1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 4.27: Lưu đồ giải thuật toàn bộ hệ thống.

Hình 4.27: Lưu đồ giải thuật toàn bộ hệ thống.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ5.1 Kết luận.

Đề tài “ Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống cảnh báo tự động trong nhà qua

điện thoại di động ” được thực hiện với kết quả như sau:

- Mơ hình ngôi nhà với các thiết bị cảnh báo tự động gọn, dễ quan sát.

Mạch nạp PIC hoạt động tốt

- Mạch điều khiển và xử lý trung tâm hoạt động ổn định.

Chương trình điều khiển có thể được điều chỉnh dễ dàng, thuận tiện.

Tín hiệu truyền nhận qua RF bằng điện thoại di động ổn định, có khả năng chống

nhiễu cao.

Hệ thống điều khiển từ xa bằng điện thoại di động có nhiều tính năng như:

 Có thể điều khiển được được thiết bị ở bất kì nơi nào nếu nơi đó có mạng

điện thoại.

 Điều khiển được thiết bị tại chỗ bằng remote RF, phím nhấn.

 Có thể biết được trạng thái hoạt động của các thiết bị ở xa qua phản hồi

bằng âm thanh.

5.2 Đề nghị.

Do thời gian làm đề tài hạn chế, nên còn nhiều khía cạnh chúng em chưa khảo sát

được cũng như chưa giải quyết được một số hạn chế, xin đề nghị một số vấn đề như

sau:-Cần khắc phục hiện tượng chồng sóng khi nhiều thiết bị cùng phát một lúc.-Khoảng cách hoạt động của các cảm biến còn hạn chế nên cần phải tăng khoảng

cách hoạt động của các cảm biến để nó hoạt động được tốt hơn.Tiếp tục nghiên cứu và phát triển đề tài để hệ thống có thể:

- Điều khiển được thiết bị thơng qua giọng nói.

- Kết hợp với hệ thống mạng điện thoại cố định, Internet để hệ thống hoạt động

rộng hơn.

Nhờ có điều khiển từ xa, con người tiết kiệm được thời gian và quá trình đi lại với

điều kiện thi công của đề tài rất khả thi, giá thành thấp, phù hợp với điều kiện thực tại

của nước nhà. Song đề tài mang tính tiện ích rất cao được ứng dụng từ dân dụng, các

thiết bị trong nhà….đến công nghiệp như nhà máy, kho xưởng, hệ thống, khách sạn….

và đặc biệt là những ài trương khắc nghiệt, nguy hiểm, nơi cao áp.

Ngồi ra, trong cơng tác giảng dạy, hệ thống trở thành một mơ hình thực tế dùng

giảng dạy thể hiện sự ứng dụng của mạng thông tin.

Hơn nữa về tính khả thi trong tương lai, đề tài mang tính kích thích thúc đẩy sự phát

triển của ngành Cơ Điện Tử, Viễn Thơng của Việt Nam.

Từ đó,góp phần xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh vì ngành Cơ Điện Tử là

ngành đóng vai trò kinh tế mũi nhọn của nước nhà. Với những đặc điểm và tính năng

trên, đề tài có khả năng triển khai ứng dụng rộng rãi trong thực tế và mang tính hiện

đại, thực tiễn cao.TÀI LIỆU THAM KHẢO[1]. Châu Kim Lang, 1989. Phương pháp nghiên cứu khoa học, ĐHSPKT.TPHCM,

[2]. Lê Văn Thảnh, 1996. Nguyên lý tổng đài điện tử, Trung tâm đào tạo bưu chính

viễn thơng II.

[3]. Ngơ Diên Tập. Vi xử lý trong đo lường và điều khiển, Nhà xuất bản khoa học và kỹ

thuật.

[4]. Nguyễn Đình Phú, 1998. Lịch sử phát triển vi xử lý, ĐHSPKT.TPHCM

[5]. Dương Minh Trí, , 1997. Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn, Nhà xuất bản KHKT.

