1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.1: Cân đối thu-chi NSNN thành phố Tam Điệp (2011-2014) 47

Bảng 2.1: Cân đối thu-chi NSNN thành phố Tam Điệp (2011-2014) 47

Tải bản đầy đủ - 0trang

1LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tàiTrong những năm qua cùng với sự đổi mới chung của đất nước và thực

hiện chương trình tổng thể về cải cách hành chính nhà nước, quản lý chi

NSNN đã có những bước cải cách đổi mới và đạt được một số thành tựu đáng

kể. Luật Ngân sách nhà nước ra đời có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc

điều hành NSNN, phát triển KT-XH: quản lý thống nhất nền tài chính quốc

gia, xây dựng NSNN lành mạnh, tiết kiệm, thúc đẩy tích lũy để thực hiện các

nhiệm vụ cơng nghiệp hóa, hiện đại hó đất nước, đảm bảo quốc phòng, an

ninh và đối ngoại.

Ngân sách cấp huyện là một cấp ngân sách nằm trong hệ thống ngân

sách quốc gia. Với chủ trương phát triển toàn diện của Đảng, ngân sách cấp

huyện đang ngày càng thể hiện rõ chức năng, vai trò, nhiệm vụ của mình

trong việc cung cấp các phương tiện vật chất cho hoạt động của bộ máy chính

quyền cấp huyện, đảm bảo và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho

nhân dân. Tuy nhiên do điều kiện ngân sách còn eo hẹp nên việc chi ngân

sách thế nào cho hiệu quả, tiết kiệm, tránh được tình trạng thâm hụt và thất

thốt ln là vấn đề được đặt ra đối với các nhà quản lý.

Tam Điệp là một trong 8 huyện, thị của tỉnh Ninh Bình. Trong những

năm vừa qua công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn thành phố Tam Điệp đã

đi vào nề nếp, có những đóng góp tích cực vào việc phát triển KT-XH của

thành phố. Bên cạnh những kết quả đạt được quan trọng, công tác quản lý chi

ngân sách của thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như chi thường

xuyên của các đơn vị sử dụng ngân sách phải chấp hành những quy định

mang nặng tính thủ tục hành chính bởi chế độ, tiêu chuẩn, định mức phân bổ

nhưng không bị ràng buộc về hiệu quả ngân sách được giao; việc chấp hành

các quy định về lập dự toán, chấp hành dự toán và quyết toán chưa nghiêm,

năng lực của đội ngũ chun mơn chưa caotình trạng chi vượt dự tốn vẫn2

xảy ra; còn tình trạng lãng phí, thất thốt, kém hiệu quả trong quản lý kinh

phí,... ảnh hưởng không tốt đến việc thực hiện những mục tiêu Kinh tế - XH

mà nhà nước giao cho.

Từ những nhận thức và thực tế đặt ra, tôi chọn đề tài “Hồn thiện cơng

tác quản lý chi ngân sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình”

làm luận văn với mong muốn đóng góp thiết thực một phần vào việc hồn

thiện hơn cơng tác quản lý chi thường xun NSNN cấp huyện trên địa bàn

thành phố.

2. Tổng quan nghiên cứuThời gian qua đã có một số đề tài nghiên cứu về lĩnh vực quản lý NSNN

trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đó là: Năm 2003 tác giả Phạm Đình Cường

nghiên cứu đề tài “Phân bổ ngân sách giữa các cấp chính quyền địa phương ở

Việt Nam: Thực trạng và hướng hồn thiện”; Năm 2010, Sở tài chính tỉnh

Ninh Bình là đơn vị chủ trì nghiên cứu đề tài: “Nâng cao hiệu quả giao quyền

tự chủ tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn do địa phương

quản lý: do đồng chí Vũ Xuân Hiệp – Phó giám đốc sở Tài chính là chủ

nhiệm đề tài, năm 2013 tác giả Đinh Văn Hợp nghiên cứu đề tài “ Kiểm soát

chi thường xuyên NSNN ở Kho bạc tỉnh Ninh Bình”, Các nghiên cứu trên đã

có ít nhiều đóng góp cho các nhà quản lý trong việc tăng cường quản lý chi

NSNN ngân sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, những cơng trình

này chỉ nghiên cứu chuyên về từng mảng chuyên môn theo nội hàm của chi

NSNN, mà chưa có cơng trình nào đề cập đến hoàn thiện quản lý chi NSNN

ở một cấp ngân sách, cụ thể là ngân sách cấp huyện.

