1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

120lý được một số NHTM yếu kém, không để xảy ra đổ vỡ, từng bước giảm bớt

số lượng các NHTM thông qua việc mua bán, sáp nhập[71].

Cùng với 2 Đề án trên, để tăng cường năng lực quản trị rủi ro tại các

NHTM Việt nam, NHNN đã xác định lộ trình triển khai Basel 2: 10 ngân

hàng được chọn thí điểm triển khai Basel 2 trong năm 2014 phải thành lập

nhóm chuyên trách triển khai Basel 2, triển khai phân tích, đánh giá mức độ

chênh lệch và xây dựng kế hoạch tổng thể triển khai Basel 2. Giai đoạn 20142015 nhóm ngân hàng thí điểm phát triển hệ thống quản lý rủi ro bao gồm: hệ

thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các mơ hình đo lường rủi ro, các chính sách

và qui trình quản trị rủi ro, hệ thống cơ sở dữ liệu và hạ tầng công nghệ thông

tin theo qui định của NHNN và các yêu cầu của Basel 2 cũng như kế hoạch

triển khai tổng thể của ngân hàng. Các NHTM khác khơng nằm trong nhóm

thí điểm phải xây dựng kế hoạch triển khai Basel 2, đảm bảo cuối 2018 thực

hiện phương pháp cơ bản.

Tính đến 31/12/2015, 10 NHTM được lựa chọn đã hoàn thành việc

đánh giá khoảng cách theo Basel 2 và đang tích cực triển khai thực hiện Basel

2 theo lộ trình. Về phía NHNN, “Thơng tư hướng dẫn về tỷ lệ an tồn vốn

đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài” theo Basel 2 đã

được xây dựng và hoàn thành việc lấy ý kiến cho dự thảo, dự kiến ban hành

và có hiệu lực vào giữa năm 2016.

Để đạt mục tiêu của NHNN về triển khai Basel 2 đòi hỏi khơng chỉ sự

nỗ lực của mỗi NHTM mà cần sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của NHNN để

kịp thời tháo gỡ khó khăn trong q trình các NHTM thực hiện.Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.3991213.1.2 Cơ hội và thách thức khi Agribank triển khai quản trị rủi ro tín

dụng theo Basel 2

3.1.2.1 Cơ hội

- Hội nhập với nền kinh tế các nước trong khu vực và thế giới là cơ hội

để Agribank cải thiện năng lực quản trị RRTD, từ đó có thể triển khai Basel 2

thành công

Nền kinh tế Việt nam hội nhập ngày càng sâu, rộng với nền kinh tế các

nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, sau khi Hiệp định Đối tác kinh

tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết (ngày 5/10/2015)

và chính thức thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN-AEC- (ngày 31/12/2015),

tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên TPP, thành viên AEC sẽ được

thực hiện theo lộ trình. Bên cạnh đó, Việt Nam còn tham gia Ngân hàng đầu

tư cơ sở hạ tầng Châu Á với tư cách là thành viên sáng lập. Đây sẽ là cơ hội

để Agribank tiếp cận với nguồn vốn nước ngoài, khai thác cơ hội đầu tư, tiếp

thu công nghệ hiện đại, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý, đặc biệt là

quản lý rủi ro từ các định chế tài chính lớn. Vì vậy, hội nhập sẽ tạo cơ hội cho

Agribank có thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, cải thiện năng lực

tài chính, tăng cường và đổi mới tồn diện quản trị rủi ro, đặc biệt là RRTD.

Sự cải thiện về hiệu quả kinh doanh và năng lực quản trị RRTD sẽ giúp

Agribank vừa có cơ hội tích lũy nguồn lực cho đầu tư vốn, công nghệ, nhân

sự để triển khai Basel 2, đồng thời năng lực quản trị RRTD được cải thiện,

tiến dần tới các thông lệ quốc tế là cơ sở quan trọng để Agribank triển khai áp

dụng Basel 2 thành công.

- Nền kinh tế tăng trưởng ổn định là cơ hội để Agribank triển khai

Basel 2

Những năm gần đây, kinh tế thế giới suy thoái trên diện rộng, trong khi

đó, kinh tế Việt nam vẫn được đánh giá là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởngViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399122tương đối cao và ổn định. Vì vậy, nhu cầu vay vốn trong nền kinh tế vẫn khá

lớn, tiềm năng phát triển hoạt động tín dụng của các NHTM nói chung và

Agribank nói riêng khá tốt. Đây cũng là cơ hội quan trọng Agribank cần nắm

bắt để tiếp cận khách hàng, mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, tạo nền

tảng vững chắc cho việc triển khai quản trị RRTD theo Basel 2 hiệu quả.

