1. Trang chủ >
  2. Mẫu Slide >
  3. Mẫu Slide - Template >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IV.Phân chia thượng nhĩ

IV.Phân chia thượng nhĩ

Tải bản đầy đủ - 0trang

IV.Phân chia thượng nhĩ

Hồnh thượng nhĩ: Bao gồm 2 nếp gấp:

- nếp cơ căng:giữa gân cơ căng và mào ngang

-nếp búa-đe bên

2.Eo nhĩ(eo nhĩ trước):

-Eo nhĩ sau:

-Eo nhĩ trước:đường dẫn khí rộng,của tồn bộ thượng

nhĩ,ngoại trừ khoang prussak

+giới hạn:- từ gân cơ búa ở phía trước  phần trong d/c đe

sau ở sau trên và mỏm tháp ở sau dưới

- phía trong:xương thượng nhĩ trong

- ngồi:ngành ngang x.đe và đầu x.búa

khoang g/h bởi các cấu trúc này là thượng nhĩ trong

eo nhĩ mở hoàn toàn

+liên quan:

- dưới là trung nhĩ

- phần trước:phía trên ngang mức gân cơ búa:thượng

nhĩ trước

-trên:thượng nhĩ trong

-ở giữa dưới 1-2mm là khớp đe đạp

+kích thước:rộng:tai vị trí ngành ngang x.đe :1.3mm.choe

hẹp nhát ở mức thân xương đe 1mm..phía trước giữa

mặt dưới cơ búa và đầu x.búa rộng 3mm.từ gân cơ búa>d/c sau x.đe 6mmIV.Phân chia thượng nhĩ

3.Phân chia thượng nhĩ:

• Nếu khơng tính đến túi Prussack, Thượng

nhĩ có thể chia thành 2 ngăn chính : thượng

nhĩ trước (nhỏ ) và thượng nhĩ sau (lớn

hơn). Ranh giới ngăn cách là đầu xương

búa.

• Phần tiếp nối giữa các khoảng khơng tạo

bởi phần trên ngăn thượng nhĩ ngồi và

ngăn búa ngoài tương đối hẹp , và được

bao bởi dây chằng treo xương búa & dây

chằng búa trước.

• thượng nhĩ sau có khoảng thơng thương

rộng với thượng nhĩ trước từ gân cơ căng

đến trần thượng nhĩ.

Hình:AA:thượng nhĩ trước,MA:thượng nhĩ

trong,LL thượng nhĩ ngoài

dưới,L:khoang búa bênIV.Phân chia thượng nhĩ

a, Thượng nhĩ trước:khoảng trước đầu xương

búa,thượng nhĩ trước mở hoàn toàn vào thượng nhĩ

trong, đầu xương búa là cấu trúc làm hẹp khoang này

về phía sau

b, Thượng nhĩ sau:rộng hơn,gồm thượng nhĩ

trong,thượng nhĩ ngồi trên và ngồi dưới.

-thành phần chính trong thượng nhĩ sau:thân và ngành

ngang x.đe,đầu xương búa.người lớn khoảng cách từ

đầu búachóp xương đe:8mm

-IV.Phân chia thượng nhĩ

• Phần ngồi của thượng nhĩ sau(khoang

kretschmann):

- Thành ngồi:tường thượng nhĩ có nhiều thơng bào

- Thành trong:thông với thượng nhĩ trong,ngăn cách

thượng nhĩ trong bởi d/c treo x.búa và d/c treo x.đe

- Thành dưới:d/c ngang cổ x.búa

- Thành sau:liên quan sào đạo

- Thành trên:trần thượng nhĩ

- Thành trước:khoang búa bênIV.Phân chia thượng nhĩ

Phần ngoài của thượng nhĩ sau hơi hẹp, và nếp búa đe chia

phầnbên thành 2 khoang : phần thấp thượng nhĩ ngoài và

phần cao thượng nhĩ ngoài

+Phần thấp thượng nhĩ ngoài nằm giữa mấu ngắn và

thân xương đe , phần thấp thượng nhĩ ngoài nằm dưới

hoành thượng nhĩ và trên trung nhĩ

+Phần cao thượng nhĩ ngoài,cùng thượng nhĩ trong ->

tạo nên thượng nhĩ trên:chạy từ tường xương thượng nhĩ

ngoài đến giữa , ngăn cách bởi dây chằng búa trên. Thượng

nhĩ trên trở thành thượng nhĩ trong ở vị trí chuỗi xương

con , thơng với trung nhĩ qua eo nhĩ trướcIV.Phân chia thượng nhĩ

• Thượng nhĩ trong:

-phía trước:thơng thượng nhĩ trước

-phía sau:d/c đe sau,mỏm tháp

-ngồi:thơng với thượng nhĩ ngồi ,ngăn cách bởi d/c

treo x.đe và d/c treo xương búa

-Trong:xương thượng nhĩ trong qua đó liên quan với

OBK ngồi và đoạn II dây VII

-Dưới:thơng với trung nhĩ qua eo nhĩ

-trên:trần thượng nhĩIV.Phân chia thượng nhĩ

Cắt ngang qua thượng nhĩ:

AA:thượng nhĩ trước

MA:thượng nhĩ trong

LL:thượng nhĩ ngoài dưới

R:ngách trên vòi

Mũi tên ngang:nếp cơ búa

Mũi tên cong:hố đe:nằm

bên dưới ngành ngang x.đeThượng nhĩ trước

là phần liên tục về phía trước của thượng nhĩ trong

đi qua đầu xương búa:bắt đầu từ phía trên gân

cơ búa và phía trong đầu xương búa

- g/h dưới là gân cơ búa

- Phía trước:nếp cơ búa đi lên trên ra trước bán

vào thành trên trong một hố lõm nhẹ trước mào

ngang,liên quan với ngách trên vòi qua nếp cơ

căng

- Phía sau trên của thượng nhĩ trước nối thông

với thượng nhĩ trong bị hẹp hơn bởi d/c búa trên

và màng ngăn không cố định của nócỏ thể bị

tắc

- Phía ngồi nối thơng với phần trên thhượng nhĩ

ngồi và khoang búa bên và có thể bị đọng lại do

các nếp nằm giữa các d/c búa với trân thượng

nhĩ

- Phần ngồi thượng nhĩ trc ngắn hơn phần

trong

- Tai trái:mào ngang(mũi tên)Thượng nhĩ trước

• Các thành xương(trong và

trước) đơi khi mở rộng ra

trước trên trần vòi,lan rộng

10mm về phía trước.

• Hình:phần mở rộng lên

phía trên(giữa 2 mũi tên)

• Mào ngang:chia thượng

nhĩ trước thành 2 phần sau

và trước nhưng thông

nhau ở dưới tao thành

khoang chungThượng nhĩ trước

Nếp cơ căng:

-Bắt đầu từ gân cơ căng đi lên trong 1

hố lõm nhẹ tạo bởi 1 phần trần

thượng nhĩ trước và 1 phần là trần

vòi.đường gắn tạo 1 góc 45o so với

mào ngang(or trần vòi)

-Viền dày,trung tâm mỏng

-Nếp cơ căng ngăn cách thượng nhĩ

trươc và ngách trên vòikhi phá bỏ

sẽ tạo sự thơng thương giữa

thượng nhĩ và vòi tai

-ngách trên vòi: là phần mở rộng của

thượng nhĩ trước và trung nhĩ

trước,ở phía trước nếp cơ căngV.Khoang búa bên

Khi loại bỏ phần xương trần thượng nhĩ sẽ để lộ

ra nếp búa đe bên và eo nhĩ,khi xương được loại

bỏ qua cả phần đầu xương búa->khoang búa bên

Phía trong:đầu và cổ x.búa

Ngồi:thành thượng nhĩ bên

Trước:d/c treo x.búa trước(không hằng định)

Dưới:nếp d/c búa trước

Phần d/c :xp từ cổ x.búa,có chứa mỏm dài

x.búa,tk thừng nhĩ, đm nhĩ dưới

d/c búa trước mở rộng xuống dưới đi tới gai nhĩ

trước về phía khe nhĩ-đá

Giới hạn sau:phía trên bởi phần uốn xướng dưới

của nếp búa-đe bên,phía dưới bởi d/c búa

sau,d/c búa sau cũng mở rộng về phía dưới>khoang có hình cái bát về phía sàn

Sàn:d/c búa trước(trước)+nếp d/c búa bên,phía

sau thường khơng có dây chằng(-> mở thơng vào

phần thấp của khoang thượng nhĩ bên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IV.Phân chia thượng nhĩ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×