1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Khái quát về quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014

2 Khái quát về quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014

Tải bản đầy đủ - 0trang

45

+ Sự nghiệp kiến thiết thị chính: Duy tu bảo dưỡng hệ thống đèn chiếu

sáng, vỉa hè, hệ thống cấp, thốt nước, giao thơng nội thị, cơng viên cây xanh,

đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị và các sự nghiệp kiến thiết thị chính khác;\

+Sự nghiệp kinh tế khác theo quy định của pháp luật.

- Quốc phòng an ninh và trật tự an tồn xã hội:

+Quốc phòng:

Cơng tác giáo dục quốc phòng tồn dân.

Cơng tác tuyển qn và đón tiếp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về;

Đăng ký quân nhân dự bị

Tổ chức huấn luyện cán bộ dân quân tự vệ;

Các hoạt động quân sự khác theo quy định của pháp luật.

+An ninh và trật tự an toàn xã hội:

Tuyên truyền, giáo dục phong trào quần chúng bảo vệ an ninh;

Hỗ trợ các chiến dịch giữ gín an ninh, trật tự an toàn xã hội;

Hỗ trợ sơ kết, tổng kết các phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ;

Hỗ trợ các hoạt động an ninh trật tự ở cơ sở;

- Hoạt động của cơ quan nhà nước ở cấp huyện

- Hoạt động của cơ quan cấp huyện của Đảng cộng sản Việt NAm

- Hoạt động của cơ quan cấp huyện của Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt

Nam, đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam,

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, hội Nơng dân Việt Nam.

- Hỗ trợ các tổ chức chính trị xă hội – nghề nghiệp; tổ chức xă hội; tổ

chức xă hội – nghề nghiệp trực thuộc cấp huyện

- Các khoản chi khác của cấp huyện.

c. Chi bổ sung cho ngân sách cấp xă.

d. Chi chuyển nguồn từ ngân sách cấp huyện năm trước sang ngân sách

cấp huyện năm sau.46

2.2.2 Khái quát về tình hình thực hiện chi NSNN cấp huyện trên địa

bàn thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014

2.2.3.1. Nhiệm vụ phát triển KTXH và yêu cầu từ NSNN:

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỉ trọng công nghiệp dịch vụ

và giảm tỉ trọng nông nghiệp. Tuy nhiên giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và

thuỷ sản vẫn tăng. Đẩy mạnh cơng tác xã hội hố trong các lĩnh vực văn hoá

xã hội.

Các yêu cầu về NSNN:

+ Tiết kiệm trong chi ngân sách.

+ Hỗ trợ đầu tư hạ tầng khu cơng nghiệp Tam Điệp .

+ Tích cực đầu tư cơ sở hạ tầng nông nghiệp nông thơn, ưu tiên các cơng

trình phòng chống thiên tai. Hỗ trợ phát triển sản xuất.

+ Đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nội thị và giao thông nông thôn.

+ Tăng cường quảng bá về tiềm năng du lịch của thành phố.

+ Đầu tư hoàn chỉnh mạng lưới hệ thống chuyền thanh không dây năng

cao thời lượng, chất lượng chương trình phát thanh, thơng tin tun truyền.

+ Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng.

Phòng văn hố - thơng tin, phòng Giáo dục và đào tạo, nhà Thiếu nhi của thị

xã phối hợp mở các lớp năng khiếu, tạo nguồn các vận động viên có thành

tích cao, tập trung ở các mơn cầu lơng, bóng bàn, điền kinh, cờ vua.

+ Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thiết bị đầy đủ và hiện đại

cho trường học trong đó ưu tiên các xã khó khăn.

+ Hồn thiện hệ thống cấp nước ở các phường nội thị, phấn đấu 98% hộ

gia đình dùng nước sạch

+ Duy trì 100% trạm y tế có đủ điều kiện hoạt động và đủ nữ hộ sinh.

