1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
trong chương trình chính, chương trình con hay chương trình ngắt. Vùng nhớ này có thể truy cập theo từng bit (L), byte(LB), từ (LW) hoặc từ kép (LD).

trong chương trình chính, chương trình con hay chương trình ngắt. Vùng nhớ này có thể truy cập theo từng bit (L), byte(LB), từ (LW) hoặc từ kép (LD).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án tốt nghiệp

Ngoài ra:GVHD: ThS. Trần Văn Trinh

Q0.0Q0.1SMW68SMW78 : Xác định thời gian 1 chu kì.SMD72SMD82: Xác định giá trị đếm xung PTO.1.1.3.2 Điều rộng xung theo tỉ lệ (PWM):

Để thực hiện việc phát xung tốc độ cao ở chế độ PWM trước hết ta phải thực

hiện các bước định dạng sau:

 Reset ngõ xung tốc độ cao ở chu kì đầu của chương trình.

 Chọn loại ngõ ra phát xung tốc độ cao Q0.0 hay Q0.1.

 Định dạng thời gian cơ sở ( Time base) dựa trên bảng sau:

Tham chiếu các byte điều khiển cho chế độ PWM.

Result of executing the PLS instruction

Control

Register

(Hex

Value)

16#D1

16#D2

16#D3

16#D9

16#DA

16#DBEnableYes

Yes

Yes

Yes

Yes

YesSelect

ModePWM Update MethodTime BaseSynchronous

Synchronous

Synchronous

Synchronous

Synchronous

Synchronous1 µs/cycle

1 µs/cycle

1 µs/cycle

1 ms/cycle

1 ms/cycle

1 ms/cyclePWM

PWM

PWM

PWM

PWM

PWMCác Byte cho việc định dạng:PulseCycleWidthTime

LoadLoad

Load

Load

LoadLoad

Load

LoadSMB67 ( ngõ ra Q0.0)

SMB77 ( ngõ ra Q0.1)Ngoài ra:Q0.0Q0.1SMW68SMW78 : Xác định thời gian 1 chu kì.SMW70SMW80 : Xác định độ rộng xung PWM.Ta có thể định dạng ngõ ra xung tốc độ cao thông qua các bước định dạng bằng

Wizard:-VàoWizardchọnVõ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ BíchPTO/PWM.

14Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn Trinh- Chọn ngõ ra xung Q0.0 hay Q0.1.- Chọn loại xung PTO hay PWM.Sau

chọnđótốc độ Minmax và tốc độ ban đầu.Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích15Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhChọn thời gian khởi động đạt Max và thời gian Stop về Min.Sau đó chọn Byte bắt đầu:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích16Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhKết thúc tạo Wizard chương trình sẽ tạo hai chương trình con X_CTRL và

X_MAN. Chúng ta sử dụng chương trình này cho việc định dạng xung.1.1.4 Bộ đếm xung tốc độ cao (High-Speed Counter):

Bộ đếm xung tốc độ cao đếm các sự kiện tốc độ cao khơng phụ thuộc vào chu

kì qt của CPU. Tần số đếm cao nhất phụ thuộc vào loại CPU. Khi đếm bằng hai pha,

cả hai xung clock đều có thể hoạt động ở tốc độ cao nhất. Chúng có thể hoạt động ở

dạng nhân 1(1x) hoặc nhân 4 (4x) khi đếm hai pha.1.1.4.1 Hoạt động Reset:

Dưới đây là biểu đồ cho hoạt động Reset và StartHình 1.4: Hoạt động Reset khơng Start.Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích17Đồ án tốt nghiệpGVHD: ThS. Trần Văn TrinhHình 1.5: Hoạt động Reset với đầu vào Start.

Để tạo chương trình đọc xung tốc độ cao chúng ta có thể thơng qua các bước Wizard

như sau:Võ Hồng Trơvi – Nguyễn Sĩ Bích18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

trong chương trình chính, chương trình con hay chương trình ngắt. Vùng nhớ này có thể truy cập theo từng bit (L), byte(LB), từ (LW) hoặc từ kép (LD).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×