1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kỹ thuật >
Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chọn sơ bộ kết cấu áo đường

Chọn sơ bộ kết cấu áo đường

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52a/ Việc đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên được thực hiện theo biểu:h2

E2

Với k= h1 và t= E1 ; Kết quả tính đổi tầng như ở Bảng 1:Bảng 1: Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìm Etb'.Lớp kết cấu

Cấp phối đá dăm loại II

Cấp phối đá dăm loại I

Bê tông nhựa hạt trung

Bê tông nhựa hạt mịn

b/ Xét đến hệ số điều chỉnh β.Ei

(MPa)

250

300

350

280E2

t = E11.200

1.289

0.997hi

(cm)

30

24

8

6h2

k= h10.800

0.148

0.097Htb

(cm)

30

54

62

68Etb'

(MPa)

250.0

271.5

280.9

280.8H

Với D = 2.061Tra Bảng 3.6 trong 22TCN 211-06, được hệ số điều chỉnh β =1.21

Vậy kết cấu có mơ đun đàn hồi trung bình Etbdc = β.E’tb =339.76 Mpa.

c/ Tính Ech của cả kết cấu: sử dụng tốn đồ Hình 3.1 - 22TCN 211-06

H

Ta có: D =2.061

E0

Etbdc = 0.13Từ 2 tỉ số trên tra toán đồ Hình 3-1 trong 22TCN211-06, được:

Ech Ech

E1 = Etbdc =0.56

=>Ech=190.26 Mpa

dcd.Tính K tb .Eyc

 Ta có: Eyc =159.6

 Chọn độ tin cậy thiết kế theo cấp đường từ Bảng 3-3: K=0.95

dc

Từ độ tin cậy, tra bảng 3-2 tìm hệ số cường độ về độ võng: Ktb =1.17

dc

 K tb .Eyc =186.73

dcVậy : Ech =190.26 > K tb .Eyc = 186.73 => Đạt

Kết luận :Mặt đường đảm bảo yêu cầu độ võng.

4.2. Theo tiêu chuẩn chịu cắt trược trong nền đất.GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 44SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52C tt

tr

Điều kiện kiểm tốnTax+Tav ≤ K cd

a/ Tính Etb của tất cả các lớp kết cấu.

- Việc tính đổi các lớp về hệ 2 lớp được thực hiện như bảng sau:

3

1  k .t1/3 �

Etb '  E1 ��1  k �Bảng 2: Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìmLớp kết cấu

Cấp phối đá dăm loại II

Cấp phối đá dăm loại I

Bê tông nhựa hạt trung

Bê tông nhựa hạt mịn

b/ Xét đến hệ số điều chỉnh β.E2

Ei

E

(MPa) t = 1

250

300

1.200

600

2.210

200

0.657hi

(cm)

30

24

8

6h2

k= h10.800

0.148

0.097Htb

(cm)

30

54

62

68Etb'

(MPa)

250.0

271.5

304.5

294.1H

Với D = 2.061Tra Bảng 3.6 trong 22TCN 211-06, được hệ số điều chỉnh β =1.21

Vậy kết cấu có mơ đun đàn hồi trung bình Etbdc = β.E’tb =355.87 Mpa.

c/ Xác định ứng suất cắt hoạt động do tải trọng bánh xe tiêu chuẩn tính tốn gây ra Tax

H

Ta có: D =2.061E1 Etbdc

E2 = E0 =8.09

 =120Từ các kết quả trên, tra biểu đồ hình 3-4 ứng với góc nội ma sát của đất nền:

Tax

Ta có p =0.01625

Vậy Tax =0.01625x0.6= 0.00975 Mpad/ Xác định ứng suất cắt hoạt động do trọng lượng bản thân các lớp KCAD gây ra

trong nền đất Tav.

Tra tốn đồ Hình 3-4 phụ thuộc vào bề dày tổng cộng H của các lớp nằm trên lớp

tính tốn và trị số ma sát trong  của đất hoặc vật liệu lớp đó ta được:

Tav =0.000952

e/ Xác định trị số lực dính tính tốn Ctt.

Với

Ctt=C.K1K2K3

Trong đó: C= 0.031 Mpa

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 45SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ môn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52K1=0.6

K2=0.8 (tra bảng 3-8)

K3=1.5

=> Ctt= 0.0223 Mpa

trf/ Xác định hệ số cường độ về cắt trượt K cd

Độ tin cậy yêu cầu đối với tính cắt trượt: K= 0.95

tr Hệ số cường độ về cắt trược K cd =1

Vậy ta có: Tax+Tav =0.00975 + 0.00952 = 0.010702 Mpa

C tt 0.02232

K cdtr =

1

=0.02232 MpaC tt

tr

Ta thấy: Tax+Tav < K cd => Đạt

=>Kết luận: Kết cấu dự kiến đảm bảo điều kiện chống trượt.

