1. Trang chủ >
  2. Giáo Dục - Đào Tạo >
  3. Cao đẳng - Đại học >

d. Dòng nhiệt do mở cửa.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.63 MB, 142 trang )


Vậy dòng nhiệt tải do vận hành là:

Q4 = Q41 + Q42 + Q43 + Q44 = 1,629 + 1,4 + 32 + 10,86 = 45,889 kW

Bảng 3.1.11. Nhiệt tải của kho lạnh.

KhoQ1

30,732

28,851Nhóm 1

Nhóm 2Q0 = Q1 + Q2 + Q4 (kW)

Q2

Q3

69,953

45,889

69,951

45,889Q0

146,574

144,693Do 8 kho lạnh có dung tích như nhau nên em chọn kho lạnh nhóm1 có nhiệt tải

lớn hơn để tính tốn nhiệt cho máy nén. Q0kho = 146,574 kW

Bảng 3.1.12. Tổng kết nhiệt tải của hệ thống lạnh

Hệ thống lạnh

Băng chuyền phẳng IQF

Tủ đông tiêp xúc

Kho lạnhQ0 (kW)

143,265

76,49

146,5743.2. TÍNH TỐN CHU TRÌNH LẠNH VÀ CHỌN MÁY NÉN.

3.2.1. TÍNH TOÁN PHẦN THẤP ÁP.

3.2.1.1. Năng suất lạnh riêng khối lượng.

q0 = i1 – i7

q0IQF = 1698 – 475 = 1223 kJ/kg

q0TX = 1730 – 500 = 1230 kJ/kg

q0KHO = 1735 – 500 = 1235 kJ/kg3.2.1.2. Lưu lượng gas qua máy nén tầm thấp.

G1 =Q

q0(kg/s)0G1IQF=143,265=0,112 kg/s

122376,49

G1TX =

1230G1KHO146,574= 0,07 kg/s= 0,113 kg/s=

12353.2.1.3. Thể tích hơi hút thực tế.

V1 = G1 × v1’ (m3/s)

Bảng 3.2.1. Kết quả xác định thể tích hơi hút lý thuyết

Thiết bị

IQF

Tủ đơng tiếpG1(kg/s)

0,112V1 = G1 × v1’ (m3/s)

v1’(m3/kg)

1,8V1(m3/s)

0,20160,0710,070,1131,440,163xúc

Kho bảo quản3.2.1.4. Hệ số cấp máy nén.

Ta có thể xác định hệ số cấp máy nén bằng công thức hoặc tra đô thị, ở đây em

tra đồ thị theo tỉ số nén Π = ptg/p0. Theo hình 74 [Trang 215 TL1]

Bảng 3.2.2. Kết quả xác định hệ só cấp máy nén

Thiết bị

IQF

Tủ đông

Kho lạnhptg(kG)

2,91

4,33

4,333.2.1.5. Công nén đoạn nhiệt.

N1 = G1 × (i2 – i1’)P0(kG)

0,55

1,2

1,52Π

5,29

3,61

2,84λha

0,633

0,8624

0,873Bảng 3.2.3. Kết quả xác định công nén đoạn nhiệt cấp hạ áp.

N1 = G1 × (i2 – i1 )

i2

i1’

1940

1706

1950

1750

1880

1745Thiết bịG1

IQF

0,112

Tủ đông

0,07

Kho lạnh

0,113

3.2.1.6. Hiệu suất chỉ thị.

i1N1

26,208

14

14,85b.tow1Trong đó :

λw1 = T0/Ttg

b: hệ số thực nghiệm đối với máy nén NH3 chọn b = 0,001.

Bảng 3.2.4. Kết quả xác định hiệu suất chỉ thị.

w1Thiết bịλw1IQF

Tủ đông

Kho lạnhb.toi10,865

0,93

0,92t0

45

30

25b

0,001

0,001

0,001ηi1

0,822

0,89

0,913.2.1.7. Công suất chỉ thị.

Ni1 =(kW)N

1

i1Bảng 3.2.5. Kết quả xác định công nén chỉ thị.

Ni1 =Thiết bị

IQF

Tủ đông

Kho lạnhN1(kW)i1ηi

0,822

0,89

0,91N1(kW)

26,208

14

14,853.2.1.8. Công suất ma sát.

Nms = Vha × pms(kW).Pms: cơng suất ma sát riêng : pms = 0,049 0,069MpaNi1(kW)

31,88

15,73

16,32Với máy nén NH3 ta chọn pms = 60 pa

Bảng 3.2.6. Kết quả xác định công suất ma sát.

Nms = Vha × pms

pms

60

60

60Thiết bịVha

IQF

0,318

Tủ đơng

0,082

Kho lạnh

0,083

3.2.1.9. Công suất hiệu dụng.(kW).

Nms

17,49

4,51

10,065Ne1 = Ni1 + Nms

Bảng 3.2.7. Kết quả xác định công suất hiệu dụng.

