1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1:TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG

PHỤ LỤC 1:TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52D: nhân tố động lực phụ thuộc vào từng loại xe (tra biểu đồ). Từ V tk=60 Km/h

đường cấp IV, xe tính tốn là xe con Motscovit, tra đồ thị 3.2-14 (Sách thiết kế đường

1, trang 152) Dmax=0.08.

f: là hệ số lực cản lăn phụ thuộc vào mặt đường bê tông nhựa f 0=0.02

� f= 0.02*{1+0.01*(V-50)}= 0.02*{1+0.01x(60-50)}= 0.022

k

Độ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức kéo: i max = 0.08-0.022= 0.058= 5.8%.

3.2. Theo điều kiện sức bám.Xe chỉ có thể chuyển động khi lực kéo nhỏ hơn lực bám giữa bánh xe và mặt

đường (để xe không bị trượt)

D=φG K -Pw

P

= mφ- w

G

GTrong đó:

 : là hệ số bám dính của bánh xe và mặt đường.   0,5G: là trọng lượng toàn bộ xe G= 1875.

Gk: là trọng lượng trục chủ động Gk= 0.7xG= 640.

m: là hệ số phân phối tải trọng trục bánh xe chủ động.

Pw: là lực cản khơng khí.

Pw K �F �V 2

13N �Sec 2

4

K: là hệ sức cản khơng khí ( m

).

N �Sec 2

4

Đối với xe con K= 0.025 ( m

).F: là diện tích cản khơng khí (m2). Đối với xe con F= 1.92(m2).

V: là vận tốc thiết kế (Km/h).V= 60(Km/h).

- Pw = (0.025*1.92*602)/13 = 13.29

- Dmax =(0.5*640 – 13.29)/1875 = 0.164

kĐộ dốc dọc lớn nhất theo điều kiện sức bám: i max = 0.164-0.022= 0.142= 14.2%.

Kết luận: Vậy chọn độ dốc dọc tối đa theo tính tốn i max= min(5.8%;14.2%).

Theo TCVN 4054-05 Bảng 15 Trang 24: với V tk= 60Km/h, tra bảng imax= 6%.Vì vậy

chọn độ dốc dọc tối đa 6% để thiết kế tuyến.

4. Xác định tầm nhìn xe chạy

4.1. Tầm nhìn trước chướng ngại vật cố định (S1)

Chướng ngại vật trong sơ đồ này là một vật nằm cố định trên làn xe đang chạy

như đá đổ, đất trượt, hố sụt, cây đổ…Xe đang chạy với vận tốc V, có thể dừng lại an

toàn trước chướng ngại vật với chiều dài tầm nhìn S1.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 27SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Hình 1.1: Sơ đồ tầm nhìn S1

Cộng thức:

2k �V

V

S1= lpư + Sh + l0 = 3.6 + 254�(0.5�i) + l0(m)

lo: là cự ly an toàn , lo= 5  10m, lấy lo= 10(m).

V: là vận tốc chạy tính tốn, V = 60 km/h.

k: là hệ số sử dụng phanh, k = 1.4 đối với xe tải.

: là hệ số bám giữa bánh xe và mặt đường,  = 0.5.

i: là độ dốc dọc lớn nhất, idmax = 6%.

1.4 �60

60

 S1 = 3.6 + 254 �(0.5 - 0.06) + 7 = 71.76(m)

Theo TCVN 4054-05 Bảng 10 Trang 19, chiều dài tầm nhìn trước chướng ngại

vật cố định ứng với tốc độ tính tốn V= 60km/h là S1= 75m.

Kết Luận: Chọn chiều dài tầm nhìn S1= 75m.

4.2. Tầm nhìn hai xe ngược chiều (trên cùng 1 làn) kịp hãm lại không đâm vào

nhau

2Hai xe chạy ngược chiều chạy trên cùng làn xe.Điều này có thể khó xảy ra,

nhưng cũng có thể lái xe vơ kỉ luật, say rượu…Tuy ít xảy ra nhưng cũng phải xem xét.Hình 1.2: Sơ đồ tầm nhìn S2

Cơng thức:GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 28SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52V

k �V 2 �

+

2

2

S2 = 2xlpư + 2xSh + lo = 1,8 127�( - i ) + l01.4 �602 �0,5

S2 =

+

+10

1.8 127 �(0.52 - 0.062 )

= 123.86(m)

60Theo TCVN 4054-05bảng 10 Trang 19, chiều dài tầm nhìn hai chiều ứng với tốc

độ tính toán V = 60km/h là S2 =150 m

Kết Luận: Chọn tầm nhìn hai chiều theo quy trình là S2= 150m.

