1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trị số tối thiểu của môđun đàn hồi yêu cầu quy định: =155 Mpa (bảng 3-5 TCN 211-06).

Trị số tối thiểu của môđun đàn hồi yêu cầu quy định: =155 Mpa (bảng 3-5 TCN 211-06).

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Bảng 2: Kết cấu áo đường tăng cườngTT1

2

3

4

5Bề

dàyVật liệuBT nhựa chặt 9.5

BT nhựa chặt 12.5

CPĐD loại I

CPĐD loại II

Kết cấu mặt đường cũ5

7

15

18Tính

võng420

350

300

250

60E (MPa)

Tính

trượtTính kéo

uốn300

250

300

2501800

1600

300

250Ru

(Mpa)C

(Mpa)2.8

2.03.2. Kiểm tốn kết cấu áo đường theo các tiêu chuẩn dưới hạn.

3.2.1. Kiểm toán kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi.

Mô đun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 160.1 Mpa.

Tính đổi tầng 2 lớp 1 từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức:

3

1+kt1/3 �

E =E1 ��1+k �với k=h2/h1 và t=E2/E1

'

tbKết quả tính tốn được trong bảng sau:

Ei

(MPa)Vật liệut = E2/E1hi (cm)k= h2/h1htbi (cm)Etb'

(MPa)35250Cấp phối đá dăm loại

II250Cấp phối đá dăm loại I3001.2150.42950264Bê tông nhựa chặt 12.53501.32470.1457274Bê tông nhựa chặt 9.54201.55350.0886228435H 62

= =1.879

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (được nội

suy từ bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D):

  1.204

'

Edc

 =284 �1.204=341.94 (MPa)

tb =E tb �Tính Ech của cả kết cấu áo đường.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 91SVTH: Trần Lý Hùngφ

(độ)Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52E0

40

H 62

=

=0.117

= =1.879

dc

E

341.94

D

33

tb

Từ 2 tỷ số(ta tra tốn đồ hình 3-1 22 TCN

112-06) ta được:E ch E ch

= dc =0.525

E

E tb

1

à

Ta có: Ech = 179.52 >K dc

Eyc

tb �à E ch  0.525 �341.94  179.52 (MPa)

= 1.1 x 160.1 = 176.1MPaKết luận: Kết cấu áo đường đảm bảo yêu cầu về cường độ theo tiêu chuẩn độ võng

đàn hồi.

3.2.2. Kiểm toán kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn chịu cắt trượt trong nền đất.

Tính đổi tầng 2 lớp 1 từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức:

3

1+kt1/3 �

E =E1 ��1+k �với k=h2/h1 và t=E2/E1

'

tbKết quả tính tốn được trong bảng sau:

Ei

(MPa)Vật liệut = E2/E1hi (cm)k= h2/h1htbi (cm)Etb' (MPa)35250Cấp phối đá dăm loại

II250Cấp phối đá dăm loại I3001.2150.42950264Bê tông nhựa chặt 12.52500.94670.1457263Bê tông nhựa chặt 9.53001.14350.0886226635H 62

= =1.879

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh

 =1.201 (được nội suy từ bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D)

'

Edc

 =266�1.204=320.26(MPa)

tb =E tb �- Xác định ứng suất cắt hoạt động do tải trọng bánh xe tiêu chuẩn tính tốn gây ra ax :Edc

320.26

H 62

tb

= =1.879 E = 40 =8.006

o

Từ các tỷ số: D 33

; O

;  =17 tra tốn đồ hình 32ax

=0,0175

P

à

à ax =0.0175�0.6=0.0105 (MPa)

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 92SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52- Ứng suất cắt hoạt động do trọng lượng bản thân các lớp KCAĐ gây ra trong nền đấtav:

o

Từ H = 62 cm và  =14 tra tốn đồ hình 3-4 ta được: av = -0.00053(MPa)- Xác định trị số lực dính tính tốn Ctt:

Ctt = C �k1 �k2 �k3 ;

Trong đó:C = 0.028 MPaTheo mục 3.5.4: k1 = 0.6 với kết cấu áo đường phần xe chạy

k2 = 0.8 vì số trục xe tính tốn là 180 trục/làn.ngđ < 1000

k3 = 1.5 vì đất nền là á cát

à Ctt = 0.0202 (MPa)

Với đường tốc độ thiết kế 50 Km/h, độ tin cậy yêu cầu ở bảng 3-3 là 0.9 do vậy

theo bảng 3-7:K trcd = 0.94Kiểm toán trượt:ax  av  0.0105   0.00053  0.01 (MPa)

C tt 0.0202

tr

K cd

0.94 0.0215(MPa)àax  av  0.01 C tt

 0.0215

tr

K cdKết luận: Nền đất đảm bảo chống trượt.

