1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Những hình ảnh thể hiện sau khi nén với các thông số BPP và PSNR tương ứng với 2 thuật toán EZW và SPIHT

1 Những hình ảnh thể hiện sau khi nén với các thông số BPP và PSNR tương ứng với 2 thuật toán EZW và SPIHT

Tải bản đầy đủ - 0trang

anh đã nén với số lần lặp: 10

Tốc độ bit (BPP) = 0.059

Tỉ số nén (CR) = 0.75 %

PSNR = 23.97 dBTốc độ bit (BPP)=0.021

Tỉ số nén (CR)=0.26 %

PSNR=21.65 dBanh đã nén với số lần lặp: 11

Tốc độ bit (BPP) = 0.161

Tỉ số nén (CR) = 2.01 %

PSNR = 26.39 dBTốc độ bit (BPP)=0.021

Tỉ số nén (CR)=0.26 %

PSNR=21.65 dBanh đã nén với số lần lặp: 12anh đã nén với số lần lặp: 13Tốc độ bit (BPP) = 0.393Tốc độ bit (BPP) = 0.797Tỉ số nén (CR) = 4.91 %Tỉ số nén (CR) = 9.72 %PSNR = 29.75 dBPSNR = 33.54 dBTốc độ bit (BPP)=0.021Tốc độ bit (BPP)=0.021Tỉ số nén (CR)=0.26 %Tỉ số nén (CR)=0.26 %PSNR=21.65 dBPSNR=21.65 dBanh đã nén với số lần lặp: 14anh đã nén với số lần lặp: 15Tốc độ bit (BPP) = 1.411Tốc độ bit (BPP) = 2.309Tỉ số nén (CR) = 17.65 %Tỉ số nén (CR) = 28.86 %PSNR = 37.61 dB48 PSNR = 41.42 dBTốc độ bit (BPP)=0.021Tốc độ bit (BPP)=0.021Tỉ số nén (CR)=0.26 %Tỉ sớ nén (CR)=0.26 %PSNR=21.65 dB

7.1.2 Thuật tốn EZWPSNR=21.65 dBẢnh gớcanh đã nén với số lần lặp: 8anh đã nén với số lần lặp: 9Tốc độ bit (BPP) = 0.012Tốc độ bit (BPP) = 0.032Tỉ số nén (CR) = 0.15 %Tỉ số nén (CR) = 0.39 %PSNR = 20.11 dBPSNR = 21.91 dBTốc độ bit (BPP)=0.021

Tốc độ bit (BPP)=0.021Tỉ số nén (CR)=0.26 %

PSNR=21.65 dBTỉ số nén (CR)=0.26 %

PSNR=21.65 dBanh đã nén với số lần lặp: 10anh đã nén với số lần lặp: 11Tốc độ bit (BPP) = 0.089Tốc độ bit (BPP) = 0.228Tỉ số nén (CR) = 1.11 %Tỉ số nén (CR) = 2.85 %PSNR = 24.1 dBPSNR= 26.86 dB

49Tốc độ bit (BPP)=0.021Tốc độ bit (BPP)=0.021Tỉ số nén (CR)=0.26 %Tỉ số nén (CR)=0.26 %

PSNR=21.65 dBPSNR=21.65 dBanh đã nén với số lần lặp: 12anh đã nén với số lần lặp: 13Tốc độ bit (BPP) = 0.559Tốc độ bit (BPP) = 1.166Tỉ số nén (CR) = 5.99 %Tỉ số nén (CR) = 14.58 %PSNR = 30.43 dBPSNR = 34.50 dBTốc độ bit (BPP)=0.021Tốc độ bit (BPP)=0.021Tỉ số nén (CR)=0.26 %Tỉ số nén (CR)=0.26 %PSNR=21.65 dBPSNR=21.65 dBanh đã nén với số lần lặp: 14anh đã nén với số lần lặp: 15Tốc độ bit (BPP) = 2.114Tốc độ bit (BPP) = 3.476

Tỉ số nén (CR) = 43.46 %

PSNR = 42.34 dBBiến đổi wavelet rời rạc

7.2 Nội

dung chương trình

Lựa chọn anh đầu vào

function varargout

select_image(varargin)

Bắt =đầu

gui_Singleton

=

1;

Tớc đợ bit (BPP)=0.021

CThay đổi số lần lặp lại

gui_State = struct('gui_Name',

mfilename,

...

BKết thúc

'gui_Singleton', gui_Singleton, ...

Tỉ số nén (CR)=0.26 %

'gui_OpeningFcn',

Ảnh sau giai

nén đạt yêu cầu @select_image_OpeningFcn, ...

'gui_OutputFcn', @select_image_OutputFcn, ...

PSNR=21.65 dB

'gui_LayoutFcn', [] , ...

'gui_Callback', []);

if nargin && ischar(varargin{1})

gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1});

50end

if nargout

[varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

else

gui_mainfcn(gui_State, varargin{:});

end

function select_image_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin)

%chon anh de nen

handles.name='Y'

Y=handles.name

handles.Y=handles.name;

%chon phuong phap nen

handles.meth='X'

X=handles.meth;

handles.X= handles.meth;

handles.output = hObject;

guidata(hObject, handles);

function varargout = select_image_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)

varargout{1} = handles.output;

function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)

%lựa chọn anh đầu vào

name=uigetfile('*.png','select_image');

handles.name=name

handles.Y=imread(handles.name);

set(handles.text7,'visible','off');

subplot(2,2,1); axis off; colormap gray(255);imagesc(handles.Y);

title('anh goc');

I=imread(handles.name);

hist(handles.axes1,double(I));

guidata(hObject, handles);

function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles)

%meth = 'ezw';

%Nén anh với 2 thuật toán EZW và SPIHT

val1=get(handles.edit1,'string')

val1=str2num(val1);

wname = 'haar';

nbloop = val1;51Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Những hình ảnh thể hiện sau khi nén với các thông số BPP và PSNR tương ứng với 2 thuật toán EZW và SPIHT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×