5. Bán kính đường cong nằm tối thiểu

Bán kính đường cong nằm tối thiểu là với bán kính đó xe chạy trong đường cong

nằm không bị gây nguy hiểm tức thỏa mãn điều kiện khống chế lực xô ngang (lực li

tâm).

Y

v2

v2

V2

=μ=

±i n � R min =

� R min =

G

g �R

g �(μ max +i nmax )

127 �(μ max +i nmax )Trong đó:

 : là hệ số lực đẩy ngang trên 1 đơn vị trong lượng xe giá trị  được chọn theo

các điều kiện sau:

 Đảm bảo xe không bị đẩy trượt ngang

 Đảm bảo xe không bị lật đổ qua điểm tựa tại bánh xe ở phía lưng đường cong

 Giảm chi phí vận chuyển

 Đảm bảo êm thuận cho hành khách

Theo điều kiện bất lợi nhất không bị trượt ngang: max   max  0.15

in: là độ dốc ngang mặt đường

5.1. Bán kính đường cong nằm tối thiểu bố trí siêu cao lớn nhất

Bán kính nhỏ nhất trong điều kiện hạn chế và có bố trí siêu cao lớn nhất:

Rscmin V2

127 �   iscmax iscmax : là độ dốc siêu cao lớn nhất, lấy iscmax = 0,08

: là hệ số lực đẩy ngang trong tính tốn Rsc, lấy =0.15

V: là vận tốc xe chạy thiết kế V= 60 (km/h)

Rscmin 602

127 �(0.15  0.08) = 123.24(m)

Theo TCVN 4054-05 bảng 11 trang 20: quy định đối với đường cấp IV đồng bằng

và đồi thì bán kính đường cong nằm tối thiểu khi bố trí siêu cao lớn nhất là Rsc = 125 m.

Kết Luận: Chọn theo quy trình bán kính đường cong nằm tối thiểu bố trí siêu cao

lớn nhất: Rsc= 125m.

5.2. Bán kính đường cong nằm tối thiểu bố trí siêu cao thơng thường.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 29SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Trên đường cong có bố trí siêu cao thông thường:

max

i sc

+i md 0.08+0.02

i =

=

=0.05

2

2

tt

scRmin

thV2

602

=

=

127 �(  + isctt ) 127 �(0.08 + 0.05) = 218.05 (m)isc: là độ dốc siêu cao thông thường của mặt đường, lấy isc = 0.05

: là hệ số lực đẩy ngang trong tính toán Rtth,lấy =0.08

V: là vận tốc xe chạy thiết kế V = 60 km/h

Theo TCVN 4054-05 Bảng 11 Trang 20: quy định đối với đường cấp IV đồng

bằng và đồi thì bán kính đường cong nằm tối thiểu khi bố trí siêu cao thơng thường là

Rtth= 250m.

Kết Luận: Chọn theo quy trình bán kính đường cong nằm tối thiểu bố trí siêu cao

thơng thường: Rtth= 250m.

5.3. Bán kính đường cong nằm tối thiểu không siêu cao

Trên đường cong không bố trí siêu cao, tính cho trường hợp bất lợi xe chạy phía

lưng đường cong, lúc đó mặt cắt ngang làm 2 mái và isc= in.

min

kscRV2127 �   in in: là độ dốc ngang của mặt đường, lấy in= 0.02 (mặt đường nhựa).

: là hệ số lực đẩy ngang trong tính tốn Rmin, khơng bố trí siêu cao lấy =0.08.

V: là vận tốc xe chạy thiết kế V= 60km/h.

min

Rksc

V2

127 �   in 602

= 127 �(0.08 - 0.02) = 472.44 (m)

Theo điều TCVN 4054-05, Bảng 11 Trang 20 quy định đối với đường cấp IV

đồng bằng và đồi thì bán kính đường cong nằm tối thiểu khi khơng bố trí siêu cao là

Rksc= 1500m.

Kết Luận: chọn theo quy trình bán kính đường cong nằm tối thiểu khơng siêu

cao: Rksc= 1500m.

