1. Trang chủ >
  2. Ôn thi Đại học - Cao đẳng >
  3. Toán học >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng công thức đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản

Bảng công thức đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản

Tải bản đầy đủ - 0trang

www.thuvienhoclieu.comy  f  x

y

x

- Nếu cho 0 thì thế vào

giải phương trình tìm 0 .

b. Tiếp tuyến biết hệ số góc

k  f�

 x0   *

- Hệ số góc k của tiếp tuyến:

 * ta tìm được hồnh độ của tiếp điểm x0 thế và phương trình y  f  x  tìm tung độ

Giải phương trình

y0

.

y  k  x  x0   y0  d 

- Khi đó phương trình tiếp tuyến:

* Tiếp tuyến d //: y  ax  b � k  a .* Tiếp tuyến d  : y  ax  b � k .a  1.

* k  tan  , với  là góc giữa d và tia Ox .

c. Tiếp tuyến đi qua một điểm

 C  biết d đi qua điểm M  xM ; yM 

Lập phương trình tiếp tuyến d với

Phương pháp:

M  x ; y  � C 

- Gọi 0 0 0

là tiếp điểm.

M :y f�

 x0   x  x0   y0  d  .

- Phương trình tiếp tuyến tại 0

y  y0  f �

 x0   xM  x0  . Giải phương trình ta tìm được x0 rồi suy

- Vì đường thẳng d đi qua M nên M

y

ra 0 .

M  x0 ; y0 

 C

có thể thuộc hoặc khơng thuộc đường cong

Điểm

DẠNG 0: ĐỊNH NGHĨA ĐẠO HÀM

3

Câu 1. Số gia của hàm số f ( x)  x ứng với x0  2 và x  1 bằng bao nhiêu?A. 19 .B. 7 .D. 7 .C. 19 .y

Câu 2. Tỉ số x của hàm số f ( x )  2 x( x  1) theo x và x là:

A. 4 x  2x  2 .2

B. 4 x  2(x)  2 .C. 4 x  2x  2 .2

D. 4 x.x  2( x)  2x .2

Câu 3. Số gia của hàm số f ( x )  x  4 x  1 ứng với x và x là:A. x( x  2 x  4) .B. 2x  x .C. x(2 x  4x) .� x2  1  1

khi x �0f ( x)  � x0

khi x  0Câu 4. Cho hàm số f ( x) xác định:1

A. 2 .1

B. 2 .

C. 2 .www.thuvienhoclieu.comD. 2 x  4x .(0) bằng:

.Giá trị f �

D. Không tồn tại.

Trang 2www.thuvienhoclieu.com�\  2

Câu 5. Cho hàm số f ( x ) xác định trên

f�

(1) bằng:3

A. 2 .�x3  4 x 2  3 x

khi x �1f ( x)  � x 2  3x  20

khi x  1bởiC. 0 .B. 1 ..Giá trịD. Không tồn tại.Câu 6. Xét hai mệnh đề:( I ) f ( x) có đạo hàm tại x0 thì f ( x) liên tục tại x0 .

( II ) f ( x) có liên tục tại x0 thì f ( x) đạo hàm tại x0 .

Mệnh đề nào đúng?

A. Chỉ ( I ) .

đúng.B. Chỉ ( II ) .C. Cả hai đều sai. D.CảhaiCâu 7. Cho đồ thị hàm số y  f ( x) như hình vẽ:Hàm số khơng có đạo hàm tại các điểm nào sau đây?

A. x  0 .B. x  1 .C. x  2 .� x3  2 x 2  x  1  1

khi x �1f ( x)  �

x 10

khi x  1Câu 8. Cho hàm số1

A. 3 .1

B. 5 .D. x  3 .(1) bằng:

.Giá trị f �1

C. 2 .www.thuvienhoclieu.com1

D. 4 .Trang 3đềuwww.thuvienhoclieu.comkhi x �1

2x  3�3

f ( x)  �x  2 x 2  7 x  4

khi x  1x 1Câu 9. Cho hàm sốA. 0 .(1) bằng:

.Giá trị f �C. 5 .B. 4 .

Câu 10.

Cho hàm số f ( x) xác định trên � bởi

mệnh đề sau:D. Không tồn tại.

�xf ( x )  �x0

khi x �0

khi x  0Xét hai(I ) f �

(0)  1 .

( II ) Hàm số khơng có đạo hàm tại x0  0 .

Mệnh đề nào đúng?

A. Chỉ ( I ) .

đều sai.

