1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trình tự chi tiết công nghệ

Trình tự chi tiết công nghệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

-Hiệu chỉnh cao độ ván khuôn của xe đúc trước khi đổ bê tông

-Đo đạc cao độ và độ lệch tim của 2 xe đúc theo yêu cầu thiết kế

-Đổ bê tông 2 đốt dầm K1 và K1’

-Đo đạc kiểm tra cao độ và độ lệch tâm của đáy các đốt bê tơng

-Di chuyển 2 xe đúc hẫng về phía giữa nhịp để đúc các đốt tiếp

theo K2, K2’, K3, K3’,…Kn, Kn’ sau khi đã hồn thành cơng

tác căng kéo bó cáp các đốt bê tơng đã đúc

-Đúc đốt hợp long giữa các liên kết cấu nhịp đã được đúc

-Căng kéo các bó cáp DƯL chịu mơmen dương trong lòng hộp

-Căng kéo các bó cáp DƯL ngồi

-Đo đạc kiểm tra lần cuối

-Phá vỡ các gối kê tạm thời bên dưới đốt K0 (trên toàn bộ các

trụ) và hạ kết cấu nhịp lên các gối chính thức155.2 Cơng tác chuẩn bị thi công đốt

Trước khi tiến hành thi công đúc hẫng, TVGS cần thực hiện

các bước kiểm tra với các hạng mục nội dung cơng việc sau:

-Kiểm tra hồ sơ tính tốn thiết kế thi cơng đốt dầm của nhà thầu

đệ trình: các biện pháp lắp ráp và vận hành xe đúc bảo đảm

yêu cầu ổn định trong quá trình đúc bê tông, điều chỉnh và di

chuyển.

-Kiểm tra tài liệu chỉ dẫn công nghệ chế tạo và đổ bê tông bao

gồm: Các biện pháp về kho tàng, bến bãi tập kết nguyên vật

liệu, xi măng, cát, đá, phụ gia, các kết quả nghiên cứu chế tạo

cấp phối bê tông, công nghệ cấp và đổ bê tông ở công trường.16-Kiểm tra các chứng chỉ thí nghiệm, các loại nguyên vât liệu và

thiết bị bao gồm:

+ Phiếu thí nghiệm cốt liệu bê tơng, vữa lấp lòng, ống Ghen,vv

+ Phiếu thí nghiệm thiết bị căng kéo bó cáp DƯL: Cáp sử

dụng, neo và kích căng kéo,vv

+ Hiện trạng chất lượng và sự sẵn sàng hoạt động của các thiết

bị tham gia thi công như: Xe đúc (hoặc lắp), ván khuôn, đà

giáo, máy đầm, trạm trộn bê tông, cần cẩu, máy bơm, xe

chuyên dụng chuyên chở bê tông,vv175.3 Công tác lắp ráp hệ thống kết cấu xe đúc hẩng

5.3.1Cấu tạo xe đúc hẫng (treo trên)181920212223245.3.2Cấu tạo xe đúc hẫng (đỡ dưới)Mặt cắt ngangMặt cắt dọc

25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trình tự chi tiết công nghệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×