Chính những tư duy và cảm giác rất khác biệt này

làm cho thương hiệu có giá trị và tạo được sự chú ý với khách hàng.• Định vị thương hiệu: là khái niệm quan trọng nhất của chiến lược thương hiệu. Định vị hiểu đơn giản là việc tạo nên một vị

thế khác biệt của thương hiệu trong tâm trí khách hàng so với đối thủ cạnh tranh, trong một thị trường mục tiêu nhất định.• Brand Essence: Tinh túy thương hiệu là những giá trị cảm tính, cảm xúc và "tinh túy" nhất mà thương hiệu đạt được/ ghi dấu

trong tâm trí khác hàng• KẾT LUẬN

• Thương hiệu là tài sản vơ hình q giá nhất mà một doanh nghiệp , một tập đồn hay là một tổ chức có được trong quá trìnhhình thành và phát triển dựa trên nên tản Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh . Trong chương này ,chúng ta đã làm

rõ một cách cơ bản nhất các khái niệm, các thuật ngữ về thương hiệu , sự kết hợp chặt chẽ giữa VHDN và ĐĐKD, những đặc

tính về thương hiệu, vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp, đối với người tiêu dùng và phương pháp xác định giá trị

thương hiệu. Ngồi ra chúng ta cũng nghiên cứu quy trình xây dựng và phát triển thương hiệu, những thách thức của việc tạo

dựng một thương hiệu có giá trị và kinh nghiệm xây dựng và phát triển thương hiệu thành côngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

4 Ý tưởng xây dựng thương hiệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×