Câu 11.B. Chỉ ( II ) .C. Cả hai đều đúng.D.CảhaiXét hai câu sau:(1) Hàm số

(2) Hàm sốyx

x  1 liên tục tại x  0 .yx

x  1 có đạo hàm tại x  0 .Trong 2 câu trên:

A. (2) đúng.

đều sai.Câu 12.B. (1) đúng.�3 4 x 2  8  8 x 2  4

khi x �0f ( x)  �

x0

khi x  0Cho hàm số1

A. 3 .5

B. 3 .

�  khi x �0

�x sin

f ( x)  �

x0

khi x  0Câu 13.

Với hàm số

sinh lập luận qua các bước như sau:1.C.Cả (1) , (2) đều đúng.f ( x)  x . sin4

C. 3 .D. Cả (1) , (2)(0) bằng:

.Giá trị của f �

D.Không tồn tại..Để tìm đạo hàm f '( x)  0 một học

�x

x

.www.thuvienhoclieu.comTrang 4www.thuvienhoclieu.com2.Khi x � 0 thì

3.Dox �0nênf ( x) � 0lim f ( x)  lim f ( x)  f (0)  0x �0 x �0f ( x)0.nên hàm số liên tục tại x  0 .4.Từ f ( x ) liên tục tại x  0 � f ( x) có đạo hàm tại x  0 .

Lập luận trên nếu sai thì bắt đầu từ bước:

A.Bước 1.Câu 14.B.Bước 2.C.Bước 3.1�x sin 2 khi x �0

f ( x)  �

x0

khi x  0Cho hàm sốD.Bước 4..(1) Hàm số f ( x ) liên tục tại điểm x  0 .

(2) Hàm số f ( x) khơng có đạo hàm tại điểm x  0 .

Trong các mệnh đề trên:

A.Chỉ (1) đúng.

đều sai.B. Chỉ (2) đúng.C.Cả (1), (2) đều đúng.D.Cả (1),(2)�ax 2  bx khi x �1

f ( x)  �

khi x  1 .Tìm a, b để hàm số có đạo hàm tại

�2 x  1

Câu 15.

Cho hàm số

x 1

A. a  1, b  0 .Câu 16.C. a  1, b  0 .�sin 2 x

khi x  0f ( x)  � x

�x 2  x khi x �0Cho hàm sốA. 1 .

Câu 17.B. a  1, b  1 .(0) bằng:

.Giá trị của f �

C. 3 .B. 2 .Xét hàm số y  f ( x) có tập xác định là đoạnx � x0 � a; b D. a  1, b  1 .D. 5 . a; b đồng thời nếuthì f ( x) � 1 với 3 điều kiện:I. f ( x ) là hàm số liên tục trái và liên tục phải của x0 .

II. f ( x0 )  1 .

III. f ( x ) có đạo hàm tại x0 .

Trong ba điều kiện trên, điều kiện cần và đủ để f ( x ) liên tục tại x0 là:

A. Chỉ I.

Câu 18.B. Chỉ II.C. Chỉ I và II.D. Chỉ II và III.Xét ba hàm số:

www.thuvienhoclieu.comTrang 5www.thuvienhoclieu.comI.f ( x )  x .xII. g ( x )  x

III.h( x )  x  1 xHàm số khơng có đạo hàm tại x  0 là:

A. Chỉ I.B. Chỉ II.C. Chỉ I và II.D. Chỉ I và III.Dạng 1: Đạo hàm của hàm đa thức – hữu tỷ - căn thức và hàm hợp

Câu 19.3

2

Đạo hàm của hàm số y  2 x  9 x  12 x  4 là:2

A. 5 x  11x  4 .2

B. 6 x  18 x  12 .2

C. 6 x  18 x  12 .2

D. 6 x  9 x  12 .3

2

2

3

2

Câu 20.

Đạo hàm của hàm số y   x  3mx  3(1  m ) x  m  m (với m là tham số)

bằng:

2

2

A. 3 x  6mx  1  m .2

B.  x  3mx  1  3m .2

2

C. 3 x  6 mx  3  3m .2

2

D. 3 x  6mx  3  3m .Câu 21.y  ( x 2  1)2 (3  5 x 2 ) bằng biểu thức có dạngĐạo hàm của hàm sốax 5  bx 3  cx . Khi đó a  b  c bằng:A. 0.

Câu 22.B. 1.C. 2.D. 5.2

3

4

Đạo hàm của hàm số y  ( x  1)( x  2)( x  3) bằng biểu thức có dạngax8  bx 6  cx5  15 x 4  dx3  ex 2  gx . Khi đó a  b  c  d  e  g bằng:

A. 0.B. 2.Câu 23.

Đạo hàm của hàm số

nhận giá trị nào sau đây?

