1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phân tích mô tả số liệu

Phân tích mô tả số liệu

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Phân tích một số biến2.2 Dữ liệu sensochoc

- Các biến định tính: Panelist, Session, Rank, Product

- Các biến định lượng: CocoaA, MilkA, CocoaF, MilkF, Caramel, Vanilla, Sweetness,

Acidity, Bitterness, Astringency, Crunchy, Melting, Sticky, Gramular.

- Phân tích các biếnPage 42.3 Dữ liệu sensopanels

- Các biến trong sensopanels đều là biến định lượng

- Phân tích một số biếnPage 53. Đối với số liệu hedochoc

3.1 Biểu đồ cột thể hiện thị hiếu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm chocolates024Points6810Preference mapping of Chocolateschoc1choc2choc3choc4choc5choc63.2 Phân tích phương sai về sự sai khác mức độ ưa thích của người tiêu dùng đối với

các sản phẩm

Bảng số liệu thể hiện mức độ yêu thích của người tiêu dùng đối với các sản phẩm

chocolate

Các loại chocolates

Điểm đánh giá

Choc1

5.329±2.546

Choc2

5.689±2.216

Choc3

5.766±2.662

Choc4

5.766±2.299

Choc5

5.626±2.051

Choc6

5.905±2.003

Vì p-value=0.1577 > 0.05 nên khơng có sự khác biệt về mức độ ưa thích của người tiêu

dùng đối với các sản phẩm. Qua bảng số liệu cũng như biều đồ thể hiện ở trên, ta thấy mức

độ yêu thích đối với sản phẩm choc6 là lớn nhất, tuy nhiên so với các loại chocolate còn lạiPage 6thì không khác biệt nhiều. Mức độ dao động của điểm đánh giá về mỗi loại chocolate (thể

hiện qua độ lệch chuẩn) cũng không mấy khác biệt.4. Đối với số liệu về sensochoc

4.1 Phân tích sự khác nhau trên từng tính chất đối với hội đồng mô tả. Vẽ biểu đồ

boxplot để hỗ trợ q trình phân tích024CocoaA68104.1.1 CocoaA1357911141720232629PanelistTheo kết quả phân tích, ảnh hưởng tương tác giữa Panelist và Session, Panelist và Product,

Session và Product đều khơng có ý nghĩa thống kê (p>0.05), tức khơng có tương tác.

Với mơ hình khơng có tương tác, kết quả phân tích cho thấy có sự khác biệt về tính chất

CocoaA giữa các loại chocolate (p<0.05) và sự khác biệt về đánh giá của các thành viên

trong hội đồng mô tả (p<0.05). Tuy nhiên, phân tích TukeyHSD lại cho thấy khi đánh giá

tính chất CocoaA, chỉ có một vài ý kiến khác biệt, phần lớn đều cùng ý kiến với nhau. VìPage 7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phân tích mô tả số liệu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×