1. Trang chủ >
  2. Nông - Lâm - Ngư >
  3. Nông nghiệp >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ - 0trang

DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU

KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY

 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản của

Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

 Luật Đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt

Nam;

 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 Luật Kinh doanh Bất động sản số 63/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước

CHXHCN Việt Nam;

 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN

Việt Nam;

 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;

 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước CHXHCN

Việt Nam;

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án đầu tư

xây dựng cơng trình;

 Nghị định số 124/2008 NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính Phủ về thuế thu nhập

doanh nghiệp;

 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành

Luật Thuế giá trị gia tăng;

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc bảo

vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến lược, quy

hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển;

 Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc qui định

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;

 Nghị định số 21/2008/NĐ-CP ngày 28/02/2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số

điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/08/2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây

dựng cơng trình;

 Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều

luật phòng cháy và chữa cháy;

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất lượng

cơng trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ về việc

sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP;

 Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

 Nghị định số 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành một số điều của Luật Dược;

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh2DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU

KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY

 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết

thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

 Thông tư số 12/2008/TT-BXD ngày 07/05/2008 của Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và

quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

 Thơng tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/04/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự

tốn xây dựng cơng trình;

 Thơng tư số 05/2008/TT-BTNMT ngày 08/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ

môi trường;

 Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết tốn dự

án hồn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

 Thông tư số 72/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định giống vật nuôi;

 Thông tư số 08/2006/TT-BTNMT ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng

dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi

trường;

 Thông tư số 16/2011/TT-BYT ngày 19/4/2011 v/v quyết định nguyên tắc sản xuất thuốc từ

dược liệu và lộ trình áp dụng nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) đối với

cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu;

 Thông tư số 14/2009/TT-BYT ngày 3/9/2009 v/v hướng dẫn triển khai áp dụng các nguyên

tắc, tiêu chuẩn “thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc” theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế

thế giới

 Công văn số 1777/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc cơng bố định mức

dự tốn xây dựng cơng trình - Phần lắp đặt hệ thống điện trong cơng trình, ống và phụ tùng ống,

phụ tùng và thiết bị khai thác nước ngầm;

 Công văn số 1779/BXD-VP ngày 16/08/2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức

dự tốn xây dựng cơng trình - Phần Khảo sát xây dựng;

 Quyết định số 10/2008/QĐ-TTg ngày 16/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê

duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi đến năm 2020;

 Quyết định số 154/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt Đề án “Quản lý Nhà nước về dược phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, mỹ phẩm

giai đoạn 2006 - 2015”;

 Quyết định số 43/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về

việc phê duyệt Đề án “Phát triển công nghiệp Dược và xây dựng mơ hình hệ thống cung ứng

thuốc của Việt Nam giai đoạn 2007 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020”;

 Quyết định số 24/2007/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công

nghệ ban hành “Quy định về chứng nhận hợp chuẩn, chứng nhận hợp quy và công bố hợp chuẩn,

công bố hợp quy”;

 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 957/QĐBXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;

Các tiêu chuẩn áp dụng--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh3DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU

KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY

Dự án trồng cây dược liệu kết hợp chăn nuôi thả gia súc được thực hiện trên những tiêu

chuẩn, quy chuẩn chính như sau:

 Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, 3 xuất bản 1997-BXD);

 Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008. Ban hành Quy

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD);

 Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25/10/2011 ban hành Quy

chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực Thú y;

 Thông tư số 43/2011/TT-BNNPTNT, ngày 07 tháng 6 năm 2011, về

việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khảo nghiệm, kiểm định

giống vật nuôi;

 QCVN 01 - 13: 2009/BNNPTNT : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

Thức ăn chăn ni - hàm lượng kháng sinh, hóa dược, vi sinh vật và kim

loại nặng tối đa cho phép trong thức ăn cho bê và bò thịt;

 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 548-2002: Thiết bị tưới dùng trong nông

nghiệp – Đầu tưới - Đặc điểm kỹ thuật và phương pháp thử;

 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 547-2002: Thiết bị tưới dùng trong nơng

nghiệp – Vòi phun – u cầu chung và phương pháp thử;

 Tiêu chuẩn ngành 10 TCN 546-2002: Thiết bị tưới dùng trong nông

nghiệp – Hệ thống ống tưới - Đặc điểm kỹ thuật và phương pháp thử;

 Kỹ thuật chăn ni bò sữa, thành phần và yếu tố ảnh hưởng đến sản

lượng sữa (Cẩm nang chăn nuôi gia súc gia cầm – Hội chăn nuôi Việt Nam –

Nhà xuất bản Nông nghiệp)

 TCVN 2737-1995 : Tải trọng và tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;

 TCXD 45-1978

: Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà và cơng trình;

 TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế

lắp đặt và sử dụng;

 TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;

 TCVN-62:1995

: Hệ thống PCCC chất cháy bột, khí;

 TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ

thống chữa cháy;

 TCVN 4760-1993 : Hệ thống PCCC - Yêu cầu chung về thiết kế;

 TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ

thuật;

 TCXD 51-1984

: Thoát nước - mạng lưới bên trong và ngồi

cơng trình - Tiêu chuẩn thiết kế;

 TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thơng gió - điều tiết khơng

khí - sưởi ấm;

 11TCN 19-84

: Đường dây điện;--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh4DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU

KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀYCHƯƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN

II.1. Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án

II.1.1. Kinh tế vĩ mơ

Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã có tín hiệu tích cực với số đơn đặt hàng gia tăng

trong những tháng gần đây. Mặc dù vậy, tình hình kinh tế thế giới nhìn chung chưa có nhiều cải

thiện rõ nét. Thất nghiệp vẫn đang là mối quan tâm lớn tại các nền kinh tế đang phát triển. Sản

xuất kinh doanh trong nước mặc dù đã có chuyển biến tích cực nhưng tốc độ vẫn chậm. Mức tiêu

thụ sản phẩm hàng hóa chưa cao, nhất là khu vực sản xuất trong nước.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chín tháng năm 2013 ước tính tăng 5.14% so với cùng

kỳ năm trước (Mức tăng cùng kỳ của năm 2011 là 6.03% và năm 2012 là 5.10%), trong đó quý I

tăng 4.76%; quý II tăng 5.00%; quý III tăng 5.54%. Trong mức tăng chung của tồn nền kinh tế,

khu vực nơng, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.39%, đóng góp 0.44 điểm phần trăm; khu vực công

nghiệp và xây dựng tăng 5.20%, đóng góp 1.99 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 6.25%,

đóng góp 2.71 điểm phần trăm.

Khu vực dịch vụ tiếp tục là khu vực đóng góp chủ yếu vào mức tăng trưởng chung của

nền kinh tế với mức tăng của một số ngành chiếm tỷ trọng lớn như sau: Ngành bán buôn và bán

lẻ tăng 5.92%; ngành kinh doanh bất động sản tăng 1.91%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng

9.66%; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 6.69%; giáo dục và đào tạo tăng 7.98%;

vận tải kho bãi tăng 5,65%.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản; khu vực công nghiệp và xây dựng là hai khu vực

có mức tăng thấp hơn. Thời tiết không thuận lợi, giá bán sản phẩm ở mức thấp trong khi chi phí

đầu vào ở mức cao trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản cùng với khó khăn về vốn, tiêu

thụ sản phẩm và mức tồn kho cao trong khu vực công nghiệp và xây dựng là nguyên nhân chủ

yếu tác động tiêu cực đến tăng trưởng của hai khu vực. Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến

chế tạo - ngành chiếm tỷ trọng lớn trong nền kinh tế đã có chuyển biến tích cực với tốc độ tăng

ngày càng cao hơn trong năm: Quý I tăng 4.60%; quý II tăng 6.90%; quý III tăng 8.57%.

Quy mô tổng sản phẩm trong nước 9 tháng năm nay theo giá hiện hành ước tính đạt

2420.9 nghìn tỷ đồng, trong đó khu vực nơng, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 17.85%; khu vực

công nghiệp và xây dựng chiếm 37.86%; khu vực dịch vụ chiếm 44.29%.

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước 9 tháng 2011, 2012 và 2013 (Nguồn: TCTK)

Tốc độ tăng so với cùng kỳ năm trước (%)

9 tháng

9 tháng

9 tháng

Đóng góp của các khu vực

năm 2011

năm 2012

năm 2013

vào tăng trưởng 9 tháng 2013

(điểm phần trăm)

Tổng số

6.03

5.10

5.14

5.14

Nông, lâm

3.74

2.50

2.39

0.44

nghiệp và thủy

sản

Công nghiệp và

6.75

5.76

5.20

1.99

xây dựng

Dịch vụ

6.43

5.66

6.25

2.71--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh5DỰ ÁN TRỒNG CÂY DƯỢC LIỆU

KẾT HỢP TRỒNG CÁC LOẠI RAU SẠCH NGẮN NGÀY

Kết luận: Mặc dù hiện tại nền kinh tế chung đang gặp nhiều khó khăn, bất ổn về thời tiết

nhưng lương thực và sức khỏe luôn là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, hai lĩnh vực này luôn

nằm trong chính sách phát triển đất nước của Chính phủ. Vì vậy, dự án Trồng cây dược liệu kết

hợp trồng các loại rau sạch ngắn ngày tại huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh phù hợp với

môi trường vĩ mô và mục tiêu phát triển của đất nước. Đây là căn cứ để xác định tính cấp thiết

của dự án nhằm bảo đảm an ninh lương thực, an ninh y tế.