- Vai trò khơng thể thay thế trong phát triển nông nghiệp, nông thôn và

nông dân là cơ hội để Agribank nâng cao thu nhập từ hoạt động tín dụng.

Việt nam là một nước nông nghiệp, khoảng 70% dân số là nông dân với

mức đóng góp khoảng 18%/ năm vào GDP (theo cơng bố của tổng cục thống

kê năm 2014). Nông nghiệp, nông thôn là lĩnh vực luôn được Nhà nước coi

trọng, quan tâm và đầu tư phát triển. Vì vậy, là ngân hàng thực hiện sứ mệnh

phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thơn mà khơng thể NHTM nào thay thế,

Agribank có một thị trường rộng lớn, tiềm năng để phát triển, đặc biệt là thị

trường tín dụng. Đây có thể nói là cơ hội riêng có của Agribank để phát triển

hoạt động tín dụng, từ đó có cơ hội nâng cao thu nhập từ hoạt động tín dụng,

tăng khả năng tích lũy vốn cho đầu tư triển khai Basel 2.

- Có quan hệ chặt chẽ với Chính quyền địa phương, các Tổ chức chính

trị-xã hội là cơ hội để Agribank nâng cao hiệu quả kiểm soát RRTD, đặc biệt

là xử lý nợ xấu.

Thông qua các hoạt động phục vụ lĩnh vực nông nghiệp-nơng thơn,

trong đó một phần là tín dụng chính sách, Agribank có mối quan hệ khá chặt

chẽ với Chính quyền và các Tổ chức chính trị-xã hội tại địa phương. Vì vậy,

Agribank có thể tận dụng sự hậu thuẫn đáng kể từ chính quyền, Tổ chức

chính trị xã hội tại địa phương trong việc quản lý khoản vay nói chung và xử

lý nợ xấu nói riêng của ngân hàng, kiểm soát tốt RRTD.

3.1.2.2 Thách thức

- Hội nhập với kinh tế các nước trong khu vực và trên thế giớiViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399123Hội nhập vừa mang lại cơ hội, vừa đặt ra những thách thức cho

Agribank trong hoạt động kinh doanh nói chung và triển khai Basel 2 nói

riêng. Khi tự do hóa thương mại giữa các nước thành viên TPP, thành viên

AEC có hiệu lực, Ngành nơng nghiệp Việt nam vốn là ngành dễ bị tổn thương

trong hội nhập sẽ gặp nhiều thách thức khi phải cạnh tranh với nông sản của

các nước thuộc TPP và AEC. Với những hạn chế về trình độ canh tác, chế

biến, bảo quản sau thu hoạch và bảo đảm an toàn các sản phẩm từ nông

nghiệp so với các nước tham gia Khối, khi hàng rào thuế quan giữa các nước

thành viên được dỡ bỏ, nông sản Việt nam nếu chưa là nông sản sạch sẽ

khơng còn chỗ đứng ngay cả thị trường trong nước, trong khi phân khúc

khách hàng của Agribank đa phần ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Mặt khác, sau các khủng hoảng kinh tế, tài chính những năm gần đây,

vấn đề quản trị rủi ro được các nhà hoạch định chính sách, các tổ chức tài

chính quốc tế (IMF, World Bank…) tập trung chú ý nhiều hơn theo hướng

xây dựng các qui định nghiêm ngặt và các tiêu chuẩn tối thiểu cao hơn nhằm

tăng cường an ninh hệ thống. Trong bối cảnh này, nếu Agribank khơng có

những đột phá về mơ hình tổ chức quản trị nội bộ, về kiểm tra, giám sát, minh

bạch hóa hoạt động trong một sân chơi bình đẳng giữa các ngân hàng thì

Agribank khó có thể phát triển ổn định và bền vững.

