1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước

2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trang 11/122025", NHNN đã thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực Cơng nghệ tài chính (fintech) của

NHNN vào tháng 3/2017 nhằm đưa ra những giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái, tạo

thuận lợi cho các doanh nghiệp fintech ở Việt Nam phát triển.

Tại Diễn đàn Cơng nghệ tài chính (fintech) Việt Nam diễn ra vào ngày

30/5/2018, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng đã khẳng định, NHNN ủng hộ sự hợp

tác NH và fintech và sẽ tạo điều kiện hoàn thiện pháp lý cũng như hệ sinh thái cho

sự phát triển fintech. Việc hợp tác giữa fintech và NH được coi là tiền đề cho việc

nâng cao tiếp cận dịch vụ TCNH cho người sử dụng tại Việt Nam.[7]

Đặc biệt, là gần đây nhất tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư

39/2014/TT-NHNN của NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán, NHNN

đã bổ sung nhiều quy định mới theo hướng kiểm soát việc mở tài khoản ví, quy định

hạn mức giao dịch...

Tuy nhiên, đến nay tại Việt nam vẫn chưa có một khung pháp lí nào rõ ràng, cụ

thể NHNN nên sớm có những khung pháp lí dành cho các hoạt động của fintech.

Hiện nếu vẫn chưa có khung pháp lí chính thức cho fintech NHNN có thể xem xét

và ban hành khung pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox). Ngoài ra, NHNN cũng

như các cơ quan có liên quan nên sớm đưa ra những khung pháp lí đồng bộ, phù

hợp với đặc thù riêng về các dịch vụ, sản phẩm cho ngành TCNH tạo thuận lợi hơn

cho việc phát triển cũng như hợp tác cung ứng các sản phẩm, dịch vụ phù hợp, an

toàn, sản phẩm đa dạng, có chất lượng, tiết kiệm chi phí hoạt động.

Phần lớn các hoạt động của các công ty fintech cũng như việc hợp tác giữa fintech

và các NH đều tập trung vào lĩnh vực thanh toán nên NHNN cũng nên sớm có

khung pháp lí cụ thể hơn cho hoạt động thanh tốn như:

Sửa đổi quy định về phòng chống rửa tiền liên quan để cho phép mở tài

khoản không bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp nhưng vẫn đảm bảo về nhận biết, xác

thực chính xác KH (e-KYC);

Nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox)

cho các công ty fintech, các TCTD...

Tập trung phát triển các hạ tầng thanh toán nền tảng như Trung tâm thanh

toán bù trừ tự động ACHTrang 12/12NHNN sớm hồn thiện khn khổ pháp lý và ban hành văn bản liên quan

đến nghiệp vụ cũng như dịch vụ NH đại lý (agent banking).

7. Kết luận

Fintech sẽ còn phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, chính những sự phát

triển này sẽ tác động mạnh mẽ đến các hoạt động của các ngành nhưng đặc biệt hơn

hết chính là TCNH trên tồn thế giới. Hiện nay, khơng chỉ các NH trên tồn thế giới

mà ngay tại Việt Nam thì việc cùng hợp tác và phát triển với các công ty fintech là

một trong những hướng đi phù hợp giúp cho đôi bên cùng có lợi và có thể phát huy

được hết thế mạnh của chính mình trong thời gian chờ các NH nghiên cứu để xây

dựng một hệ thống riêng cho mình mà không phải lo việc sẽ bị giành mất thị phần

bởi các công ty fintech.

NHNN đã đang và sẽ hỗ trợ cho sự hợp tác, phát triển giữa các công ty fintech

và NH, nhanh chóng nghiên cứu hồn thiện các khung pháp lí và hệ sinh thái của

fintech giúp cho ngành TCNH của Việt Nam sớm bắt kịp theo thị trường thế giới

hòa nhập vào cuộc cách mạng cơng nghiệp lần thứ IV.TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Áp dụng AI trong ngành cơng nghệ Tài chính – Ngân hàng

https://techinsight.com.vn/ai-trong-nganh-cong-nghe-tai-chinh-ngan-hang/

[2] 67 cơng ty fintech Việt Nam cạnh tranh trong thị trường 4,4 tỷ USD

https://vietnamfinance.vn/67-cong-ty-fintech-viet-nam-canh-tranh-trong-thi-truong44-ty-usd-20180504224217598

[3] FINTECH: Hệ sinh thái ở các nước và vận dụng tại Việt Nam (số 1)

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV327374

[4] Dân số Việt Nam, tháng 6/2019

https://danso.org/viet-nam/#bieu-do

[5] Hợp tác Fintech - Xu hướng phát triển tất yếu của ngân hàng hiện đại

https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV34097

[6] Hơn 60% dân số Việt Nam dùng internet, truy cập trung bình 7 tiếng/ngày

https://www.24h.com.vn/cong-nghe-thong-tin/60-dan-so-viet-nam-dung-internettruy-cap-trung-binh-7-tieng-ngay-c55a1010906.html

[7] 4,24 triệu ví điện tử có liên kết với tài khoản ngân hàng

http://thoibaonganhang.vn/424-trieu-vi-dien-tu-co-lien-ket-voi-tai-khoan-nganhang-86396.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×