+ Tiếp tục đầu tư ngân sách để hỗ trợ đào tạo dạy nghề cho người lao động.47

+ Tiếp tục thực hiện chính sách trợ giúp người nghèo vươn lên như:

Chính sách trợ giúp người nghèo về y tế, giáo dục, nhà ở, đất ở, hệ thống

tưới nước vùng đồi phục vụ sản xuất, nước sạch vệ sinh môi trường, cho

vay vốn ưu đãi ... để người nghèo có cơ hội thốt nghèo vững chắc và vươn

lên làm giàu.

2.2.3.2. Tình hình chi NSNN cấp huyện trên địa bàn thành phố Tam

Điệp thời kỳ 2011-2014

Bảng 2.1: Cân đối thu-chi NSNN thành phố Tam Điệp (2011-2014)

Đơn vị: triệu đồng

Nội dung chi

Chi NSNN cấp huyện

Thu NSNN cấp huyện trên

địa bàn

Tỉ lệ thu/chiNăm 2011

176.425Năm 2012

210.628Năm 2013

208.772Năm 2014

280.439121.750

0,690117.905

0,560111.398

0,534171.474

0,611( Nguồn: Báo cáo quyết toán NSNN thành phố Tam Điệp từ năm 2011-2014)Theo kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2011-2015 thì tỉ lệ thu NSNN

trên địa bàn/chi NS địa phương ở mức 75-91%. Tuy nhiên trên thực tế chi

ngân sách luôn vượt lên khả năng tự trang trải của nền kinh tế. Khả năng cân

đối thu chi của ngân sách thành phố còn thấp và chưa được cải thiện.

Bảng 2.2: Quy mô chi thường xuyên ngân sách thành phố Tam Điệp

(2011-2014)

Đơn vị: triệu đồng

STTNội dung chi

Tổng chi ngân sách

cấp huyện

Chi thường xuyên ngân

sách cấp huyện

Tỉ lệ % so với tổng chiNăm 2011Năm 2012Năm 2013Năm 2014176.425210.628208.772280.35498.840139.598154.423179.00756,0%66,3%74,0%63,9%( Nguồn: Báo cáo quyết toán NSNN thành phố Tam Điệp từ năm 2011-2014)Chi thường xuyên ngân sách cấp huyện của thành phố Tam Điệp tăng48

lên về số tuyệt đối qua các năm. Từ năm 2011 đến năm 2014 chi thường

xuyên đã tăng 80.167 triệu đồng tương đương 81,1% trong khi tổng chi

ngân sách cấp huyện của thành phố chỉ tăng 103.929 triệu đồng tương đương

58,9%.

Tỉ trọng chi thường xuyên trong tổng chi ngân sách cấp huyện có xu

hướng tăng lên. Năm 2012, năm 2013 chi thường xuyên có sự đột biến do

trong năm tiến hành cải cách tiền lương nên làm cho quỹ tiền lương tăng đột

biến, trong khi đó mục chi các khoản có tính chất lương chiếm tỉ trọng chủ

yếu trong chi thường xuyên.

Bảng 2.3: Tốc độ tăng chi thường xuyên ngân sách cấp huyện

thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014

Đơn vị: %

STTChỉ tiêu1

2Tổng chi NSĐP

Chi thường xuyênNăm 2011

100

100NămNăm2012

119,4%

141,2%2013

118,3%

156,2%Năm

2014

158,9%

181,1%Tăng bình

qn

130,9%

158,7%( Nguồn: Báo cáo quyết tốn NSNN thành phố Tam Điệp từ năm 2011-2014)Trong giai đoạn nghiên cứu ( 2011-2014) tăng trưởng tổng chi ngân sách

cấp huyện trên địa bàn Thành phố bình qn đạt 30,9%/năm. Trong đó chi

thường xuyên chiếm tỉ trọng cao và tốc độ tăng 58,7%, lớn hơn tốc độ tăng

của tổng chi.

2.3 Thực trạng công tác quản lý chi NSNN trên địa bàn thành phố

Tam Điệp thời kỳ 2011-2014

2.3.1 Về nội dung quản lýTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Khái quát về quản lý chi NSNN thành phố Tam Điệp giai đoạn 2011-2014

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×