1. Trang chủ >
  2. Thạc sĩ - Cao học >
  3. Kinh tế >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
a. Trong lập dự toán chi ngân sách

a. Trong lập dự toán chi ngân sách

Tải bản đầy đủ - 0trang

69

Trong giai đoạn từ 2011-2014 phòng Tài chính – Kế hoạch đã tham

mưu cho UBND huyện tổ chức các lớp tập huấn về quản lý ngân sách trong

đó đã tập huấn cho các đơn vị dự toán sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

giúp cho quản lý chi ngân sách ngày càng được nền nếp hơn. Tuy nhiên do

trình độ của kế toán chưa cao nên việc ứng dụng phần mềm chưa thực sự tốt,

chưa khai thác được hết các ứng dụng, còn tình trạng kết xuất ra exel để tính

tốn. Những kế tốn có thâm niên cao trong nghề tuy nắm bắt rõ chuyên môn

nghiệp vụ nhưng việc áp dụng công nghệ thông tin lại không hiệu quả. Những

kế tốn trẻ thì chưa có nhiều kinh nghiệm trong hạch tốn, kế tốn. Phòng

TC-KH lại chỉ có 2 đồng chí đảm nhận việc quản lý chi thường xuyên các đơn

vị dự tốn khối huyện nên cơng tác hướng dẫn đơi khi chưa sát sao, việc hạch

tốn nhầm và phải điều chỉnh số liệu thường xảy ra.

Hàng tháng, phòng Tài chính – Kế hoạch đều lập báo cáo đánh giá việc

chấp hành dự toán chi ngân sách gửi UBND thành phố để có những chỉ đạo

hiệu quả hơn trong việc điều hành quản lý chi ngân sách. Riêng khối trường

học có sự phối hợp giữa phòng Giáo dục và Đào tạo và phòng Tài chính kế

hoạch để tham mưu cho UBND thành phố quản lý chi ngân sách.

b. Trong quyết tốn chi ngân sách

Phòng TC-KH và KBNN đã phối hợp trong việc đối chiếu số liệu kế

toán, quyết toán, điều chỉnh số liệu khi cần thiết, đảm bảo báo cáo quyết toán

chi NSNN cấp thành phố trung thực, đầy đủ.

Việc thẩm định Báo cáo quyết toán chi ngân sách cấp thành phố chủ

yếu do phòng TC-KH tiến hành, với các đơn vị sự nghiệp giáo dục có sự tham

gia của kế tốn phòng Giáo dục- Đào tạo thành phố, chưa có sự tham gia giám

sát của HĐND.

Báo cáo quyết tốn chi NSNN cấp thành phố hàng năm đều được

HĐND thẩm định, phê chuẩn. Tuy nhiên chưa có sự phối hợp giữa HĐND và70

cơ quan Tài chính, UBND trong việc xem xét, phân tích, đánh giá việc thực

hiện các chỉ tiêu KT-XH đã đặt ra trong nghị quyết HĐND thành phố.

Hàng năm, phòng TC – KH phối hợp với phòng Thanh tra tham mưu

UBND thành phố thành lập các đoàn thanh tra để thanh tra ngân sách các đơn

vị, giúp cho công tác quản lý chi ngân sách ngày các tốt hơn.

2.3.4. Về phương pháp quản lý

Từ sau khi Luật NSNN được ban hành, công tác quản lý chi NSNN đã

được luật hóa và có những cải cách tập trung cơ bản nhất là ở khâu lập

NSNN. Chính quyền thành phố đã có nhiều nỗ lực đổi mới chính sách quản lý

chi tiêu như:

- Xây dựng chương trình đầu tư cơng giai đoạn 2011-2015;

- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015;

- Thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các

cơ quan hành chính, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các cơ quan

quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tăng cường kỷ luật

tài chính và mở rộng quyền tự chủ cho các cơ quan, đơn vị nhà nước trong

phân bổ nguồn lực.

Tuy nhiên trong điều kiện nguồn lực tài chính còn giới hạn khơng đáp

ứng đầy đủ nhu cầu thì định mức chi tiêu là căn cứ rất tốt để phân bổ nguồn

lực tài chính. Tuy vậy, bắt nguồn từ phương thức lập ngân sách theo khoản

mục đầu vào nên cơ chế phân bổ nguồn lực tài chính dựa vào định mức đã

bộc lộ những bất cập. Các định mức chi tiêu khơng mang tính thực tế, thiếu

linh hoạt, khơng gắn nguồn lực tài chính với trách nhiệm và hiệu quả của đơn

vị, chưa thật sự khuyến khích tính tự chủ của các đơn vị sử dụng ngân sách.

