1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận

Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận

Tải bản đầy đủ - 0trang

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN....................................................................................................................i

LỜI CẢM ƠN........................................................................................................................ii

MỤC LỤC.............................................................................................................................iv

DANH MỤC BẢNG............................................................................................................vii

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT...........................................................................................viii

PHẦN I: MỞ ĐẦU.................................................................................................................1

1. Tính cấp thiết của đề tài......................................................................................................1

2. Mục tiêu nghiên cứu...........................................................................................................2

2.1 Mục tiêu chung.................................................................................................................2

2.2 Mục tiêu cụ thể.................................................................................................................2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu......................................................................................2

3.1 Đối tượng nghiên cứu.......................................................................................................2

3.2 Phạm vi nghiên cứu..........................................................................................................2

4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................................3

4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu......................................................................................3

4.2 Phương pháp thu thập dữ liệu...........................................................................................3

4.2.1 Dữ liệu thứ cấp..............................................................................................................3

4.2.2 Dữ liệu sơ cấp................................................................................................................4

4.3 Xử lý và phân tích dữ liệu................................................................................................5

4.3.1 Phương pháp thống kê mơ tả.........................................................................................5

4.3.2 Phương pháp phân tích so sánh.....................................................................................5

5. Bố cục của luận văn............................................................................................................6

PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU..................................................................................7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN................................7

DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN....................................................................7

1.1 Một số vấn đề lý luận về Bảo hiểm xã hội tự nguyện và phát triển dịch vụ bảo hiểm xã

hội tự nguyện..........................................................................................................................7

1.1.1 Một số vấn đề chung về bảo hiểm xã hội tự nguyện.....................................................7

1.1.1.1 Một số khái niệm........................................................................................................7

1.1.1.2 Đặc điểm của bảo hiểm xã hội tự nguyện..................................................................9iv1.1.1.3 Tính chất của bảo hiểm xã hội tự nguyện...................................................................9

1.1.1.4 Chức năng của bảo hiểm xã hội tự nguyện..............................................................11

1.1.1.5 Nguyên tắc của bảo hiểm xã hội tự nguyện.............................................................12

1.1.1.6 Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện....................................................................13

1.1.2 Nội dung phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện.............................................21

1.1.2.1 Một số khái niệm......................................................................................................21

1.1.2.2 Nội dung phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện..........................................21

1.1.2.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện....28

1.1.2.4 Các chỉ tiêu phản ánh phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện.......................32

1.2 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện tại một số địa phương điển

hình ở Việt Nam...................................................................................................................34

1.2.1. Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Nghệ An..................................34

1.2.2 Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng

Bình......................................................................................................................................35

1.2.3. Bài học kinh nghiệm cho phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện ở huyện Hải

Lăng, tỉnh Quảng Trị............................................................................................................36

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ

NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN

2015-2017.............................................................................................................................37

2.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.......................37

2.1.1 Điều kiện tự nhiên.......................................................................................................37

2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội............................................................................................40

2.2 Khái quát về Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị....................................42

2.2.1 Vị trí, chức năng của Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng.............................................42

2.2.2 Nhiệm vụ, quyền hạn của Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng......................................42

2.2.3 Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng................................................44

2.2.4 Tình hình nhân sự của Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng...........................................44

2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017...................................................................46

2.3.1 Đánh giá nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng46

2.3.2 Mở rộng số lượng người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện............................49

2.3.3. Mở rộng các chế độ dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện............................................52v2.3.4 Mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện

Hải Lăng...............................................................................................................................55

2.3.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng

..............................................................................................................................................58

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO HIỂM XÃ

HỘI TỰ NGUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HẢI LĂNG, TỈNH QUẢNG TRỊ............64

3.1 Định hướng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng,

tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020....................................................................................64

3.2 Một số giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hải

Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020..........................................................................65

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ............................................................................72

1. Kết luận............................................................................................................................72

2. Kiến nghị..........................................................................................................................73

