1. Trang chủ >
  2. Thể loại khác >
  3. Tài liệu khác >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
giống về nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt.

giống về nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chọn

một

a.

Anh

b. Bao giờ anh về? Câu trả lời đúngcâu

vềtrả

baolời:

giờ?Quy ước rằng P là chỉ phụ âm, N là chỉ nguyên âm, vậy từ “rack”, “mast” (cột

buồm) của tiếng Anh và từ “rách” (rưới), “mang” của tiếng Việt đều có chung

dạng cấu trúc PNPP.

Chọn

a.

b. đúngmột

saicâu

Câutrả

lờitrảlời:

đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi trong tiếng Anh và tiếng Việt để chọn ra

cách dịch đúng.

“When did she die? asked Sherlock Holmes”

Chọn

một

câu

a. Cô ấy chết khi nào? Sherlock Holmes

b. Khi nào cô ấy chết? Sherlock Holmes hỏi.hỏi.trả

Câutrảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ câu hỏi trong tiếng Anh và tiếng Việt để chọn ra

cách dịch đúng.

“When will you come back?”

Chọn

một

a.

Bao

giờ

b. Anh về bao giờ?anhcâu

về?Câutrả

trảlời:

đúnglờiHãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm ra cách diễn đạt Việt phù hợp về

hai điểu kiện sau:

1. khác về cách tri nhận,

2. giống về nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Anh.

“Live in luxury”

Chọn

một

a.

Ăn

trắng

b.

Sống

c. Sống trong sự sang trọngmặccâu

trơn Câu

trongtrả

trả

nhunglời:

đúng

lụalờiHãy so sánh liên ngôn ngữ từ “làm” của tiếng Việt với từ “make” của tiếng

Anh để xác định sự khác nhau về hình thức giữa hai từ đó.

Chọn

a. mộttừmột

thanhđiệu,câu

một từkhơngtrả

Câutrảlờilời:

đúngb. một từ kết thúc bằng âm “m”,

c. về số lượng kí tựmộttừ kết thúc bằngâm “e”Ngơn ngữ học đối chiếu – LTTN 4

Hãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa của từ “lòng” trong tiếng Việt với các từ

tương ứng trong tiếng Anh để chọn ra cách dịch đúng:

“Có lòng tốt”

Chọn

một

a.

to

have

a

b. to have a kind bellykindcâu

heartCâutrả

trảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngơn ngữ Anh – Việt để tìm ra từ thích hợp với lời định nghĩa

sau:

“Bộ phận cơ thể ở hai bên cột sống để thải chất lỏng đã được lọc”

Chọn

a.

b.

c. lungmột

kidneycâu

Câutrả

trảlờilời:

stomach

đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa của từ “heart” trong tiếng Anh với các từ

tương ứng trong tiếng Việt để chọn ra cách dịch sai:

“We sat down to rest in the heart of the forest”

Chọn

một

câu

trả

lời:

a.

Chúng

tôi

ngồi

nghỉgiữa

rừng

b. Chúng tôi ngồi xuống để nghỉ ngơi ở trung tâm của rừng Câu trả lời đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm ra từ thích hợp với lời định nghĩa

sau:

“The two parts in your body that you use for breathing”

Chọn

a.

b.

c. bellymột

lungcâu

Câutrảtrả

lờilời:

đúng

kidneyHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa của từ “heart” trong tiếng Anh với các từ

tương ứng trong tiếng Việt để chọn ra cách dịch sai:

“At the heart of the crisis in Africa is the shortage of clean water and food”

Chọn

một

câu

trả

lời:

a. Ở trung tâm của cuộc khủng hoảng ở Châu Phi là nạn thiếu nước sạch và thựcphẩm

Câu

trả

lời

đúng

b. Mấu chốt của cuộc khủng hoảng ở Châu Phi là nạn thiếu nước sạch và thực

phẩmHãy so sánh lien ngôn ngữ nghĩa biểu trưng của các từ chỉ hoa trong tiếng

Anh và tiếng Việt để chọn ra cặp từ Anh – Việt có nghĩa sau:

Nghĩa biểu trưng: “tình u”

Chọn

một

a.

tulip

b.

forgetc. rose & sen Câu trả lời đúngcâu

metrả

&

notlời:

mai

chanh&Hãy so sánh liên ngôn ngữ các tên chỉ người đã cho để chọn ra tên thuộc loại

“top 5” thông dụng nhất trong số các tên sau:

Tiếng Việt, nam

Chọn

a.

b.

c. Phongmột

Hùngcâu

Câutrả

trảlời:

Lộc

đúnglờiHãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm ra từ thích hợp với lời định nghĩa

sau:

“A large part inside your body that clean your blood”

Chọn

một

a.

b.

c. gan Câu trả lời đúngcâutrảlời:

thận

timHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa của từ “heart” trong tiếng Anh với các từ

tương ứng trong tiếng Việt để chọn ra cách dịch sai:

“Thổ lộ tâm can của tôi với nàng”

Chọn

một

a.

to

open

my

heart

b. to open my heart to herandcâu

livertotrả

her Câu

trảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm ra từ thích hợp với lời định nghĩa

sau:

“The part inside your body that push blood around your body”

Chọn

a.mộtcâutrảlời:

ganb.

c. thậntimCâutrảlờiđúngHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa của từ “heart” trong tiếng Anh với các từ

tương ứng trong tiếng Việt để chọn ra cách dịch sai:

“Tâm bệnh”

Chọn

một

câu

a.

mental

disorder

b. heart disease Câu trả lời đúngtrả

/illnesslời:

/diseaseHãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa của từ “lòng” trong tiếng Việt với các từ

tương ứng trong tiếng Anh để chọn ra cách dịch đúng:

“Lòng buồn bã trở về”

Chọn

một

câu

a.

to

return

with

a

heavy

heart

b. to return with a heavy stomachtrả

Câutrảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa của từ “heart” trong tiếng Anh với các từ

tương ứng trong tiếng Việt để chọn ra cách dịch sai:

“Làm sao tôi biết được tim gan anh”

Chọn

một

câu

a. How can I know your heart and

b. How can I read your mind/thoughts?liver?trả

Câutrảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa của từ “lòng” trong tiếng Việt với các từ

tương ứng trong tiếng Anh để chọn ra cách dịch đúng:

‘Tấm lòng vàng”

Chọn

một

a.

a

heart

b. a stomach of goldofcâu

goldCâutrả

trảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa của từ “lòng” trong tiếng Việt với các từ

tương ứng trong tiếng Anh để chọn ra cách dịch đúng:

“Lòng sắt đá”

Chọn

một

câu

a.

a

stomach

b. a heart of stone Câu trả lời đúngtrả

oflời:

stoneHãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm ra từ thích hợp với lời định nghĩa

sau:

“One of the two things inside your body that remove waste liquid from your

blood”

Chọn

a.

b.

c. lungmột

kidneycâu

Câutrả

lờitrảlời:

đúng

liverHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa của từ “lòng” trong tiếng Việt với các từ

tương ứng trong tiếng Anh để chọn ra cách dịch đúng:

“Tình yêu từ đáy lòng”

Chọn

một

câu

trả

lời:

a. love that comes from the (bottom of one’s) heart Câu trả lời đúng

b. love that comes from the (bottom of one’s) stomachHãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để ghép đúng các cặp sau:

A1. Đi một ngày đàng học một sàng khôn

A2. Chuồn thẳng một mạch

B1. To take French leave

Chọn

một

a.

A1

b. A2 – B1 Câu trả lời đúngcâutrảlời:

B1Hãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để ghép đúng các cặp câu sau:

A1. Thánh nhân còn có khi sai/nhầm

A2. Đi một ngày đàng học một sàng khôn

B1. Even Homer nods

Chọn

a.

A1

b. A2 – B1một

B1câu

Câutrả

trảlờilời:

đúngHãy so sánh liên ngôn ngữ nghĩa biểu trưng của các từ chỉ hoa trong tiếng

Anh và tiếng Việt để chọn ra cặp từ Anh – Việt có nghĩa sau:

Nghĩa biểu trưng: “vẻ đẹp thanh cao về tinh thần”

Chọn

a.một

sunflowercâu

&trả

thiênlời:

b. rose

c. lily & nhài&maiCâutrảlờiđúngHãy so sánh liên ngôn ngữ để ghép đúng các cặp câu sau:

A1. To take French leave

A2. Travel broadens your mind

B1. Đi một ngày đàng học một sàng khôn

Chọn

a.

A2

b. A1 – B1một

câu

CâuB1trả

trảlời:

đúnglờiHãy so sánh liên ngôn ngữ các tên chỉ người đã cho để chọn ra tên thuộc loại

“top 5” thông dụng nhất trong số các tên sau:

Tiếng Anh, nữ

Chọn

một

a.

b.

c. Emily Câu trả lời đúngcâutrảlời:

Kayla

TaylorHãy so sánh liên ngôn ngữ Anh – Việt để tìm ra từ thích hợp với lời định nghĩa

sau:

“Bộ phận cơ thể người được coi là biểu tượng của tinh thần, ý chí mạnh mẽ,

bền bỉ, khơng lùi bước trước khó khăn”

Chọn

a.

b.

c. livermột

gancâu

Câutrả

lờitrảlời:

đúng

heartHãy so sánh liên ngơn ngữ nghĩa của từ “take” trong tiếng Anh với các từ

tương ứng trong tiếng Việt để chọn ra cách dịch sai:

“I’ll take the bike home”

Chọn

một

a.

Tôi

lấy

xe

b. Tôi đi xe đạp về nhàcâu

đạpvềnhàCâutrả

trảlờilời:

đúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

giống về nội dung/ý muốn nói với thành ngữ/tục ngữ Việt.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×