- Năng suất và trình độ lao động tại Agribank còn thấp là thách thức

không nhỏ khi triển khai Basel 2

Do đặc thù về nguồn nhân lực tại Agribank nên so với các NHTM

trong hệ thống, đặc biệt là khối NHTMNN, năng suất lao động và trình độ

lao động tại Agribank còn thấp. Thực trạng này vừa tác động tiêu cực đến khả

năng nâng cao năng lực quản trị RRTD và chuẩn bị nguồn nhân lực chất

lượng cao cho việc triển khai Basel 2 tại Agribank. Vấn đề này nếu không

được xử lý sẽ là rào cản khi triển khai quản trị RRTD theo Basel 2. Để vượtViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399124qua thách thức này khi triển khai Basel 2, Agribank cần giải quyết nhiều vấn

đề liên quan như: rà soát, đánh giá lại năng lực cán bộ, tăng cường đào tạo,

kèm cặp, giác ngộ nhận thức để nâng cao trình độ chun mơn và đạo đức

nghề nghiệp của cán bộ.

- Chi phí hoạt động cao, tỷ trọng thu từ hoạt động phi tín dụng thấp, nợ

xấu lớn và năng lực tài chính còn hạn chế

Với bộ máy hoạt động cồng kềnh, chí phí hoạt động của Agribank còn

cao. Chất lượng tín dụng và năng lực tài chính của Agribank những năm gần

đây có sự giảm sút nghiêm trọng, trong khi đó nguồn thu chủ yếu của

Agribank là từ hoạt động tín dụng, tỷ trọng thu từ hoạt động phi tín dụng thấp

sẽ là rào cản khi triển khai Basel 2. Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt,

năng lực tài chính mạnh sẽ có thế mạnh về vốn để đẩy nhanh việc triển khai

áp dụng Basel 2. Đối với Agribank, để triển khai thành cơng Basel 2 đòi hỏi

ngân hàng phải lựa chọn lộ trình thích hợp, cải thiện chất lượng tín dụng, tạo

hạ tầng cơ bản cho việc triển khai Basel 2. Đồng thời khi triển khai phải tận

dụng triệt để nguồn lực sẵn có để tiết kiệm chi phí.

- Cơng nghệ hỗ trợ quản trị RRTD và cơ sở dữ liệu khách hàng còn bất cập

Theo yêu cầu của Basel 2, ngân hàng phải có hệ thống cơng nghệ hỗ

trợ và cơ sở dữ liệu đảm bảo cả về chất và lượng. So với yêu cầu Basel 2,

công nghệ (đặc biệt các Modul phân tích, ước lượng RRTD) của Agribank

còn bất cập, cơ sở dữ liệu còn thiếu cả về chất và lượng là thách thức lớn khi

Agribank triển khai Basel 2 về quản trị RRTD. Trong điều kiện khơng thuộc

nhóm NHTM thí điểm triển khai Basel 2, Agribank cần theo sát tiến trình

thực hiện Basel 2 của các ngân hàng thực hiện thí điểm, tận dụng những thành

quả các ngân hàng đi trước để hạn chế tối đa các tác động tiêu cực, xử lý hiệu

quả các khó khăn, rào cản và giảm thiểu chi phí khi thực hiện.

- Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thônViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399125Lĩnh vực nơng nghiệp, nơng thơn có rủi ro khá cao, đặc biệt là rủi ro

bất khả kháng như thiên tai, mất mùa…bên cạnh đó các món vay thường nhỏ,

lẻ, số lượng khách hàng đông, nhận thức không đồng đều. Những đặc điểm

này của thị trường tín dụng nơng nghiệp nơng thơn sẽ làm cho các khoản tín

dụng lĩnh vực này có RRTD, chi phí quản lý tín dụng và RRTD cao hơn các

tín dụng các lĩnh vực khác. Agribank với trên 70% dư nợ thuộc lĩnh vực nông

nghiệp, nông thôn phải đối mặt với thách thức khi muốn nâng cao chất lượng

tín dụng, kiểm sốt RRTD, giảm thiểu chi phí-nền tảng quan trọng cho việc

triển khai Basel 2 thành cơng.

Ngồi ra, mơ hình cơng ty trách nhiệm hữu hạn 1 Thành viên, Nhà

nước sở hữu 100% vốn của Agribank trong chừng mực nhất định cũng là

thách thức lớn khi Agribank cần đổi mới cơ chế quản lý, điều hành các hoạt

động quản trị RRTD, bổ sung vốn để triển khai Basel 2 và đặc biệt là minh

bạch thông tin khi triển khai trụ cột 3 của Hiệp ước Basel 2. Để đảm bảo tính

chủ động, linh hoạt trong quản trị điều hành (đặc biệt là chủ động trong việc

tăng vốn theo yêu cầu Basel 2) và thực hiện công khai, minh bạch thông tin

theo trụ cột 3, về trung hạn Agribank cần phải cổ phần hóa, giảm dần tỷ trọng

vốn nhà nước theo lộ trình thích hợp.