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................77

PHỤ LỤC 1..........................................................................................................................79viDANH MỤC BẢNG

Bảng 2.1: Dân số huyện Hải Lăng giai đoạn 2015 - 2017...................................................40

Bảng 2.2: Số lượng viên chức cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng năm 2017..........45

Bảng 2.3: Tình hình tham gia BHXH TN của người dân trên địa bàn huyện Hải Lăng giai

đoạn 2015-2017....................................................................................................................46

Bảng 2.4: Tình hình thực hiện BHXH trên địa bàn huyện Hải Lăng giai đoạn 2015 – 2017

..............................................................................................................................................48

Bảng 2.5: Tỷ trọng người tham gia BHXH TN phân theo khu vực giai đoạn 2015-2017...51

Bảng 2.6: Tình hình tham gia BHXH TN phân theo giới tính giai đoạn 2015-2017...........52

Bảng 2.7: Tình hình chi trả chế độ BHXH TN.....................................................................54

Bảng 2.8: Các hoạt động tuyên truyền của Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng.....................57

Bảng 2.9: Đặc điểm mẫu khảo sát người đã tham gia BHXH TN.......................................59

Bảng 2.10 Nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện...................................................................60

Bảng 2.11 Mức đóng và thời gian đóng...............................................................................61

Bảng 2.12 Cách thức thu BHXH tự nguyện.........................................................................61

Bảng 2.13 Thủ tục tham gia BHXH tự nguyện....................................................................62viiDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắtNghĩa tiếng ViệtBHXH:Bảo hiểm xã hộiBHXH BB:Bảo hiểm xã hội bắt buộcBHXH TN:Bảo hiểm xã hội tự nguyệnBHYT:Bảo hiểm y tếCN&XD:Công nghiệp và xây dựngNN, LN&TS:Nông nghiệp, công nghiệp và thủy sảnTM, DV&DL:Thương mại, dịch vụ và du lịchUBND:Ủy ban nhân dânviiiPHẦN I: MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những chính sách an sinh xã hội có ý

nghĩa sâu sắc đối với người dân. Sau gần 10 năm tổ chức triển khai chính sách bảo

hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Quảng Trị, kết quả đạt được còn rất khiêm tốn. Tính

đến hết năm 2017 tồn tỉnh chỉ có 1.210 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

(chiếm xấp xỉ 0,4% tổng số lao động). Trong số đó, chủ yếu là những người đã tham

gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chuyển sang, còn số người tham gia lần đầu là rất

thấp.

Hải Lăng là một trong các huyện có sự phát triển nhanh, tồn diện về kinh tế

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Năm 2017 tổng thu ngân sách đạt 571.991 triệu đồng,

thu nhập bình quân đạt 36,03 triệu đồng/người/năm. Với sự phát triển kinh tế chung

của huyện, mức sống của người dân, đặc biệt là người lao động tự do, lao động làm

việc ở các khu vực phi chính thức đã được cải thiện, nhiều người có thu nhập khá,

có tích lũy nhất định và theo đó họ có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự

nguyện.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện ra đời từ năm 2008, mở ra cơ hội cho người lao

động được hưởng lương hưu, góp phần bảo đảm cuộc sống của họ khi về già. Tính

ưu việt của chính sách là rất rõ. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua số lượng người

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng còn rất ít, chưa

tương xứng với kỳ vọng và tiềm năng (chỉ 381 người năm 2017). Nguyên nhân là

do sự hạn chế về trình độ, nhận thức, thu nhập không ổn định của người lao động;

cơ chế, chính sách chung về bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ sức “hút” đối với

người lao động; chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các cơ quan, ban,

ngành, đoàn thể để tuyên truyền sâu rộng chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện

trong các tầng lớp nhân dân; chất lượng dịch vụ của cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện

còn nhiều hạn chế. Vấn đề đặt ra là tại sao tiềm năng lớn nhưng số người tham gia

bảo hiểm xã hội tự nguyện lại ít? Phải chăng trong q trình thực hiện bảo hiểm xã1hội tự nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng còn nhiều khó khăn, vướng mắc? Vậy

làm thế nào để tiếp tục phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động của bảo hiểm xã hội

tự nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng? Xuất phát từ những những lý do trên, tôi đã

chọn đề tài “Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn huyện

Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị” làm luận văn nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

