1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Các biện pháp bảo vệ người biểu diễn

Các biện pháp bảo vệ người biểu diễn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Quyền của người biểu diễn

Ví dụ, quy định về quyền và nghĩa vụ chứng minh của đương sự (Điều 203 LSHTT

2005 SĐ, BS 2009), nguyên tắc xác định thiệt hại do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

(Điều 204), căn cứ xác định mức bồi thường do xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Điều

205), nghĩa vụ của người yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời (Điều 208).

8.1.3.Biện pháp áp dụngCăn cứ theo điều 202 LSHTT quy định bao gôm:

“ Buộc chấm dứt hành vi xâm phạm;

Buộc xin lỗi, cải chính cơng khai;

Buộc thực hiện nghĩa vụ dân sự;

Buộc bồi thường thiệt hại;

Buộc tiêu hủy hoặc buộc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích

thương mại đối với hàng hóa, ngun liệu, vật liệu và phương tiện được sử dụng chủ

yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với điều kiện

không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ"

8.2.Biện pháp hành chính.8.2.1.Khái niệm:Theo nghĩa rộng, biện pháp hành chính được áp dụng để xử lý các hành vi vi phạm

trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm tồn bộ các thủ tục hành chính, hình thức hay

biện pháp xử lý hành chính mà có thể áp dụng đối với các hành vi đó theo quy định

của các văn bản pháp luật hiện hành.

Theo nghĩa hẹp, biện pháp hành chính bao gồm các hình thức xử phạt hành chính

(biện pháp xử lý hành vi xâm phạm) và biện pháp khắc phục hậu quả (biện pháp xử lý

hàng hoá xâm phạm) quy định tại Điều 214 của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 SĐ, BS 2009.

Thêm vào đó, nhằm để thực hiện các biện pháp hành chính, các quy định về thẩm

quyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành

chính theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Xử lý vi phạm hành chính và các

văn bản hướng dẫn thi hành.

Nhóm 2Page 32Quyền của người biểu diễn

8.2.2.Cơ sở pháp lý.Luật Sở hữu trí tuệ 2005 SĐ, BS 2009 và Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và

các văn bản hướng dẫn thi hành (Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi

phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan,…).

8.2.3.Biện pháp áp dụngCách thức bảo vệ quyền của chủ thể bị xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ rất phong

phú. Cụ thể, bao gồm các hình thức xử phạt hành chính (trong đó có hình thức xử phạt

chính và hình thức xử phạt bổ sung) và các biện pháp khắc phục hậu quả. Hình thức xử phạt chính (khoản 1 Điều 214):

Cảnh cáo;

Phạt tiền. Hình thức xử phạt bổ sung (khoản 2 Điều 214):

Tịch thu hàng hố giả mạo về sở hữu trí tuệ, ngun liệu, vật liệu, phương tiện

được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ;

Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đã xảy ra vi phạm.

 Biện pháp khắc phục hậu quả (khoản 3 Điều 214):

Buộc tiêu huỷ hoặc phân phối hoặc đưa vào sử dụng không nhằm mục đích thương

mại đối với hàng hố giả mạo về sở hữu trí tuệ, nguyên liệu, vật liệu và phương tiện

được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo về sở hữu trí tuệ với

điều kiện không làm ảnh hưởng đến khả năng khai thác quyền của chủ thể quyền sở

hữu trí tuệ;

Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam đối với hàng hoá quá cảnh xâm phạm quyền

sở hữu trí tuệ hoặc buộc tái xuất đối với hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ, phương

tiện, nguyên liệu, vật liệu nhập khẩu được sử dụng chủ yếu để sản xuất, kinh doanh

hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ sau khi đã loại bỏ các yếu tố vi phạm trên hàng

hố.

Nhóm 2Page 33Quyền của người biểu diễn

Để bảo đảm việc xử lí các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ bằng các biện

pháp hành chính đạt hiệu quả, Luật sở hữu trí tuệ cho phép cơ quan nhà nước có thẩm

quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử phạt hành chính.

