1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Trung học cơ sở - phổ thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 2: Click chuột (hoặc nhấn Tab) để hệ thống tự động hiển thị thông tin đoàn viên trên các trường thông tin phía dưới.

Bước 2: Click chuột (hoặc nhấn Tab) để hệ thống tự động hiển thị thông tin đoàn viên trên các trường thông tin phía dưới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thơng tin đồn viên chờ chuyển đến: hệ thống hiển thị theo CĐCS của user

đăng nhập (tức là CĐCS đang nhập ĐVCĐ chờ chuyển đến). Các trường thông tin

khác người dùng có thể nhập hoặc khơng.

Bước 4: Người dùng nhấn nút “Gửi xác nhận”

Hệ thống thêm đoàn viên chờ chuyển đến thành công và hiển thị thông tin trên

danh sách nhóm cấp. Đồng thời gửi yêu cầu tới CĐCS nơi đồn viên chuyển đi.

Trường hợp thơng tin đồn viên chờ chuyển đến trùng với thơng tin đồn viên

báo chuyển đi của CĐCS bên kia, hệ thống sẽ tự động chuyển sinh hoạt mà không

cần phê duyệt.* Trường hợp muốn hủy xin xác nhận đồn viên chờ chuyển đến:

Người dùng tích chọn bản ghi muốn hủy xác nhận; Nhấn nút “Hủy xin xác

nhận”, Hệ thống xóa bỏ thơng tin này và khơng gửi tới quản trị của CĐCS nơi đồn

viên chuyển đi.2. TẠO MỚI ĐOÀN VIÊN CHỜ CHUYỂN ĐI: Chức năng này phục vụ cho

việc người dùng thực hiện báo đoàn viên của đơn vị mình chuyển đi nơi khác.

Lưu ý: Khi thơng tin đồn viên chuyển đi trùng với thơng tin chuyển đến thì hệ

thống tự động chuyển sinh hoạt đồn viên mà khơng cần phải phê duyệt.

* Để tạo mới đoàn viên báo chuyển đi người sử dụng thực hiện như sau: Tại cửa

sổ “Quản lý Đồn viên Cơng đồn” vào Quản lý cơng việc > Duyệt chuyển đồn

viên. Lúc này hiển thị các trường thông tin > chọn “Danh sách ĐVCĐ Báo chuyển

đi” > Nhấn nút “Chuyển Đoàn viên”.

Hiển thị “Thơng tin đồn viên báo chuyển đi”, người người dùng thực hiện các

bước:

[Type the company name] | 0796.77787911Bước 1: Nhập Mã đoàn viên chuyển đi.[Type the company name] | 0796.77787912Bước 2: Nhấn nút Tab (click chuột) để hệ thống tự động hiển thị các thơng tin

của đồn viênBước 3: Người sử dụng nhập các thông tin bắt buộc (*) : Ngày chuyển đi

Bước 4: Người dùng nhấn nút Lưu để lưu lại thơng tin đồn viên báo chuyển đi.* Trường hợp muốn hủy xin xác nhận đoàn viên chờ chuyển đến:

Người dùng tích chọn bản ghi muốn hủy chuyển đi; Nhấn nút “Hủy chuyển

đi”, Hệ thống xóa bỏ thơng tin đồn viên chuyển đi khỏi danh sách.[Type the company name] | 0796.77787913Lưu ý: Trường hợp đoàn viên Báo chuyển đi trùng với đoàn viên mà CĐCS bên

kia báo đồn viên chờ chuyển đến thì hệ thống sẽ tự động chuyển sinh hoạt mà

không cần phải phê duyệt. (TẠI MỤC 1, DS ĐV CHỜ CHUYỂN ĐẾN)

3. DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CHỜ XÁC NHẬN: Chức năng này phục vụ

cho việc CĐCS xác nhận đồn viên sinh hoạt nơi mình chuyển đi nơi khác (xác nhận

chuyển đoàn viên đi). Người sử dụng thực hiện như sau: Tại cửa sổ “Quản lý Đồn

viên Cơng đồn” vào Quản lý cơng việc > Duyệt chuyển đồn viên. Lúc này hiển thị

các trường thơng tin > chọn “Danh sách ĐVCĐ chờ xác nhận” > Nhấn nút: Xảy ra

02 trường hợp “Đồng ý” & “Không đồng ý”.

a. Trường hợp đồng ý: Người dùng chọn đoàn viên trên danh sách chờ xác

nhận và nhấn nút “Đồng Ý” lúc này Hệ thống cập nhật thông tin chuyển sinh hoạt

của đoàn viên vào hệ thống.Chọn hết

Chọn từng

đối tượngLưu ý:

- Nếu đồn viên thường chuyển sinh hoạt cơng đồn: Trường CĐCS được cập

nhật.