2.1 Mục tiêu chung

Trên cơ sở đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện

trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua, nghiên cứu hướng

tới đề xuất những giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên

địa huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị trong thời gian tới.

2.2 Mục tiêu cụ thể

Hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển dịch vụ bảo hiểm xã

hội tự nguyện.

Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn

huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017.

Đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện

trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu

Phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người dân.

3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về không gian: Luận văn tập trung nghiên cứu sự phát triển dịch vụ bảo hiểm

xã hội tự nguyện cho người dân trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

Về thời gian: Dữ liệu thứ cấp được thu thập và tiến hành đánh giá, phân tích từ

năm 2015 đến năm 2017. Dữ liệu sơ cấp thu thập qua điều tra khảo sát từ nhân viên

hệ thống đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, những người đã tham gia và chưa

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong năm 2017, người dân trên địa bàn huyện

Hải Lăng.24. Phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp nghiên cứu tài liệu

Nghiên cứu tài liệu là phương pháp thu thập thông tin, dữ liệu thứ cấp trên cơ

sở các tài liệu hay bài báo, các cơng trình nghiên cứu đã được công bố.

Phương pháp nghiên cứu tài liệu được sử dụng trong toàn bộ các chương của

luận văn và tập trung nhiều nhất ở Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát

triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phương pháp này được sử dụng trong việc

tổng hợp các cơng trình nghiên cứu liên quan tới đề tài. Phương pháp này đã kế

thừa được một số nội dung cơ bản về lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ bảo

hiểm xã hội tự nguyện và được sử dụng làm nền tảng khoa học cho việc giải quyết

các chương còn lại của luận văn.

4.2 Phương pháp thu thập dữ liệu

4.2.1 Dữ liệu thứ cấp

Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các công bố chính thức của Bảo hiểm xã hội

tỉnh Quảng Trị, Bảo hiểm xã hội huyện Hải Lăng, Phòng lao động - thương binh và

xã hội huyện Hải Lăng, Chi cục thống kê huyện Hải Lăng và các cơ quan, tổ chức

có liên quan đến ngành bảo hiểm xã hội.

Bao gồm:

- Báo cáo tổng kết cuối năm, Báo cáo tình hình thu BHXH, BHYT của Bảo

hiểm xã hội huyện Hải Lăng giai đoạn từ năm 2015-2017.

- Các bài viết về chủ đề phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện Tạp chí

Bảo hiểm xã hội…

- Tin bài trên trang Website của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Lao động thương binh và xã hội, Tổng cục Thống kê.

- Các cơng trình nghiên cứu, đề tài, đề án về phát triển dịch vụ bảo hiểm xã

hội tự nguyện.

- Các tài liệu liên quan khác.34.2.2 Dữ liệu sơ cấp

Nghiên cứu định tính

Tổ chức thảo luận nhóm tập trung trên nhóm đối tượng:

Là người dân đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và chưa tham gia bảo

hiểm xã hội tự nguyện. Nội dung thảo luận nhằm nắm bắt mức độ hiểu biết về bảo

hiểm xã hội tự nguyện; nhận thức về sự cần thiết và lợi ích khi tham gia bảo hiểm

xã hội tự nguyện; đánh giá của họ về chất lượng dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện;

lý do tại sao chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện của người dân.

Buổi thảo luận được tổ chức dưới dạng đối thoại, trao đổi trực tiếp bằng những

câu hỏi mở. Thông tin thu thập từ buổi thảo luận được ghi chép và làm cơ sở để

thiết kế bảng câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu định lượng ở giai đoạn tiếp theo.

