1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 1 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN TKKT

PHỤ LỤC 1 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN TKKT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Môi TrườngGVHD: Th.s Trần Quang VượngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Trang 88SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K522.2. Tính trục xe qui đổi về trục xe tiêu chuẩn 100 KN.

Việc tính tốn quy đổi được thực hiện như mục 3.2.3 theo biểu thức (3.1) và (3.2)

k

 P 

N  c1 .c 2 .ni  i 

 120 

I 14.4Với C1 = 1+1.2(m-1) với m l số trục của cụm trục i

C2: Hệ số xét đến tác dụng của số bánh xe trong 1 cụm bánh.

+ C2 = 6.4 cho các trục trước và trục sau loại mỗi cụm bánh chỉ có một bánh.

+ C2 = 1 cho các trục sau loại mỗi cụm bánh có hai bánh.

Kết quả tính toán được thể hiện trong bảng sau:Xe khách

(4.5T)

Xe khch

(9.5T)

Xe tải (5.6T)Xe tải (6.9T)

Xe tải

(2x9.4T)

Xe tải

(3x10T)Pi

(kN)C1C2niC1.C2.ni.()4,4Trục trước26.416.474614Trục sau45.211746235616.4475237Trục sau95.811475393Trục trước18.0****Trục sau56.01172056Trục trước25.816.45489Trục sau69.611548111Trục trước45.216.4408Trục sau94.22.214068Trục trước48.216.422.51Trục sau1003.4122.577Trục trước=> N = 996(trục xe tiêu chuẩn / ngày đêm.2 chiều)GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 89SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K522.3. Tính số trục xe tính tóan tiêu chuẩn trên 1 làn xe Ntt:

Ntt =NtkxfL

Vì đường có 4 làn xe và có giải phân cách giữa nên theo 3.3.2 tiêu chuẩn thiết kế đường

211 – 06 thì: fL = 0.35

=> Ntt =996 x 0.35 = 348.6 (trục/ làn.ngđêm).

2.4. Tính số trục xe tích lũy trong thời hạn tính tốn.

[(1  q ) t  1]

Ne 

365.N t

q(1  q ) t  1

= 1.07x106 (trục)Với đường phố chính đơ thị thứ yếu – đây là đường nâng cấp cải tạo có

Ne=1.07x106 (trục) . Do đó ta quyết dịnh chọn loại mặt đường cấp cao A1.

Vật liệu cấu tạo tầng mặt là bê tông nhựa hạt mịn làm lớp mặt trên, hạt vừa, hạt

thô làm lớp mặt dưới

2.5. Xác định mô đun đàn hồi yêu cầu

Với Ntt = 349 trục /làn.ngày đêm � loại tầng mặt lựa chọn là cấp cao A1, ta tra

được: = 160.1Mpa ( bảng 3-4 22TCN 211-06 ).

Trị số tối thiểu của môđun đàn hồi yêu cầu quy định: =155 Mpa (bảng 3-5 TCN

211-06).� Eyc = max {; } = 160.1Mpa

3. Thông số các lớp vật liệu

Bảng 1: Kết cấu áo đường làm mớiTT1

2

3

4

5Vật liệuBT nhựa chặt 9.5

BT nhựa chặt 12.5

CPĐD loại I

CPĐD loại II

Đất nền á cát độ ẩm 0.6Bề

dày5

7

15

35GVHD: Th.s Trần Quang VượngTính

võng420

350

300

250

40E (MPa)

Tính

trượtTính kéo

uốn300

250

300

2501800

1600

300

250Trang 90Ru

(Mpa)C

(Mpa)φ

(độ)0.028142.8

2SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Bảng 2: Kết cấu áo đường tăng cườngTT1

2

3

4

5Bề

dàyVật liệuBT nhựa chặt 9.5

BT nhựa chặt 12.5

CPĐD loại I

CPĐD loại II

Kết cấu mặt đường cũ5

7

15

18Tính

võng420

350

300

250

60E (MPa)

Tính

trượtTính kéo

uốn300

250

300

2501800

1600

300

250Ru

(Mpa)C

(Mpa)2.8

2.03.2. Kiểm tốn kết cấu áo đường theo các tiêu chuẩn dưới hạn.

3.2.1. Kiểm toán kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi.

Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 160.1 Mpa.

Tính đổi tầng 2 lớp 1 từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức:

3

1+kt1/3 �

E =E1 ��1+k �với k=h2/h1 và t=E2/E1

'

tbKết quả tính tốn được trong bảng sau:

Ei

(MPa)Vật liệut = E2/E1hi (cm)k= h2/h1htbi (cm)Etb'

(MPa)35250Cấp phối đá dăm loại

II250Cấp phối đá dăm loại I3001.2150.42950264Bê tông nhựa chặt 12.53501.32470.1457274Bê tông nhựa chặt 9.54201.55350.0886228435H 62

= =1.879

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (được nội

suy từ bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D):

  1.204

'

Edc

 =284 �1.204=341.94 (MPa)

tb =E tb �Tính Ech của cả kết cấu áo đường.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 91SVTH: Trần Lý Hùngφ

(độ)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 1 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG PHẦN TKKT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×