1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Kiến trúc - Xây dựng >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II.6 Ứng dụng thông số của thí nghiệm vào công thức tính toán nền móng

II.6 Ứng dụng thông số của thí nghiệm vào công thức tính toán nền móng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Nguy ễn Thành Long

1570704

Móng tròn:Pu  0.3*  * b * N   1.3* c * N c  q * N q2. Tính tốn các bài tốn móng sâu

Theo chỉ tiêu cơ lý:

Sức chịu tải cực hạn của cọc:

QU = Qtc = m*(u* mf *si *li + mR*AP*qP)

Trong đó:

qp  0.75*  * ( '1* dp * A ok   * 1 * L * Bok )Với,A ok ,,Bok- hệ số không thứ nguyên lấy theo ma sát trong Theo chỉ tiêu cường độ đất nền:

Sức chịu tải cực hạn của cọc :QU  QS  QP  As * fs  AP * qP(10.4)Ma sát bên tác dụng lên cọc:

fs  ca   h' * tan aCường độ chòu tải của đất dưới mũi cọc tính theo công

thức:

'

qp  c * Nc   vp

* Nq   * dp * N3. Tính tốn ổn định nền đất đắp

Cách xác định chiều cao h của đất đắp:

Cách xác định cung trượt:

Tính chiều cao ổn định tự nhiên của mái dốc cấu tạo từ đất dính:

hc 

4c

2 

N N  tg   4 2

,Ta thấy nếu  và c lớn thì chiều cao ổn định tự nhiên của mái dốc hc sẽ lớn.

HV : Lại Văn Quí - 12093155Page 9Nguy ễn Thành Long

1570704

4. Khai báo thơng số đầu vào các bài tốn địa kỹ thuật

Ứng với từng cơng trình cụ thể, điều kiện địa chất thủy văn, đặc điểm thi công…

'

'

chọn giá trị ( u , cu ), (  ,c ) hoặc ( , c) tới hạn.HV : Lại Văn Quí - 12093155Page 1011Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II.6 Ứng dụng thông số của thí nghiệm vào công thức tính toán nền móng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×