Qua quá trình tìm hiểu thực tế và tra cứu tại các thư viện, các website

cho thấy, trong thời gian gần đây ở Việt Nam đã có một số đề tài và bài viết

nghiên cứu về quản lý chi NSNN cấp huyện như: Đề tài: “ Một số giải pháp

hồn thiện cơng tác quản lý chi NSNN trên địa bàn quận Hà Đông” của tác3

giả Nguyễn Mai Lâm năm 2012. Đề tài “Hoàn thiện quản lý chi NSNN cấp

quận tại quận Ba Đình – TP Hà Nội” của tác giả Cồ Như Dũng, trường Đại

học Kinh tế Quốc dân, năm 2012. Các đề tài này đã xây dựng được mơ hình

khung lý thuyết về quản lý chi NSNN cấp huyện gồm các nội dung chủ yếu:

lập dự toán chi ngân sách; chấp hành dự toán chi ngân sách; kiểm soát chi

ngân sách tuy nhiên chưa đưa ra được một số vấn đề lý luận cụ thể về quản lý

chi NSNN cấp huyện như: vai trò, ngun tắc, mục tiêu và mơ hình tổ chức

bộ máy quản lý. Mặt khác, mỗi một địa phương có một đặc thù khác nhau và

trong từng giai đoạn phát triển KT-XH thì nhiệm vụ quản lý chi NSNN cũng

khác nhau. Xét riêng thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình cho đến nay chưa

có cơng trình nghiên cứu nào về lĩnh vực quản lý chi ngân sách cấp huyện.

Chính vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này là một vấn đề hồn tồn mới, thực sự

cần thiết và có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng

NSNN của địa phương nói chung và của thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

nói riêng.

Xuất phát từ nhận định trên đề tài: “Hồn thiện cơng tác quản lý chi ngân

sách trên địa bàn thành phố Tam Điệp – Ninh Bình” sẽ tiếp tục là vấn đề cấp

thiết để nghiên cứu.

3. Mục tiêu của đề tàiMục tiêu tổng quát của đề tài là đưa ra được phương hướng và giải pháp

nhằm hồn thiện cơng tác quản lý chi thường xun NSNN cấp huyện ở

thành phố Tam Điệp. Để đạt được mục tiêu đó, luận văn cần giải quyết các

nhiệm vụ cụ thể sau:

- Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về ngân sách cấp huyện và quản

lý chi thường xuyên ngân sách cấp huyện.

- Phân tích thực trạng công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp

huyện thành phố Tam Điệp trong thời gian qua; rút ra những ưu điểm, tồn tại4

và nguyên nhân cơ bản của những tồn tại trong công tác quản lý chi thường

xuyên NSNN cấp huyện của thành phố.

- Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp chủ yếu nhằm hồn thiện cơng tác

quản lý chi thường xuyên NSNN cấp huyện thành phố trong thời gian tới.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu- Đối tượng nghiên cứu: Công tác quản lý chi thường xuyên NSNN cấp

huyện.

- Phạm vi nghiên cứu:

+ Về không gian: Nghiên cứu trong phạm vi thành phố Tam Điệp

+ Về thời gian: Phân tích thực trạng giai đoạn 2011-2014, định hướng và

giải pháp hoàn thiện cho thời gian tới.

+ Về nội dung nghiên cứu:

Luận văn tập trung nghiên cứu công tác quản lý chi thường xuyên NSNN

cấp huyện trên địa bàn thành phố Tam Điệp.

