1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chúng ta có thể tăng cường những ứng dụng với Toolbox với việc sử dụng hàm callback như: bắt đầu nhận sự kiện, khai báo sự kiện, thay đổi sự kiện…

Chúng ta có thể tăng cường những ứng dụng với Toolbox với việc sử dụng hàm callback như: bắt đầu nhận sự kiện, khai báo sự kiện, thay đổi sự kiện…

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh1.4.2.2 Sử dụng OPC Toolbox:

Để có thể sử dụng OPC Toolbox cần phải cài đặt OPC Foundation Core

Compornents. Sau khi cài đặt có thể sử dụng các tool trong OPC Toolbox. Khởi động

OPC Toolbox ta chạy chương trình MATLAB vào Start \Toolboxs\OPC\OPC.Sau khi chạy OPC Toolbox ta được cửa sổ như trên. Ta cần phải tạo Host để

liên kết với OPC Server.Võ Hoàng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích57Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhKhi tạo host thì mặc định tên host đầu tiên là lcallhost. Chương trình sẽ tự động

liệt kê những OPC server trên máy. Trong hình trên em sử dụng phần mềm OPC

Server là PC Access để liên kết với PLC S7 – 200. Để tạo Matlab OPC Client chúng ta

cần phải chọn Server, sau đó click chuột phải vào menu Create Client. Kết quả như

hình dưới đây:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích58Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhĐể tương tác với PLC thông qua các biến, trước hết ta phải tạo trong PC Access các

biến cần sử dụng. Sau đó OPC Toolbox sẽ liên kết các biến đó thơng qua PC Access.Các biến đã được Add vào Client thì có thể truy cập với bit nhớ, ơ nhớ hay

thanh ghi trong PLC. Ta có thể ghi, đọc hoặc thu thập dữ liệu thơng qua các biến đó.

Tuy nhiên thơng thường các chương trình điều khiển bằng MATLAB đều có giao diện

để giao tiếp dễ dàng. Các giao diện này có thể tạo bằng M – file hoặc GUI của

MATLAB. Do vậy ta vẫn có thể sử dụng OPC Toolbox thông qua các hàm đặc trưng,

các biến trong MATLAB điều có thể tương tác với các biến trong OPC Toolbox. Việc

này giúp cho việc tạo giao diện điều khiển thiết bị dùng PLC bằng MTALAB trở nên

dễ dàng.Các hàm cơ bản của OPC Toolbox :

* Tạo một Object kết nối với Server

Object name = opcda( ‘locallhost’, ‘OPC Client Name’)

VD: da = opcda(‘locallhost’, ‘S7200.OPCServer’)

* Kết nối với Server:

Connect( Object name)Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích59Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhVD: Connect(da)

* Ngừng kết nối với server:

Disconnect( Object name)

VD: Disconnect( da)

* Tạo một nhóm để quản lý các biến:

grp1 =addgroup( Object name)

VD: grp1 =addgroup(da)

* Tạo biến trong một nhóm :

Tên biến = additm( Group name, ‘biến truy cập trên Server’)

VD: itm1 = additm(grp1,McroWin.s7200.Start)

* Xóa một Object:

Delete ( object name)

VD: Delete ( da)

* Lưu một Object vào Workspace của Matlab:

Save myopc “Oblect name”

* Tải lên một Object:

Load myopc

* Ghi dữ liệu vào một biến:

Write ( tên biến, giá trị của biến)

* Đọc dữ liệu một biến:

Read ( tên biến)

* Ghi dữ liệu vào một biến:

Writeasync ( tên biến, giá trị của biến)

* Đọc dữ liệu bất đồng bộ một biến:

Readasync ( tên biến)1.5 Sơ lược các bộ truyền động:

1.5.1 Bộ truyền động bánh răng:

1.5.1.1 Công dụng:

Bộ truyền bánh răng thẳng dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục song

song. Qua bộ truyền bánh răng thẳng momen quay của trục tác động sẽ được tăng lên

hoặc giảm xuống tùy thuộc vào tỷ số truyền của bánh răng.Võ Hoàng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích60Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chúng ta có thể tăng cường những ứng dụng với Toolbox với việc sử dụng hàm callback như: bắt đầu nhận sự kiện, khai báo sự kiện, thay đổi sự kiện…

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×