A. a  2 .Câu 24.yyB. 1 .D. 5.a

2x 1

2

x  1 bằng biểu thức có dạng ( x  1) . Khi đó aB. a  1 .Đạo hàm của hàm số

đó a.b bằng:

A. 2 .C. 3.C. a  3 .D. a  3 . x 2  3x  3

ax 2  bx

2

2( x  1)

bằng biểu thức có dạng 2( x  1) . KhiC. 4 .D. 6 .ax 2  bx  c

2 x2  3x 1

y 2

2

x  5 x  2 bằng biểu thức có dạng ( x  5 x  2) .

Câu 25.

Đạo hàm của hàm số

Khi đó a  b  c bằng:

www.thuvienhoclieu.comTrang 6www.thuvienhoclieu.comA. 1 .Câu 26.C. 3 .B. 2 .Đạohàmcủahàmsốy x2  2x  3

x3  2D. 2 .bằngbiểuthứcdạngax 4  bx 3  cx 2  dx  e

( x3  2)2

. Khi đó a  b  c  d  e bằng:

A. 12 .B. 10 .C. 8.D. 5.

ax 2  bx  c2

Đạo hàm của hàm số y  ( x  2) x  1 biểu thức có dạng

đó a.b.c bằng:x2  1Câu 27.A. 2 .C. 6 .B. 4 .. KhiD. 8 .6

4 2

Đạo hàm của hàm số y  ( x  3x ) bằng biểu thức nào sau đây?Câu 28.11

9

7

A. 12 x  52 x  64 x .11

9

7

B. 12 x  73 x  49 x .11

9

7

C. 12 x  62 x  70 x .11

9

7

D. 12 x  60 x  72 x .ax  bĐạo hàm của hàm số y  5 x  2 x  1 biểu thức có dạng

2Câu 29.

đóTa

b bằng:A. T  5 .Câu 30.B. T  5 .Đạo hàm của hàm số

A.C. T  10 .1

( x  1  x  1) 2 .1

B. 2 x  1  2 x  1 .

1

1D. 2 x  1 2 x  1 .

yĐạo hàm của hàm số

P  a.b bằng:A. P  1 .Câu 32.D. T  10 .1

x  1  x  1 bằng biểu thức nào sau đây?y1

1C. 4 x  1 4 x  1 .Câu 31.5 x 2  2 x  1 . Khix 1ax  bx 2  1 biểu thức có dạng( x 2  1)3B. P  1 .Đạo hàm của hàm sốyC. P  2 .x x 

x x. Khi đóD. P  2 .1

x

bằng biểu thức nào sau đây?.www.thuvienhoclieu.comTrang 7www.thuvienhoclieu.com4 x  2x2  34 x  2x2  3

2

B. x x ( x  x ) .3

2

A. 2 x ( x  x ) .f ( x) 

Câu 33.Cho hàm sốA. 0 .

Câu 34.f ( x) A. 0 .f�

 1  1C. 3 .D. Không tồn tại.f�

 0

1

2017! .D. 2017! .. Hãy chọn đáp án sai:.B. Hàm số có đạo hàm tạix0  1

2; 2

1�

�

;2��.

A..f�

 x   0 là:

. Tập các giá trị của x đểB. �f  x x0  12 x khi x �1f�

 x  �

�x khi x  1 .

D..f  x  x  4  x2 �; 0  .Câu 38. Cho hàm sốthìC.�x 2

khi x �1

f  x  �

�2 x  1 khi x  1C. Hàm số liên tục tại

Câu 37. Cho hàm sốD. Không tồn tại.1 x

1

f '( )

2 x  1 thì

2 có giá trị là:B. 2017! .Câu 36. Cho hàm sốA.1

C. 2 .x

 x  1  x  2  L  x  2017 1

A. 2017! .A.2 3x 2  2 x  1 . Giá trị f '(0) là:B. 3 .f  x x  2x2  1

2

D. 2 x x ( x  x ) .3x 2  2 x  1B. 1 .Cho hàm sốCâu 35. Chox  2 x2  2

2

C. 2 x x ( x  x ) ..C. 2; 2 .D. 2; 2 x

 x  �0 là:

x  1 . Tập nghiệm của bất phương trình f �

3�1� 2 ; ��

�.

B. �1 ��; 3 �2 �.

C. ��1�3 2 ; ��

�.

D. �Câu 39. Đạo hàm của hàm số y  x  x  x là biểu thức nào sau đây?1

1

� 2 x x

A. 2 x  x  x

1

� 1 �

.�

1

� 2 x�

.www.thuvienhoclieu.comTrang 8www.thuvienhoclieu.comB.

