1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài 12: So sánh 2 ma trận

Bài 12: So sánh 2 ma trận

Tải bản đầy đủ - 0trang

int[,] arr2 = new int[50, 50];

int i, j, r1, c1, r2, c2, flag = 1;Console.Write("\nSo sanh hai ma tran trong C#:\n ");

Console.Write("----------------------------------\n");Console.Write("Nhap so hang cua ma tran thu nhat: ");

r1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Nhap so cot cua ma tran thu nhat: ");

c1 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());Console.Write("Nhap so hang cua ma tran thu hai: ");

r2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write("Nhap so cot cua ma tran thu hai: ");

c2 = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());Console.Write("Nhap cac phan tu cua ma tran thu nhat:\n");

for (i = 0; i < r1; i++)

{

for (j = 0; j < c1; j++)

{

Console.Write("Phan tu - [{0}],[{1}]: ", i, j);

arr1[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

}

}

Console.Write("Nhap cac phan tu cua ma tran thu hai:\n");

for (i = 0; i < r2; i++)

{

for (j = 0; j < c2; j++)

{

Console.Write("Phan tu - [{0}],[{1}]: ", i, j);

arr2[i, j] = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

}48}

Console.Write("In ma tran thu nhat:\n");

for (i = 0; i < r1; i++)

{

for (j = 0; j < c1; j++)

Console.Write("{0} ", arr1[i, j]);

Console.Write("\n");

}

Console.Write("In ma tran thu hai:\n");

for (i = 0; i < r2; i++)

{

for (j = 0; j < c2; j++)

Console.Write("{0} ", arr2[i, j]);

Console.Write("\n");

}/* so sanh xem hai ma tran co bang nhau khong */if (r1 != r2 && c1 != c2)

{

Console.Write("Khong the so sanh hai ma tran nay:\n");

}

else

{

Console.Write("Co the so sanh hai ma tran nay: \n");

for (i = 0; i < r1; i++)

{

for (j = 0; j < c2; j++)

{

if (arr1[i, j] != arr2[i, j])

{

flag = 0;

break;49}

}

}

if (flag == 1)

Console.Write("Hai ma tran bang nhau.\n\n");

else

Console.Write("Hai ma tran khong bang nhau\n\n");

}Console.ReadKey();

}

}

}50Chương 3: Chuỗi

Bài 1: Nhập và in chuỗi

using System;namespace VietJackCsharp

{

class TestCsharp

{

static void Main(string[] args)

{

string str; /* Khai bao mot chuoi */Console.Write("\nNhap va in chuoi trong C#:\n");

Console.Write("-----------------------------------\n");

Console.Write("Nhap mot chuoi: ");

str = Console.ReadLine();

Console.Write("Ban vua nhap chuoi: {0}\n", str);Console.ReadKey();

}

}

}Bài 2: Tìm độ dài chuỗi

using System;namespace VietJackCsharp

{

class TestCsharp

{

static void Main(string[] args)

{51string str; /* Khai bao mot chuoi */

int l = 0;Console.Write("\nTim do dai chuoi trong C#:\n");

Console.Write("---------------------------------\n");

Console.Write("Nhap mot chuoi: ");

str = Console.ReadLine();foreach (char chr in str)

{

l += 1;}Console.Write("Do dai chuoi la: {0}\n\n", l);Console.ReadKey();

}

}

}Bài 3: Chia chuỗi thành các kí tự riêng lẻ

using System;namespace VietJackCsharp

{

class TestCsharp

{

static void Main(string[] args)

{

string str; /* Khai bao mot chuoi */

int l = 0;52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài 12: So sánh 2 ma trận

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×