1. Trang chủ >
  2. Kỹ thuật >
  3. Điện - Điện tử - Viễn thông >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.7: Giao diện lập trình PC cacess.

Hình 3.7: Giao diện lập trình PC cacess.

Tải bản đầy đủ - 0trang

+ Chọn microwin( com1) new PLC.+ Điền tên bạn muốn thực hiện:

+ Bạn có thể chọn new folder hay item như hình dưới:Name: tên của item hoặc foder.

Adress: địa chỉ PLC, vùng nhớ input, ouput.

Data type: loại dữ liệu của item.

Xong nhấn OK`43+ Muốn hiện thị item hoặc foder khác nhấn vào màn hình chọn new.+ Cứ tiếp tục như thế ta tạo xong các tag trong pc access nhiệm vụ bây giờ là liên kết

được với Win CC. Ta mở chương trình WinCC lên.`44+ Nhấp phải chuột vào màn hình làm việc :+Nhấn đúp vào local+Ta chọn như hình dưới:Tiếp theo ta chọn chương trình điều khiển rồi add qua WinCC nữa là xong.

+ Các dữ liệu được kết nối trong PC access.`45Hình 3.8: các tag liên kết trong PC access.

3.5 Giao tiếp trong WinCC.

Các bước giao tiếp trong WinCC.

+ Soạn thảo dự án mẫu.`46Hình 3.9: Tạo dự án mẫu trong WinCC.

+ Kết nối Driver điều khiển.Hình 3.10: Kết nối Driver trong WinCC.

+ Tạo các nhóm biến liên kết: Biến nội, biến ngoại, tạo những nhóm biến thiết

bị, tạo biến q trình.

+ Tạo ảnh và thuộc tính cho các đối tượng.

+ Kết nối với thiết bị điều khiển.

3.6 Động cơ DC.

Mơ hình thực hiện gồm 7 động cơ điều khiển q trình hoạt động cũng như đóng mở

các hành trình:

+ 2 động cơ 12V tốc độ 5 vòng/phút.

+ 2 động cơ 12V tốc độ 7,5 vòng /phút.

+ 3 động cơ 12v tốc độ 30 vòng/phút.`47Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.7: Giao diện lập trình PC cacess.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×