[6]. Nguyễn Hữu Phương, 1997. Mạch số, Trường Đại Học Tổn Hợp TP.HCM.

[7]. Vương Khánh Hưng, 2002. Tự học sửa chữa điện thoại bàn.

[8]. Nguyễn Phước Tấn, 2000. Giáo trình mạch điện tử, Nhà xuất bản TP.HCM

[9]. Tống Văn Ơn, 1994. Truyền dữ liệu sử dụng vi mạch LSI, ĐHBK TP.HCM.

[10]. Lê Huỳnh Xuân, 2000. Hệ thống điều khiển thiết bị từ xa và tự động quay số, Đồ

án tốt nghiệp.

[11]. Nguyễn Thúy Vân, 1997. Kỹ thuật điện tử, Nhà xuất bản KHKT Hà Nội.

[12]. Http://www.isd.com.

[13]. Http://www.picvietnam.com.vn.

[14]. Http://www.vidieukhien.net

[15]. Http://www.MT.com

[16]. Http://www.Microchip.com.

[17]. www.alldatashet.comPHỤ LỤC

MÃ NGUỒN VI ĐIỀU KHIỂN#include

__CONFIG(INTIO & WDTDIS & PWRTEN & MCLREN & UNPROTECT &

DUNPROTECT & BORDIS & IESODIS & FCMDIS & LVPDIS);

__CONFIG (BORV40);

bit luuRB3 , luuRB2,luuRB4;

void delay_ms(int ms);

void main()

{

ANSEL = ANSELH = 0;

TRISA0 = 1;//input

TRISA1 = 1;//input

TRISA2 = 1;//input

TRISA3 = 1;//input

TRISA4 = 0;//output

RA4 = 0;

TRISA5 = 0;//output

RA5 = 0;

TRISC1 = 0;// output

TRISC3 = 0;// output

TRISC4 = 1;// input

TRISC5 = 1;// input

TRISC6 = 1;// input

TRISC7 = 1;// input

PORTC = 0;

TRISD = 0;// output

PORTD = 0;

TRISB0 = 0;

TRISB1 = 0;

RB1 = 0;TRISB2 = 1;

TRISB3 = 1;

TRISE0 = 0;

RE0 = 0;

TRISE1 = 0;

RE1 = 0;

//Cau hinh ngat

RBIF = 0;//Xoa co ngatRBIE = 1;//Cho phep ngat on change( ko fai INT=ngat ngoai)IOCB = 0x0C;

//Cau hinh ngat canh lenh hay ngat canh xuong

//INTEDG = 0; //Ngat canh xuong

luuRB3 = RB3;//0

luuRB2 = RB2;

//luuRB4 = RB4;

GIE = 1; // Cho phep ngat toan cuc

while(1){

}

}

void interrupt isr()

{

if(RBIE && RBIF)

{

RBIF = 0;

if(RB3 != luuRB3)

{

// dieu khien role

// nut A tren dieu khien RF = 1

if(RA0 == 1 && RA1 == 0 && RA2 == 0 && RA3 == 0 ){

RA4 = 1;

_delay(1000);

}// nut B tren dieu khien RF = 2

if( RA0 == 0 && RA1 == 1 && RA2 == 0 && RA3 == 0 ){

RA5 = 1;

_delay(1000);

}

// nut C tren dieu khien RF = 4

if( RA0 == 0 && RA1 == 0 && RA2 == 1 && RA3 == 0 ){

RE0 = 1;

_delay(1000);

}

// nut D tren dieu khien RF = 8

if( RA0 == 0 && RA1 == 0 && RA2 == 0 && RA3 == 1){

RE1 = 1;

_delay(1000);

}

//tat het role

if( RA0 == 1 && RA1 == 1 && RA2 == 0 && RA3 == 0){

RA4 = 0;

RA5 = 0;

RE0 = 0;

RE1 = 0;

RC1 = 0;

RC3 = 0;

PORTD = 0;

}

// + cam bien chuyen dong gia tri la 10

if(RA0 == 0 && RA1 == 0 && RA2 == 1 && RA3 == 1 )

