1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
5 Kết quả khảo nghiệm

5 Kết quả khảo nghiệm

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 57 - Đồ thị biểu diễn vị trí

Bảng 6 - Kết quả khảo nghiệm vận tốc

Vận tốc100500150020002500110050015002000250021025051503200325103105510150219952495498497150120012502510450214952002250261034991500200525007995051505200324988100507150319982503910150415072000250510100510149820102500Lầnv/p53Hình 58 - Đồ thị biểu diễn vận tốc545 Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

Kết luận

Sau thời gian thực hiện đề tài đã được hoàn thành đúng thời hạn và đạt được một

số kết qua nhất định.

- Mô hình được thiết kế hoàn chỉnh, đáp ứng được các yêu cầu kĩ thuật để

điều khiển vị trí và tốc độ động cơ.

- Khao sát các thông số và hoạt động của card.

- Điều khiển được vị trí và tốc độ động cơ.

- Thiết kế được giao diện điều khiển.

- Lập trình được chương trình điều khiển.

Đề nghị:

- Ứng dụng mô hình này vào việc thực tập.

- Sư dụng bộ điều khiển PID, điều khiển Fuzzy trong Labview để điều khiển

tự động đạt hiệu qua cao hơn.

- Phát triển thêm các ứng dụng sư dụng card giao tiếp USB - 9001TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu trong nước

1. Phạm Đức Dũng, 2008, Giáo trình chi tiết máy, ĐH Nông Lâm TP.HCM, 229

trang.

2. Hồ Viết Bình, 2005, Tự động hóa q trình sản xuất, ĐH Sư Phạm Kỹ Tḥt

TP.HCM. 150 trang553. Ngơ Diên Tập 2000, Lập trình kết nối máy tính trong windows, Nhà xuất ban

khoa học kỹ thuật, 506 trang.

Tài liệu nước ngoài

4. 2003 – 2006 National Instruments Corporation, LabVIEW Getting Started with

Labview, 102 pages

Tài liệu từ Internet

5. Data sheet các linh kiện điện tư - Nguồn internet

http://www.alldatasheet.com/

6. Labview – Nguồn Internet

http://www.ni.com/

http://labview.hocdelam.org/vn/PHỤ LỤC

Chương trình điều khiển56Hình 59 - Chương trình điều khiển57Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

5 Kết quả khảo nghiệm

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×