Với những thách thức Agribank phải đối mặt đòi hỏi việc triển khai

Basel 2 tại Agribank phải thận trọng, theo lộ trình thích hợp trên cơ sở phù

hợp với năng lực và đặc điểm trong tổ chức và hoạt động kinh doanh tại

Agribank.

3.1.3 Định hướng quản trị rủi ro tín dụng theo Hiệp ước Basel 2 tại

Agribank

Theo Quyết định 53/QĐ-NHNN ngày 15/11/2013 của Thống đốc

NHNN, giai đoạn 2011-2015 Agribank quyết liệt tái cơ cấu và xử lý nợ xấu.

Tính đến 31/12/2015 Agribank đã đưa nợ xấu về mức 2,69%, từng bước táiViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399126cơ cấu bộ máy và mạng lưới hoạt động. Đặc biệt, Agribank tập trung cải thiện

chất lượng tín dụng thơng qua đổi mới cơ chế, chính sách tín dụng, duy trì

tăng trưởng tín dụng hợp lý kết hợp với việc tăng cường các biện pháp kiểm

soát RRTD.

Để tạo tiền đề cho việc triển khai Basel 2 theo chủ trương của NHNN,

Agribank đang tích cực triển khai các dự án quản trị rủi ro toàn diện, xây

dựng và cải tiến hệ thống quản trị rủi ro trong khuôn khổ dự án Tài chính

nơng thơn III được tài trợ bởi Ngân hàng thế giới với các nội dung cơ bản:

hồn thiện mơ hình quản trị rủi ro tồn diện, sử dụng các cơng cụ tự động hóa

trên hệ thống giao dịch, phân loại nợ tự động trên hệ thống IPCAS, cập nhật

thông tin phòng ngừa rủi ro và xếp hạng khách hàng tự động, đầu tư nâng cấp

hệ thống công nghệ thông tin, kho dữ liệu đảm bảo thích ứng với các công cụ

quản lý rủi ro hiện đại.

Là NHTM được NHNN chỉ định triển khai Basel 2 vào giai đoạn sau

thí điểm, với những thách thức khi triển khai Basel 2 đã được đề cập trong

mục 3.1.2.2, giai đoạn 2016-2018 Agribank tiếp tục cơ cấu lại bộ máy quản

trị RRTD, cơ cấu lại mạng lưới hoạt động, nâng cao chất lượng tín dụng và

hồn thiện hạ tầng quản trị RRTD để áp dụng phương pháp tiếp cận SA vào

cuối năm 2018. Sau năm 2018, Agribank tiếp tục hoàn thiện quản trị RRTD

theo Basel 2 để có thể áp dụng IRB cơ bản trên một số phân đoạn khách hàng

vào cuối năm 2020.

Kế hoạch kinh doanh của Agribank năm 2016 và định hướng đến năm

2020: tăng trưởng huy động vốn 11%-12%/năm, tăng trưởng tín dụng 10%12%/năm, tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 75% năm

2015 và 80% năm 2020, cuối năm 2020 tỷ lệ nợ xấu dưới 3% theo tiêu chuẩn

quốc tế và hệ số CAR đạt chuẩn quốc tế.Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.3991273.2 ĐIỀU KIỆN ĐỂ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN

NÔNG THÔN VIỆT NAM TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN

DỤNG THEO BASEL 2

Với những thách thức đã được làm rõ trong mục 3.1.2.2 và thực trạng

năng lực tài chính, năng lực quản trị RRTD tại Agribank, để triển khai Basel

2 về quản trị RRTD, Agribank cần các điều kiện cơ bản:

Thứ nhất: Agribank cần có qui định, hướng dẫn nội bộ về triển khai

Basel 2

Theo kinh nghiệm tại các NHTM được NCS khảo sát, văn bản pháp lý

có vai trò vơ cùng quan trọng trong việc định hướng, hướng dẫn các NHTM

thực hiện Basel 2. Vì vậy, việc ban hành qui định, hướng dẫn đầy đủ, cụ thể

và kịp thời về triển khai Basel 2 là một trong những điều kiện cần, có ý nghĩa

quyết định đến tồn bộ q trình triển khai Basel 2. Hiện nay, NHNN đã hoàn

thành việc lấy ý kiến cho dự thảo “Thơng tư hướng dẫn về tỷ lệ an tồn vốn

đối với các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngồi” và dự kiến ban hành

chình thức vào khoảng giữa năm 2016. Các qui định, hướng dẫn khác liên

quan đến quản trị RRTD theo Basel 2 tại NHTM như: hướng dẫn xây dựng và

vận hành hệ thống XHTDNB, hướng dẫn xây dựng và vận hành ICAAP, cách

thức và lộ trình công khai thông tin… NHNN sẽ tiến hành trong thời gian tới.