Do vậy nó không tạo ra cầu nối ràng buộc giữa việc sử dụng ngân sách và kết

quả chi tiêu. Hơn nữa các định mức chi tiêu này dù thích hợp hay khơng cũng

chỉ được sử dụng để xây dựng dự toán ngân sách theo khoản mục, còn việc71

phân bổ ngân sách cuối cùng vẫn phục thuộc khá nhiều vào kết quả thương

lượng. Mặc dù với việc giao ổn định ngân sách 5 năm song hệ thống định

mức chi tiêu phân bổ dựa trên kết quả hỗn hợp giữa định mức và thương

lượng như vậy vẫn tỏ ra kém hiệu quả và ít cơng bằng.

3.3 Đánh giá tình hình quản lý chi NSNN ở TP Tam Điệp giai đoạn 2011-2014

3.3.1 Ưu điểmKinh phí chi thường xuyên được sử dụng đúng mục đích, tập trung có

trọng điểm trên cơ sở dự tốn chi đã xác định. Đó là tập trung vào chi sự

nghiệp giáo dục, chi sự nghiệp môi trường và chi sự nghiệp kinh tế, đáp ứng

đủ nhu cầu tiền lương cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Chi

thường xuyên đã bố trí đáp ứng cơ bản nhu cầu chi của các đơn vị.

3.3.1.2.Về quy trình quản lý:

a. Về cơng tác lập dự toán

- Lập dự toán đã đảm bảo đúng nội dung, biểu mẫu, thời hạn và có

thuyết minh rõ ràng theo quy định của Luật ngân sách.

- Việc dự tốn đã cơ bản bám sát các chính sách, chế độ của nhà nước;

các định mức phân bổ và sử dụng ngân sách; các chỉ tiêu của kế hoạch phát

triển KT-XH của huyện cũng như nhiệm vụ chính trị của đơn vị; khả năng

nguồn kinh phí.

- Việc xét duyệt dự toán và phân bổ ngân sách chi thường xuyên đã chú

trọng đến các nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên cho việc thực hiện các mục tiêu

KT-XH mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã đề ra như chi sự nghiệp

giáo dục - đào tạo, sự nghiệp kinh tế, sự nghiệp môi trường.

b. Về công tác chấp hành dự tốn

- Việc thực cơ chế tự chủ tài chính thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ giúp

cho việc sử dụng kinh phí được thực hiện chặt chẽ, cơng khai, dân chủ, góp phần

tăng nguồn thu, tiết kiệm chi để bổ sung nguồn kinh phí hoạt động, trích lập các72

quỹ, đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tăng thu nhập cho

người lao động.

- Việc cấp phát kinh phí đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời cho các kế hoạch

chi thường xuyên. Công tác kiểm soát chi của KBNN đảm bảo thực hiện chi

theo đúng dự toán được duyệt, hồ sơ thủ tục thanh quyết tốn đầy đủ, hợp lý.

c. Về cơng tác quyết tốn chi ngân sách

- Công tác lập, thẩm định, xét duyệt báo cáo quyết tốn chi thường

xun ngày càng được hồn thiện. Chất lượng báo cáo quyết toán được

cải thiện, đảm bảo đúng quy định về thời gian, biểu mẫu, khớp với chứng

từ kế tốn.

3.3.1.3.Về bộ máy quản lý

Đã có sự phối hợp giữa phòng TC-KH và các cơ quan chuyên môn thuộc

UBND thành phố, KBNN trong việc quản lý, điều hành ngân sách.

3.3.1.4.Về phương pháp quản lý

Phương pháp quản lý chi ngân sách hiện nay của thành phố đã đáp ứng

được yêu cầu của Luật ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối ngân sách.

3.3.2 Hạn chế3.3.2.1. Về nội dung quản lý

Về cơ cấu chi thường xuyên ở thành phố Tam Điệp trong thời gian qua

còn bất cập là tỉ trọng chi cho các hoạt động sự nghiệp như Khoa học cơng

nghệ, y tế, văn hóa thơng tin, phát thanh truyền hình còn thấp, chi cho cơ

quan quản lý hành chính, Đảng, đồn thể còn chiếm tỉ trọng lớn, trong đó tỉ

trọng chi cho hoạt động chun mơn, quản lý hành chính của nội dung chi này

còn chiếm tỉ trọng lớn, chưa phù hợp với mục tiêu của thành phố là tiết kiệm

trong chi ngân sách, phát triển theo hướng Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa,

tăng cường tiềm năng du lịch, văn hóa, thể thao.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

a. Trong lập dự toán chi ngân sách

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×