1. Trang chủ >
  2. Công Nghệ Thông Tin >
  3. Kỹ thuật lập trình >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC THEO MÔ HÌNH SCRUM

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC THEO MÔ HÌNH SCRUM

Tải bản đầy đủ - 0trang

IDUserStory1As a user,

I want to register an account on the software,

so I can use features on the software.2As a user,

I want to logon an account on the software,

so I can use features on the software.3As a PO,

I want to logout an account on the software,

so user can logon with other account.4As a PO,

I want to reset password,

so user can reset password when they forgot.5As a PO,

I want to change password,

so user can security their password.6As a PO,

I want to employee managemet function,

so I can manage all employee of company.7As a PO,

I want to account managemet function,

so I can manage all account in system.8As a PO,

I want to tour managemet function,

so I can manage all tour of company.9As a PO,

I want to customer managemet function,

so I can manage all customer of company.10As a user,

I want to function of managing staff salary tables,

so I can managing all staff salary tables.ID4.2UserStory11As a PO,

I want to restaurant managemet function,

so I can manage all restaurants associated with the

company.12As a PO,

I want to hotel managemet function,

so I can manage all hotels associated with the company.13As a PO,

I want to customer contract management function,

so I can manage all customer contract of company.14As a PO,

I want to print tables function,

so I can easier management.15As a PO,

I want to search function,

so user can search a tour easily.16As a PO,

I want to statistics function,

so I can manage business easily.17As a PO,

I want the decentralization function when login,

so employees can work effectively18As a PO,

I want to book tour function,

so employee can book a tour for customer.PRODUCT BACKLOG

Product Backlog là nơi lưu trữ danh sách các tính năng mong muốn của sảnphẩm. Danh sách này được sắp xếp dựa trên độ ưu tiên của từng hạng mục. Các hạng

mục có độ ưu tiên cao hơn nằm ở phía trên của danh sách và sẽ được Nhóm Phát

triển lựa chọn để đưa vào sản xuất sớm, các hạng mục có độ ưu tiên thấp hơn sẽ nằm ở

phía cuối của danh sách và được phát triển muộn hơn.

Product Owner là người chịu trách nhiệm quản lý và bảo trì Product Backlog.

Việc này bao gồm xác định nội dung (các hạng mục cần phát triển), đánh giá độ ưutiên và sắp xếp các hạng mục, làm mịn các hạng mục, làm rõ và giải thích tất cả mọi

thắc mắc liên quan đến sản phẩm.

Product Backlog có thể chứa các hạng mục thuộc các loại như:

Tính năng sản phẩmLỗiCơng việc liên quan đến kỹ thuậtCơng việc nghiên cứu

Các hạng mục Product Backlog có thể được mơ tả bằng nhiều hình thức khác

nhau. Một cách làm phổ biến đó là sử dụng User Story (một User Story là một đoạn

mơ tả ngắn về tính năng mong muốn của sản phẩm dưới góc nhìn của người dùng, nó

có dạng: Là ….. tơi muốn …. để…… Ví dụ: Là khách hàng tôi muốn xem danh sách

sản phẩm để chọn mua). Nhưng đây không phải là cách làm duy nhất, mỗi nhóm có

thể lựa chọn cho mình hình thức phù hợp, chẳng hạn sử dụng User Case, User

Scenario, v.v.. Cho dù nhóm lựa chọn hình thức nào thì cũng cần đảm bảo tính ngắn

gọn, súc tích và rõ ràng của từng hạng mục.

Một Product Backlog tốt cần thỏa mãn tiêu chí DEEP, bao gồm:Detailed Appropriately (Đủ chi tiết Hợp lý): Có nghĩa là các hạng mục cần có đủ chi

tiết để hiểu đúng, nhưng khơng có nghĩa là tất cả các hạng mục đều có một mức độ chi

tiết như nhau mà chúng được giữ ở mức chi tiết phù hợp. Có nghĩa là, những hạng

mục ở trên cùng (sẽ được đưa vào sản xuất sớm) cần có đầy đủ chi tiết ở mức cao

nhất, những hạng mục ở phía dưới (sẽ được đưa vào sản xuất muộn hơn) thì chỉ cần

giữ ở mức chi tiết cơ bản.Estimated (Được ước tính): Tất cả các hạng mục đều phải được ước tính, bao gồm cả

giá trị thương mại và kích thước (lượng nỗ lực cần thiết để xây dựng).Emergent (Tiến hóa): Product Backlog khơng phải là một danh sách cố định. Nó liên

tục được cập nhật và duy trì trong suốt quá trình phát triển dựa theo những hiểu biết

học được.Prioritized (Sắp xếp theo độ ưu tiên): Các hạng mục trong Product Backlog cần được

sắp xếp theo độ ưu tiên để tối ưu hóa giá trị của cơng việc phát triển.Product Backlog là duy nhất, kể cả trong trường hợp có một hay nhiều Nhóm