5.4. Bán kính đường cong nằm tối thiểu đảm bảo tầm nhìn về ban đêm.

Tầm nhìn về ban đêm của người lái xe phụ thuộc vào góc phát sáng của đèn,

0

thường góc này là khoảng 2 , nên bán kính đường cong trong điều kiện này được xác

định bằng công thức sau:180 �S

180 �100

S  2 � � �Rmin � Rmin  1433.12

180

2 � � 2 �2 �3.14

(m)Trong đó:

S: là tầm nhìn một chiều (m), S= 100m.

Biện pháp khắc phục khi R<1433112m: Ta có thể bố trí gương cầu lồi, biển báo,

biển hạn chế tốc độ, hệ thống chiếu sáng, hoặc cấm vượt xe.

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 30SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K526. Độ mở rộng trong đường cong nằm

Tuyến khơng có đường cong nằm nào có R<250m do đó kiến nghị không cần

mở rộng trong đường cong.

7. Siêu cao

Là dốc một mái của phần xe chạy hướng về phía bụng đường cong. Siêu cao có

tác dụng làm giảm đi hậu qủa xấu của lực ly tâm, nhưng không phải là không có giới

hạn. Theo bảng 13 TCVN 4054-05 Bảng 13 Trang 22, quy định: trị số độ dốc siêu cao

phụ thuộc vào tốc độ thiết kế và bán kính đường cong nằm; độ dốc siêu cao i SC không

được nhỏ hơn giá trị trong bảng (ứng với vận tốc tính tốn là 60 km/h).

Bảng 1.2: Sơ đồ bố trí siêu cao và đoạn nối siêu cao

Bán kính đưòng

cong nằm, R

(m)Độ dốc

siêu cao, isc (%)Chiều dài đoạn

nối siêu cao, Lnsc (m)125 150770150 175660175200555200250450250 300350300 1500250>1500Không làm siêu

cao-8. Chiều dài đường cong chuyển tiếp

Để đảm bảo có sự chuyển tiếp điều hòa về lực ly tâm, về góc hợp thành giữa trục

bánh trước và trục xe, về cảm giác của hành khách, cần phải làm đường cong chuyển

tiếp giữa đường thẳng và đường cong tròn.

Chiều dài đường cong chuyển tiếp đảm bảo điều kiện sau:

Độ tăng gia tốc ly tâm không vượt quá độ tăng gia tốc cho phép.

Đủ để bố trí đoạn nối siêu cao.

Đủ để bố trí đoạn mở rộng.

Khắc phục ảo giác về sự chuyển hướng đột ngột của hướng tuyến và tạo cái nhìn thẩm

mỹ cho người lái xe.

8.1. Độ tăng gia tốc ly tâm không vượt quá độ tăng gia tốc cho phép

Công thứ :GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 31SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52V3

603

Lct � 73.53

47 �[ I o ] �R 47 �0.5 �125

(m)Trong đó:

Io: là độ tăng gia tốc ly tâm. Tham khảo tiêu chuẩn Việt Nam lấy bằng 0.5m/s3.

R: là bán kính tối thiểu R= 125m.

8.2. Đủ để bố trí đoạn nối siêu cao

Cơng thức:Lnsc isc  B  e 

ipTrong đó :

isc: là độ dốc siêu cao.

ip: là độ dốc phụ đoạn nối siêu cao (độ dốc nâng siêu cao tính bằng %).

Đối với đường có V < 40 km/h thì ip = 1%

Đối với đường có V 60 km/h thì ip = 0.5%

B: là chiều rộng đường xe chạy (m).

Theo quy trình TCVN 4054-05, lấy e =0 (m) và tính trong trường hợp độ dốc

siêu cao lớn nhất isc= 7%, ta được:

(B+D) �i sc

(7 + 0) �7

L nsc =

ip

0.5

=

= 98 (m)

8.3. Theo điều kiện khắc phục ảo giác

Đảm bảo khắc phục ảo giác về sự chuyển hướng đột ngột của hướng tuyến, và

tạo cái nhìn thẩm mỹ cho người lái xe, thì góc hợp bởi tiếp tuyến cuối đường cong

chuyển tiếp và trục hoành thỏa mãn điều kiện:Lct min1

0 � Rad

18

R 125

 

 13.89

9

9(m)

Kết Luận: Chiều dài đường cong chuyển tiếp nhỏ nhất

Lctmin = max (73.53; 98; 13.89)= 98 (m).