4.3. Tính kiểm tra cường độ kết cấu dự kiến theo tiêu chuẩn chịu kéo uốn trong

các lớp bê tông nhựa

Công thức kiểm tra:Với  ku =

Rttku = k x k x R

1

2

kuBảng 3: Kết quả tính đổi tầng 2 lớp một từ dưới lên để tìm Etb'

E2

Lớp kết

Ei

cấu

(MPa) t = E1

Cấp phối đá dăm loại II 250

Cấp phối đá dăm loại I

300

1.200

Bê tông nhựa hạt trung 1600 5.894

Bê tơng nhựa hạt mịn

1200 3.285hi (cm)

30

24

8

6h2

k= h10.800

0.148

0.097Htb

(cm)

30

54

62

68(MPa)

250.0

271.5

365.3

414.4a/ Tính ứng suất kéo uốn lớn nhất ở đáy các lớp bê tông nhựa.

 Đối với lớp BT nhựa lớp dưới:

 Tìm Ech.m ở mặt lớp dưới lớp BTN lớp dưới:

+ Tính Etbdc của các lớp KC dưới lớp BTN lớp dưới

Mô đun đàn hồi các lớp KC dưới lớp BTN Etb'=271.47 (MPa)

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 46SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52Tổng bề dày các lớp dưới lớp BTN lớp dưới H= 54 cm

=> H/D = 54/33 = 1.64 (1)

=>Hệ số điều chỉnh b =

1.6269

dc

=> Etb = Etb' x b = 441.66

(MPa)

dc

Với Eo/Etb = 44 / 441.66 =0.0996 (2)

Từ 2 tỉ số (1) và (2) tra tốn đồ Hình 3-1 - 22TCN211-06, ta được:

Ech.m/Etbdc = 0.465

Vậy Ech.m = 441.66 x 0.465 =205.37 (MPa)

Tìm

ở đáy lớp BTN lớp dưới bằng cách tra tốn đồ hình 3-5 với:

H1= 14

cm

E1 = 1428.571429 (MPa)

h1/D = 14/33 =

0.42 (3)

E1/Ech.m = 1428.57 / 205.37 =6.96 (4)

Từ (3) và (4) Tra tốn đồ hình 3-5:

= 1.415

Chọn kb =0.85

Vậy  ku = 1.415 x 0.6 x 0.85 = 0.7217(MPa)

 Đối với lớp BT nhựa lớp trên:

Tìm Ech.m ở mặt lớp dưới lớp BTN lớp trên:

-> Tính Etbdc của các lớp KC dưới lớp BTN lớp trên

Mô đun đàn hồi các lớp KC dưới lớp BTN Etb'=365.3 (MPa)

Tổng bề dày các lớp dưới lớp BTN lớp dưới H= 62.0 cm

=> H/D = 62/33 = 1.88 (5)

=>HS điều chỉnh b = 1.2042

=> Etbdc = Etb' x b = 439.93 (MPa)

Với E0/Etbdc = 44 / 439.93 = 0.1 (6)

Từ 2 tỉ số (5) và (6) tra tốn đồ Hình 3-1 - QT 211-06, ta được:

Ech.m/Etbdc = 0.375

Vậy Ecn.m = 439.93 x 0.375 =164.97

(MPa)

Tìm

ở đáy lớp BTN lớp trên bằng cách tra toán đồ hình 3-5 với:

h1=6.0 cm

E1 =1200.00 (MPa)

H1/D = 6/33 =0.18 (7)

E1/Ech.m = 1200 / 164.97 = 7.27 (8)

Từ (7) và (8) Tra tốn đồ hình 3-5:

= 1.835

Chọn kb =0.85

Vậy  ku = 1.835 x 0.6 x 0.85 = 0.9359 (MPa)GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 47SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52b/Xác định cường độ chịu kéo uốn tính tốn của các lớp BTN theo (3-11) - 22TCN21106

Rttku = k1.k2.Rku

+k1=0.594655279(Với Ne là số trục xe tính tốn tích lũy trong suốt thời hạn thiết kế)

+k2 = 1.00

Vậy

 Đối với lớp BTN lớp dưới:

Rttku = k1 . k2 . Rku =.595 x 1 x 2 = 1.189 (MPa)

 Đối với lớp BTN lớp trên:

Rttku = k1 . k2 . Rku = 0.595 x 1 x 2.8 =1.665 (MPa)

Kiểm toán điều kiện (3-9) với hệ số cường độ về kéo uốn Kcdku = 1.00

c/ Kiểm tra

 Đối với lớp BTN lớp dưới:

 ku =0.7217 < 1.189 / 1 = 1.189=> Đạt

Vậy kết cấu dự kiến đảm bảo điều kiện kéo uốn

 Đối với lớp BTN lớp trên:

 ku =0.9359 < 1.665 / 1 = 1.665=>Đạt

Kết luận: Kết cấu dự kiến đảm bảo điều kiện kéo uốnGVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 48SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K52PHỤ LỤC 3 : KIỂM TOÁN KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG CỨNG

A: Yêu cầu thiết kế.

