1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
* Tính thông số h

* Tính thông số h

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

..GVHD: ThS. Trần Văn Trinh

.................h2 h211 q1 q1  h212 q1 q2  h213 q1 q3  h221 q2 q1  h222 q2 q2  h223 q2 q3  h231 q3 q1 

.... h232 q q  h233 q q

3 2

3 3trong đó:h

h

h

h

h

h

h

h

hTT211Tr (U 211 I 2U 22)  Tr (U 311 I 3U 32)212Tr (U 212 I 2U 22)  Tr (U 312 I 3U 32)213Tr (U 313 I 3U 32)221Tr (U 221 I 2U 22)  Tr (U 321 I 3U 32222Tr (U 222 I 2U 22)  Tr (U 322 I 3U 32223Tr (U 323 I 3U 32)231Tr (U 331 I 3U 32)232Tr (U 332 I 3U 32)233Tr (U 333 I 3U 32)TTTTTTTTTTTTính h3

.........h h q1 q1  h q1 q2  h q1 q3  h q2 q1  h q2 q2  h q2 q3  h q3 q1 

3311312.313..321322323331. h332 q q  h333 q q

3 2

3 3rong đó:

Th

h

h

h

h

h

h

h

h311Tr (U 311 I 3U 33)312Tr (U 312 I 3U 33)313Tr (U 313 I 3U 33)321Tr (U 321 I 3U 33)322Tr (U 322 I 3U 33)323Tr (U 323 I 3U 33)331Tr (U 331 I 3U 33)332Tr (U 332 I 3U 33)333Tr (U 333 I 3U 33)TTTTTTTTTrong đó:UijkU111 j  1 Q k  1 Q i ; i k  j

 T 0k  1 j T jj 11 k T ik  1

 T 0 Q T k  1 Q T j  1 ; i  j k

k

j0

;

ij

;

ik



Q21T1

022; U 211 Q1 T 0 ; U 311 Q1 T 0

2Võ Hoàng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích340tĐồ án tốt nghiệpU

U

U

UGVHD: ThS. Trần Văn TrinhU 221 Q T 0 Q

12122T ;U

U Q T Q T

U Q T Q T ; U

T Q Q T

12121131232110331102333012

2T2

132313T 0 Q

222323U 332 T 0 Q

1323T QT

22133

23322Tính CiC3i  mi g U ji r j

j

j i

C1  m1 g U 11 r11 

m2 g U 21 r22 C 2  m2 g U 22 r22 m g U r33

331m g U r33

332C3m g U r33

333Khối lượng được phân bố đều trên mỗi khâu.

l1 / 2

 0 

1r1  0  ;

 1 l 2 / 2 

 0 

2r 2  0  ;

 1 l 3 / 2 

 0 

3r 3  0 

 1 Tính tốn các giá tri như sau:

Tính Uij

  S 1

 C 1

U 11  

 0 00 C 1 0

  S 1C 2 S 1S 2 C 1  l 2 S 1C 2 C 1C 2  C 1S 2 S 1 l 2C 1C 2 

0 S 1 0;U 21  

0 0 0

0

0

0

00 0 0

0

0

0

0  C 1S 2  C 1C 2

  S 1S 2  S 1C 2

U 22  0

 S 20

0

0  l 2C 1S 2

0  l 2 S 1 2 

;

0

l 2C 2 0

0

  S 1C 23 S 1S 23 C 1  l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2

  C 1C 23  C 1S 23 S 1 l 3C 1C 23  l 2C 1C 2 

;

U 31  00

0

0

0

0

0

0Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích41Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh  C 1S 23  C 1C 23

  S 1S 23  S 1C 23U 32  C 23

 S 230

0

0  l 3C 1S 23  l 2C 1S 2

0  l 3S 1S 23  l 2 S 1S 2 

;0

l 3C 23  l 2C 20

0

  C 1S 23  C 1C 23

  S 1S 23  S 1C 23U 33  C 23

 S 230

0

0  l 3C 1S 23 

0  l 3S 1S 23

;

0

l 3C 23 0

0

Tính Uijk.





U 111 C 1

S 1

0

00  S 1

0 C 1

0

0

0

00

0

;

00  C 1C 2 C 1S 2  S 1  l 2C 1C 2

  S 1C 2 S 1S 2 C 1  l 2 S 1C 2 

;

U 211  00

0

0

0

0

0

0

  C 1C 23 C 1S 23  S 1  l 3C 1C 23  l 2C 1C 2

  S 1C 23 S 1S 23 C 1  l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2 

;

U 311  00

0

0

0

0

0

0

S 1C 2

 S 1S 2

  C 1S 2  C 1C 2

U 221  0

00

0  C 1C 2 C 1S 2

  S 1C 2 S 1S 2

U 222   S 2  C 20

0

0 l 2S 1S 2 

0  l 2C 1S 2

;0

00

00  l 2C 1C 2

0  l 2 SC 2 

;

0

 l 2 S 2 0

0

Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích42Đồ án tốt nghiệp

 S 1S 23

  C 1S 23U 321  00  C 1C 23

  S 1C 23U 322   S 230 S 1S 23

  C 1S 23U 331  00

GVHD: ThS. Trần Văn Trinh

S 1C 23 0 l 3S 1S 23  l 2 S 1S 2 

 C 1C 23 0  l 3C 1S 23  l 2C 1S 2

;0

0

00

0

0C 1S 23 0  l 3C 1C 23  l 2C 1C 2

S 1S 23 0  l 3S 1C 23  l 2 S 1C 2 

; C 23 0

 l 3S 23  l 2 S 20

0

0S 1C 23 0 l 3S 1S 23 

 C 1C 23 0  l 3C 1S 23

;0

0

00

0

0

  C 1C 23 C 1S 23

  S 1C 23 S 1S 23U 332   S 23  C 230

0

0  l 3C 1C 23

0  l 3S 1C 23 

;

