1. Trang chủ >
  2. Lớp 7 >
  3. Sinh học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng phụ bảng SGK tr. 176

Bảng phụ bảng SGK tr. 176

Tải bản đầy đủ - 0trang

CÂY PHÁT

SINH

ĐỘNG

VẬTSỰ ĐA

DẠNG

SINH HỌC326162Giáo dục ý thức yêu thương và bảo

vệ động vật.

Giáo dục ý thức u thích bộ mơn.

kiến thức:

Nêu được bằng chứng chứng minh

mối quan hệ giữa các nhóm động

vật là các di tích hóa thạch.

- Trình bày được ý nghĩa và tác

dụng của cây phát sinh giới Động

vật.

Kĩ năng:

Phát triển kĩ năng phân tích so

sánh.

Thái độ Giáo dục ý thức yêu

thương và bảo vệ động vật.

kiến thức:

Nêu được sự đa dạng về lồi là do

khả năng thích nghi cao của động

vật đối với các điều kiện sống rất

khác nhau trên các mơi trường địa

lí của Trái Đất và được thể hiện

bằng sự đa dạng về đặc điểm hình

thái và sinh lí của lồi.

Nêu được cụ thể sự đa dạng về

hình thái và tập tính của động vật ở

những miền có khí hậu khắc nghiệt

là rất đặc trưng và ở những miền

khí hậu ấy số lượng lồi có ít.

Kĩ năng:

Phát triển kĩ năng phân tích soNêu được bằng Tìm tòi. Dạy học

chứng chứng minh nhóm. Giải quyết

mối quan hệ giữa vấn đề. Vấn đáp

các nhóm động vật

là các di tích hóa

thạch.

- Trình bày được ý

nghĩa và tác dụng

của cây phát sinh

giới Động vật..GV Tranh ảnh liên

quan tới bài học.

HS Đọc bài trước ở

nhà.Giáo dục ý

thức yêu

thương và

bảo vệ động

vật.Nêu được sự đa Tìm tòi. Dạy học

dạng về lồi là do nhóm. Giải quyết

khả năng thích vấn đề. Vấn đáp

nghi cao của động

vật đối với các

điều kiện sống rất

khác nhau trên các

mơi trường địa lí

của Trái Đất và

được thể hiện bằng

sự đa dạng về đặc

điểm hình thái và

sinh lí của lồi.

Nêu được cụ thể sự

đa dạng về hìnhGV Tranh ảnh liên

quan tới bài học.

tư liệu về động vật ở

đới lạnh và đới

nóng.

HS - Đọc bài trước

ở nhà.Giáo dục ý

thức

yêu

thương và

bảo vệ động

vật.28ĐA DẠNG

SINH HỌC

(tt)BIỆN

PHÁP ĐẤU

TRANH6364sánh.

Kĩ năng hoạt động nhóm.

Thái độ:

Giáo dục ý thức yêu thương và bảo

vệ động vật.

giáo dục ý thức yêu thích, khám

phá tự nhiênthái và tập tính của

động vật ở những

miền có khí hậu

khắc nghiệt là rất

đặc trưng và ở

những miền khí

hậu ấy số lượng

lồi có ít.kiến thức:

Thấy được sự đa dạng sinh học ở

môi trường nhiệt đới gió mùa cao

hơn ở đới lạnh và hoang mạc đới

nóng là do khí hậu phù hợp với mọi

lồi sinh vật.

Chỉ ra được những lợi ích của đa

dạng sinh học trong đời sống.

Nêu được nguy cơ suy giảm và

việc bảo vệ đa dạng sinh học.

Kĩ năng:Phát triển kĩ năng phân

tích, so sánh, suy luận, tổng hợp.

Thái độ:Giáo dục ý thức yêu

thương và bảo vệ động vật, bảo vệ

tài nguyên đất nước.

Giáo dục ý thức yêu thích, khám

phá tự nhiên.Thấy được sự đa

dạng sinh học ở

mơi trường nhiệt

đới gió mùa cao

hơn ở đới lạnh và

hoang mạc đới

nóng là do khí hậu

phù hợp với mọi

lồi sinh vật.