3.2.3. Kiểm toán kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn của các lớp vật

liệu liền khối.

Tính đổi tầng 2 lớp 1 từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức:

3

1+kt1/3 �

E =E1 ��1+k �với k=h2/h1 và t=E2/E1

'

tbGVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 93SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Kết quả tính tốn được trong bảng sau:

Ei

(MPa

)Vật liệut=

E2/E1hi

(cm)Cấp phối đá dăm loại II250Cấp phối đá dăm loại I3001.215Bê tông nhựa chặt 12.516006.052Bê tơng nhựa chặt 9.51800k= h2/h1355.102htbi

(cm)Etb'

(MPa)352500.4295026470.145735350.08862418a) Tính và kiểm toán ứng suất kéo uốn lớn nhất ở đáy BTN chặt 12.5:

-Tìm Ech.m ở mặt lớp dưới lớp BTN hạt trung: Etb’ = 264 MPa; H = 50 cmH 50

= =1.515

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (nội

suy từ bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D): 1.178  1.198 �1.5  1.515  1.179

 1.75  1.5 =1.178+(MPa)'

Edc

 =264 �1.179=311.26 (MPa)

tb =E tb �E0

40

H 50

=0.129

= =1.515 dc =

E

311.26

D

33

tb

Từ hai tỷ số

;

tra tốn đồ hình 3-1:

E ch.m

=0.485

dc

E

tb

Ta được

à Ech.m = 311.26 �0.539 = 150.96 (MPa)-Tìm  ku ở đáy lớp BTN chặt 12.5 bằng cách tra tốn đồ hình 3-5 với :

6 �1800+8�1600

12

h1=12 cm; E1 =

=1966.67 (MPa)E1

1966.67

H 12

=

=13.028

= =0.364

E

150.96

D

33

ch.m

Từ hai tỷ số

;

tra tốn đồ hình 3-5:Ta được  ku = 1.951; chọn kb = 0.85

à  ku = ku �p�kb = 1.951 �0.6 �0.85 = 0.995 (MPa)

-Xác định cường độ kéo uốn của các lớp bê tông nhựa:GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 94SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Rttku =k1 �k2 �Rku

Với R ku  211.11

0,22

eĐối với vật liệu bê tông nhựa: k1 = N11.11

=0.619

6 0.22

= (0.5�10 )

; k2 = 1ku

R

=k1 �k2 �R ku  0.619 �1 �2  1.239 (MPa);

tt

àVới đường cấp II, độ tin cậy yêu cầu ở bảng 3-3 là 0.9 do vậy theo bảng 3-7:

0.94Kiểm toán:ku

K cd

=R ku

1.239

 ku =0.955< ttku 

 1.318

K cd 0.94Kết luận: Lớp bê tông nhựa dưới đảm bảo cường độ theo tiêu chuẩn kéo uốn.

b) Tính và kiểm tốn ứng suất kéo uốn lớn nhất ở đáy BTN chặt 9.5:

-Tìm Ech.m ở mặt lớp dưới lớp BTN hạt nhỏ: Etb’ = 370 MPa; H = 57 cmH 57

= =1.727

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (nội suy từ

bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D) ta được:

 =1.196

'

Edc

 =353�1.196=422.19 (MPa)

tb =E tb �E0

40

H 57

=0.095

= =1.727 dc =

E

422.19

Từ hai tỷ số D 33

; tb

tra tốn đồ hình 3-1:

E ch.m

=0.458

dc

Ta được E tb

à Ech.m = 422.19 �0.458 = 193.36 (MPa)-Tìm ku ở đáy lớp BTN chặt 9.5 bằng cách tra tốn đồ hình 3-5 với :E1