Các biện pháp cụ thể là: tạm giữ người; tạm giữ hàng hoá, tang vật, phương tiện vi

phạm; khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật, khám nơi cất giấu hàng hoá,

tang vật, phương tiện vi phạm về sở hữu trí tuệ; một số biện pháp khác theo quy định

của pháp luật.

Tuy nhiên, cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ được áp dụng các biện pháp ngăn

chặn và bảo đảm xử phạt hành chính trong những trường hợp nhất định theo quy định

tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 215 Luật Sở hữu trí tuệ.

8.3.Biện pháp hình sự8.3.1.Khái niệmLà biện pháp xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định là tội

phạm theo thủ tục tố tụng hình sự. Các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được

coi là tội phạm khi có đủ các yếu tố cấu thành một trong các tội quy định trong Bộ luật

hình sự.

8.3.2.Cơ sở pháp lý.Luật SHTT 2005 SĐ, BS 2009 và BLHS 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

8.3.3.Biện pháp áp dụng.Căn cứ theo điều 225 BLHS 2015quy định:

“ Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý

thực hiện một trong các hành vi sau đây:

Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam, thu lợi

bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ

thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng

hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bịNhóm 2Page 34Quyền của người biểu diễn

phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ

đến 03 năm:

+ Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

+ Phối đến cơng chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi

hình.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000

đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: Có tổ chức;

 Phạm tội 02 lần trở lên;

 Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

 Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở

lên; Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

-Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01

năm đến 05 năm”.

Đối với pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

“ a) Pháp nhân thương mại thực hiện hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, đã bị

xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được

xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000

đồng;Nhóm 2Page 35Quyền của người biểu diễn

b) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ

1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ

06 tháng đến 02 năm;

c) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến

300.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định

hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm”Chương 3: Phân tích ví dụ điển hình.

1. Mơ tả vụ việc .

Theo báo điện tư pháp luật Tp.HCM, ca sĩ Mỹ Tâm đã yêu cầu nhiều công ty viễn

thông và hàng chục mạng nhạc số không được kinh doanh các bản nhạc chng, nhạc

chờ có sử dụng các bài hát do ca sĩ thể hiện và phải trả tiền về quyền liên quan.

Về yêu cầu này, một số công ty cho rằng họ không phải trả tiền cho người biểu

diễn mà chỉ trả cho hãng sản xuất băng đĩa và họ đã trả qua cho Hiêp hội Công nghiệp

ghi âm Việt Nam (RIAV). Mỹ tâm khẳng định chưa bao giờ ký hợp đồng chuyển giao

quyền của người biểu diễn cho bất cứ hàng băng đĩa nào. Vì vậy, một số hãng băng đĩa

nói rằng có quyền sở hữu các quyền biểu diễn của ca sĩ là sai pháp luật.

Các hãng băng đĩa liên quan trong vụ việc này và RIAV lại cho rằng căn cứ theo

khoản 1 điều 29 luật sở hữu trí tuệ, tồn bộ các bản ghi âm, ghi hình này thuộc quyền

sở hữu của các nhà sản xuất còn phía Mỹ Tâm chỉ có các quyền nhân thân vì các bản

ghi âm, ghi hình này đều do họ đầu tư, ca sĩ chỉ biểu diễn để ghi âm, ghi hình avf đã

nhận đủ tiền thù lao.

2. Phân tích – đánh giá vụ việc .

Các tình tiết về vụ việc này chúng em không được tiếp cận cụ thể nên chỉ có thể

dựa trên những thơng tin do các bài báo đưa tin để đưa ra quan điểm của nhóm trên

kiến thức của mơn học để làm rõ vấn đề.

2.1.

Phân tích.

2.1.1.

Về phía các hãng băng đĩa liên quan và RIAV.