5. Phương pháp nghiên cứu-Phương pháp cụ thể: Nghiên cứu tại bàn: Đọc, tra cứu tài liệu thu thập

thông tin dữ liệu thứ cấp phục vụ nghiên cứu luận văn. Các phương pháp cụ

thể được sử dụng như tổng hợp, phân tích, thống kê mơ tả, so sánh chuỗi.Tiếp

cận lý thuyết và phương pháp quản lý theo kết quả đầu ra từ các bài giảng và

sách chuyên khảo.

-Tài liệu bao gồm các Quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nuớc các năm của UBND tỉnh Ninh Bình và

UBND thành phố Tam Điệp, Nghị quyết về việc phê duyệt dự toán, phân bổ

ngân sách nhà nuớc các năm của UBND thành phố Tam Điệp các năm, Báo

cáo quyết toán thu chi ngân sách thành phố Tam Điệp qua các năm, Các báo

cáo tổng kết năm và các văn bản của thành phố trên các lĩnh vực kinh tế, tài

chính, ngân sách...Các tài liệu tham khảo khác bao gồm: các bài viết và cơng5

trình nghiên cứu đề cập đến quản lý chi NSNN trên các tạp chí chuyên ngành

như “Thách thức trong quản lý ngân sách theo kết quả đầu ra”, trên Tạp chí

nghiên cứu Tài chính kế tốn, số 3 (68) năm 2009, “Tăng cường quản lý chi

NSNN theo kết quả đầu ra ở Việt Nam” của ThS. Nguyễn Xuân Thu trên Tạp

chí Thị trường tài chính tiền tệ, số 14 (311) ngày 15/7/2010 .…

-Số liệu thu thập từ Chi cục thống kê, Kho Bạc, phòng Tài chính - Kế

hoạch,...của thành phố.

6. Kết cấu của luận văn:

Luận văn được kết cấu chia thành 3 nội dung chính:

Chương 1. Cơ sở lý luận về công tác quản lý chi NSNN cấp huyện.

Chương 2. Thực trạng công tác quản lý chi NSNN cấp huyện trên địa

bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014.

Chương 3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi

NSNN cấp huyện trên địa bàn thành phố Tam Điệp.6CHUƠNG 1

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CẤP HUYỆN

1.1. Một số vấn đề cơ bản về NSNN cấp huyện và quản lý chi NSNN

cấp huyện

1.1.1Ngân sách nhà nước cấp huyên1.1.1.1. Khái niệm

Trong tiến trình lịch sử, NSNN với tư cách là một phạm trù kinh tế đã ra

đời và tồn tại từ lâu gắn liền với sự hình thành nhà nước và nền kinh tế hàng hoátiền tệ. Sau các cuộc đấu tranh giai cấp trong xã hội, Nhà nước ra đời kéo theo quá

trình tập trung của cải vật chất để làm phương tiện nuôi sống bộ máy cơng quyền.

Bằng quyền lực đó, nhà nước tham gia vào q trình phân phối tổng sản phẩm xã

hội và chính nền kinh tế hàng hóa – tiền tệ đã trao cho nhà nước các công cụ như

thuế, vay nợ để tạo lập quỹ tiền tệ riêng của mình hay còn gọi là NSNN. Tuy

nhiên quan niệm về NSNN vẫn chưa thống nhất, đã có nhiều định nghĩa đã được

đưa ra tùy theo các trường phái kinh tế và các lĩnh vực nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu kinh tế cổ điển quan niệm: NSNN là một văn kiện tài

chính, mơ tả các khoản thu, chi của Chính phủ, được thiết lập hàng năm.

Các nhà kinh tế học hiện đại cũng đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về

NSNN. Chẳng hạn:

Từ điển kinh tế thị trường của Trung Quốc định nghĩa: “NSNN là kế

hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Nhà nước được xét duyệt theo trình tự

pháp định”

Từ điển Bách khoa tồn thư của Liên Xơ (cũ) (1971) cho rằng “NSNN là

bảng liệt kê các khoản thu, chi bằng tiền trong một giai đoạn nhất định của

quốc gia”.7

Chúng ta có thể thấy, quan điểm của các nhà kinh tế Nga và Trung Quốc

khá gần gũi với quan điểm của các nhà kinh tế cổ điển.