Thiết bịNi1 (kW).

31,88

15,37

16,32IQF

Tủ đông

Kho lạnhNe1 = Ni1 + Nms

Nms (kW).

17,49

4,51

10,065(kW).

Ne1 (kW).

49,37

20,24

26,3853.2.1.10. Công suất tiếp điện cấp hạ áp.

NelNe

tđ .(kW).đcTrong đó:

: hiệu suất truyền động. Ở đây ta chọn máy nén hở truyền động bằngkhớp các đăng thẳng. Chọn0,95ñc0,8 0,96

: hiệu suất động cơ điện. Chọn0,85 .đcBảng 3.2.8. Kết quả xác định cơng suất tiếp điện cấp hạ áp.

N elThiết bị

IQFNe (kW).

49,370,95Ne

(kW).

tñ . ñcηnc

0,85Nel (kW).

54,14Tủ đơng20,240,950,8522,19Kho lạnh26,3850,950,8528,933.2.2. TÍNH TỐN PHẦN CAO ÁP.

3.2.2.1. Lưu lượng ga thực tế đi qua phần nén(G3G )icao áp.

Để xác định lượng ga hơi thực tế quaG1 i 5phần nén cao áp ta giải phương trình cân61G3i 3

G 1i 2bằng entanpi ở bình trung gian có ống xoắn

như sau:

G .i

.iG1 5(G

i1 2G)31G .i

6G i i i i

G

i i

i i i i

3512636G1i5''1 55'52i

i=> G3 =

G13 3G .i65'Hình 3.2.1. Bình trung gian ơng xoắn3

6Bảng 3.2.9. Kết quả xác định lưu lượng gas thực tế qua phần nén cao ápi i i i

i i

5Hệ

thống

IQF

Tủ đơng

Kho

lạnhG3 = G126365'G1

0,112

0,07i5

680

680i2

1940

1950i6

680

680i5’

475

500(kg/s)

i3

1745

17700,11368018806805001770i6

680

680G3

0,154

0,0936800,1393.2.2.2. Thể tích hơi hút thực tế.

V2 = G3 × v3 (m3/s)

Bảng 3.2.10. Kết quả xác định thể tích hơi hút thực tế cấp cao áp.

Thiết bị

IQFG3 (kg/s)

0,154V2 = G3 × v3 (m3/s)

v3 (m3/s)

0,38V2 (m3/s)

0,058Tủ đơng

Kho lạnh0,093

0,1390,38

0,30,035

0,0423.2.2.3. Hệ số cấp máy nén.

Ta có thể xác định hệ số cấp máy nén bằng công thức hoặc tra đô thị, ở đây

em tra đồ thị theo tỉ số nén Π = pk/ptg. Theo hình 74 [Trang 215 TL1]

Bảng 3.2.11. Kết quả xác định hệ số cấp máy nén cấp cao áp

Thiết bị

IQF

Tủ đông

Kho lạnhPtg

2,91

4,33

4,33Pk

15,7

15,6

15,7Π

5,4

3,6

3,6λca

0,714

0,781

0,7623.2.2.4. Công suất đoạn nhiệt.

N2 = G3 × (i4 – i3) (kW)

Bảng 3.2.12. Kết quả xác định cơng suất đoạn nhiệt

Thiết bị

IQF

Tủ đơng

Kho lạnhN2 = G3 × (i4 – i3)

(kW)

i4 (kJ/kg)

i3 (kJ/kg)

1980

1745

1960

1770

1960

1770G3 (kg/s)

0,154

0,093

0,139N2 (kW)

36,91

17,76

26,413.2.2.5. Hiệu suất chỉ thị thể tích.

i2w2b.ttgTrong đó:

b: hệ số thực nghiệm đối với máy nén NH3 ta chọn b=0,001.

Bảng 3.2.13. Kết quả xác định hiệu suất chỉ thị thể tích.

Thiết bị

IQF

Tủ đơngw2λw2

0,796

0,84i2b

0,001

0,001b.ttgttg

10

0ηi1

0,704

0,84Kho lạnh0,840,00100,843.2.2.6. Công suất chỉ thị.

Ni2 =N2(kW)i2Bảng 3.2.14. Kết quả xác định công suất chỉ thị.

N =Thiết bịi2N2(kW)

i2ηi2

0,704

0,84

0,84N2(kW)

36,91

17,67

26,41IQF

Tủ đông

Kho lạnh

3.2.2.7. Công suất ma sát.Ni2(kW)

52,43

21,04

31,44Nms2 = Vca × pms2 (kW)

Trong đó:

pms2: áp suất ma sát riêng.

pms 20,049 0,069MPaĐối với máy nén amoniăc. Chọn p

m0,06MPasBảng 3.2.15. Kết quả xác định công suất ma sát.

