1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Kết quả thực hiện

3 Kết quả thực hiện

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 4.23: Mạch điều khiển cho khối hiển thị LED đơn4.3.2 Dùng LED đơn để ghép thành đồng hồ số lớnHình 4.24: Mơ hình LED 7 đoạn

4 LED 7 đoạn được ghép trên khung hình chữ nhật (1000 x 440) để hiển thị giờ và

phút của đồng hồ số.60Hình 4.25: Mạch điều khiển cho khối LED 7 đoạn

4.3.3 Thiết bị chạy chữ kiểu LED ma trận đã được chế tạoHình 4.26: Mơ hình LED ma trậnHình 4.27: Mạch điều khiển khối LED ma trận61Chương 5

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ5.1 Kết luận

Sau 15 tuần thực hiện với sự hướng dẫn tận tình của thầy Đào Duy Vinh. Đề tài

“Nghiên cứu, tính tốn, thiết kế, chế tạo bảng hiệu LED” đã hồn thành đúng thời gian

qui định. Nội dung chính của đề tài chủ yếu nghiên cứu chế tạo các bảng hiệu LED dùng

vi điều khiển để điều khiển tăng khả năng thu hút của con người.

Chế tạo thành công 3 mô hình gồm LED đơn, LED ma trận và LED 7 đoạn.

Phương pháp quét được sử dụng để điều khiển (mô hình LED ma trận và 7 đoạn) với tần

số quét 20 Hz.

Sau khi tính tốn, thiết kế, chế tạo một số mơ hình bảng quảng cáo kinh phí được

tính khoảng: 30.000 đ / dm2. Giảm được 30% so với giá thành trên thị trường hiện nay.

Bước đầu tính tốn tối ưu hạn chế bị cháy trong quá trình sử dụng như một số bảng

hiệu thường gặp.

Trong quá trình thực hiện, đề tài này khơng tránh khỏi những thiếu sót nhất định.

Rất mong sự đóng góp của q thầy cơ và và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

5.2 Đề nghị

Sau một thời gian thực hiện đề tài, sinh viên thực hiện nhận thấy rằng đề tài còn

nhiều hạn chế về khả năng sử dụng trong thực tế. Để tăng sự linh động khi sử dụng, luôn

tạo ra cái mới trên nền tảng phần cứng cố định đề tài nên phát triển theo hướng:

 Giao tiếp online với máy tính để thay đổi cách hiển thị.

 Cần sử dụng loại LED có dòng điện định mức nhỏ để tăng độ sáng đồng thời giảm

cường độ dòng cung cấp.

62TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Hữu Phương, 2004. Mạch số. Nhà xuất bản thống kê, 480 trang.

2. Lê Phi Yến – Lưu Phú – Nguyễn Như Anh, 2005. Kỹ thuật điện tử. Nhà xuất bản

Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh, 250 trang.

3. Nguyễn Đình Phú, 2006. Kỹ thuật vi điều khiển. Trường Đại học Sư Phạm Kỹ

Thuật TP. Hồ Chí Minh, 234 trang.

4. Kiều Xuân Thục, Vũ Thị Thu Hương, Vũ Trung Kiên. Vi điều khiển cấu trúc – lập

trình và ứng dụng. Nhà xuất bản giáo dục, 199 trang.

5. Nguyễn Bá Vương, 2008. Điện tử công suất. Trường đại học Nơng Lâm TP. Hồ

Chí Minh, 80 trang.

6. Nguyễn Văn Hùng, 2007, Bài giảng Kỹ thuật lập trình áp dụng, ĐH Nông Lâm

TP.HCM, 150 trang.63PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1

Sơ đồ khối 89S5264PHỤ LỤC 2

Chương trình điều khiển khối LED đơn

ORG000HTD:LCALLX0:SETBCMOVP0,ARLCAMOVA,P0SANG_TATLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0CJNEA,#0FFH,X0MOVp1,#00000011LCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1LCALLSANG_TAT;chuong trinh1

MOVP1,#00000011BLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0MOVP0,#11000000BLCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1MOVP0,#00111100BLCALLDELAY

65SETBP3.1CLRP3.0MOVP0,#00000011BLCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1MOVP1,#00000011BLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0MOVP0,#11000011BLCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1MOVP1,#00111111BLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0MOVP1,#00000011BLCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1MOVP0,#11111111BLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0MOVP1,#00000011BLCALLDELAY

66SETBP3.0CLRP3.1LCALLSANG_TAT;chuong trinh 2PORT0_A:MOVR2,#00HMOVR4,#08MOVR5,04HMOVR3,#00HMOVA,R3ORLA,R2MOVP0,ALCALLPORT0_B:DELAYSETBP3.1CLRP3.0SETBCMOVA,R3RRCAMOVR3,AORLA,R2MOVP0,ALCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1CLRCDJNZR5,PORT0_BMOVR2,ADJNZR4,PORT0_ALCALLSANG_TAT

67;chuong trinh 3

SANG_TAT: MOVP0,#00H

MOVP1,#00HSETBP3.1CLRP3.0LCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1MOVP0,#0FFHMOVP1,#0FFHLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0MOVP0,#00HMOVP1,#00HLCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1MOVP0,#0FFHMOVP1,#0FFHLCALLDELAYSETBP3.1CLRP3.0MOVP0,#00HMOVP1,#00HLCALLDELAYSETBP3.0CLRP3.1

68MOVA,P1CJNEA,#00H,SANG_TATDELAY:MOV70H,#04D3:MOV71H,#0FFHD2:MOV72H,#0FFHD1:DJNZ72H,D1DJNZ71H,D2DJNZ70H,D3RET

END69PHỤ LỤC 3

Chương trình điều khiển đồng hồ số

dwnbitp3.2upbitp3.1modebitp3.0mode1bitp3.3bien_modeequr2relaybitp3.4bien_tgequ

orgr3000hmov bien_mode,#0

lcall

tu_dau1:khoitaodallassmov r0,#30h

movx a,@r0

mov bien_tg,a

mov r0,#0

movx a,@r0

mov 50h,atu_dau:lcalldoc_datagiaima:lcallhex_bcdlcallbcd_7doanlcallhien_thijbmode,adj11jbmode1,adj1jnbrelay,kt_tgz61:mov a,10h

cjnea,#0,tu_daumov a,11h

70Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Kết quả thực hiện

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×