1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Mầm non - Tiểu học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lưu ý: Trường hợp đoàn viên Báo chuyển đi trùng với đoàn viên mà CĐCS bên kia báo đoàn viên chờ chuyển đến thì hệ thống sẽ tự động chuyển sinh hoạt mà không cần phải phê duyệt. (TẠI MỤC 1, DS ĐV CHỜ CHUYỂN ĐẾN)

Lưu ý: Trường hợp đoàn viên Báo chuyển đi trùng với đoàn viên mà CĐCS bên kia báo đoàn viên chờ chuyển đến thì hệ thống sẽ tự động chuyển sinh hoạt mà không cần phải phê duyệt. (TẠI MỤC 1, DS ĐV CHỜ CHUYỂN ĐẾN)

Tải bản đầy đủ - 0trang

b. Trường hợp khơng đồng ý: Người dùng chọn đồn viên trên danh sách chờ

xác nhận và nhấn nút “Không Đồng Ý” lúc này Hệ thống cập nhật thông tin chuyển

sinh hoạt của đoàn viên vào hệ thống./.

-[Type the company name] | 0796.77787915PHẦN THỨ 5

QUẢN LÝ ĐỒN VIÊN/ĐỒN PHÍ

Chức năng này phục vụ cho người dùng là Quản trị của CĐCS thực hiện đóng

đồn phí của đồn viên.

1. TÌM KIẾM:

Bước 1: Tại ơ chức năng “Quản lý đồn viên cơng đồn” > Quản lý thơng tin >

Quản lý đồn viên > Đồn viên, hệ thống xuất hiện “Tiêu chí tìm kiếm: Người sử

dụng nhập 1 trong các tiêu chí sau: Thời gian đóng phí; mã đồn viên; Họ tên; Số

CMND; tình trạng đồn viên. Người dùng nhấn nút Làm lại để xóa các thơng tin đã

nhập trên Tiêu chí tìm kiếm.Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm, Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí

nhập. Khi khơng nhập tiêu chí tìm kiếm nào thì hệ thống hiển thị mặc định những

đoàn viên trong cùng CĐCS đang đăng nhập.[Type the company name] | 0796.777879162. ĐĨNG ĐỒN PHÍ.

Trên danh sách đồn viên tìm kiếm, người dùng tích chọn những đồn viên đã

đóng đồn phí. Những đồn viên khơng đóng đồn phí mà có lý do, người dùng

nhập vào cột Lý do bên cạnh.

Sau đó, nhấn lưu để lưu lại thơng tin đóng đồn phí.[Type the company name] | 079677787917BÀI 3

CƠNG CỤ QUẢN LÝ BÁO CÁO, THỐNG KÊ

1. ĐOÀN VIÊN VÀ CĐCS.

Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo > Đoàn viên và CĐCS.

Bước 1: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáoBước 2: Nhất nút “Xuất báo cáo” để tải về, sau khi tải về báo cáo hiển thị là

file Excel như sau:[Type the company name] | 0796777879182. Số liệu cán bộ CĐCS.

Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo > Số liệu cán bộ CĐCS.

Bước 1: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáoBước 2: Nhấn nút Xuất báo cáo để tải về, Sau khi tải về, Báo cáo hiển thị là file

Excel như sau:3.Thống kê tình hình phát triển.

Bước 1: Tại màn hình chức năng chọn: Báo cáo > Thống kê tình hình phát triển, sẽ

xuất hiện ơ báo cáo người dùng nhập các tiêu chí báo cáo.[Type the company name] | 079677787919Bước 2: Nhất nút “Xuất báo cáo” để tải báo cáo về, sau khi tải báo cáo sẽ hiển

thị là file Excel như sau:Hết./.[Type the company name] | 079677787920Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lưu ý: Trường hợp đoàn viên Báo chuyển đi trùng với đoàn viên mà CĐCS bên kia báo đoàn viên chờ chuyển đến thì hệ thống sẽ tự động chuyển sinh hoạt mà không cần phải phê duyệt. (TẠI MỤC 1, DS ĐV CHỜ CHUYỂN ĐẾN)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×