9. Bán kính đường cong đứng tối thiểu

9.1. Đường cong đứng lồi

Bán kính tối thiểu của đường cong đứng lồi từ điều kiện đảm bảo tầm nhìn của

người lái xe trên mặt đường.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 32SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52

L

L1L1d1d2

i2R

i1

oHình 1.3: Sơ đồ tính tốn bán kính tối thiểu đường cong đứng lồi

Trong sơ đồ tính tốn:

L1 =2�R �d1;L2 =2R �( d + d )2�R �d2L2

2�( d1 + d2 )1

2

 L = L1 + L2 =

R =

Theo quy trình Việt Nam d1= 0,1; d2= 1,2m: khi đó L= S1= 75m

S12

752

2

R = 2�d1 = 2 �( 1.2 + 0.1) = 1411.3 (m)minTrường hợp bảo đảm bảo tầm nhìn hai chiều: L= S2 = 150 m và d1= d2= 1,2m.

S22

1502

R = 8�d1 = 8 �1.2 = 2343.75m

minTheo TCVN 4054 – 05 Bảng 19 trang 25, qui định bán kính tối thiểu giới hạn

trên đường cong đứng lồi với vận tốc thiết kế 60 km/h là 2500m, tối thiểu thông thường

là 4000m.

Kết luận: Do điều kiện thuận lợi nên ta cho đường cong đứng lồi tối thiểu

4000m.

9.2. Đường cong đứng lõm

Đường cong đứng lõm được xác định theo 2 điều kiện:

9.2.1. Đảm bảo nhíp xe khơng bị gãy do lực ly tâm gây ra:

Trong đường cong đứng lõm, lực li tâm cộng thêm vào tải trọng xe gây khó chịu

cho lái xe và hành khách và gây siêu tải cho lò xo của xe. Do đó phai hạn chế lực li tâm

bằng cách bố trí đường cong đứng lõm với bán kính sao cho lực li tâm gây ra không

vượt quá trị số cho phép.

Công thức:

V 2 602

=

=

Rmin = 6.5 6.5 553.84 (m)

9.2.2. Đảm bảo tầm nhìn vào ban đêm

Vào ban đêm, pha đèn của ô tô chiếu trong đường cong đứng lõm một chiều dài

nhỏ hơn so với trên đường bằng.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 33SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi TrườnghpĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52S1Hình 1.4: Sơ đồ tính tốn đảm bảo tầm nhìn ban đêm

Theo sơ đồ tính tốn trên ta có hệ thức gần đúng:

S12

752

=

2 �(h p + S1 �sin) 2 �(1+ 75 �sin20 )

 R=

= 1074.5 (m)

Theo TCVN 4054-05Bảng 19 Trang 25: quy định bán kính tối thiểu giới hạn trên

đường cong đứng lõm ứng với tốc độ thiết kế 60 km/h là 1000m, tối thiểu thông thường

là 1500 m.

Kết luận: Chọn bán kính tối thiểu của đường cong đứng lõm là 1500m.

10. Xác định kích thước mặt cắt ngang.

10.1. Số làn xe chạy.

Theo TCVN 4054-05 số làn xe trên mặt cắt ngang được xác định:

N

nlx = cdgio

Z �N lth

Ncđgiờ: là lưu lượng thiết kế giờ cao điểm, tính theo 3.3.3.2 TCVN 4054-05

Ncđgiờ = (0.10  0.12) x NtTB ngđ

Ta lấy Ncđgiờ = 0.10 x Ntbnđ = 0.10 x 2738 = 273.8 (xcqđ/h)

Z: hệ số sử dụng năng lực thông hành; với V= 60 km/h thì Z = 0.55.

Nlth: là năng lực thông hành tối đa thực tế, ở đây ta chọn đường khơng có phân

cách xe chạy trái chiều và ô tô chạy chung với xe thô sơ nên Nlth= 1000 (xcqđ/h).

N

273.8

nlx = cdgio

Z �Nlth = 0.55 �1000 = 0.5 (làn)Theo TCVN 4054-05Bảng số 6 Trang 11, quy định đối với đường cấp IV (V TK =

60 km/h) địa hình đồng bằng, số làn xe tối thiểu là 2 làn.