1800

H 5

=

=9.309

= =0.152

E

193.36

D

33

ch.m

Từ hai tỷ số

;

tra tốn đồ hình 3-5:Ta được  ku = 2.127 chọn kb =0.85GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 95SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52à  ku = ku �p�kb = 2.127 �0.6 �0.85 = 1.085 (MPa)R ku

 ku � ttku

K cd

Kiểm toán :

Trong đó:Rttku =k1 �k2 �R kuVới R ku  2 .8

àku

Rttku =k1 �k2 �R ku  0.619 �1 �2.8  1.733 (MPa); K cd

= 0.94 ku =1.085<

àR ku

1.242

tt 1.844

ku

K cd 0.94Kết luận: Lớp bê tông nhựa trên đảm bảo cường độ theo tiêu chuẩn kéo uốn.

4. Thiết kế áo đường tăng cường.

4.1. Thiết kế cấu tạo áo đường.

- KCAĐ từ dưới lên trên gồm các lớp vật liệu sau:

 Lớp móng: Cấp phối đá dăm loại II: 18cm

Cấp phối đá dăm loại I: 15cm

 Lớp mặt:Bê tông nhựa chặt 12.5 : 7cm

Bê tông nhựa chặt 9.5 : 5cm-Các đặc trưng tính tốn của đất nền và các thơng số về vật liệu được tổng hợp

trong bảng sau:Lớp kết cấu (từ dưới lên)Bề

dày

lớp

(cm)Nền đường cũE (MPa)

Tính

về độ

võngTính

về

trượtTính

về

kéo

uốnC

(MPa)

(độ)60Cấp phối đá dăm loại II18250250250Cấp phối đá dăm loại I15300300300GVHD: Th.s Trần Quang VượngRku

(MPa)Trang 96SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Bê tơng nhựa chặt hạt

trung735025016002.0Bê tơng nhựa chặt hạt nhỏ542030018002.84.2. Kiểm toán kết cấu áo đường theo các tiêu chuẩn dưới hạn.

4.2.1. Kiểm toán kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn độ võng đàn hồi.

Modun đàn hồi yêu cầu: Eyc = 160.1 Mpa.

Tính đổi tầng 2 lớp 1 từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức:

3

1+kt1/3 �

'

Etb =E1 ��1+k �với k=h2/h1 và t=E2/E1

Kết quả tính tốn được trong bảng sau:

Ei

(MPa)Vật liệut = E2/E1hi (cm)k= h2/h1htbi (cm)Etb'

(MPa)18250Cấp phối đá dăm loại

II250Cấp phối đá dăm loại I3001.2150.42933271.98Bê tông nhựa chặt

12.53501.32470.1440284.69Bê tông nhựa chặt 9.54201.55350.08845298.0318H 45

= =1.364

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (được nội

suy từ bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D):

  1.155

'

Edc

 =298.03 �1.155=344.25 (MPa)

tb =E tb �Tính Ech của cả kết cấu áo đường.

E0

60

H 45

=

=0.174

= =1.155

dc

E

344.25

D

33

tb

Từ 2 tỷ số(ta tra toán đồ hình 3-1 22 TCN

112-06) ta được:E ch E ch

= dc =0.526

E

à 1 E tbGVHD: Th.s Trần Quang Vượngà E ch  0.526 �344.24  181.00 (MPa)Trang 97SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngTa có: Ech = 181.00>K dc

E yc

tb �ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52= 1.1 x 160.1 = 176.1.Kết luận: Kết cấu áo đường đảm bảo yêu cầu về cường độ theo tiêu chuẩn độ võng

đàn hồi.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 98SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K524.2.2. Kiểm toán kết cấu áo đường theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn của các lớp vật

liệu liền khối.