Tại Việt Nam, định nghĩa về NSNN được nêu rõ trong Luật NSNN đã

được Quốc hội thơng qua ngày 16/12/2002: “NSNN là tồn bộ các khoản thu,

chi của Nhà nước trong dự toán đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền

quyết định và được thực hiện trong một năm để đảm bảo thực hiện các chức

năng và nhiệm vụ của nhà nước”.

Luật NSNN năm 2002 cũng quy định: NSNN gồm ngân sách trung ương

và NSĐP. Trong đó NSĐP bao gồm ngân sách của đơn vị hành chính các cấp có

HĐND và UBND: ngân sách tỉnh-thành phố trực thuộc trung ương (gọi chung là

ngân sách tỉnh); ngân sách cấp huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh

(gọi chung là ngân sách huyện) và ngân sách xã, phường, thị trấn (gọi chung là

ngân sách cấp xã).

NSNN huyện là cơng cụ quan trọng của chính quyền cấp huyện trong

việc ổn định và phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện. Ngân sách

huyện là cấp ngân sách trung gian trong hệ thống NSNN Việt Nam nối giữa

ngân sách tỉnh và ngân sách cấp xã. Vì vậy ngân sách huyện vừa được kinh

phí bổ sung từ ngân sách cấp trên, vừa quản lý kinh phí cấp dưới đồng thời

cũng tự chịu trách nhiệm cho những khoản thu chi của cấp mình. Ngân sách

huyện bao gồm ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã.

Ngân sách cấp huyện là toàn bộ các khoản thu-chi được quy định đưa

vào dự toán trong một năm, do HĐND cấp huyện quyết định và giao cho

UBND cấp huyện tổ chức chấp hành, nhằm đảm bảo thực hiện chức năng,

nhiệm vụ của chính quyền cấp huyện.

1.1.1.2. Vai trò của ngân sách cấp huyện đối với phát triển KTXH

Vai trò của ngân sách cấp huyện, cũng như tất cả các cấp NSNN, đều

không thể tách rời vai trò của Nhà nước trong việc thực hiện chức năng về an8

ninh, quốc phòng, thúc đẩy phát triển, ổn định kinh tế, khắc phục những

khiếm khuyết thị trường, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường.

+ NSNN cấp huyện đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động của bộ

máy chính quyền cấp huyện.

Có thể nói NSNN cấp huyện là quỹ tiền tệ chủ yếu cung cấp và huy động

nguồn tài chính cho chính quyền cấp huyện. Tình hình ngân sách cấp huyện

tốt hay xấu có liên quan trực tiếp đến đời sống vật chất, tinh thần của người

dân trong huyện. Do đó NSNN cấp huyện đóng vai trò to lớn trong phát huy

chức năng, nhiệm vụ, vai trò của chính quyền cấp huyện.

Để tồn tại và hoạt động các cấp chính quyền Nhà nước đều đòi hỏi

phải có nguồn lực tài chính trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của

mình. NSNN cấp huyện là một bộ phận cấu thành nên NSNN và là quỹ tiền

tệ đảm bảo nguồn tài chính đó. NSNN cấp huyện cung cấp nguồn tài chính

và phương tiện vật chất đảm bảo hiệu quả trong hoạt động của chính quyền

cấp huyện.

Ngân sách cấp huyện thực hiện chi cho các chương trình, mục tiêu theo

kế hoạch cụ thể của từng huyện. Tuy nhiên các chương trình, mục tiêu thì

nhiều trong khi nguồn chi thì có hạn, do đó việc nắm bắt nghệ thuật phân

phối, sử dụng nguồn lực vào các mục tiêu trước mắt, cấp bách là điều hết sức

cần thiết. Ngân sách cấp huyện đóng vai trò hết sức quan trọng, nếu khơng

thực hiện tốt ngân sách cấp huyện cũng sẽ khó thực hiện tốt ngân sách cấp

tỉnh-thành phố, Trung ương và càng không thể tạo điều kiện giúp đỡ cấp ngân

sách cấp dưới là ngân sách cấp xã-phường. Để thực hiện tốt cấp ngân sách

này thì cần phải thực hiện quản lý tốt khâu huy động, khai thác nguồn thu

cũng như kiểm soát chặt chẽ các khoản chi tiêu sao cho tiết kiệm nhưng vẫn

đạt hiệu quả cao nhất.