Scrum cùng làm tham gia phát triển sản phẩm.Product Backlog của dự án phát triển phần mềm quản lý tour du lịch

trong nước theo mơ hình scrumPriority123456789

PriorityUserStory

As a user,

I want to register an account on the software,

so I can use features on the software.

As a user,

I want to logon an account on the software,

so I can use features on the software.

As a PO,

I want to logout an account on the software,

so user can logon with other account.

As a PO,

I want to reset password,

so user can reset password when they forgot.

As a PO,

I want to change password,

so user can security their password.

As a PO,

I want to employee managemet function,

so I can manage all employee of company.

As a PO,

I want to account managemet function,

so I can manage all account in system.

As a PO,

I want to tour managemet function,

so I can manage all tour of company.

As a PO,

I want to customer managemet function,

so I can manage all customer of company.UserStoryEstimate321225333

Estimate10111213As a user,

I want to function of managing staff salary tables,

so I can managing all staff salary tables.

As a PO,

I want to restaurant managemet function,

so I can manage all restaurants associated with the company.

As a PO,

I want to hotel managemet function,

so I can manage all hotels associated with the company.

As a PO,

I want to customer contract management function,

so I can manage all customer contract of company.2334As a PO,

I want to print tables function,

so I can easier management.

14151617184.32

As a PO,

I want to search function,

so user can search a tour easily.

As a PO,

I want to statistics function,

so I can manage business easily.

As a PO,

I want the decentralization function when login,

so employees can work effectively

As a PO,

I want to book tour function,

so employee can book a tour for customer.SPRINT BACKLOG2774Sprint Backlog là bảng cơng việc được Nhóm Phát triển sử dụng để quản lý quá trình

phát triển trong một Sprint. Sprint Backlog được Nhóm Phát triển tạo ra trong buổi Lập kế

hoạch Sprint và cập nhật trong suốt Sprint. Sprint Backlog chứa danh sách các hạng mục

được phát triển trong Sprint và các công việc cần làm tương ứng với từng hạng mục để

hồn thành nó.

Các cơng việc trong Sprint Backlog có thể được cập nhật (thêm, chỉnh sửa, loại bỏ,

….) tùy theo tình hình phát triển hiện tại.

Nhóm Phát triển có thể sử dụng công cụ chuyên nghiệp, excel hay các bảng vật lý để

thể hiện Sprint Backlog. Lý tưởng nhất vẫn là một bảng vật lý đặt ngay tại không gian làm

việc của Nhóm Phát triển để giúp các thành viên ln ln nắm rõ được tình hình phát

triển của Sprint.

Dựa trên Sprint Backlog, nhóm có thể sử dụng thêm Biểu đồ Sprint Burndown (Sprint

Burndown Chart) để thể hiện tiến độ của Sprint qua từng ngày.Sprint Backlog của dự án phát triển phần mềm quản lý tour du lịch trong

nước theo mơ hình scrumIDUserStory1As a user,

I want to register an account

on the software,

so I can use features on the

software.Estimat

eTask

Design frontend register page3Create and input database: table account

Implement the function of register(backend)

Test the function of register23As a user,

I want to logon an account

on the software,

so I can use features on the

software.