Như vậy, về nguyên tắc thời điểm Agribank triển khai, cơ sở pháp lý về đo

lường vốn theo Basel 2 đã được ban hành. Tuy nhiên, Agribank cần chủ động

xây dựng và ban hành các qui định nội bộ cụ thể để đảm bảo việc triển khai

quản trị RRTD theo Basel 2 đáp ứng yêu cầu của NHNN và phù hợp với đặc

thù tại Agribank.

Thứ hai: Kiểm soát RRTD hiệu quả

Triển khai Basel 2 về quản trị RRTD đòi hỏi Agribank phải có nguồn

vốn nhất định để đầu tư hạ tầng công nghệ, đào tạo nhân sự, thuê chuyênViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399128gia…Với đặc thù khoảng 80% tài sản có tại Agribank là tín dụng, chất lượng

tín dụng có ý nghĩa quyết định đến năng lực tài chính của Agribank. Vì vậy

việc kiểm soát hiệu quả RRTD là cơ sở để Agribank cải thiện chất lượng tín

dụng, từ đó kinh doanh có lãi, củng cố năng lực tài chính, tích lũy vốn để triển

khai Basel 2. Mặt khác khi áp dụng Basel 2 sẽ đòi hỏi yêu cầu về tiêu chuẩn

an toàn vốn cao hơn mức hiện tại, việc nâng cao chất lượng tín dụng là cơ sở

quan trọng để cải thiện hệ số an toàn vốn một cách bền vững vì tăng chất

lượng tín dụng là cơ sở để giảm mẫu số (tài sản có điều chỉnh theo rủi ro) và

tăng tử số (tăng vốn tự có từ tích lũy nội bộ) của hệ số an toàn vốn.

Thứ ba: Đổi mới căn bản công tác thống kê và quản lý thơng tin tín

dụng trong tồn hệ thống.

Một trong những ngun nhân cơ bản dẫn đến yếu kém trong quản trị

RRTD tại Agribank là hệ thống thơng tin tín dụng chất lượng thấp. Qui trình

thống kê, thu thập, quản lý thơng tin tín dụng theo mơ hình phân tán tại

Agribank làm cho nguồn thơng tin manh mún, thiếu tính hệ thống, đánh giá

chất lượng thông tin không thống nhất. Để củng cố hiệu quả quá trình quản trị

RRTD từ nhận diện đến ra quyết định quản trị và hoàn thiện dữ liệu theo

hướng tiếp cận chuẩn mực Basel 2, Agribank cần có đổi mới căn bản về cơng

tác thống kê nội bộ, quản lý thơng tin tín dụng, đảm bảo qui trình tiếp nhận,

thống kê, báo cáo và quản lý thơng tin thống nhất trong toàn hệ thống.

Thứ tư: tiếp tục tái cơ cấu mạng lưới và nâng cao hiệu quả hoạt

động kinh doanh trong toàn hệ thống Agribank

So với các NHTM khác trong cùng hệ thống, Agribank có mạng lưới

hoạt động rộng, trong đó nhiều chi nhánh, phòng giao dịch có tổ chức khá

cồng kềnh, hiệu quả hoạt động thấp. Thực tế này làm cản trở việc tiết giảm

chi phí hoạt động, đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý điều hành trong toàn

hệ thống và trở thành rào cản khi triển khai Basel 2. Vì vậy, để tiết giảm chiViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399129phí, đặc biệt là đổi mới tồn diện quản trị RRTD, tạo nền tảng vững chắc cho

sự thành công khi triển khai Basel 2, Agribank phải tiếp tục tái cơ cấu mạng

lưới và nâng cao hiệu quả hoạt động các chi nhánh, phòng giao dịch, đẩy

nhanh việc xử lý các cơ sở kinh doanh kém hiệu quả và giảm thiểu các bộ

phận trung gian.