+ Ngân sách cấp huyện đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng kết

cấu hạ tầng, thực hiện các mục tiêu chính trị - xã hội của huyện.9

Kết cấu hạ tầng kinh tế là một yếu tố rất quan trọng trong việc phát triển

kinh tế của huyện, thành phố cũng như của đất nước nói chung. Kết cấu hạ

tầng kinh tế phát triển giúp giao lưu hàng hóa, đẩy mạnh sản xuất phát triển từ

đó nâng cao đời sống nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế huyện. Ngân sách

cấp huyện là nguồn chi chủ yếu cho các cơng trình giao thơng, cơng trình điện

đến từng hộ dân giúp đáp ứng nhu cầu cấp bách trước mắt cũng như lâu dài

cho huyện.

+ Ngân sách cấp huyện còn thực hiện chức năng đảm bảo an ninh trật tự,

quốc phòng, chính trị, văn hóa, xã hội.

Thực hiện vai trò này ngân sách cấp huyện trở thành cơng cụ nhằm bảo

vệ ý chí của Nhà nước, tạo điều kiện an toàn để huyện phát triển về mọi mặt.

Ngân sách cấp huyện góp phần khắc phục khiếm khuyết thị trường, đảm bảo

cơng bằng xã hội, gìn giữ mơi trường. Ngân sách cấp huyện đóng vai trò quan

trọng, tích cực trong việc tạo cơ sở trường lớp cho trẻ em và nhân dân học tập,

xây dựng các cơ sở y tế, các cơng trình văn hóa, nơi vui chơi giải trí, sân bãi

tập luyện thể dục thể thao… góp phần nâng cao trình độ cũng như tăng cường

chất lượng cuộc sống cho nhân dân trên địa bàn huyện.

Tuy nguồn ngân sách còn hạn hẹp nhưng ngân sách cấp huyện có vai trò

quan trọng trong việc thực hiện các chính sách an ninh xã hội, xóa đói giảm

nghèo, chăm lo cho người già và gia đình có cơng với nước… có sự quan tâm,

giúp đỡ kịp thời nhằm động viên nhân dân yên tâm sản xuất, công tác.

Như vậy thơng qua ngân sách của mình, huyện đã thực hiện tốt các hoạt

động về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.

1.1.1.3. Chi Ngân sách nhà nước cấp huyện

Cũng giống như chi NSNN nói chung, chi NSNN cấp huyện là việc

chính quyền cấp huyện phân phối và sử dụng quỹ NSNN cấp mình nhằm đảm

bảo điều kiện vật chất để duy trì hoạt động và thực hiện chức năng của chính10

quyền cấp huyện theo phân cấp và đáp ứng nhu cầu đời sống KT- XH theo

các nguyên tắc nhất định.

Vì là một cấp ngân sách trung gian nên chi NSNN cấp huyện là những

nội dung chi được phân cấp theo nhiệm vụ, nội dung chi NSĐP đã được Luật

NSNN năm 2002 phân định. Cụ thể chi NSNN cấp huyện được HĐND tỉnh

quyết nghị trong tổng chi NSNN tỉnh hàng năm và được UBND tỉnh ra quyết

định giao nhiệm vụ phát triển KT-XH kèm theo các chỉ tiêu chi tài chính đính

kèm, trên cơ sở nhiệm vụ tỉnh giao. Các khoản chi này khơng bao gồm tồn

bộ các khoản chi NSNN trên địa bàn, cụ thể là không bao gồm các khoản chi

thuộc ngân sách cấp xã.