- Nếu đoàn viên chuyên trách chuyển sinh hoạt trong cùng một nhóm cấp 2:

Trường CĐCS được cập nhật

- Nếu đồn viên chun trách chuyển sinh hoạt khơng cùng một nhóm cấp 2: Hệ

thống sinh mới Mã đồn viên theo nhóm cấp 2 của CĐCS nơi đến.

[Type the company name] | 0796.77787914b. Trường hợp không đồng ý: Người dùng chọn đoàn viên trên danh sách chờ

xác nhận và nhấn nút “Không Đồng Ý” lúc này Hệ thống cập nhật thơng tin chuyển

sinh hoạt của đồn viên vào hệ thống./.

-[Type the company name] | 0796.77787915PHẦN THỨ 5

QUẢN LÝ ĐOÀN VIÊN/ĐỒN PHÍ

Chức năng này phục vụ cho người dùng là Quản trị của CĐCS thực hiện đóng

đồn phí của đồn viên.

1. TÌM KIẾM:

Bước 1: Tại ơ chức năng “Quản lý đồn viên cơng đồn” > Quản lý thơng tin >

Quản lý đoàn viên > Đoàn viên, hệ thống xuất hiện “Tiêu chí tìm kiếm: Người sử

dụng nhập 1 trong các tiêu chí sau: Thời gian đóng phí; mã đồn viên; Họ tên; Số

CMND; tình trạng đồn viên. Người dùng nhấn nút Làm lại để xóa các thơng tin đã

nhập trên Tiêu chí tìm kiếm.Bước 2: Nhấn nút Tìm kiếm, Hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm theo tiêu chí

nhập. Khi khơng nhập tiêu chí tìm kiếm nào thì hệ thống hiển thị mặc định những

đoàn viên trong cùng CĐCS đang đăng nhập.[Type the company name] | 0796.777879162. ĐĨNG ĐỒN PHÍ.

Trên danh sách đồn viên tìm kiếm, người dùng tích chọn những đồn viên đã

đóng đồn phí. Những đồn viên khơng đóng đồn phí mà có lý do, người dùng

nhập vào cột Lý do bên cạnh.

Sau đó, nhấn lưu để lưu lại thơng tin đóng đồn phí.[Type the company name] | 079677787917BÀI 3

CÔNG CỤ QUẢN LÝ BÁO CÁO, THỐNG KÊ

1. ĐỒN VIÊN VÀ CĐCS.

Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo > Đoàn viên và CĐCS.

Bước 1: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáoBước 2: Nhất nút “Xuất báo cáo” để tải về, sau khi tải về báo cáo hiển thị là

file Excel như sau:[Type the company name] | 0796777879182. Số liệu cán bộ CĐCS.

Tại màn hình danh sách chức năng chọn Báo cáo > Số liệu cán bộ CĐCS.

Bước 1: Người dùng nhập các tiêu chí xuất báo cáoBước 2: Nhấn nút Xuất báo cáo để tải về, Sau khi tải về, Báo cáo hiển thị là file

Excel như sau:3.Thống kê tình hình phát triển.

Bước 1: Tại màn hình chức năng chọn: Báo cáo > Thống kê tình hình phát triển, sẽ

xuất hiện ơ báo cáo người dùng nhập các tiêu chí báo cáo.[Type the company name] | 079677787919Bước 2: Nhất nút “Xuất báo cáo” để tải báo cáo về, sau khi tải báo cáo sẽ hiển

thị là file Excel như sau:Hết./.[Type the company name] | 079677787920TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐỒN VIÊN CƠNG ĐỒNBÀI 1: ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG PHẦN MỀM1-2PHẦN THỨ NHẤT: HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG PHẦN

MỀM

1.Đăng nhập hệ thống

2. Thay đổi mật khẩu người dùng

BÀI 2: QUẢN LÝ ĐỒN VIÊN3-16PHẦN 2: Thêm mới một đồn viên.3-4PHẦN 3: Thêm mới nhiều đoàn viên cùng lúc.5-8PHẦN 4: Chuyển sinh hoạt đoàn viên.9-141. Tạo mới đoàn viên chờ chuyển đến

2. Tạo mới đoàn viên chờ chuyển đi

3. Duyệt chuyển đồn viên.

PHẦN 5: Quản lý đồn viên và đồn phí.15-16BÀI 3: CÔNG CỤ QUẢN LÝ BÁO CÁO, THỐNG KÊ17-191. Báo cáo đoàn viên và CĐCS.

2. Báo cáo số liệu cán bộ CĐCS.

3. Các báo cáo thống kê tình hình phát triển đồn viên và tiến độ chương trình

phát triển đồn viên./.[Type the company name] | 079677787921Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 2: Click chuột (hoặc nhấn Tab) để hệ thống tự động hiển thị thông tin đoàn viên trên các trường thông tin phía dưới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×