Thứ năm: Chuẩn hóa nhân sự quản trị RRTD, hình thành văn hóa

rủi ro trong toàn hệ thống

Năng lực nhân sự quản trị RRTD là một trong những yêu cầu cơ bản

khi triển khai Basel 2. Bên cạnh đó để củng cố việc kiểm soát RRTD - một

trong những yếu kém cơ bản hiện nay tại Agribank- yếu tố con người có ý

nghĩa quyết định. Trong khi đó, thực tiễn cho thấy q trình triển khai quản trị

RRTD theo Basel 2 không thể tách rời với việc cải thiện năng lực quản trị

RRTD. Với thực trạng năng lực cán bộ tại Agribank, việc chuẩn hóa nhân sự

quản trị RRTD vừa là yêu cầu cấp bách vừa là điều kiện để triển khai Basel 2.

Đi đơi với việc chuẩn hóa năng lực cán bộ là hình thành văn hóa rủi ro trong

tồn hệ thống, giác ngộ nhận thức về RRTD và quản trị RRTD cho cán bộ,

đặc biệt là cán bộ các chi nhánh cấp huyện, xã, chi nhánh vùng sâu, vùng xa.

Thứ sáu: Hợp tác chặt chẽ, mạnh dạn chia sẻ thông tin với các

NHTM Việt Nam thí điểm triển khai Basel 2 và các NHTM nước ngoài

đang hoạt động tại Việt nam

Việc triển khai Basel 2 tại Agribank còn nhiều thách thức, nếu triển

khai tự thân sẽ mất nhiều thời gian và chi phí. Việc hợp tác với các NHTM thí

điểm và các NHTM nước ngoài đang hoạt động tại Việt nam là cách tốt nhất

để rút ngắn lộ trình thực hiện tại Agribank. Với khoảng cách khá lớn về trình

độ nhân sự, công nghệ và cơ sở dữ liệu tại Agribank so với yêu cầu của Basel

2, việc hợp tác các NHTM nước ngoài là cách tốt nhất để đào tạo thực tiễn về

nhân sự, đồng thời hợp tác với các NHTM Việt nam đang thực hiện Basel 2Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399130thí điểm là cơ hội để Agribank được các NHTM đi trước chia sẻ kinh nghiệm,

chia sẻ nguồn dữ liệu để rút ngắn thời gian hoàn thiện kho dữ liệu khách hàng

và hạ tầng quản trị RRTD.

Thứ bảy: Lựa chọn lộ trình triển khai Basel 2 phù hợp với đặc thù

của Agribank

Đặc thù của Hiệp ước Basel 2 là đề xuất nhiều cách tiếp cận để các

NHTM lựa chọn, từ cách tiếp cận giản đơn nhất đến phức tạp nhất, vì vậy có

thể phù hợp với từng ngân hàng có đặc điểm khác nhau. Với những thách

thức, trở ngại cũng như thực trạng hoạt động tại Agribank, để triển khai Basel

2 đòi hỏi Agribank phải thận trọng trong lựa chọn lộ trình, đảm bảo Agribank

có cách tiếp cận hiệu quả nhất theo từng trụ cột của Basel 2 trên nguyên tắc

tận dụng triệt để nguồn lực sẵn có, tranh thủ sự hỗ trợ, hậu thuẫn từ bên ngồi

để tiết kiệm chi phí và phù hợp với đặc thù về mơ hình tổ chức và hoạt động

hiện tại của Agribank.

Thứ tám: NHNN cần tăng cường giám sát hoạt động tại Agribank

trước và trong giai đoạn triển khai Basel 2

Thời gian gần đây, tại Agribank đã xảy ra rất nhiều sai phạm, gian lận

trong hoạt động tín dụng và quản lý RRTD dẫn đến sự suy giảm nghiêm trọng

chất lượng tín dụng, khả năng kiểm sốt RRTD thấp, năng lực tài chính suy

giảm. Để triển khai Basel 2, việc nâng cao hiệu qủa kiểm sốt RRTD nói

riêng, năng lực quản trị RRTD nói chung là rất cần thiết. Vì vậy, để khắc

phục những tồn tại này, NHNN cần có biện pháp tăng cường và nâng cao hiệu

quả giám sát đối với Agribank, tạo động lực để củng cố tính tuân thủ pháp

luật trong hoạt động tín dụng và quản trị RRTD, giảm thiểu sai phạm, gian

lận,từ đó góp phần cải thiện chất lượng tín dụng, nâng cao năng lực tài chính

tại Agribank. Bên cạnh đó trong giai đoạn triển khai Basel 2, NHNN cần tăngViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ƯỚC BASEL 2 TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×