1.1.2. Quản lý chi NSNN cấp huyện

1.1.2.1. Khái niệm quản lý chi NSNN cấp huyện

NSNN cấp huyện là một cấp ngân sách hoàn chỉnh, là một bộ phận phân

cấp trong hệ thống NSNN nói chung. Hoạt động chi NSNN cấp huyện được

quản lý bằng pháp luật và theo dự toán. UBND cấp huyện dựa trên các cơ sở

pháp lý như: dựa trên hiến pháp, hệ thống luật pháp bao gồm luật chuyên biệt

(Luật NSNN) và các luật có liên quan (Luật tổ chức Quốc hội, Chính phủ,

Luật đầu tư; Luật doanh nghiệp;…). Trên các cơ sở pháp lý này, UBND cấp

huyện sẽ điều chỉnh hoạt động chi NSNN cấp huyện trên địa bàn.

Như vậy, có thể đưa ra khái niệm về quản lý chi NSNN cấp huyện như

sau: Quản lý chi NSNN cấp huyện là quá UBND cấp huyện vận dụng các quy

luật khách quan, dựa trên các cơ sở pháp lý, sử dụng hệ thống các phương

pháp quản lý tác động đến hoạt động chi NSNN trên địa bàn nhằm đạt được

các mục tiêu KT-XH đã đề ra.

1.1.2.2. Nhiệm vụ của quản lý chi NSNN cấp huyện

Thứ nhất, đảm bảo các khoản chi đúng theo dự tốn, đảm bảo hồn thành

các chỉ tiêu phát triển kinh tế, chính trị, xã hội mà địa phương đã đặt ra.11

Thông qua việc quản lý các khoản chi theo đúng kế hoạch sẽ đảm bảo

chính quyền nhà nước cấp huyện tập trung thực hiện các chính sách năm tài

khóa đã đặt ra. Từ đó sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, đặc biệt là giải

quyết được các vấn đề bức xúc của xã hội như: giải quyết việc làm, xóa đói

giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đầu tư vào các cơng

trình cơng cộng,…

Thứ hai, thúc đẩy, nâng cao hiệu quả sử dụng các khoản chi NSNN.

Các khoản chi NSNN phải được quản lý một cách chặt chẽ, có khoa học

để nâng cao hiệu quả sử dụng, đảm bảo chi đúng, chi tiết kiệm. Thông qua

hoạt động quản lý các khoản chi NSNN sẽ tránh được tình trạng chi dàn trải,

chi cho những lĩnh vực chưa thực sự cần thiết và đặc biệt là tình trạng thất

thốt nguồn vốn ngân sách

Thứ ba, đảm bảo tính pháp lý của các khoản chi

Tất cả các hoạt động trong quản lý chi NSNN cấp huyện như: Lập dự

toán chi, chấp hành dự toán chi, quyết toán chi đều phải được thực hiện tuân

thủ theo đúng các quy định của pháp luật. Quản lý chi NSNN cấp huyện phải

tuân thủ đúng các quy định về nhiệm vụ chi của NSĐP đã được quy định tại

Điều 24, Luật NSNN năm 2002. Trách nhiệm của các cơ quan và cá nhân

trong việc quản lý chi NSNN cũng được quy định cụ thể trong Luật NSNN

năm 2002, tại Điều 52.

1.1.2.3. Nguyên tắc quản lý chi NSNN cấp huyện:

Theo Điều 3 Luật NSNN năm 2002, NSNN được quản lý thống nhất

theo nguyên tắc tập trung dân chủ, cơng khai, minh bạch, có phân cơng, phân

cấp quản lý, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Việc quản lý chi NSNN cấp

huyện cũng phải tuân thủ những nguyên tắc này.

Thứ nhất, nguyên tắc tập trung dân chủ

Trong hoạt động chi NSNN cấp huyện nguyên tắc này thể hiện tính chất

pháp lý của kế hoạch tài chính, ngân sách. Kế hoạch chi NSNN cấp huyệnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.1: Cân đối thu-chi NSNN thành phố Tam Điệp (2011-2014) 47

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×