1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

b. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

Tải bản đầy đủ - 0trang

21- Nhập dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau :

+ Từ cơ sở dữ liệu trị đo: Các đối tượng bản đồ ở file TRIDO được

đưa thẳng vào bản đồ địa chính.

+ Từ các hệ thống khác: FAMIS giao tiếp với các hệ thống GIS

khác qua các file dữ liệu: ARC của phần mềm ARC/INFO; MIF của

MapInfor, DXF, DWG của phần mềm AutoCad, DGN của phần mềm

GIS OFFICE.

- Quản lý các đối tượng bản đồ theo phân lớp chuẩn: FAMIS cung cấp

bản phân loại các lớp thơng tin của bản đồ địa chính. Việc phân lớp và cách

hiển thị các lớp thông tin tuân thủ theo quy phạm của tổng cục địa chính.

- Tạo vùng và tự động tính diện tích: Tự động sửa lỗi, tự động phát hiện

các lỗi còn lại và cho phép người sử dụng tự sửa, tạo vùng trên một phạm vi

bất kỳ trên bản đồ địa chính.

- Hiển thị, chọn, sửa chữa các đối tượng bản đồ: các chức năng này

được thực hiện dựa trên các công cụ của phần mềm MicroStation.

- Đăng ký sơ bộ: Đây là nhóm chức năng phục vụ công tác quy chủ tạm

thời, gán, hiển thị, sửa chữa các thơng tin thuộc tính của thửa.

- Tạo hồ sơ thửa đất: FAMIS cho phép tạo các loại hồ sơ thông dụng về

thửa đất như: hồ sơ kỹ thuật thửa đất, trích lục bản đồ, in giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất. Dữ liệu thuộc tính của thửa có thể lấy trực tiếp qua các

q trình quy chủ tạm thời hoặc móc nối sang lấy trong cơ sở dữ liệu hồ sơ

địa chính.

- Xử lý bản đồ: FAMIS cung cấp một số phép xử lý bản đồ:

+ Nắn bản đồ, chuyển hệ thống tọa độ.

+ Tạo bản đồ chuyên đề từ trường dữ liệu có sẵn.22- Liên kết với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.

1.1.3. Giới thiệu phần mềm EMap

Chương trình EMap được xây dựng phục vụ cho cơng tác thành lập bản

đồ Địa chính theo đặc thù của nghành Địa chính Việt Nam. Chương trình

chạy trong môi trường đồ họa MicroStation, một môi trường đồ họa được sử

dụng rộng rãi trong thành lập bản đồ Địa chính ở Việt Nam.

Chương trình là một giải pháp tổng thể bao hàm tồn bộ qui trình thành

lập bản đồ Địa chính từ xử lý trị đo cho đến giai đoạn tạo các biểu thống kê

đất đai, sổ mục kê đất, ... hỗ trợ cả hai phương pháp thành lập bản đồ Địa

chính hiện tại (phương pháp Tồn đạc và phương pháp ảnh hàng khơng).

Cơ sở tốn học được sử dụng trong chương trình tuân theo qui phạm

thành lập bản đồ Địa chính do Tổng cục Địa chính Việt Nam ban hành.

Mơ hình cơ sở dữ liệu bản đồ tn theo mơ hình Vector Topology, một

mơ hình dữ liệu đang được sử dụng rộng rãi trên thế giới và Việt Nam. Ngồi

ra chương trình còn hỗ trợ nhập /xuất Topology tới các chương trình khác

(FAMIS) để đảm bảo sự tương thích và dùng lại.

Chương trình EMap có các chức năng chính: trị đo, bản đồ, biên tập và

tiện ích.23a. Chức nămg làm việc với cơ sở dữ liệu trị đo

TRỊ ĐOKHU ĐOTẠO MỚI KHU ĐO

MỞ KHU ĐO

GHI KHU ĐO

GỘP DỮ LIỆU KHU ĐO

NHẬP TỪ TỆP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ

NHẬP TỪ TỆP VĂN BẢN TỌA ĐỘNHẬP DỮ LIỆU TRỊ ĐONHẬP TAY TỪ SỔ ĐO CHI TIẾT

NHẬP ĐIỂM TRÍCH ẢNH

BẢNG SỐ LIỆU TRỊ ĐOHIỂN THỊTẠO MÔ TẢ TRỊ ĐO

THIẾT LẬP THÔNG SỐ

TÌM ĐIỂM ĐO CHI TIẾT

TÌM ĐIỂM TRẠM ĐO

XUẤT ĐIỂM KC RA TỆP TEXT

NHẬP ĐIỂM KC TỪ TỆP

TÍNH LẠI TỌA ĐỘ KHU ĐOXỬ LÝ TRỊ ĐOVẼ ĐƯỜNG TỪ TRỊ ĐO

VẼ ĐƯỜNG THEO SỐ HIỆU ĐIỂM

SỬA CHỮA TRỊ ĐO TỪ BẢN VẼ

GIAO HỘI THUẬN

GIAO HỘI NGHỊCH

DĨNG HƯỚNG

DỰNG HÌNH BÌNH HÀNH

XUẤT RA TỆP ASC (*.ASC)XUẤT DỮ LIỆU TRỊ ĐOXUẤT RA TỆP VĂN BẢN TỌA ĐỘ

XUẤT RA TỆP ĐO CHI TIẾT (*.Sdo)RA KHỎI CSDL TRỊ ĐO24- Quản lý khu đo: EMap quản lý số liệu đo theo khu đo. Số liệu trong

một khu có thể lưu trong một hoặc nhiều File dữ liệu dạng File ASCII, tên

khu đo có dạng *.KDO.

