1. Trang chủ >
  2. Giáo án - Bài giảng >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tiềm năng dầu khí ở nước ta

Tiềm năng dầu khí ở nước ta

Tải bản đầy đủ - 0trang

Sử dụng

bản đồ

bên, hãy

giới thiệu

các bể

dầu, khí

ở Việt Nam?Tài nguyên dầu khíBể S.HồngBể Phú KhánhBể C.Long

Bể Mã Lai-Thổ Chu

Bể Nam Cơn SơnDiện tích và trữ lượng dầu khí

ở một số bể trầm tích ở Việt NamBểDiện tích

(km2)Trữ lượngSơng Hồng160.000700 tr.tấnPhú Khánh40.0000.3 - 0.7 tỉ m3Cửu Long60.000800 tr.tấn100.000850 tr.m340.000250 tr.m3Nam Côn Sơn

Mã Lay- Thổ Chu

Việt Nam là một quốc gia có tiềm năng dầu khí

Từ lâu đã được các nhà địa chất trong và ngoài nước đánh

giá là vùng tồn tại các bể trầm tích Đệ Tam có tiềm năng dầu

khí đáng kể, bao gồm các bể:

– Sông Hồng,

– Phú Khánh,

– Cửu Long,

– Nam Côn Sơn,

– Mãlay - Thổ Chu,Hoạt động 3

 Sinhviên giới thiệu phần chuẩn bị trước về tình

hình khai thác và chế biến của ngành và triển

vọng?

 Các sinh viên khác trao đổi, thảo luận?4. Khai thác và chế biến Thamkhảo thêm các biểu đồ sau, nhận xét:Về tình hình khai thác dầu và khí qua các năm?

Sản lượng ở các mỏ dầu khí ở Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tiềm năng dầu khí ở nước ta

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×