As a PO,

I want to logout an accountDesign frontend logon page

21Implement the function of logon(backend)

Test the function of logon

Design frontendAssignee

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yếnon the software,

so user can logon with other

account.4As a PO,

I want to reset password,

so user can reset password

when they forgot.Implement the function of logout(backend)

Test the function of logout

Design frontend reset password page

2Implement the function of reset

password(backend)

Test the function of reset password5As a PO,

I want to change password,

so user can security their

password.Design frontend change password page

2Implement the function of change

password(backend)

Test the function of change password

Design frontend employee managemet page

Create and input database: table employee6As a PO,

I want to employee

managemet function,

so I can manage all

employee of company.Implement the function of add employee

5Test the function of add employee

Implement the function of delete employee

Test the function of delete employee

Implement the function of edit employee

information

Test the function of eidt employee information

Design frontend account managemet page

Implement the function of add account7As a PO,

I want to account

managemet function,

so I can manage all account

in system.Test the function of add account

3Implement the function of delete account

Test the function of delete account

Implement the function of edit account

information

Test the function of eidt account information8As a PO,

I want to tour managemet

function,

so I can manage all tour of

company.3Design frontend tour managemet page

Create and input database: table tour

Implement the function of add tour

Test the function of add tour

Implement the function of delete tour

Test the function of delete tourHuỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn ThịImplement the function of edit tour information

Test the function of eidt tour information

Design frontend customer managemet page

Create and input database: table customer9As a PO,

I want to customer

managemet function,

so I can manage all

customer of company.Implement the function of add customer

3Test the function of add customer

Implement the function of delete customer

Test the function of delete customer

Implement the function of edit customer

information

Test the function of eidt customer information

Design frontend staff salary managemet page

Create and input database: table staff salary1

0As a user,

I want to function of

managing staff salary tables,

so I can managing all staff

salary tables.Implement the function of add staff salary

2Test the function of add staff salary

Implement the function of delete staff salary

Test the function of delete staff salary

Implement the function of edit staff salary

information

Test the function of eidt staff salary information

Design frontend restaurant managemet page

Create and input database: table restaurant1

1As a PO,

I want to restaurant

managemet function,

so I can manage all

restaurants associated with

the company.Implement the function of add restaurant

3Test the function of add restaurant

Implement the function of delete restaurant

Test the function of delete restaurant

Implement the function of edit restaurant

information

Test the function of eidt restaurant information1

2As a PO,

I want to hotel managemet

function,

so I can manage all hotels3Design frontend hotel managemet page

Create and input database: table hotelThúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

YếnImplement the function of add hotel

Test the function of add hotel

Implement the function of delete hotel

associated with the

company.1

3As a PO,

I want to customer contract

management function,

so I can manage all

customer contract of

company.Test the function of delete hotel

Implement the function of edit hotel

information

Test the function of eidt hotel information

Design frontend customer contract

managemet page

Create and input database: table customer

contract

Implement the function of add customer

contract

4Test the function of add customer contract

Implement the function of delete customer

contract

Test the function of delete customer contract

Implement the function of edit customer

contract information

Test the function of eidt customer contract

information1

41

5As a PO,

I want to print tables

function,

so I can easier

management.

As a PO,

I want to search function,

so user can search a tour

easily.Design frontend print table page

2Implement the function of print table(backend)

Test the function of print table

Design frontend search page2Implement the function of search(backend)

Test the function of search1

6As a PO,

I want to statistics function,

so I can manage business

easily.7Design frontend statistics page

Implement the function of quarterly revenue

statistics

Test the function of quarterly revenue statistics

Implement the function of statistics of

customers by quarter

Test the function of statistics of customers by

quarter

Implement the function of statistics the

number of tours by quarter

Test the function of statistics the number of

tours by quarter

Implement the function of statistics the

number of tours according to tour guides

Test the function of statistics the number ofHuỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Linhtours according to tour guides

Implement the function of statistics of tour

numbers by sights

Test the function of statistics of tour numbers

by sights

1

71

8As a PO,

I want the decentralization

function when login,

so employees can work

effectively

As a PO,

I want to book tour function,

so employee can book a

tour for customer.7Implement the function of search(backend)

Test the function of search

Design frontend book tour page4Implement the function of book tour(backend)

Test the function of book tourCHƯƠNG 5: GIAO DIỆN PHẦN MỀM

5.1ĐĂNG NHẬPYến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An

Nguyễn Linh

Yến

Huỳnh Công

Phát

Nguyễn Thị

Thúy An5.2QUẢN LÝ NHÂN VIÊN5.3QUẢN LÝ TÀI KHOẢNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 4: XÂY DỰNG PHẦN MỀM QUẢN LÝ TOUR DU LỊCH TRONG NƯỚC THEO MÔ HÌNH SCRUM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×