{

// goi dien thoai

RC1 = 1; //nhan phim 3 tren dien thoai

RC3 = 1; //nhan phim 2 tren dien thoai

// phat ghi amPORTD = 0x77 ; //dat gia tri phat ghi am :' canh bao '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(3000);

PORTD = 0xcf ; //dat gia tri phat ghi am :' co nguoi dot

nhap '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

PORTD = 0x6f ; //dat gia tri phat ghi am :' tran nha '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

}

// + cam bien dong cua

if(RA0 == 1 && RA1 == 1 && RA2 == 1 && RA3 == 0)

{

// goi dien thoai

RC1 = 1; //nhan phim 3 tren dien thoai

RC3 = 1; //nhan phim 2 tren dien thoai

// phat ghi am

PORTD = 0x77 ; //dat gia tri phat ghi am :' canh bao '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;delay_ms(5000);

PORTD = 0xcf ; //dat gia tri phat ghi am :' co nguoi dot

nhap '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

PORTD = 0xdc ; //dat gia tri phat ghi am :' cua truoc '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

}

// + cam bien khoi

if(RA0 == 0 && RA1 == 1 && RA2 == 1 && RA3 == 1)

{

// goi dien thoai

RC1 = 1; //nhan phim 3 tren dien thoai

RC3 = 1; //nhan phim 2 tren dien thoai

// phat ghi am

PORTD = 0x77 ; //dat gia tri phat ghi am :' canh bao '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

'PORTD = 0x3f ; //dat gia tri phat ghi am :' co nguy co chay

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phatdelay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

}

// + cam bien cat tia

if(RA0 == 1 && RA1 == 1 && RA2 == 1 && RA3 == 1)

{

// goi dien thoai

RC1 = 1; //nhan phim 3 tren dien thoai

RC3 = 1; //nhan phim 2 tren dien thoai

// phat ghi am

PORTD = 0x77 ; //dat gia tri phat ghi am :' canh bao '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

PORTD = 0xcf ; //dat gia tri phat ghi am :' co nguoi dot

nhap '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

PORTD = 0xec ; //dat gia tri phat ghi am :' cua sau '

RB1 = 1;//cau thong bao bat dau phat

delay_ms(100);

RB1 = 0;

delay_ms(5000);

}

}if(RB2 != luuRB2)

{

// key so 1 mo role 1

if(RC4 == 1 && RC5 == 0 && RC6 == 0 && RC7 == 0){

RA4 = 1;

}

// key so 2 tat role 1

if(RC4 == 0 && RC5 == 1 && RC6 == 0 && RC7 == 0){

RA4 = 0;

}

// key so 3 mo role 2

if(RC4 == 1 && RC5 == 1 && RC6 == 0 && RC7 == 0){

RA5 = 1;

}

// key so 4 tat role 2

if(RC4 == 0 && RC5 == 0 && RC6 == 1 && RC7 == 0){

RA5 = 0;

}

// key so 5 mo role 3

if(RC4 == 1 && RC5 == 0 && RC6 == 1 && RC7 == 0){

RE0 = 1;

}

// key so 6 tat role 3

if(RC4 == 0 && RC5 == 1 && RC6 == 1 && RC7 == 0){

RE0 = 1;

}

// key so 7 mo role 4

if(RC4 == 1 && RC5 == 1 && RC6 == 1 && RC7 == 0){

RE1 = 1;

}

// key so 8 tat role 4

if(RC4 == 0 && RC5 == 0 && RC6 == 0 && RC7 == 1){

RE1 = 0;}

// key so # tat toan bo role

if(RC4 == 0 && RC5 == 0 && RC6 == 1 && RC7 == 1){

RA4 = 0;

RA5 = 0;

RE0 = 0;

RE1 = 0;

}

}

}

}

void delay_ms(int ms)

{

int i;

for(i=0;i
_delay(1000);

}

}Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 4.27: Lưu đồ giải thuật toàn bộ hệ thống.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×