1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

CHƯƠNG 6 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K526.2.2. Lên tiến độ thi công

Tiến độ thi công:

a) Công tác chuẩn bị

Khôi phục tuyến, dấu cọc, định phạm vi thi công, thời gian bắt đầu 1-12-2015, thi công

trong thời gian 2,86 ngày.

Chặt cây, cưa cây, đánh gốc, thời gian thi công bắt đầu 3-12-2015, thi công trong thời

gian 0.79 ngày.

Đào hữu cơ bằng máy ủi, thời gian thi công bắt đầu 2.5-12-2015, thi công trong thời

gian 0.65 ngày.

Sau khi kết thúc công tác khôi phục tuyến, dấu cọc, định phạm vi công, điều động nhân

lực sang để thực hiện cơng tác lên khn đường, định vị trí tim cống. Thi công trong

thời gian 4.99 ngày.

b) Công tác thi công đất nền đường

Thi công khối lượng vận chuyển ngang bắt đầu từ ngày 6-12-2015, thời gian thi công

0.49

Thi công khối lượng vận chuyển dọc bắt đầu từ ngày 8.5-12-2015. Sau khi thi công

xong khối lượng vận chuyển dọc đoạn I điều động máy thi công khối lượng vận chuyển

dọc đoạn II.Thời gian thi công hết 8.43 ngày.

Thi công khối lượng vận chuyển đất từ mỏ, tiến hành sau khi kết thúc vận chuyển dọc,

thời gian thi công 6.69 ngày.

c) Công tác hồn thiện

Cơng nhân vỗ mái ta luy đắp, thời gian thi công bắt đầu 16.6-12-2015, thời gian thi

công 1,82 ngày.

Công nhân bạt mái taluy đào đào rãnh biên bắt đầu từ ngày 16, thời gian thi công 10.66

ngày.

Máy san tiến hành san hồn thiện,thi cơng bắt đầu 25-12-2015, thời gian thi công 1,05

ngày

Máy lu bánh cứng tiến hành lu hồn thiện thời gian bắt đầu thi cơng sau cơng tác san

hồn thiện 1h, thời gian thi cơng 2.37 ngày

Kiểm tra hồn thiện, thời gian thi cơng bắt đầu 26-12-2015, thời gian thi công trong 5

ngàyGVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 169SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngCHIỀU

DÀI(m)

CƠNG TÁC CHUẨN BỊ

CƠNG TÁCĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52KHỐI

LƯỢNGTỔ

ĐỘINĂNG SUẤTSỐ

CƠNG(CA)

HỒN1. Khơi phục tuyến

và định phạm vi thi

công

Đoạn I59.7959.79mTỔ 1350 (m/công)0.17Đoạn II507.73507.73 mTỔ 1350 (m/công)1.45Đoạn III432.47432.47 mTỔ 1350 (m/công)1.2459.79Xem chi

tiết bảng

3.3TỔ

1BXem chi tiết

bảng 3.3

( Chương 3)0,1507.73Xem chi

tiết bảng

3.3TỔ

1BXem chi tiết

bảng 3.3

( Chương 3)0,27432.47Xem chi

tiết bảng

3.3TỔ

1BXem chi tiết

bảng 3.3

( Chương 3)0.42Đoạn I59.7950.08 m3TỔ

M12400 (m3/ca)0,02Đoạn II507.73742 m3TỔ

M12400 (m3/ca)0,31Đoạn III432.47773 m3TỔ

M12400 (m3/ca)0,32Đoạn I59.7959.79 mTỔ 1200 (m/công)0.3Đoạn II507.73507.73 m TỔ 1200 (m/công)2.53Đoạn III432.47432.47 m200 (m/công)2.162. Chặt cây,cưa cây,

đánh gốc cây

Đoạn IĐoạn IIĐoạn III

3. Bóc hữu cơ4. Lên khn đường,

định vị tim cốngTỔ 1CƠNG TÁC THI CƠNG NỀN ĐƯỜNG

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 170SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngCƠNG TÁCCHIỀU

DÀI(m)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52KHỐI

LƯỢNGTỔ

ĐỘINĂNG SUẤT1. Đào vận chuyển

ngang sang đắp, đầm

chặtSỐ

CƠNG(CA)

HỒNĐoạn I59.7900Đoạn II507.7300Đoạn III432.47307 m3TỔ

M2AXem chi tiết

bảng 3 phụ lục 80,49Đoạn I59.79157.62m3TỔ

M2Xem chi tiết

bảng 4 phụ lục 80.12Đoạn II507.736852 m3TỔ

M2Xem chi tiết

bảng 4 phụ lục 88.3Đoạn III432.470Đoạn I59.790Đoạn II507.731022.1

m3TỔ

M3Xem chi tiết

bảng 4 phụ lục 85.6Đoạn III432.472454.2

m3TỔ

M3Xem chi tiết

bảng 4 phụ lục 815.012. Đào vận chuyển

dọc sang đắp,san,

đầm chặt3. vận chuyển từ mỏCÔNG TÁC HỒN THIỆN

1. Vỗ mái taluy

Đoạn I59.79194.31

m2TỔ 20,001 (cơng/m2)0.2Đoạn II507.73901.38m2 TỔ 20,001 (công/m2)0.9Đoạn III432.47721.1 m2TỔ 20,001 (công/m2)0.7259.7932m3TỔ 20,065(công/m3)2.082. Bạt mái taluy đào

rãnh

Đoạn IGVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 171SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngCƠNG TÁCCHIỀU