Thiết bịNms2 = Vca × pms2 (kW)

pms

60

60

60Vca

0,081

0,035

0,042IQF

Tủ đơng

Kho lạnh

3.2.2.8. Cơng suất hiệu dụng.Ne2 = Ni2 + Nms(kW)Bảng 3.2.16. Kết quả xác định công suất hiệu dụng

Thiết bịNe2 = Ni2 + Nms(kW)Nms2

4,86

2,1

2,52Ni2

52,43

21,04

31,44IQF

Tủ đông

Kho lạnhNms

4,86

2,1

2,52Ne2

57,29

23,14

33,963.2.2.9. Tổng công suất của cả hai tầm nén.

Ne = Ne1 + Ne2 (kW)

Bảng 3.2.17. Kết quả xác định công suất của cả hai tầm nén

Thiết bịNe1

54,14

22,19

26,93IQF

Tủ đông

Kho lạnh

3.2.2.10.Ne = Ne1 + Ne2 (kW)

Ne2

Ne

57,29

111,43

32,14

45,33

33,96

62,89Chọn công suất lắp đặt động cơ

Cơng suất tiếp điện của động cơ.

(kW)

NelNe

tđ .

đcTrong đó:

: hiệu suất truyền động. Ở đây ta chọn máy nén hở truyền độngbằng khớp Các đăng thẳng. Chọn0,95ñc0,8 0,96

: hiệu suất động cơ điện. Chọn0,85đcBảng 3.2.18. Cơng suất động cơ tính tốn

NeNThiết bịelNeIQF

111,43

0,95

Tủ đơng

45,33

0,95

Kho lạnh

62,89

0,95

Cơng suất lắp đặt của động cơ.

+ Do chế độ tải không ổn định .

+ Do điện áp lên xuống bất thường..(kW)

ñcηnc

0,85

0,85

0,85Nel

136,56

55,15

77,07+ Đo khai thác tối đa công suất của tủ đông.

+ Do sự cố bất thường.

Từ những lý do trên làm cho tải máy nén tăng lên rất nhiều so với chế độ

làm việc tính tốn ở mức ổn định. Do vậy, công suất lắp đặt của động cơ phải

lớn hơn công suất tiêu thụ. Mức độ lớn hơn đó được đặc trưng bằng hệ số dự

trữ k= 1,1 1,5 để đảm bảo an toàn cho động cơ. Ở đây Em nhân với hệ số k

=1,1.

Bảng 3.2.19. Tổng công suất lắp đặt của đông cơ

Hệ thống lạnh

Băng chuyền phẳng IQF

Tủ đông tiếp xúc

Kho bảo quảnCông suât lắp đặt động cơ N (kW)

146

62,5

863.3. CHỌN MÁY NÉN

Hiện nay có rất nhiều loại máy nén khác nhau nhưng trong lĩnh vực lạnh

đông các sản phẩm thủy sản người ta hay sử dụng máy nén trục vít và máy nén

pitston. Máy nén trục vít thường sử dụng trong hệ thống máy lạnh liên hồn với

cơng suất rất lớn. Ở đây tôi thiết kế hệ thống máy lạnh cấp đông cho hệ thống

cấp đơng liên hồn với cơng suất lớn nên tơi chọn máy nén Trục vít hiệu

MYCOM.

Ngun tắc chọn máy nén là năng suất lạnh của máy nén được chọn bao giờ

cũng phải lớn hơn năng suất lạnh tính tốn và phải chọn ở chế độ khắc nghiệt

nhất để đảm bảo an toàn cho máy nén.

+ Năng suất lạnh của tủ đông băng chuyền là: Q0IQF = 137 kW

+ Ta có năng suất lạnh của tủ đơng tiếp xúc là: Q0TX = 85,5 kW

+ Ta có năng suất lạnh của kho bao quản là: Q0KHO = 135 kW

Căn cứ vào các kết quả tính tốn và các thơng số của chế độ làm việc. Để

chọn máy nén ta căn cứvào năng suất lạnh của máy nén, nhiệt độngưng tụ,nhiệt độ bay hơi của mơi chất. Theo bảng các đặc tính kỹ thuật của máy nén

Trục vít MYCOM hai cấp NH3 ta chọn máy nén:

Hệ thống cấp đông băng chuyền phẳng IQF:

Model: 2016MSC – L/S1.

Mơi chất: NH3.

Cơng suất động cơ: 160kW.

Dòng điện giới hạn: 275 A.

Điện áp: 3 pha, 380 V, 50Hz.

Tốc độ vòng quay: 2950v/p.

Hệ thống cấp đơng tủ đơng tiếp xúc:

Model: 2016MSC – L/S1.

Môi chất: NH3.

Công suất động cơ: 160kW.Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.docx) (142 trang)

×