II.1.2. Ngành dược liệu

Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm nên có nguồn tài nguyên

thực vật phong phú và đa dạng với khoảng 10,350 loài thực vật bậc cao, 800 loài rêu, 600 loài

nấm và hơn 2,000 loài tảo. Kết quả điều tra, cả nước ghi nhận được 3,948 loài thực vật và nấm

lớn có thể sử dụng làm thuốc, trong đó có hàng chục loại có giá trị chữa bệnh cao.

Tổng sản lượng dược liệu ở Việt Nam hằng năm ước tính khoảng từ 3 - 5 nghìn tấn. Một

số dược liệu quý đã được thế giới cơng nhận và có tiềm năng phát triển rất lớn như: hồi, trinh nữ

hoàng cung, quế, atisô, sâm Ngọc Linh, tràm, thanh hao hoa vàng, hoa hòe...Tuy nhiên, trong

một thời gian dài, do thiếu sự khảo sát đánh giá, điều tra và bảo vệ nên vùng phân bố tự nhiên

của nhiều loại cây thuốc bị suy giảm nghiêm trọng do khai thác một cách cạn kiệt. Nhiều vùng

rừng có cây thuốc phong phú nay đã hồn toàn bị phá bỏ như khu vực núi Hàm Rồng (Sa Pa, Lào

Cai); cao nguyên An Khê (thuộc hai tỉnh Gia Lai và Bình Ðịnh)..., thậm chí nhiều loại có nguy cơ

tuyệt chủng. Hiện nay có 144 lồi cây thuốc diện quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo

tồn: sâm Ngọc Linh (một trong bốn loại sâm giá trị nhất thế giới), sâm Vũ Diệp, tam thất hoang,

đảng sâm, ba kích, thanh mộc hương, bách hợp.

Mặc dù là một đất nước có nguồn dược liệu phong phú nhưng ngành dược liệu của nước

ta chưa phát triển vì chúng ta chưa có ngành cơng nghiệp về dược liệu mạnh để có thể sơ chế, chế

biến, bảo quản tốt. Nguồn dược liệu kém chất lượng khiến nhu cầu tiêu thụ giảm làm nông dân

và doanh nghiệp kinh doanh dược liệu đều gặp khó khăn. Ngồi ra, nguồn dược liệu chất lượng

kém từ biên giới nhập khẩu khơng kiểm sốt có giá rẻ hơn trong nước cũng làm cho nông dân và

doanh nghiệp kinh doanh dược liệu khốn khó... Hơn nữa, mặc dù nhiều địa phương có đầy đủ các

điều kiện để trồng trọt dược liệu có giá trị cao, nhưng do cách làm manh mún, tự phát, thiếu liên

kết và thị trường dược liệu không ổn định nên việc phát triển các vùng dược liệu hiện nay không

thuận lợi.

Để vực dậy ngành dược liệu, Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều chính sách, giải pháp để hỗ

trợ ngành dược liệu trong nước. Bản thân các doanh nghiệp dược liệu đã và đang thực hiện quản

lý chất lượng sản xuất dược liệu theo tiêu chuẩn thực hành nuôi trồng, thu hái và sản xuất tốt.

Hiện cả nước có hơn 300 cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu trong nước, trong đó có 10 cơ sở sản

xuất đơng dược đạt tiêu chuẩn thực hành tốt sản xuất thuốc của Tổ chức Y tế Thế giới (GMP WHO). Hơn 1,000 số đăng ký thuốc từ dược liệu còn hiệu lực. Bên cạnh thuốc cao đơn, hồn, tán

cổ truyền, thuốc đơng dược sản xuất trong nước hiện khá phổ biến dưới các dạng bào chế như

viên nang cứng, nang mềm, cao dán thấm qua da.

Trong nước cũng đã có một số cơ sở trồng trọt dược liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP, nhiều

đơn vị đang triển khai áp dụng nguyên tắc "thực hành tốt trồng trọt, thu hái cây thuốc". Bên cạnh

đó, cũng có những cơ sở chế biến thực hiện việc thu mua dược liệu, lo đầu ra cho các hộ trồng

trọt, kết hợp các hoạt động tập huấn quy trình kỹ thuật, cung cấp giống cây trồng, phân bón cho

nhà nơng, hình thành các vùng dược liệu trọng điểm... Giải pháp gắn kết chặt chẽ giữa 3 nhà: nhà

nông – nhà doanh nghiệp – nhà khoa học là giải pháp cần thiết để lấy lại niềm tự hào cho thuốc

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tư vấn: Công ty CP Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×