DÀI(m)ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52KHỐI

LƯỢNGTỔ

ĐỘINĂNG SUẤTSỐ

CƠNG(CA)

HỒNĐoạn II507.73112 m3TỔ 20,065 (cơng/ m3) 7.28Đoạn III432.7920m2TỔ 20,065 (cơng/m3)1.310009000 m2TỔ

M48501,22 (m2/ca)1,0510009000 m2TỔ

M53802 (m2/ca)2.3710001000TỔ 11 (cơng/200m)53. San sửa hồn

thiện

Tồn tuyến

4. Lu hoàn thiện

Toàn tuyến

5. Kiểm tra hoàn

thiện

Toàn tuyếnGVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 172SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52CHƯƠNG 7 KẾT LUẬN

7.1. Kết luận

Tổ chức thi công nền đường tuyến đường A-B từ Km 4+00 – Km 5+00.

Hướng thi công Km 4+00 đến Km 5+00.

Căn cứ vào tính tốn tổ chức thi công chi tiết nền đường trên cơ sở khả năng cung cấp

máy móc và nhân lực của đơn vị thi công. Đơn vị thi công đảm bảo được tiến độ thi

công trong 1 tháng (từ 1-12-2015 đến 1-1-2016) để bàn giao nền đường hồn thiện để

thi cơng hạng mục tiếp theo.

Thực hiện đúng các văn bản chủ trương của chính quyến có liên quan đến dự án.

Trong q trình thi công cần chú ý đảm bảo về vệ sinh môi trường và không ảnh đến

sinh hoạt của dân cư trong vùng.

7.2. Kiến nghị

Kiến nghị chủ đầu tư nhanh chóng bàn giao mặt bằng để tiến hành thi công cho

kịp tiến độ.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 173SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Phụ lục 8 : Tổ chức thi cơng nền đường

1.Tính khối lượng điều phối

Bảng 4 Biên chế tổ đội thi công khối lượng vận chuyển dọcĐoạn

Các biện pháp thi

thi

cơng

cơngIThời

Số

gian

Năng

cơng,

hồn

Số

Biên

suất

ca

thành

máy chế

(m3/ca) máy

(ca)

(ca)Khối

LượngLoại máyVận chuyển dọc157.62CAT

613C1251.81 0.13110.13San đất trước khi lu

(m3)157.62GD555-3599.960.262.02 20.13Lu sơ bộ đất nền đắp

154.52

(m3)VM7706757,540.201.56 20.1Lu chặt nền đắp

(m3)154.52BW27RH1947,97 0.080.62 10.08Lu chặt vai đường

nền đào (m)6.69BP25/48D 618Lu chặt vai đường

nền đắp (m3)3.10.010.08

1GVHD: Th.s Trần Quang VượngBP25/48D 91,04Trang 1740.030.030.26SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngKhối

LượngLoại máyThời

Số

gian

Năng

cơng,

Số

Biên hồn

suất

ca

máy chế thành

(m3/ca) máy

(ca)

(ca)Vận chuyển dọc6852CAT

613C825.178.31Vận chuyển từ mỏ1022.1THACO10T180.175.670.68 70.81San đất trước khi lu

(m3)7874.1GD555-3599,9613.1

21.58 26.56Lu sơ bộ đất nền đắp

7719.7

(m3)VM7706757,5410.1

91.22 25.095Lu chặt nền đắp

(m3)7719.7BW27RH1947,97 3.960.48 13.96Lu chặt vai đường

nền đào (m)291.57BP25/48D 618Lu chặt vai đường

nền đắp (m3)134.35BP25/48D 91,041.480.18 1Vận chuyển từ mỏ2454.2THACO10T163.4815.0

1772.14San đất trước khi lu

(m3)2454.2GD555-3599,964.091.91 22.05Lu sơ bộ đất nền đắp

2406.1

(m3)VM7706757,543.181.48 20.74Lu chặt nền đắp

(m3)2406.1BW27RH1947,97 1.230.58 11.23Lu chặt vai đường

nền đắp (m3)48.1BP25/48D 91,040.25 10.53Đoạn

Các biện pháp thi

thi

công

côngIIIIIĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K520.4718.30.06 1

1.48GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 1750.53SVTH: Trần Lý HùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG NỀN ĐƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×