Nghiên cứu định lượng

Sử dụng phiếu điều tra để tiến hành thực hiện điều tra khảo sát trực tiếp các

đối tượng:

- Người dân đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

- Người dân chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Xác định điểm điều tra

Trên cơ sở vị trí địa lý, đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập

bình quân/người/năm của huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, để đảm bảo tính khách

quan của luận văn, tác giả đã lựa chọn 5 xã (thị trấn) trong tổng số 20 xã (thị trấn) để

tiến hành điều tra, bao gồm: Thị trấn Hải Lăng, xã Hải Sơn, xã Hải Tân, xã Thọ, xã

Hải Lâm. Đây là những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao, số

người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện lớn và có tiềm năng khai thác mở rộng đối

tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong thời gian tới.

Xác định mẫu điều tra

Đối với người dân đã tham gia và chưa tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Chọn mẫu điều tra theo cơng thức:

Trong đó:

n : kích thước mẫu4: giá trị tới hạn tương ứng với độ tin cậy (1-α), với mức ý nghĩa α=0,05, thì

độ tin cậy (1-α)=0,95 nên=1,96.p : tỷ lệ tổng thể

ε: sai số mẫu, ε=0,07

(Nguồn: Nguyễn Trương Nam, 2015. Xác định cỡ mẫu nghiên cứu,

http://ndun.edu.vn/img//khoaytecongcong/files/ISMS_Tinhtoan_CoMau.pdf)

Để đảm bảo kích thước mẫu là lớn nhất và được ước lượng có độ lớn an tồn

nhất thì p(1-p) phải đạt cực đại. Do đó ta chọn p=0,5 thì (1-p)=0,5 và kích thước

mẫu là:1,96 2.0,5.(1  0,5)

n

196

0,07 2Dựa vào kết quả này và trong khuôn khổ thời gian cho phép cũng như khả

năng có thể tiếp cận, tác giả đề xuất kích thước mẫu được chọn để điều tra là 196

mẫu, lựa chọn theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên.

Sau khi chuẩn bị bảng hỏi điều tra, tác giả đã tiến hành phỏng vấn thử, sau đó

điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và cuối cùng là thực hiện điều tra

phỏng vấn toàn bộ số mẫu đã chọn trong thời gian từ 12/2017-01/2018.

4.3 Xử lý và phân tích dữ liệu

Toàn bộ dữ liệu thu thập được xử lý bằng Excel trên máy tính.

4.3.1 Phương pháp thống kê mơ tả

Những thơng tin thu thập thuộc nhóm tiêu thức số lượng và thuộc tính sẽ được

phân tổ theo các tiêu chí như: Số người đã tham gia/chưa tham gia bảo hiểm xã hội

tự nguyện theo giới tính, nghề nghiệp, độ tuổi, tình trạng hơn nhân, … thể hiện bằng

các bảng biểu, đồ thị, sơ đồ.

4.3.2 Phương pháp phân tích so sánh

Luận văn sử dụng phương pháp phân tích so sánh nhằm đánh giá những biến

động của các chỉ tiêu được đưa vào phân tích như tăng trưởng về số lượng người

tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, số tiền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, số

người hưởng chế độ, số tiền chi trả chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện qua các năm

và theo từng tiêu chí như giới tính, khu vực, độ tuổi, phương thức đóng bảo hiểm xã5hội tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngồi ra phương pháp này

còn được sử dụng để so sánh số tiền thu bảo hiểm xã hội tự nguyện thực hiện được

với nhiệm vụ kế hoạch đặt ra.

5. Bố cục của luận văn

Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung

chính của luận văn được chia thành 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự

nguyện.

Chương 2: Thực trạng phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa

bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2017.

Chương 3: Định hướng và giải pháp phát triển dịch vụ bảo hiểm xã hội tự

nguyện trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020.6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×