Tại Km3+700 cống tròn đường kính 1.5 m khơng đủ khả năng thốt nước Vì vậy

sau khi tính tốn lưu lượng từ đoạn Km3+500 đến Km 3+800 thiết kế đường tràn bằng

kết cấu BTXM liên hợp cống tròn.

Khi thiết kế đoạn đường tràn cần cân nhắc việc tăng giảm chiều sâu nước tràn và

cần đảm bảo chiều dài đoạn nước tràn có chiều dài khơng q 100m và đảm bảo khả

năng thoát nước tốt cho lưu vực.

Tần suất thiết kế với lưu lượng lũ có tần suất khơng lớn hơn 4%.

B: Tính tốn kết cấu:

1. Dự kiến kết cấu mặt đường

 Định kết cấu và xác định các tham số tính tốn.

 Số liệu chung

- Lưu lượng xe thiết kế 2738/xe ngày đêm

- Loại đường và cấp đường: Đường ô tô – Đường cấp IV

- Số làn xe thiết kế: 2 làn

- Dải phân cách giữa: Không

- Dải phân cách biên: Không

- Vận tốc thiết kế: 60 (Km/h)

- Tải trọng trục tính tốn: 100 (KN)

- Tải trọng trục xe nặng nhất: 180 (KN)

- Độ tin cậy yêu cầu 80%

- Hệ số độ tin cậy thiết kế 1.13

- Module đàn hồi nền đường: 44 (MPa)

- Chiều dày CPĐD gia cố 5% xi măng (móng trên) : 20 (cm)

- Chiều dày CPĐD loại I (móng dưới): 18 (cm)

- Module đàn hồi móng lớp trên: 1300 (MPa)

- Module đàn hồi móng lớp dưới: 300 (MPa)

- Bề dày mặt đường BTXM : 26 (cm)

- Cường độ kéo uốn tính tốn lớp mặt BTXM: 5 (MPa)

- Cường độ chịu nén R = 42 MPa

- Module đàn hồi lớp mặt đường BTXM: 31 (GPa)

- Hệ số pốt sơng móng lớp trên: 0.2

- Hệ số pốt sơng mặt BTXM: 0.15

- Loại cốt liệu thô trong BTXM: Cuội sỏi

- Thời hạn phục vụ thiết kế yêu cầu: 15 năm

- Tấm bê tơng có kích thước : 4.5x3.5 (m)GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 49SVTH: Trần Lý HùngTrường Đại Học GTVT Cơ Sở 2

Bộ mơn Cơng Trình GTCC &Mơi TrườngĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Lớp: Cơng trình GTCC – K522. Kiểm tốn kết cấu mặt đường BTXM

2.1. Mô đun đàn hồi tương đương của lớp vật liệu hạt được xác định theo cơng

thức

nEx � h E 

i 12

ini�h

i 12

iDo chỉ có 1 lớp móng bằng CPĐD nên n=1

nEx � h E 

i 12

ini�h

i 12

ih12 E1 h12 E1

2

2

= h1 = h1 =300 (MPa)2.2. Hệ số hồi quy liên quan đến tổng chiều dày các lớp  0.86  0.26ln( hx )

Tổng chiều dày các lớp vật liệu hạt:

nhx  �hi  0.36(m)

11=>   0.86  0.26ln( hx )  0.86  0.26ln(0.18)  0.41

2.3. Mô đun đàn hồi tương đương của các lớp móng và nền đất kể từ đáy tấm

BTXM trở xuống

�E �

�300 �

Et  � x ��E0  � ��51  105.45( MPa )

�51 �

�E0 �

E0: Module đàn hồi của nền đất

2.4. Độ cứng tương đối chung của cả kết cấu

2.4.1. Độ cứng uốn cong tiết diện của tấm BTXMEc hc3

31000 �0.263

Dc  46.45( MN .m)

12(1  c2 ) 12(1  0.152 )

Ec: Module đàn hồi của tấm BTXM

hc: Chiều dày tấm BTXMc : Hệ số poisson của tầng mặt BTXM

2.4.2. Độ cứng chịu uốn của tiết diện lớp móng trên có gia cố chất liên kếtEb hb3

1300 �0.23

Db  0.903( MN .m)

12(1  b2 ) 12(1  0.2 2 )

GVHD: Th.s Trần Quang VượngTrang 50SVTH: Trần Lý HùngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chọn sơ bộ kết cấu áo đường

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×