1

1� x x

x x x �C.

1

1� 2 x x

x x x �11

� 1 �

.�

1

� x��.� 1 �

.�

1

� 2 x�

.

1

1

� 2 x x

D. 2 x  x  x

1f  x   x5  x 3  2 x  3Câu 40. Cho

� 1 �

.�

1

� 2 x�. Tính.f�

 1  f �

 1  4 f �

 0B. 5 .A. 4 .f  x Câu 41. Cho hàm số.C. 6 .D. 7 .C. 2 .D. 3 .1 1 x2

f�

 1 .

x

x

. Tính1

A. 2 .B. 1 .

31 �y�x x  bằng:

x �. Hàm số có đạo hàm f �Câu 42. Cho hàm số

3�

1

1

1 �

x 2

2

x x x x x �.

A. �B.3�

1

1

1 �

 x 2

2

x x x x x �.

C. �3�

1

1

1 �

x 2

2

x x x x x �.

D. �x x 3 x 3

1x x x.2

1 x �

y �

1 x �� bằng biểu thức nào sau đây?

Câu 43. Đạo hàm của hàm số

2

A.C.1 x

1

.

1 x 1 x

1 x �

1

.

1 x � x 1 x

22.B.2.D.1 x

1

.

1 x x 1 x2.

1 x �

1

2�

.1 x � x 1 x

2.3�2 x  1 �

y��x  1 �. Đạo hàm y�bằng biểu thức nào sau đây?

Câu 44. Cho hàm số3  2 x  1

A. x  12 2 x  1

4

 x  1  2 x  124.B..C. x  1www.thuvienhoclieu.com9  2 x  124.D. x  124Trang 9.www.thuvienhoclieu.comCâu 45. Cho hàm số

A.y   m  1 x3  3  m  2  x 2  6  m  2  x  1 3; � .Câu 46. Cho hàm sốB.B.m � �;31 x  1 x12 �m �� ;3 �

�5 �.

C..1 x  1 xf  x . Đạo hàmf�

 x� 1

 2 khi x  1, x  1�x1

khi  1  x  1

A. �

.C.D. a  0 , b  1 .C. a  20 , b  21 .mx 2 mx 2  3  m x  2

f�

 x   0 có hai nghiệm phân biệt

3

2

. Tìm m để3 �m �� ; 2 �

2 �.A.Câu 48. Cho hàm sốf  x

. Tìm a , b để hàm số

có đạo hàm trên �.B. a  10 , b  11 .f  x  .

4 2; �D. �C. �.�x 2  x  1

khi x �0f  x  � x 1

�x 2  ax  b khi x  0

A. a  0 , b  11 .Câu 47. Cho hàm số

cùng dấu. 1; � .�0 x �� là

. Tập giá trị của m để y��1

� 2 khi x  1, x  1

�x1

khi  1 �x �1

B.3

m �� ; ��

2�.

D.là biểu thức nào sau đây?

�2

� 2 khi x  1, x  1

�x1

khi  1 �x �1

.� 3

 2 khi x  1, x  1�x2

khi  1  x  1

D. �

..Dạng 2: Đạo hàm các hàm số lượng giác

2

Câu 49. Hàm số y  cos x.sin x có đạo hàm là biểu thức nào sau đây?A.sin x  3cos 2 x  1Câu 50. Hàm sốy.B.sin x  3cos 2 x  1 1  tan x C. 1  tan x   1  tan 2 x  .D. 1  tan x .2.D.2

B. 1  tan x ..Câu 51. Đạo hàm của hàm sốA.C.sin x  cos 2 x  11

2

 1  tan x 

2

có đạo hàm là biểu thức nào sau đây?A..sin x  cos2 x  11  sin 2 x

2sin 3 x .ycos x

2sin 2 x là biểu thức nào sau đây?B.1  cos 2 x

2sin 3 x .1  sin 2 x

3

C. 2sin x .www.thuvienhoclieu.com1  cos2 x

3

D. 2sin x .

Trang 10.www.thuvienhoclieu.comCâu 52. Cho hàm sốf  x � � �

� �

cos x

f�

� � f � �

1  sin x . Giá trị của �6 � � 6 �là4

A. 3 .4

B. 9 .8

C. 9 .8

D. 3 .ax 2  bx  c

sin x  x cos xy2

y

 cos x  x sin x  . Hỏi T  a  b  c bằng:

cos x  x sin x có

Câu 53. Hàm số

A. 1 .Câu 54. Cho hàm số(I)y  cos 2 x.sin 2y�

 2sin 2 x.sin 2D. 1 .C. 0 .B. 2 .x

2 . Xét hai kết quả:x

x 1

 sin x.cos 2 x

y�

 2sin 2 x.sin 2  sin x.cos 2 x

2

2 2

(II)

.Cách nào đúng?