- Thu nhận số liệu trị đo: Dữ liệu trị đo có thể là từ các tệp sổ đo chi tiết,

các tệp tọa độ, các tệp đo trút của toàn đạc điện tử …

- Giao diện - hiển thị: EMap cung cấp hai phương pháp để hiển thị tra

cứu và sửa chữa qua giao diện tương tác đồ họa màn hình hoặc qua các bảng.

- Cơng cụ tính tốn: EMap cung cấp các cơng cụ tính tốn giao hội

thuận, giao hội nghịch, dóng hướng, …

- Xuất số liệu: Số liệu đo và bản vẽ có thể được in ra nhờ các thiết bị

khác nhau: máy in, máy vẽ. Các số liệu này có thể xuất ra dưới dạng file

*.ASC hoặc file tọa độ để có thể trao đổi với các hệ thống phần mềm khác.

- Quản lý và xử lý các đối tượng bản đồ: EMap cung cấp các công cụ để

người dùng lựa chọn các thông tin bản đồ cần sửa chữa và các thao tác cần

chỉnh sửa trên các lớp thông tin.25b. Chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

BẢN ĐỒQUẢN LÝ BẢN ĐỒKẾT NỐI CƠ SỞ DỮ LIỆU

MỞ BẢN ĐỒ

TẠO MỚI BẢN ĐỒNHẬP DỮ LIỆU BẢN ĐỒNHẬP DỮ LIỆU TỪ AUTOCAD

NHẬP DỮ LIỆU TỪ MAPINFORXUẤT DỮ LIỆU BẢN ĐỒXUẤT DỮ LIỆU RA AUTOCAD

XUẤT DỮ LIỆU RA MAPINFOR

NHẬP DL TOPOLOGY TỪ FAMIS

XUẤT DL TOPOLOGY SANG FAMIS

TÌM, SỬA LỖI TỰ ĐỘNGTOPOLOGY

SỬA LỖI

TẠO TOPOLOGY

XĨA TOPOLOGY

THƠNG TIN TOPOLOGY HIỆN THỜI

KIỂM TRA THỬA NHỎ

ĐÁNH SỐ THỬA TỰ ĐỘNG

GÁN DỮ LIỆU TỪ NHÃN

GÁN THƠNG TIN ĐỊA CHÍNHGÁN MỤC ĐÍCH SD TỪ LOẠI ĐẤT

BẢNG THÔNG TIN THỬA ĐẤT

SỬA THÔNG TIN TỪ NHÃN

TẠO SƠ ĐỒ PHÂN MẢNHBẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNHTẠO BẢN CHẮP

TẠO HỐ SƠ KỸ THUẬT

TẠO KHUNG BẢN ĐỒ

VẼ NHÃN THỬAXỬ LÝ BẢN ĐỒĐÁNH SỐ HIỆU THỬA TẠM

TÍNH DT QUY HOẠCH, GIẢI TỎADANH MỤC, BIỂU ĐC, SỔ DÃ

NGOẠI, SỔ MỤC KÊLIÊN KẾT VỚI HS ĐCNHẬP DỮ LIỆU TỪ CADDB

XUẤT DỮ LIỆU RA CADDB

XUẤT TT THỬA ĐẤT RA TỆP VBẢNCHỌN ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNHXUẤT RA TỆP SỔ DÃ NGOẠI

KẾT NỐI DL GIẤY CHỨNG NHẬNRA KHỎI CHƯƠNG TRÌNH26- Nhập dữ liệu bản đồ từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau :

+ Từ cơ sở dữ liệu trị đo: Các đối tượng bản đồ ở file *.KDO được đưa

thẳng vào bản đồ địa chính.

+ Từ các hệ thống khác: EMap giao tiếp với các hệ thống khác qua các

file dữ liệu: từ định dạng MapInfor, DXF, DWG của phần mềm AutoCad.

- Quản lý các đối tượng bản đồ theo phân lớp chuẩn: EMap cung cấp

bản phân loại các lớp thơng tin của bản đồ địa chính. Việc phân lớp và cách

hiển thị các lớp thông tin tuân thủ theo quy phạm của tổng cục địa chính.

- Tạo vùng và tự động tính diện tích: Tự động sửa lỗi, tự động phát hiện

các lỗi còn lại và cho phép người sử dụng tự sửa, tạo vùng trên một phạm vi

bất kỳ trên bản đồ địa chính.

- Hiển thị, chọn, sửa chữa các đối tượng bản đồ: các chức năng này

được thực hiện dựa trên các công cụ của phần mềm MicroStation.

- Đăng ký sơ bộ: Đây là nhóm chức năng phục vụ công tác quy chủ tạm

thời, gán, hiển thị, sửa chữa các thơng tin thuộc tính của thửa.

- Tạo hồ sơ thửa đất: EMap cho phép tạo các loại hồ sơ thông dụng về

thửa đất như: hồ sơ kỹ thuật thửa đất, trích lục bản đồ, in giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất. Dữ liệu thuộc tính của thửa có thể lấy trực tiếp qua các

q trình quy chủ tạm thời hoặc móc nối sang lấy trong cơ sở dữ liệu hồ sơ

địa chính.

- Xử lý bản đồ: EMap cung cấp một số phép xử lý bản đồ

+ Nắn bản đồ, chuyển hệ thống tọa độ.

+ Tạo bản đồ chuyên đề từ trường dữ liệu có sẵn.

- Liên kết với cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Các chức năng làm việc với cơ sở dữ liệu bản đồ địa chính

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×