1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ - 0trang

177KẾT LUẬN

Quản trị RRTD theo Basel 2 là cơ sở để Agribank đổi mới và hoàn

thiện quản trị RRTD, lành mạnh hóa năng lực tài chính và tăng sức mạnh

cạnh tranh. Luận án với đề tài “Quản trị RRTD theo Hiệp ước Basel 2 tại

Agribank” đã hoàn thành với các nội dung cơ bản:

Thứ nhất: Hệ thống những vấn đề cơ bản về quản trị RRTD theo Hiệp

ước Basel 2 tại NHTM. Trên cơ sở đó phân tích, làm rõ lợi ích của NHTM

khi thực hiện quản trị RRTD theo Basel 2 và các điều kiện để NHTM triển

khai quản trị RRTD theo Basel 2

Thứ hai: Khảo sát kinh nghiệm quản trị RRTD theo Basel 2 tại một số

NHTM trong nước và nước ngồi, từ đó rút ra các bài học có giá trị tham

khảo tốt nhất về triển khai quản trị RRTD theo Basel 2 cho Agribank.

Thứ ba: Đánh giá đúng thực trạng quản trị RRTD trên cơ sở dữ liệu sơ

cấp và thứ cấp tại Agribank giai đoạn 2010-2015, chỉ ra các kết quả đạt được,

hạn chế và nguyên nhân các hạn chế về quản trị RRTD tại Agribank. Từ đó

đánh giá mức độ đáp ứng các chuẩn mực Basel 2 về quản trị RRTD tại

Agribank.

Thứ tư: Đề xuất giải pháp và điều kiện thực hiện giải pháp theo lộ trình

2 giai đoạn để Agribank đạt chuẩn Basel 2 về quản trị RRTD vào cuối năm

2020.

Với những nội dung cơ bản luận án đã thực hiện, NCS mong muốn kết

quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần tích cực vào việc đổi mới và hồn

thiện quản trị RRTD nói chung và thực hiện quản trị RRTD theo chuẩn Basel

2 nói riêng tại Agribank. Tại các NHTM Việt Nam cũng như Agribank, quản

trị RRTD theo Basel 2 vẫn còn là vấn đề mới, phức tạp, q trình thực hiện

còn nhiều vướng mắc về cơ sở pháp lý, nhiều trở ngại về khả năng về vốn,

nhân lực, công nghệ không dễ vượt qua. NCS rất mong nhận được các ý kiếnViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399178đóng góp của các nhà khoa học, các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính- Ngân

hàng và những người quan tâm đến đề tài của luận án.Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN

QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN1. Trần Thị Việt Thạch (2013), “Nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ trong

các NHTM hiện nay”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính - kế tốn số 1/năm 2013

2. Trần Thị Việt Thạch (2014), ”Nợ xấu các NHTM Việt nam, các vướng mắc

cần tháo gỡ”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính- kế tốn số 2/năm 2014

3. Trần Thị Việt Thạch (2015), ”Hồn thiện hệ thống xếp hạng tín dụng nội

bộ của các NHTM Việt nam theo Basel 2”, Tạp chí Nghiên cứu Tài chính- kế

tốn số 3/năm 2015

4. Trần Thị Việt Thạch (2015), ”Cơ sở dữ liệu- nền tảng quan trọng để áp

dụng phương pháp tiếp cận IRB đối với rủi ro tín dụng”, Tạp chí Nghiên cứu

Tài chính- kế tốn số 8/năm 2015

5. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện “Hồn thiện cơng cụ kế

tốn nhằm kiểm sốt rủi ro tại các Quỹ tín dụng nhân dân” Chủ nhiệm đề tài

TS. Trần Văn HợiViết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

1. Agribank (2010), Điều lệ tổ chức và hoạt động của Agribank,

2. Agribank (2010-2014), Báo cáo tài chính

3. Agribank (2010-2014), Báo cáo hoạt động tín dụng

4. Nguyễn Tuấn Anh (2012)“Quản trị RRTD của Agribank” Luận án Tiến sĩ

kinh tế, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà nội.

5. Nguyễn Thị Vân Anh, Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng thơng qua áp

dụng Basel 2- Nhìn từ kinh nghiệm quốc tế, Tạp chí Thị trường Tài chính

Tiền tệ, số 20- tháng 10/2014 trang 36-39

6. Nguyễn Thị Thu Cúc (2014), Quản lý nợ xấu tại Agribank, Luận án tiến sĩ

kinh tế, Học viện Tài chính hà nội

7. Lê Thị Huyền Diệu (2010), Luận cứ khoa học về xác định mơ hình quản lý

RRTD tại hệ thống NHTM Việt nam, Luận án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân

hàng Hà nội

8. Nguyễn Thùy Dương (2012), Quản lý danh mục cho vay tại Agribank, Luận

án Tiến sĩ kinh tế, Học viện Ngân hàng Hà nội

9. TS. Tô Ánh Dương (2004), Những giải pháp để hệ thống NHTM Việt nam

tiếp cận và áp dụng chuẩn mực và đánh giá an toàn ngân hàng theo Hiệp ước

Basel, đề tài NCKH của Viện Hàn lâm Khoa học Việt nam.

10. Nguyễn Thị Thu Đông ( 2012), Nâng cao chất lượng tín dụng tại NHTM cổ

phần ngoại thương Việt nam trong quá trình hội nhập, Luận án Tiến sĩ kinh

tế, Trường đại học kinh tế quốc dân, Hà nội.

11. PGS.TS Nguyễn Đăng Đờn (2009), Quản trị NHTM hiện đại, Nhà xuất bản

Phương đông.Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ

Mail : luanvanaz@gmail.com

Phone: 0972.162.399Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×