Tính đổi tầng 2 lớp 1 từ dưới lên được thực hiện theo biểu thức:

3

1+kt1/3 �

E =E1 ��1+k �với k=h2/h1 và t=E2/E1

'

tbKết quả tính toán được trong bảng sau:

Ei

(MPa)Vật liệut=

E2/E1hi

(cm)Cấp phối đá dăm loại

II250Cấp phối đá dăm loại I3001.215Bê tông nhựa chặt 12.516006.052Bê tông nhựa chặt 9.518005.102k=

h2/h118htbi

(cm)Etb' (MPa)182500.42933271.9870.1440403.9150.08845497.22a) Tính và kiểm tốn ứng suất kéo uốn lớn nhất ở đáy BTN chặt 12.5:

-Tìm Ech.m ở mặt lớp dưới lớp BTN hạt trung: Etb’ = 271.98 MPa; H = 33 cmH 33

= =1

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (nội suy từ bảng

3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D):

 =1.107 (MPa)

'

Edc

 =271.98�1.107=301.08(MPa)

tb =E tb �E0

60

H 33

=0.199

= =1 dc =

Từ hai tỷ số D 33 ; E tb 301.08

tra tốn đồ hình 3-1:E ch.m

=0.482

dc

E

tb

Ta được:

à Ech.m = 301.08 �0.482 = 145.097 (MPa)-Tìm  ku ở đáy lớp BTN chặt 12.5 bằng cách tra tốn đồ hình 3-5 với :

6 �1800+8�1600

12

h1 =12 cm; E1 =

=1966.67 (MPa)GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 99SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52E1

1966.67

H 12

=

=11.601

= =0.364

E

145.097

D

33

ch.m

Từ hai tỷ số

;

tra tốn đồ hình 3-5:Ta được  ku = 1.999; chọn kb = 0.85

à  ku = ku �p�kb = 1.999 �0.6 �0.85 = 1.019 (MPa)

-Xác định cường độ kéo uốn của các lớp bê tông nhựa:Rttku =k1 �k2 �Rku

11.11

Với R ku  2 . Đối với vật liệu bê tông nhựa: k1 = N

à0,22

e11.11

=0.619

6 0.22

(0.510

)

=

; k2 = 1R ttku =k1 �k2 �R ku  0.619 �1 �2  1.239 (MPa);Với đường cấp II, độ tin cậy yêu cầu ở bảng 3-3 là 0.9 do vậy theo bảng 3-7 ku =1.019<

Kiểm toán:ku

K cd

= 0.94R ku

1.239

tt 1.318

ku

K cd 0.94Kết luận: Lớp bê tông nhựa dưới đảm bảo cường độ theo tiêu chuẩn kéo uốn.

b) Tính và kiểm toán ứng suất kéo uốn lớn nhất ở đáy BTN chặt 9.5:

-Tìm Ech.m ở mặt lớp dưới lớp BTN hạt nhỏ: Etb’ = 403.91 MPa; H = 40 cmH 40

= =1.212

Tỷ số D 33

< 2 nên trị số Etb phải nhân thêm hệ số hiệu chỉnh  (nội suy từ

bảng 3-6 22 TCN 211-06 phụ thuộc vào tỷ số H/D) ta được:

 =1.132

'

Edc

 =403.91�1.132=457.07 (MPa)

tb =E tb �E0

60

H 40

=0.13

= =1.212 dc =

E

457.07

D

33

tb

Từ hai tỷ số

;

tra tốn đồ hình 3-1:

E ch.m

=0.434

dc

E

tb

Ta được

à Ech.m = 457.07 �0.434 = 198.22 (MPa)-Tìm ku ở đáy lớp BTN chặt 9.5 bằng cách tra toán đồ hình 3-5 với :GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 100SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Công Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52E1

1800

H 5

=

=9.081

= =0.152

E

198.22

D

33

ch.m

Từ hai tỷ số

;

tra tốn đồ hình 3-5:Ta được  ku = 2.062 chọn kb =0.85

à  ku = ku �p�kb = 2.062 �0.6 �0.85 = 1.051 (MPa)Rttku

 ku � ku

K cd

Kiểm tốn :

Trong đóRttku =k1 �k2 �R kuVới R ku  2 .8

ku

ku

R

=kkR

 0.619 �1 �2.8 

K

tt

1

2

ku

cd

à

1.733 (MPa);

= 0.94R ku

1.242

 ku =1.051< ttku 

 1.844

K

0.94

cd

à

Kết luận: Lớp bê tông nhựa trên đảm bảo cường độ theo tiêu chuẩn kéo uốn.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 101SVTH: Trần Lý HùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trị số tối thiểu của môđun đàn hồi yêu cầu quy định: =155 Mpa (bảng 3-5 TCN 211-06).

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×