Chỉ ra được những

lợi ích của đa dạng

sinh học trong đời

sống.

Nêu được nguy cơ

suy giảm và việc

bảo vệ đa dạng

sinh học.Phát hiện vấn

đề, giải quyết

vấn đề, dạy

học nhómKiến thức:

Khái niệm đấu Phát hiện vấn

Khái niệm đấu tranh sinh học: dựa tranh sinh học: dựa đề, giải quyết

vào mối quan hệ dinh dưỡng giữa vào mối quan hệ

29GV Tranh ảnh liên

quan tới bài học.

Tư liệu về động vật

ở mơi trường nhiệt

đới gió mùa.

HS Đọc bài trước ở

nhà.Giáo dục ý

thức

yêu

thương và

bảo vệ động

vật, bảo vệ

tài nguyên

đất nước.

.Gv Tranh ảnh liên Giáo dục ý

quan tới bài học.

thức

yêu

Tư liệu về đấu tranh thương và33SINH HỌCĐỘNG

VẬT Q

HIẾM65các lồi sinh vật.

Các biện pháp đấu tranh sinh học.

Ưu điểm và hạn chế của các biện

pháp đấu tranh sinh học.

Ứng dụng các biện pháp đấu tranh

sinh học trong nông nghiệp.

Kĩ năng

-Rèn kĩ năng quan sát, phân tích, so

sánh.

- Kĩ năng hoạt động nhóm.

Thái độ:

Giáo dục ý thức yêu thương và bảo

vệ động vật, bảo vệ mơi trường.

Tun truyền cho mọi người khơng

vì lợi nhuận mà sử dụng thuốc hóa

học khơng bảo đảm kĩ thuật và thời

gian cho cây trồng.

kiến thức:

Nắm được khái niệm về động vật

quý hiếm.

Thấy được mức độ tuyệt chủng của

các động vật quý hiếm ở Việt Nam.

Nếu được ví dụ cụ thể của một số

động vật quý hiếm.

Đề ra biện pháp bảo vệ động vật

quý hiếm.

Kĩ năng:

Quan sát, so sánh, phân tích, tổng

hợp.

Kĩ năng hoạt động nhóm.dinh dưỡng giữa vấn đề, dạy

các lồi sinh vật.

học nhóm

Các biện pháp đấu

tranh sinh học.

Ưu điểm và hạn

chế của các biện

pháp đấu tranh

sinh học.

Ứng dụng các biện

pháp đấu tranh

sinh học trong

nông nghiệp.sinh học.

bảo vệ động

Bảng phụ

vật, bảo vệ

Hs Đọc bài trước ở

môi trường.

nhà.

Kẻ bảng SGK tr.193Nắm được khái

niệm về động vật

quý hiếm.

Thấy được mức độ

tuyệt chủng của

các động vật quý

hiếm ở Việt Nam.

Nếu được ví dụ cụ

thể của một số

động vật quý hiếm.

Đề ra biện pháp

bảo vệ động vật

quý hiếm.Gv Tranh ảnh liên

quan tới bài học.

Tư liệu về động vật

quí hiếm.

Tranh ảnh liên quan

tới bài học.

Tư liệu về động vật

quí hiếm.

Đọc bài trước ở nhà.

Kẻ bảng SGK

tr.196Mỗi cá nhân

tìm hiểu về 1 lồi

động vật quý hiếm ở30Phát hiện vấn

đề, giải quyết

vấn đề, dạy

học nhómGiáo dục ý

thức

u

thương và

bảo vệ động

vật, bảo vệ

mơi trường.

.34TÌM HIỂU

MỘT SỐ

ĐỘNG

VẬT CĨ

TẦM

QUAN

TRỌNG

KINH TẾ

Ở ĐỊA

PHƯƠNGƠN TẬPKiểm tra

học kỳ II66Rèn kĩ năng tìm thông tin.Thái độ:

Giáo dục ý thức yêu thương và bảo

vệ động vật, bảo vệ môi trường.