A. Chỉ (I).B. Chỉ (II).Câu 55. Đạo hàm của hàm số

2 cot  cos x y  cot 2  cos x   sin x 1sin  cos x 2 sin x 1sin  cos x Câu 56. Đạo hàm của hàm sốA.C.y1

�x1 �sin 2 x �.y

Câu 57. Đạo hàm của hàm sốA..

2 .1

s inx 

sin  cos x B.2 cot  cos x cos x22 sin x 1

s inx 

sin  cos x cos x2D.

2 .sin x 

2 .sin x

xx

sin x là biểu thức nào sau đây?1 �sin 2 x �. x sin x  cos x  �

�2  cot x

sin xsin x 1

�x x cos x  sin x  �

�2 2 cot  cos x cos x2C.

2 .D. Khơng có cách nào.

2 là biểu thức nào sau đây?cos x2A.2 cot  cos x C. Cả 2 đều đúng.1

sin xB.B.D.1

�x1 �sin 2 x �.1

�x1 �sin 2 x �. x cos x  sin x  �

�2 

 x sin x  cos x  �

�2 là biểu thức nào sau đây?cot x

sin x.y  sin  cos 2 x  .cos  sin 2 x Câu 58. Cho hàm số

số nguyên thuộc khoảng nào sau đây?cot x

C. sin x .. Đạo hàm cot x

D. sin x .y�

 a.sin 2 x.cos  cos 2 x www.thuvienhoclieu.com. Giá trị của a làTrang 11www.thuvienhoclieu.com

A. 0; 2  .B.f  xCâu 59. Cho hàm số

A.f�

 0  0 1;5 .C. 3; 2  .D. 4; 7  .f  2 x   4 cos x. f  x   2 x

f�

 0 .

có đạo hàm với mọi x và thỏa mãn

. Tính.B.f�

 0  1.C.f�

 0   2.D.f�

 0  3.cos x

 x   0 trên

cos 2 x . Biểu diễn nghiệm của phương trình lượng giác f �

Câu 60. Cho hàm số

đường tròn lượng giác ta được mấy điểm phân biệt?

f  x A. 1 điểm.B. 2 điểm.C. 4 điểm.D. 6 điểm.Câu 61. Cho hàm số y  cot 2 x . Hệ thức nào sau đây là đúng?� 2

A. y  2 y  2  0 .� 2

B. y  2 y  2  0 .� 2

C. y  3 y  5  0 .� 2

D. y  3 y  7  0 .1

�n

�x .sin khi x �0

f  x  �

x0

khi x  0Câu 62. Tìm số ngun dương n sao cho hàm số

có đạo hàm trên �.

B. n  2 .A. n  1 .Câu 63. Cho hàm số

trên �.f  x   sin 2 x  sin 2 xD. n  3 .C. n �2 .f�

 x

. Tìm giá trị lớn nhất M và giá trị nhỏ nhất m củaA. m   2 , M  2 . B. m  1 , M  1 .C. m  2 , M  2 .D. m   5 , M  5 .f  x    cos x  sin x  cos 2 x

f�

 x   1 tương đương với phương

Câu 64. Cho hàm số

. Phương trình

trình nào sau đây?

A. sin x  0 .

C. sin x  1  cos x  1  0 . 4; 4 .B.Câu 66. Cho hàm số

lượng giácD. cos x  0 .f  x   sin 2 x  3cos 2 xCâu 65. Cho hàm số

A.B. sin x  1  0 .f  x  2f�

 xA. 1 điểm.. Tập giá trị của hàm số 2; 2 .C.f�

 x 1;1 .trên � là:

D. 3;3 .cos3 x

 sin 3 x  2 cos x  3sin x

3

. Biểu diễn nghiệm của phương trìnhtrên đường tròn ta được mấy điểm phân biệt?

B. 2 điểm.C. 4 điểm.D. 6 điểm.2

Câu 67. Trong các hàm số dưới đây, hàm số nào có đạo hàm là sin x ?sin 3 x

y

3 .

A.x 1

y   sin 2 x

2 4

B.

.sin 3 x

y  x

3 .

C.www.thuvienhoclieu.comD.yx 1

 sin 2 x

2 4

.

Trang 12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng công thức đạo hàm của các hàm số sơ cấp cơ bản

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×