1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Bột dinh dưỡng từ bã mè [33]

2 Bột dinh dưỡng từ bã mè [33]

Tải bản đầy đủ - 0trang

Bã mèNước sạchPhối trộn 1Hấp thanh trùngĐể nguộiCấy nấm Linh chiĐệm phosphate pH=7XayCấy B.ASấy chân không

(t=40-450C, p=1 bar, T=32hNghiền37IsomaltPhối trộn 2Sản phẩm bộtHình 4. 2 Quy trình sản xuất dự kiến bột dinh dưỡng bã mè (dựa trên nghiên cứu về

bã đậu nành)TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC

2. Đồ án sản xuất dầu mè tinh luyện, http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-san-xuat-dau-metinh-luyen-52941/

3. Wesley Shannon. The Food Waste Regulations (Northern Ireland) 2015. Statutory

Rules of Northern Ireland.

4. Azlina Abdul Hamid, Anees Ahmad, Mahamad Hakimi Ibrahim, Nik Norulaini Nik

Abdul Rahman. Food Waste Management in Malaysia- Current situation and

futuremanagement options. Journal of Industrial Research & Technology, 2012.

5. Council Directive 91/271/EEC of 21 May 1991 concerning urban waste-water

treatment.

6. Kỹ thuật tinh chế dầu thực vật, https://voer.edu.vn/m/ky-thuat-tinh-che-dau-thucvat/5e2f55a4

387. Trần Văn Hùng, Trần Thị Kim Hoa, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Hữu Phú. Hoàn

nguyên than hoạt tính bằng phương pháp oxy hóa xúc tác dị thể lỏng - rắn. Tạp chí

Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009.

8. Blessing Mbaebie, Garuba Omosun, Augustina Uti, Sunday Oyedemi. Chemical

Composition of Sesamum indicum L. (Sesame) Grown in Southeastern Nigeria and the

Physicochemical Properties of the Seed Oil. Global Science Books, 2010.

9. Poonam Singh nee’ Nigam, Ashok Pandey. Biotechnology for Agro-Industrial

Residues Utilisation. Springer, 2009.

10. Sumitra Ramachandran, Sudheer Kumar Singh, Christian Larroche, Carlos Ricardo

Soccol, Ashok Pandey. Oil cakes and their biotechnological applications – A review.

ScienceDirect, 2006.

11. R. Yasothai. Chemical composition of sesame oil cake – review. International

Journal of Science, Environment and Technology, Vol. 3, No 3, 2014.

12. Xử lý bùn cặn sau quá trình xử lý nước thải, http://www.moitruongvn.org/xu-lynuoc-thai/xu-ly-bun-can

13. Lipid trong thức ăn thủy sản, http://123doc.org/document/1309181-chuong5-lipidtrong-thuc-an-thuy-san.htm

14. Giới thiệu về Biodiesel, http://www.pi-company.com.vn/Default.aspx?

Mod=ViewCategory&CateID=198&NewsID=279

15. Diniara Soaresa, Andrei Ferreira Pintob, Alan Guilherme Gonỗalvesc, David

Alexander Mitchella, Nadia Kriegerb. Biodiesel production from soybean soapstock

acid oil by hydrolysis in subcritical water followed by lipase-catalyzed esterification

using a fermented solid in a packed-bed reactor. Biochemical Engineering Journal,

2013

16. STINFO số 9/2013, Sản xuất bột giấy từ rơm rạ, http://www.cesti.gov.vn/khonggian-cong-nghe/san-xuat-bot-giay-tu-rom-ra/content/view/7177/286/81/1.html

17. Lê Hương Thủy. Bài giảng xử lý phế phụ liệu trong công nghệ thực phẩm, 2016

18. GS.TS Lê Văn Liễn, TS. Nguyễn Hữu Tào. Viện chăn nuôi quốc gia, Kỹ thuật chế

biến phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho gia súc. NXB Lao động xã hội

19. Nguyễn Thọ Lai. Cách ủ chua thân, lá lạc. Báo Nông nghiệp Việt Nam, 2017.

http://lienhiephoikhkt.tuyenquang.gov.vn/n105_cach-u-chua-than-la-lac

20. Gia Phong. Phương pháp bảo quản, dự trữ thức ăn thô xanh.

http://nguoichannuoi.com/phuong-phap-bao-quan-du-tru-thuc-an-tho-xanh-nd482.html

3921. Phùng Thị Nguyễn Phụng. Cây đậu phộng ủ chua - nguồn thức ăn bổ dưỡng cho

gia súc. http://baobariavungtau.com.vn/khoa-hoc-cong-nghe/200608/Cay-dauPHoNG-u-CHua-NGuoN-THuC-aN-Bo-duoNG-CHo-Gia-SuC-192235/

22. Hoàng Nguyễn Thu Hà, Nghiên cứu sản xuất viên nhiên liệu từ biomass, Tuyển tập

Báo cáo “Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học” lần thứ 6, 2008.

23. Sản xuất ethanol từ cellulose, https://www.slideshare.net/hanhhien77/sn-xutethanol-t-cellulose

24. Đề tài Nghiên cứu tổng quan khả năng sản xuất và sử dụng ethanol làm nhiên liệu

cho động cơ, http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-nghien-cuu-tong-quan-kha-nang-sanxuat-va-su-dung-ethanol-lam-nhien-lieu-cho-dong-co-8687/

25. Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Giang, Quy trình sản xuất phân hữu cơ

từ rơm rạ sử dụng chế phẩm vixura.

26. Đồ án Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi, http://doc.edu.vn/tai-lieu/do-ancong-nghe-che-bien-thuc-an-chan-nuoi-10220/

27. Đồ án tốt nghiệp Thiết kế nhà máy sản xuất thức ăn gia súc với 2 dây chuyền,

http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-thiet-ke-nha-may-san-xuat-thuc-an-gia-suc-voi-2day-chuyen-38669/

28. Các loại máy nghiền trong chế biến thực phẩm,

http://www.kythuatchetao.com/cac-loai-may-nghien-trong-che-bien-thuc-pham/

29. Kỹ thuật phối trộn thức ăn tinh hỗn hợp cho gia súc, http://maynhanong.com/kythuat-phoi-tron-thuc-an-tinh-hon-hop

30. Madhura NERURKAR, Manasi JOSHI, Ravindra ADIVAREKAR. Use of sesame

oil cake for lipase production from a newly marine isolated bacillus sonorensis.

Innovative Romanian Food Biotechnology, 2013

31. Lipids to medical tenology, https://www.slideshare.net/princesscatem/chapter-2lipids

32. Tìm hiểu cơng nghệ ủ phân bánh dầu, http://may3a.com/tim-hieu-cong-nghe-uphan-banh-dau/

33. Luận văn Nghiên cứu sản xuất bột dinh dưỡng từ bã đậu nành (okara),

http://123doc.org/document/1215692-luan-van-cong-nghe-thuc-pham-nghien-cuu-sanxuat-bot-dinh-duong-tu-ba-dau-nanh-okara.htm4041Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Bột dinh dưỡng từ bã mè [33]

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×