Giáo dục ý thức học tập, tìm hiểu

thơng tin.

kiến thức:

kiến Tìm hiểu thơng tin từ sách

báo, thực tiễn sản xuất ở địa

phương để bổ sung thức về một số

động vật có tầm quan trọng thực tế

ở địa phương.

Kĩ năng:Rèn kĩ năng phân tích,

tổng hợp theo chủ đề.

Kĩ năng hoạt động nhóm.Rèn kĩ

năng tìm thơng tin.

Thái độ:dục ý thức học tập, tìm

hiểu thơng tin gắn với thực tế sản

xuất.- Củng cố những kiến thức đã

học.

67,

- theo dõi sự tiếp thu kiến thức

68

của Hs.

- Sửa chữa các thiếu sót.

69 - Củng cố và khắc sâu kiến thức

đã học.

- Kiểm tra, đánh giá kết quả học

tập của Hs.

- Chính xác, phân tích, tổng hợp

kiến thức để giải quyết nhữngViệt Nam (tự chọn).kiến Tìm hiểu

thơng tin từ sách

báo, thực tiễn sản

xuất ở địa phương

để bổ sung thức về

một số động vật có

tầm quan trọng

thực tế ở địa

phương.Phát hiện vấn

đề, giải quyết

vấn đề, dạy

học nhómGv Hướng dẫn viết

báo cáo

Hs Tìm hiểu động

vật có giá trị kinh tế

ở địa phương.- Củng cố những

kiến thức đã học.Vở bài tập sinh học

7.Củng cố và khắc

sâu kiến thức đã

học.Ma trận và đề kiểm

tra .31dục ý thức

học tập, tìm

hiểu thơng

tin gắn với

thực tế sản

xuất.vấn đề mà đề bài đặt ra.

- GD tính trung thực, siêng năng,

cần cù.3536THAM

QUAN

THIÊN

NHIÊN.Tham quan

thiên nhiên

tt

Tham quan

thiên nhiên

tt70kiến thức:

Tạo cơ hội cho HS tiếp xúc với

thiên nhiên nói chung và thế giới

động vật nói riêng

HS sẽ được nghiên cứu động vật

sống trong thiên nhiên.

Kĩ năng:

Rèn kĩ năng quan sát và sử dụng

các dụng cụ để theo dõi hoạt động

sống của động vật.

Tập cách nhận biết động vật và

cách ghi chép ngoài thiên nhiên.

Thái độ:

Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, ý

thức bảo vệ động vật.

Giáo dục ý thức trách nhiệm hoàn

thành nhiệm vụ học tập được giao.

Giáo dục tinh thần học tập, tự giác

tìm hiểu củng cố và mở rộng kiến

thức.

ntGiáo

dục

lòng

u

thiên nhiên,

ý thức bảo

vệ động vật.

Giáo dục ý

thức trách

nhiệm hoàn

thành nhiệm

vụ học tập

được giao.

Giáo

dục

tinh

thần

học tập, tự

giác

tìm

hiểu củng

cố và mở

rộng kiến

thức.- Xác định được

nơi sống của một

số TV, sự phân bố

các nhóm TV

chính. Quan sát

đặc điểm hình

thái để nhận biết

đại diện của một

số ngành TV

chính như: Rêu,

dương xỉ, hạt

trần, hạt kín

(phân biệt cây

một lá mầm và

hai lá mầm).Chuẩn bị địa điểm

và dụng cụ THeo

sgk .

-nt71

nt

723237Hồn tất

chương trình

HKII.-ntIV. NHẬN XÉT, RÚT KINH NGHIỆM

1/Cuối học kỳ I ( So sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu, biện pháp tiếp tục nâng

cao chất lượng học kì II)

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

........................

2/Cuối năm học:( So sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu phấn đấu rút kinh nghiệm năm

sau). .........................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..........................................

Người lập kế hoạch

(kí tên)

Duyệt của Tổ trưởng chun mơn

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU33Lê Thị OanhCÙ THỊ NGA34Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng phụ bảng SGK tr. 176

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×