1. Trang chủ >
  2. Kỹ Thuật - Công Nghệ >
  3. Hóa học - Dầu khí >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốc:

b. Thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốc:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Theo 6.1/97 [8], chọn (bảng 6.8/99 [8]).

Chọn sơ bộ , do đó =0,9848, theo 6.31/103 [8] số bánh răng nhỏ là:

răng

Số răng bánh lớn: chọn răng

Tỷ số truyền thực tế là:

Góc nghiêng răng:

Bảng 2 Các thơng số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

cấp nhanh (bảng 6.11 [8])

Khoảng cách trục

:

Module pháp

:

Chiều rộng vành răng

:

Tỷ số truyền

:

Góc nghiêng răng

:

Số răng

:

Đường kính vòng chia

:

Đường kính đỉnh răng

:

Đường kính đáy răng

:

• Tính bộ truyền cấp chậm: Bánh răng trụ răng nghiêng cấp chậm

- Xác định sơ bộ khoảng cách trục:

Theo 6.15a/96 [1]:Trong đó: Theo bảng 6.6/97 [8], chọn ; với răng nghiêng (Bảng

6.5/96 [8]); theo 6.6/97 [8]: , do đó theo bảng 6.7/98 [8]:

Theo tiêu chuẩn (trang 99 [8]), ta chọn .

-Xác định thông số ăn khớp:

Theo 6.1/97 [1], chọn (bảng 6.8/99 [1]).

Chọn sơ bộ , do đó =0,9848, theo 6.31/103 [8] số bánh răng nhỏ là:răng

Số răng bánh lớn: chọn răng

Tỷ số truyền thực tế là:27Góc nghiêng răng:

Bảng 3 Các thơng số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

cấp nhanh (bảng 6.11 [8])

Khoảng cách trục

Module pháp

Chiều rộng vành răng

Tỷ số truyền

Góc nghiêng răng

Số răng

Đường kính vòng chia

Đường kính đỉnh răng

Đường kính đáy răng-:

:

:

:

:

:

:

:

:Tính bộ truyền cho thùng quay: Bánh răng trụ răng thẳng cấp chậm

Xác định sơ bộ khoảng cách trục:Theo 6.15a/96 [8]:Trong đó: Theo bảng 6.6/97 [1], chọn ; với răng nghiêng (Bảng

6.5/96 [8]); theo 6.6/97 [8]: , do đó theo bảng 6.7/98 [8]:

-Xác định thông số ăn khớp:

Theo 6.1/97 [8], chọn .

Bánh răng nhỏ là:răng

Số răng bánh lớn: chọn răng

Tỷ số truyền thực tế là:

Bảng 4 Các thơng số và kích thước bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng

cấp nhanh (bảng 6.11 [8])

Khoảng cách trục

Module pháp

Chiều rộng vành răng

Tỷ số truyền

Số răng:

:

:

:

:

28Đường kính vòng chia

Đường kính đỉnh răng

Đường kính đáy răng:

:

:7. Kiểm tra độ bền thân thùng:

a.Trọng lượng của vật liệu trong thùngTrong đó:Năng suất của thùng,

Gia tốc trọng trường,

Thời gian lưu lượng của vật liệu trong thùng.b.Trọng lượng thùng rỗngTrong đó:Gia tốc trọng trường,

Chiều dài thùng,

Đường kính trong của thùng,

Đường kính ngồi của thùng,

Độ dày thân thùng, ,

Độ dày lớp cách nhiệt,

Độ dày lớp bảo vệ thùng,

Khối lượng riêng của thép CT3,

Khối lượng riêng của bê tơng xốp,c.Trọng lượng bánh răng vòngTrong đó:Đường kính đỉnh bánh răng vòng,

Đường kính đáy bánh răng vòng,

Bề rộng vành răng,

Khối lượng riêng của thép CT3,

Gia tốc trọng trường,d.Trọng lượng cánh xới

Chọn [8]

29e.Trọng lượng vành đai

[8]Trong đó:: Đường kính vành đai,

, chọn

Bề rộng vành đai, chọn

Khối lượng riêng của thép CT3,

Gia tốc trọng trường,f.Vậy, trọng lượng của tồn bộ thùng là:Khoảng cách hai vành đai

Trong đó: Chiều dài thùng,g.Kiểm nghiệm thân thùng

-Tải trọng lên 1 đơn vị chiều dài thùng khơng kể bánh răng vòng-Momen uốn do tải trọng gây ra-Momen uốn do bánh răng vòng gây raTổng momen uốn:

-Momen chống uốn:Trong đó:Đường kính trong của thùng,

Bề dày thùng sấy,-Ứng suất thân thùng8. Tính tốn vành đai:

a.Tải trọng trên 1 vành đai

30Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Thiết kế bộ truyền trong hộp giảm tốc:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×