1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ - 0trang

NỘI DUNG BÀI HỌC :1. Khái niệm, ý nghĩa của phân tích cơng việc.

2. Những nội dung cần thu thập và trình tự trong phân tích

cơng việc.

3. Các phương pháp thu thập thơng tin phân tích cơng

việc.

4. Những nội dung cơ bản của bản mô tả công việc và bản

tiêu chuẩn cơng việc.

31. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC

 Khái Niệm:

Phân tích cơng việc là một tiến trình xác định một cách có hệ thống

các nghiệp vụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện các công việc trong

một DN hay tổ chức.

Phân tích cơng việc là những công việc, thủ tục xác định quyền

hạn, trách nhiệm, kỹ năng theo yêu cầu của công việc, và xác định

nên tuyển những người như thế nào để thực hiện công việc tốt nhất.41. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC

 Ý Nghĩa : Phân tích cơng việc cung cấp cho nhà quản trị một bản tóm tắt các

nhiệm vụ và trách nhiệm của một công việc nào đó, mối tương

quan của cơng việc đó với cơng việc khác.

 Kiến thức, kỹ năng cần thiết và các điều kiện làm việc51. KHÁI NIỆM, Ý NGHĨA CỦA PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC

Phân tích cơng việc đối với hoạt động quản trị NNL trong DN :

Phân tích cơng

việc

Bản mơ tả cơng

việcTuyển

dụng

Tuyển mộ

Tuyển

chọnĐào tạo

Huấn

luyệnBản tiêu chuẩn cơng

việcĐánh giá

nhân

viênXác

định giá

trị cơng

việcTrả cơng

khen

thưởng

62. NHỮNG

NỘI

DUNG

CẦNthập

THUTRÌNH

1.

Những nội

dung

cần thu

vàTHẬP

trình tự

trong

phânTỰ

tíchTRONG

cơng

PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC

việca. Những nội dung thơng tin cần thu thập.

b. Nội dung và trình tự thực hiện phân tích cơng việc .72. NHỮNG NỘI DUNG CẦN THU THẬP VÀ TRÌNH TỰ TRONG

PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC

a. Những nội dung thông tin cần thu thập.

- Để thực hiện phân tích cơng việc 1 cách chính xác cần phải sử

dụng các loại thông tin dưới đây :

 Thông tin về tình hình thực hiện cơng việc.

 Thơng tin về yêu cầu nhân sự

 Thông tin về các yêu cầu, đặc điểm và tính năng....

 Các tiêu chuẩn mẫu trong thực hiện công việc.

 Thông tin về điều kiện thực hiện công việc.

82. NHỮNG NỘI DUNG CẦN THU THẬP VÀ TRÌNH TỰ TRONG

PHÂN TÍCH CƠNG VIỆC

b. Nội dung và trình tự thực hiện phân tích cơng việc :3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THƠNG TIN PHÂN TÍCH

CƠNG VIỆC

 Gồm 4 phương pháp:

 Quan sát tại nơi làm việc

 Tiếp xúc trao đổi hoặc phỏng vấn

 Bảng câu hỏi

 Sử dụng nhật ký ngày làm việc4. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN MÔ TẢ CÔNG

VIỆC VÀ BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

Nội dung bản mô tả công việc gồm:

 Nhận diện cơng việc

 Tóm tắt cơng việc

 Các mối quan hệ trong thực hiện công việc

 Chức năng, trách nhiệm trong công việc

 Quyền hạn của người thực hiện công việc

 Tiêu chuẩn mẫu trong đánh giá người thực hiện công việc

 Điều kiện làm việc114. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA BẢN MÔ TẢ CÔNG

VIỆC VÀ BẢN TIÊU CHUẨN CÔNG VIỆC

Nội dung chính của bản tiêu chuẩn cơng việc :

Những yếu tố chung nhất thường đề cập đến trong bảng tiêu chuẩn

cơng việc:

Trình độ chun mơn, trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng khác có

liên quan đến cơng việc như biết ghi tốc ký, đánh máy..

Thâm niên công tác trong nghề và các thành tích, kỷ lục đã đạt được.

Tuổi đời, sức khỏe, ngoại hình, hồn cảnh gia đình

Các đặc điểm cá nhân có liên quan đến thực hiện cơng việc như tính

trung thực, khả năng hòa đồng với mọi người, tham vọng, sở thích,

nguyện vọng cá nhân…

-> Tóm lại, phân tích cơng việc là một trong những cơng cụ cơ bản

nhất trong QTNNL, từ sự phân tích cơng việc, nhà QT mới có cơ sở

để đánh giá tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhân viên trong DN 12 Phân tích cơng việc là q trình nghiên cứu nội dung công việc

nhằm xác định điều kiện tiến hành, các chức năng, nhiệm vụ,

trách nhiệm, quyền hạn khi thực hiện công việc và phẩm chất, kỹ

năng nhân viên cần thiết phải có để thực hiện tốt cơng việc.

 Bảng mô tả công việc là văn bản liệt kê các nhiệm vụ, chức năng

và mối quan hệ trong công việc, các điểu kiện làm việc, yêu cầu

kiểm tra, giám sát và các tiêu chuẩn cần đạt được khi thực hiện

công việc

 Bảng tiêu chuẩn công việc là văn bản liệt kê các yêu cẩu về năng

lực cá nhân như trình độ học vấn, kinh nghiệm công tác, khả năng

giải quyết vấn đề, các kỹ năng khác và các đặc điểm cá nhân thích

13

hợp nhất cho cơng việc.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×