1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

39HD

SS

HD

SS

HD0.00000,68.3060,-2.5520

1301,1.214,R

345.44200,19.8430,-0.8210

1302,1.214,R

341.22100,14.9600,-0.7140Giải thích:

- STN (bắt đầu một trạm máy) B127 (điểm đặt máy), 1.423 (chiều cao

máy),

- BS (điểm định hướng) B123 (tên điểm định hướng), 1.214, (chiều cao

điểm định hướng)

- HD 0.00000 (đặt góc mở đầu), 68.3060 (chiều dài cạnh đo),-2.5520

(chênh cao)

- SS (điểm chi tiết) 1301 (tên điểm), 1.214 (chiều cao gương), R (mã

điểm)

- HD 345.44200 (góc bằng), 19.8430 (chiều dài cạnh đo), -0.8210 (chênh

cao)

3.1.3. File *.dat được xử lý từ file đo trút của máy toàn đạc điện tử

Cấu trúc của một trạm máy:

TRAM P51 1.467

P930.00001692 141.5255 18.785 -0.462 1.214 D

1693 212.2645 14.378 -1.730 1.214 R

1694 218.1105 18.326 -1.182 1.214401695 279.5730 13.989 -0.716 1.214 R

3.1.4. Cấu trúc file gốc *.goc

1KV11187335.052 422234.971 26.2131KV21187347.762 422092.557 21.3341KV31187250.159 422084.166 18.9391KV41187167.099 422074.370 19.1321KV51187072.299 422052.475 17.854Giải thích: 1KV5 (tên điểm) 1187072.299 (tọa độ X) 422052.475 (tọa độ

Y) 17.854 (độ cao).

3.1.5. Cấu trúc file tọa độ *.xyh

12101411958.185 508076.804 54.80813111411950.939 508047.081 56.40514121411932.126 508132.150 49.8331513R 1411906.992 508133.261 53.44416141715R 1411894.002 508082.643 55.7471411900.493 508105.896 51.905Giải thích: 15 (số thứ tự điểm) 13R (tên điểm) 1411906.992 (tọa độ X)

508133.261 (tọa độ Y) 53.444 (độ cao).

3.1.6. Cấu trúc file sơ họa *.sh

Ranh.MAU2

2R 4R

4R 341Giải thích:

- Ranh (lớp Ranh).MAU2 (màu đỏ).

- 2R 4R (các điểm nối với nhau).

Chương trình sử dụng 7 màu cơ bản: MAU1 (màu White), MAU2 (Red),

MAU3 (Yellow), MAU4 (Green), MAU5 (Cyan), MAU6 (Blue), MAU7

(Magenta).

3.1.7. Cấu trúc dữ liệu của một trạm máy theo ngôn ngữ Visual Basic

- Dữ liệu điểm đo chi tiết:

Type Point

Name As String ‘tên điểm

HA As Double‘góc bằngHD As Double‘cạnh đoZV As Double‘chênh caoHT As Double‘chiều cao gươngCode As String ‘mã điểm

End Type

- Dữ liệu trạm máy:

Type Station

ST As String‘điểm đặt máyST_H As Double‘chiều cao máyBS As String‘điểm định hướngBS_H As Double‘chiều cao điểm định hướng42StartAngle As Double ‘góc mở đầu

NumPoints As Long ‘số điểm chi tiết trong một trạm

DS_Points() As Point ‘danh sách điểm chi tiết trong một trạm

End Type433.2. Chức năng và giao diện của chương trình

3.2.1. Dữ liệu tệp văn bản

3.2.1.1. Giao diện chính

Các chức năng cơ bản như: mở tệp, ghi tệp, ghi tệp tên khácHình 3.1: Giao diện chính tệp văn bản443.2.1.2. Chức năng xử lý trị đo

* Xử lý dữ liệu file đo trút từ máy toàn đạc điện tử ra file *.datHình 3.2: Xử lý dữ liệu file đo trút

* Xử lý dữ liệu từ tệp bình sai ra file *.gocHình 3.3: Xử lý dữ liệu tệp bình sai45* Tính tọa độ chi tiết từ file *.goc và *.dat ra file tọa độ *.xyhHình 3.4: Tính tọa độ điểm chi tiết463.2.2. Dữ liệu đồ họa

3.2.2.1. Giao diện chính

*Các chức năng cơ bản như: mở tệp, ghi tệp, ghi tệp tên khácHình 3.5: Giao diện chính đồ họa47* Cơng cụ vẽ cơ bản: vẽ điểm, đường thẳng, đa giác, đường trònHình 3.6: Cơng cụ vẽ cơ bản

* Cơng cụ hiển thị màn hình: phóng to, thu nhỏ, trượt bản vẽ, hiển thị tồn

màn hình và phóng to theo cửa sổ.Hình 3.7: Chức năng hiểu thị483.2.2.1. Nhập dữ liệu trị đo

Chức năng nhập dữ liệu trị đo: nhập dữ liệu trị đo từ tệp *.goc và *.dat

hoặc từ tệp tọa độ *.xyhHình 3.8: Chức năng nhập dữ liệu trị đo

3.2.2.1. Xử lý dữ liệu trị đo

* Chức năng nối điểm theo tệp sơ họaHình 3.9: Chức năng nối tệp sơ họa49* Xử lý điểm đo theo phương pháp giao hội thuậnHình 3.10: Chức năng giao hội thuận

* Chức năng dóng hướng: theo phương pháp dóng thẳng hay dóng vng

gócHình 3.11: Chức năng dóng hướngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

THỰC NGHIỆM XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUY TRÌNH BIÊN TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×