Về phía các hãng băng đĩa liên quan và RIAV đã dựa trên điều 30, khoản 1, mục ab và khoản 2 và điều 44, khoản 1, 2 của Luật SHTT để đi đến kết luận trong công văn

phúc đáp: "Với chức năng và quyền hạn của mình, RIAV đã được các nhà sản xuất,

hội viên ký uỷ thác và cung cấp bản ghi âm, ghi hình thuộc quyền sở hữu của họ. RIAV

luôn tuân thủ và thực hiện đúng các điều khoản quy định của Luật SHTT ban hành,

Nhóm 2Page 36Quyền của người biểu diễn

ln mong muốn mang lại quyền lợi và sự công bằng cho các nhà sản xuất bản ghi âm

và anh chị em ca sĩ, nghệ sĩ.

Căn cứ các điều khoản của Luật SHTT ban hành như đã nêu trên, việc Công ty

TNHH Thương mại Mỹ Tâm gửi thông báo cho các đối tác của RIAV đòi phải thanh

tốn tiền cho ca sĩ Mỹ Tâm mà họ đã ký hợp đồng với RIAV khai thác kinh doanh các

bản ghi do ca sĩ Mỹ Tâm thực hiện biểu diễn là khơng có đủ cơ sở pháp lý.

Để đảm bảo quyền lợi chung cho các nhà sản xuất bản ghi (hội viên của RIAV)

trong việc khai thác quyền liên quan, để giữ uy tín của RIAV đối với các đối tác, để

giữ mối quan hệ lâu dài giữa ca sĩ và các nhà sản xuất bản ghi, RIAV yêu cầu Công ty

TNHH DV Thuơng mại Mỹ Tâm nghiên cứu và áp dụng thực hiện đúng theo các điều

khoản quy định về quyền liên quan của Luật SHTT ban hành, đồng thời dừng và thu

hồi ngay các văn bản thông báo đã gửi đến các đối tác khách hàng của RIAV. Việc làm

của Công ty TNHH DV Thương mại Mỹ Tâm vừa qua đã làm trở ngại, gây thất thu và

làm ảnh huởng đến quyền lợi trong việc kinh doanh khai thác bản quyền của các nhà

sản xuất bản ghi và ảnh huởng đến uy tín của RIAV".

u cầu này từ phía RIAV là khơng hợp lý. Bởi lẽ, buổi biểu diễn này do phía cơng

ty đầu tư tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật từ hình ảnh đến âm thanh. Ca sĩ Mỹ Tâm

được phía cơng ty mời đến buổi diễn và đã được nhận thù lao cho buổi biễn diễn. như

vậy, căn cứ theo khoản 1 điều 29 LSHTT thì nếu người biểu diễn khơng đồng thời là

chủ đầu tư thì người biểu diễn có các quyền nhân thân và chủ đầu tư có các quyền tài

sản đối với cuộc buổi diễn.

Xét thấy, tại khoản 3 điều 29 LSHTT có quy định về quyền tài sản thì phía cơng ty

có thể định hình cuộc biểu diễn trên bản ghi âm, ghi hình và thực hiện các quyền về

sao chép, phát sóng hay phân phối cuộc biểu diễn. Như vậy, phía cơng ty hồn tồn có

thể bán bản ghi âm, ghi hình của mình cho các nhà mạng và nhận thù lao. Hành vi này

của phía cơng ty khơng bị xem là hành vi xâm phạm bản quyền mà đang thực hiện

quyền của mình.

Nhưng đại diện phía cơng ty cho rằng căn cứ theo khoản 1 điều 29 thì ca sĩ Mỹ

tâm chỉ có các quyền nhân thân được quy định tại điểm 2 của điều này mà tước quyền

nhận thù lao từ việc phát sóng các bài hát do cơ biểu diễn là khơng đúng. Bởi lẽ,mặc

Nhóm 2Page 37Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Các biện pháp bảo vệ người biểu diễn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×