0

 l 3S 23 0

0

  C 1C 23 C 1S 23

  S 1C 23 S 1S 23

U 333   S 23  C 230

0

0  l 3C 1C 23

0  l 3S 1C 23 

0

 l 3S 23 0

0

Tính Dij ta được:

1

1

1

D11  m1 (l 2) 2  m 2(l 2) 2 Cos 2 ( 2)  m3(l 3) 2 Cos 2 ( 23)  m3 (l 2) 2 Cos 2 ( 2) 

3

3

3

 l 3 l 2Cos( 2) Cos( 23)

D12  D 21 0

D13  D31 0

1

1

D 22  m3 (l 3) 2  m2 (l 2) 2  m3 (l 2) 2  m3 l 3 l 2 Cos( 3)

3

3

1

1

D 23  D32  m3 (l 3) 2  m3 l 3 l 2 Cos( 3)

3

2

1

D33  m3 (l 3) 2

3Tính h1 ta được:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích43Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhH 111 0

1

1

m 2 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos ( 2)  m3 (l 3) 2 Sin ( 23)Cos ( 23) 

3

3

1

 m3 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos ( 2)  m3 l 3 l 2 Sin ( 223)

2

1

1

H 113  H 131  m3 (l 3) 2 Sin ( 23)Cos ( 23)  m3 l 3 l 2 Sin ( 23)Cos ( 2)

3

2

H 122 0

H 112  H 121 H 123  H 132 0

H 133 0

1

 12

2

  m2 (l 2) Sin( 2)Cos( 2)  m3 (l 3) Sin( 23)Cos ( 23)  

.

.

3

3

 2  1 2  

 h1  

12

  m3 (l 2) Sin( 2)Cos( 2)  m3 l 3 l 2 Sin( 223)

21

 1

  . . 

   m3 (l 3) 2 Sin( 23)Cos( 23)  m3 l 3 l 2 Sin( 23)Cos( 2)  2  1 3 

2 3

 Tính h2 ta được:

1

1

H 211  m3 (l 3) 2 Sin ( 23)Cos ( 23)  m2 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos( 2) 

3

3

1

 m3 l 3 m2 Sin ( 223)  m3 (l 2) 2 Sin ( 2)Cos ( 2)

2

H 212  H 221 0; H 222 0; H 231  H 213 0

H 223  H 232 1

m3 l 3 l 2 Sin ( 3)

21

m3 l 3 l 2 Sin( 3)

2

1

12

2

 m3 (l 3) Sin( 23)Cos ( 23)  m2 (l 2) Sin( 2)Cos ( 2)  

.

3

3

 ( 1) 2 

 h2 

 12

  m3 l 3 m2 Sin( 223)  m3 (l 2) Sin( 2)Cos ( 2) 2.

.

.

1  m3 l 3 l 2 Sin( 3)   2 3  m3 l 3 l 2 Sin( 3)  ( 3) 2

2H 233 Tính h3 ta được:

1

1

H 311  m3 (l 3) 2 Sin( 23)Cos( 23)  m3 l 3 l 2 Sin( 23)Cos( 2)

3

2

H 312  H 321 0; H 313  H 331 0; H 322 0; H 323  H 332 0; H 333 0

.

1

1 h3  m3 (l 3) 2 Sin( 23)Cos ( 23)  m3 l 3 l 2 Sin ( 23)Cos ( 2)  ( 1) 2

2

3

Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích44Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhThay các giá trị vừa tính trên, ta được phương trình động lực học cho cánh

tay dạng:

  1   D11  2    D21

 3   D31. 

 ..  

1   h1 ( , ) 

 C1 ( ) 

D13   ..  

. 

D23  2   h2 ( , )  C 2 ( )

D33 ..   h ( , . )  C 3 ( ) 

 3  3   

  

D

D

D12

22321.3.3 Động học ngược cho tay máy 3 bậc tự do dạng RRR:

Động học ngược được giải bằng phương pháp hình học

Ta có tọa độ x,y,z và ta sẽ tính các gócL3

BY

LL2

Yy

zZ

AYYDt1 , 2 , 3YL1

Y

x YC

XHình 1Tính các góc:  cos 1 (y

x2  y 2)Suy ra: 1  180  

Tọa độ điểm: A(0,0, L1 ); B(x,y,z)L  AB  x 2  y 2  ( L1  z )2

Góc 1 là góc hợp bởi L2 và ABL22  L2  L23

1  cos (

)

2 L2 L

1Góc  2 là góc hợp bởi AB và ADVõ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích45Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinhx2  y 2

 2  cos (

)

L

1Tính góc 2 ta chia làm 3 trường hợp:

z > L1 : khi đó 1 ,  2 > 0 như hình 11.2  90  1   2

z = L1 : khi đó 1 > 0;  2 = 02.ZL2L3

B

tYY

L

yDAL1YYYzxYC

XHình 22  90  1

z < L1 : khi đó  2 > 13.YZYL2

B

tL3YDLYL1yYYzAxYC

XHình 32  90  1   2

L22  L23  L2

3  cos (

)

2 L2 L3

11.4 Ứng dụng MATLAB.

Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích46Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

* Tính thông số h

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×