Kết Luận: lấy theo quy trình: nlx= 2 làn.

10.2. Bề rộng phần làn xe

Với đường hai làn xe bề rộng mỗi làn được xác định theo công thức sau:

b+c

B=

+x +y

2

Trong đó:

b: là bề rộng thùng xe (m)

c: là khoảng cách giữa hai bánh xe (m)

x: là khoảng cách từ mép sườn thùng xe tới làn bên cạnh (m)

y: là khoảng cách từ giữa vệt bánh xe đến mép phần xe chạy (m)

Với xe con b= 1.8m; c= 1.42m; V= 60Km/h.

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 34SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Với x= y= 0.5 + 0.005xV= 0.5 + 0.005x60 = 0.8 (m)

1.8 +1.42

+ 0.8 + 0.8

2

B=

= 3.21 m

Theo TCVN 4054-05 Bảng số 6 Trang 11, đối với đường cấp IV vận tốc thiết kế

60 km/h, bề rộng mỗi làn xe là 3.5m.

Kết luận: Đối chiếu quy trình và tính tốn ta chọn bề rộng phần xe chạy là B =

7.0m. Độ dốc ngang là 2% (dự kiến mặt đường BTN).GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 35SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K5210.3. Lề đường

Theo TCVN 4054-05 với đường cấp IV đồng bằng đồi thì bề rộng lề đường là

2x1m. Trong đó bề rộng lề gia cố 2x0.5m có độ đốc ngang 2% kết cấu phần mặt giống

mặt đường xe chạy và bề rộng phần lề đất 2x0.5m, độ dốc ngang 4%.

10.4. Bề rộng nền đường

Bề rộng nền đường= Bề rộng phần xe chạy +Bề rộng lề đường.

Bnền= (2x3.5)+(2x1)=9.0 (m).

Theo TCVN 4054-05, với đường cấp IV đồng bằng tốc độ thiết kế 60 km/h có

các tiêu chuẩn mặt cắt ngang đường như sau:

- Số làn xe tối thiểu: 2 làn.

- Chiều rộng làn xe ô tô: 3.5 (m).

- Bề rộng dải phân cách giữa: 0 (m).

- Chiều rộng phần xe chạy: 7 (m).

- Phần lề đường: 2 x 1 (m) (trong đó phần có gia cố lề: 2 x 0.5(m)).

- Bề rộng tối thiểu của nền đường: 9 (m).GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 36SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K5210.5. Bảng tổng hợp cách yếu tố kỹ thuật của tuyến A-B

 Đối với đoạn tuyến sử dụng kết cấu áo đường cứng.

TTCác yếu tố kỹ thuật1Cấp kỹ thuật2Vận tốc thiết kế3Đơn vị Tính tốnKiến3230-12 nghị

IVIVkm/h6060Chiều rộng một làn xem444Phần mở rộng làn xem0.3-0.50.55Chiều rộng lềm2x0.52x0.56Chiều rộng nền đườngm997Độ dốc ngang mặt đường%228Độ dốc ngang lề gia cố đá học%449Tải trọng trục tính tốnKN100100TTĐối với đoạn tuyến sử dụng kết cấu áo đường mềm

Các yếu tố kỹ thuậtĐơn vịTính

tốnTCVN

4054-05Kiến

nghị1Cấp quản lýIVIV2Cấp kỹ thuật60603Vận tốc thiết kế60604Độ dốc dọc lớn nhất%5.8665Tầm nhìn hãm xe S1m71.7675756Tầm nhìn trước xe ngược chiều S2m123.861501507Tầm nhìn vượt xe Svxm193.9763503508Bán kính đường cong nằm tối thiểu giới

hạnm123.241251259Bán kính đường cong nằm tối thiểu thơng

thườngm218.0525025010Bán kính đường cong nằm tối thiểu

không siêu caom472.441500150011Chiều dài đoạn chuyển tiếp (isc = 2-4%)m505012Chiều dài đoạn chuyển tiếp (isc = 7%)m98707013Bán kính tối thiểu đường cong đứng lồim2343.7525002500GVHD: Th.s Trần Quang Vượngkm/hTrang 37SVTH: Trần Lý HùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1:TÍNH TOÁN CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CỦA TUYẾN ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×